Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

256   Eskymování v nedìli
Autor: Helium Datum: 2012-02-19 17:00:26
Ahoj, chtìla bych se zeptat v kolik máme být v nedìli v Blansku
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-02-20 10:52:37
 
  Jo dobrejdotaz protože když jsem se snažila napsat Víovi na mail tak mail nebyl schopný ten email odeslat.  
 
Autor: Via Datum: 2012-02-20 16:51:52
 
  Kuøe musíš tomu holubovi co od tebe nosí poštu koupit svetr u nás je ještì zima.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-02-20 17:11:09
 
  Jasnì nebo si seženu nìco odolnìjšího tøeba kánì.
Ale kdy tam teda máme být?
 
 
Autor: Helium Datum: 2012-02-20 19:17:03
 
  Možná by nebyly na škodu snìžnice  
 
Autor: Via Datum: 2012-02-21 05:07:25
 
  ve 12.45 v Blansku na bazénì.  
255   Nový èlen
Autor: Kaèa Datum: 2012-02-16 09:21:41
Kdo to ještì nevíte, tak Barvínek outdoor získal nového èlena. Nebo spíš èlenku. Zatím je malinká (50cm), ale za to má velmi nadìjné geny . Jmenuje se Julie Nejezchlebová. 3x hurá!!!
 
Autor: Helium Datum: 2012-02-16 21:38:12
 
  Hurá, hurá, hurá  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-02-17 18:33:21
 
  Neb jsem nemocná tak jsem tam dneska poslala mamku s dárkem, a zrovna dneska Peu pustili z porodnice. Ale co gratuluju.  
 
Autor: Simèa Datum: 2012-02-21 14:08:05
 
  Julinko, vítej mezi náma a hlavnì na svìtì, máš bezva rodièe ) Tak a ti na každé cestì vždy svítí sluníèko!  
 
Autor: Petra Datum: 2012-02-29 14:58:50
 
  Dìkujeme všem fanouškùm (promiò Franto) za gratulace. To, co Radek napsal na profil èlena, se trochu mìní, 20 hodin spánku pomalu nahrazuje 20 hodin systematického vysávání mamky  
254   Galérka 2012
Autor: František Datum: 2012-02-06 20:19:20
Právì jsem pøidla galerii pro rok 2012 a jako první jsem samozøejmì vytvoøil složku: Co se jinam nevešlo.
 
Autor: peule ježule Datