Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

246   Adventní víkendovka
Autor: Helium Datum: 2011-11-16 20:59:50
Ahoj, chtìla bych se zeptat, jestli byste nechtìli tøeba na té Adventní víkendovce s nìèím pomoct Taky bych chtìla podìkovat za úžasný kurz zdravovìdy u nás ve škole. Byli jste suproví
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-11-17 09:47:51
 
  Jo ta zdravovìda byla super. Ale chtìla jsem se zeptat jestli se tam bude pøespávat nebo to bude jen ta sobota?  
 
Autor: Maruška Datum: 2011-11-17 19:53:00
 
  Ahoj holky,

každá pomocná ruka a je na adventní víkendovce dobrá . Takže klidnì pøijeïte. Nejvíc je tøeba pomoci se sobotními odpoledními dílnami. Mùžete si nìjakou dílnièku vymyslet a nebo vám nìjakou pøidìlíme. Záleží na vás. Jinak víkendovka bude celý víkend, co nevidìt bude na svìtì pozvánka. Takže vám ji pak nìjak pøepošlu.
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-11-25 14:44:50
 
  Tak mì s Heliem nìjakou pøidìlte.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-11-27 16:48:23
 
  Už jsme vám dvìma nìco vymysleli, teï si ale nemùžu pøesnì vybavit, co to bylo. No hlavní je, že materiál všechen už je objednanej, takže s tím nebudete mít žádný velký starání. Až mi to Jitka pøepošle, napíšu vám pøesnì, o co jde.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-11-27 17:43:54
 
  Díky moc.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-11-28 14:11:44
 
  Jojo, moc díky a už se na vás moc t?ším  
 
Autor: Mája Datum: 2011-12-06 20:17:55
 
  Pea mi už také øíkala a moc ráda pomùžu se vším co bude potøeba  
245   Poslední bitva
Autor: Helium Datum: 2011-10-30 16:51:20
Jak už jsem psala do víkendovkového deníèku, víkendovka se mi moc líbila. Úžasné bylo že jsme od rána do veèera hráli samé originální hry. Také si myslím že by se mohly zveøejnit alespoò nìkteré zápisky z víkendovkového deníèku.
 
Autor: Bradek Datum: 2011-10-31 10:38:18
 
  Ahoj, tak to jsme rádi, že to mìlo úspìch. My jsme zase rádi, že jste se všichni snažili, byli všichni v pohodì, nikdo neprudil a zbyteènì nám to všem neotravoval. Díky.
Asi bychom mohli vydat takový èlánek, který shrne naše tøíleté víkendovkování, bo kdo ví co bude dál. Dobrý nápad.
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-10-31 13:41:01
 
  Jo dobrej nápad.  
 
Autor: :'-(, :'( ......... ; Datum: 2011-11-01 13:12:32
 
  , ......... ;  
 
Autor: Helium Datum: 2011-11-06 14:17:03
 
  Èlánek, který shrne ty víkendovky jsem napsala a poslala Peti na mail. Tak jestli byste mìli zájem  
 
Autor: Staòa Datum: 2011-11-06 19:16:02
 
  Jasnì že máme zájem, jen co to projde kontrolou  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-11-06 19:41:52
 
  Super. Ale pozor až to budete èíst vemte si na to rovnou hrnek kafe a sirky do oèí.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-11-06 20:05:34
 
  No dovol Kuøe. Chceš tím snad øíct, že mé èlánky jsou nudné...? Asi tì prodám do Mekáèe Budou mít první pravé kuøe  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-11-08 13:04:38
 
  Ne to mi pøece nemùžeš udìlat ale chci tím øíct jen to že asi bude trochu delší.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-11-14 18:48:35
 
  Kluci díky moc za fotky. Jsou výborný.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-11-15 16:35:50
 
  Nezbývá mi, než zase souhlasit s Kuøátkem. Fotky mì pøivedly k záchvatu smíchu  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-11-15 19:40:43
 
  Nás obì.Jako obvykle.  
244   Info k víkendovce
Autor: Petra Datum: 2011-10-27 09:53:05
S sebou ešus nebo misku na jídlo, lžíci, nùžky a tužku. Kromì jiného, samozøejmì. Pokud si ještì na nìco vzpomeneme, tak to tady napíšeme a vy to pozornì sledujte!!!
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-10-27 11:02:51
 
  Jasnì  
 
Autor: Helium Datum: 2011-10-27 12:38:31
 
  Jasn?, já a Gabèa dorazíme trochu pozd?ji (asi kolem sedmé). Už se moc t?ším  
 
Autor: Helium Datum: 2011-10-27 13:49:27
 
  Asi trochu blbla klávesnica, takže ty otazníky (?) znamenají ì.
 
 
Autor: Mája (Marie Menšíková) Datum: 2011-10-28 10:26:41
 
  máme si aj vzít nìjaké ty "kostýmy" ?  
 
Autor: Staòa Datum: 2011-10-28 11:52:40
 
  kostýmy nebudou potøeba  
 
Autor: :'-(, :'( ......... ; Datum: 2011-11-01 13:13:50
 
  , ......... ;  
243   Z historie stránek
Autor: Bradek Datum: 2011-10-19 21:56:49
Nìjak mì napadlo zalistovat historií plkárny a našel jsem tuto zábavnou diskuzi z poèátku života outdoorovývh stránek a outdoorové sekce vùbec:

Autor: Via Datum: 2008-09-30 05:47:55

Tak já se snad do té zakulacené návštìvy netrefím.Su jen 204.


Autor: Bradek Datum: 2008-10-10 07:02:17

Já jsem to dal! Jsem 300!


Autor: František Datum: 2008-10-10 08:43:11

A na me vyjimecne zbylo cislo 301. Ja totiz vychytal to 200.


Autor: Via Datum: 2008-10-21 06:40:18

tak 401

Zaèákem pøíštího roku na nìkoho èeká návštìva è. 20 000. To bude boj
 
Autor: František Datum: 2011-10-20 10:01:28
 
  No já se hlavnì dívám, že už máme v plkárnì tolik vzkazù, že už se stránky za chvilku nevlezou na øádek. Budu se muset uvrtat do zdrojáku a nìjak to upravit. A máme tu 20000 návštìvu kde poøádnì probrat.  
 
Autor: Vía Datum: 2011-10-22 10:07:48
 
   
242   KNA?
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-10-16 17:54:27
Kluci co to je? Vypadalo to jak noèní pánská jízda ve stylu outdoor. Ale nikdo z vás, se pokud vím nìžení, že ne? Tak se ptám znovu co to je?
 
Autor: Helium Datum: 2011-10-16 18:06:23
 
  èau, tak trochu s Kuøetem souhlasím. Zajímalo by mì, kde to je? A ještì, co znamená KNA?  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-10-17 14:53:06
 
  Dìvèata ukojím jen vaši zvìdavost, co to znamená KNA - Krutá noèní akce a cílem je posbírat co nejvíce "keší". Na víc se budete muset zeptat pánù, ale ponìvadž jsem se ani já víc nedozvìdìla .....  
 
Autor: František Datum: 2011-10-17 15:00:26
 
  Nebojte holky. Už se pracuje na videu a èlánku z akce. Tam se dozvíte podrobnosti.

To: KE - Nežení se nidko, to ale neznamená, že bysme si taky nemohli jednou sami vyrazit z kopýtka BB* a BD**.

I muží mají své dny!! (reklama na Fernet "Štok")

* Bez Bab
** Bez Dìtí
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-10-17 17:37:05
 
  Dìkuju moc to mi staèí.  
 
Autor: Ondra Datum: 2011-10-19 20:28:47
 
  Hej oni kecaj. Svadba se koná, já se vdávám. Pùvodnì to mìlo bejt tajné, ale když už jste na to pøišli.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-10-19 20:35:45
 
  Hmmm... gratuluju, a kdo je ta šastná sleèna?  
 
Autor: Ondra Datum: 2011-10-19 20:59:47
 
  To nemožu øíct  
 
Autor: Bradek Datum: 2011-10-19 21:51:31
 
  Taky Ondrovi gratuluju. Je to venku... Byla to akce mužské èásti Barvinek Geocache teamu (logo ta stopièka nahoøe), kde cílem bylo sebrat 20 keší za noc. V rùzných etapách to vypadalo rùznì beznadìjnì, ale nakonec jsme to dali a kolem ètvrté ráno to úspìšnì zakonèili Kdybyste chtìli nìkdo také kešit v rámci Barvinek geocache teamu, dejte vìdìt. Mùžete se zapojit do plnìní svazáckého úkolu - 100 keší do konce roku 2011  
 
Autor: Helium Datum: 2011-10-20 16:12:30
 
  To zní zajímavì, bohužel nemám GPS (leda že bych si pujèovla mamèin mobil ). Kolik keší už máte?  
 
Autor: Bradek Datum: 2011-10-20 18:43:00
 
  Po KNA je jich 61. Tìch 40 do konce roku není mnoho. Staèí jen párkrát zajít na sbìr...  
241   Video z vody
Autor: Ondra Datum: 2011-09-28 11:16:31


http://www.youtube.com/watch?v=1w7lMH_KdNs
 
Autor: Maruška Datum: 2011-09-28 11:40:52
 
  Moooc pìkné. Dík Ondrášovi s Matušem  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-09-28 13:50:48
 
  Ondro a Matuši úžasné video  
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-28 15:55:28
 
  Nemá to chybu Užasnéé  
 
Autor: Bradek Datum: 2011-09-29 10:16:54
 
  Super mega bomba. Takhle rychle zpracované video po akci, to je pøesnì to co jsme potøebovali! Jen tak dále!!!  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-09-29 11:27:43
 
  Krásné, Ondráš s Matùšem se už zase vytáhli tìším se na fotky!! A na poslední skotaèiny, kde už doufám budu  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-10-04 14:08:22
 
   
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-10-04 14:08:56
 
  Kluci dáte sem i fotky?  
 
Autor: František Datum: 2011-10-05 12:31:12
 
  Ondráši s Matùšem, jak se vám povedlo sem to video pøímo vložit? To se udìlalo samo, nebo ste tomu pomohli?  
 
Autor: Ondra Datum: 2011-10-05 16:01:24
 
  youtube ti po nahratí videa pøímo nabízí øádek kterej jen zkopíruješ kam potøebuješ, a on vytvoøí tohle okno. A dokonce se dá nastavovat i požadovaná velikost.  
 
Autor: František Datum: 2011-10-06 09:51:28
 
  NO vidiš. Se budu muset podivat do databeze, cos tam vložil, abych vìdìl, co ten yououba generuje.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-10-11 13:42:39
 
  Fotky nemají chybu musela to být švanda.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-10-11 20:03:23
 
  To teda byla ani nevíš jaká.  
240   Doprava na víkendovku
Autor: Helium Datum: 2011-09-19 21:43:05
Ahoj, chtìla jsem se zeptat, jestli nìkdo nemá místo v autì?
 
Autor: Bradek Datum: 2011-09-20 08:57:31
 
  Ahoj, zatím sháníme, kdo z rodièù pojede autem a pak to doplníme našima. Ale neboj, nìkam se urèitì vejdeš.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-09-21 12:27:24
 
  Ahoj Helèo, aut je dost Dám ti vìdìt asi zítra.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-21 14:51:55
 
  Díky  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-09-21 15:28:39
 
  AHoja, já bohužel na víkendovku nepojedu, budeme se tøídou v Praze.. Mrzí mì, že se to kryje..  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-09-21 18:37:00
 
  Škoda už jsem se tìšila že se zase uvidíme.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-09-22 11:37:46
 
  Takže my v autì poèítáme s Honzou a Helèou. Kde a v kolik si dáme sraz?
Co takhle v 8:00 na parkovišti u Tesca na Dornychu?
Ozvìte se mi klidnì na mobil.
 
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-22 17:28:03
 
  Poèítejte jen s Honzou. Já jsem bohužel chytla nìjakou nemoc, takže nepojedu :´(
Tak si to užijte a neutopte se
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-09-22 18:27:43
 
  Helo pamatuj dobøe co jsem ti slíbila!  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-09-22 19:36:33
 
  Já a František se bohužel z akce omlouváme. Máme jiné, ani z daleka tak pøíjemné, povinnosti.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-23 11:38:33
 
  Kuøe, já nejsem Hela!!!  
239   pohrabání....
Autor: Kuba Datum: 2011-09-03 19:19:48
Dìkuji (nejen já) všem Barvínkùm i nebarvínkùm za pomoc pøi dnešním úklidu Studnických luk.. byl to docela fofr!! díky díky díky.-)
238   Další víkendovka
Autor: Helium Datum: 2011-09-01 19:23:12
Ahoj, chtìla jsem se zeptat na nìjakou další víkendovku, jelikož jedna kamarádka projevila celkem zájem o to že by se zúèastnila a taky proto, že už jsem vìtšinu z vás dlouho nevidìla. Chybíte mi. Navíc, bohužel, nemùžu na hrabání Studnické louky
Takže už se tìším až vás všechny uvidím a doufám že to bude brzo
 
Autor: Via Datum: 2011-09-01 22:20:57
 
  tak že je to teï na mì vikendovka bude.Po nedìli to vyvìsím.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-09-02 16:48:07
 
  Chuchlišù(Jásot) moc se tìším.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-09-02 19:43:16
 
  Ano, už se nemùžu doèkat  
237   Dotaz
Autor: Via Datum: 2011-08-03 21:19:46
Ahoj lidi.
tak kuròa pište prázdniny za pulkou dovolené v pr..
ja mám pøed v sobotu odjíždíme do Rumunska na Kalimanky a Bukovinu.
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-08-04 08:45:22
 
  Sláva koneènì se nìkdo ozval. No já o víkendu jedu do Rudy nad Moravou za kamarádkou a potom jsem se Simèou domluvená že pøed táborem zajdeme tady u nás do Jungle Parku. V sobotu 13. odjíždíme na tábor do Vøesovic u Kyjova.
 
 
Autor: Bradek Datum: 2011-08-05 10:23:36
 
  Ahoj, u nás je srpen (kromì stìhování a drobné rekonstrukce na baráku) ve znamení expedice Kaèna Jama 2011. Pokud by vás zajímalo aktuální info o tom, co se zrovna dìje, mùžete kouknout sem:
http://www.planivy.cz/index.php?page=planivy§ion=kacma2011_online

Najdete tam témìø každodenní zprávy z prùbìhu akce. A dneska vyrážíme i my s Peou.
 
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-08-05 17:29:43
 
  Ahoj všici, nìjak nestíháme sledovat stránky, ale jinak je stále rušno. Sice už jsem nezamìstnaná, ale stále nìco dìláme.
8.8. pøebíráme baráèek v Jedovnicích a zaènou nám galeje na maltì a zlatých pískách. Kdokoli se budete nudit, mùžete pøijet pomoct . Mìjte se všichni krásnì!
 
 
Autor: Simèa Datum: 2011-08-08 15:43:21
 
  Jungle Park asi už nestihnem.. ale tábor bude Svìtové, slyšíš, Kuøátko? Jinak já zatím jen tak londám po venku, bohužel jsem se nemohla zúèastnit žádné chlastací akce, na kterou mne kdo pozval  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-08-08 20:06:09
 
  NO na ten tábor se moc tìším a sem ráda že už máš net. A myslím že chlastacích akcí si ještì užiješ dost.  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-08-10 06:44:25
 
  Nemám net, teda ne na svým noasu Ale to je fuk..  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
30.11.2023 18:10:19
Skotaèiny III Helmùv žleb

30.11.2023 17:53:15
Seèení Studnické louky

30.11.2023 17:43:01
KNA

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.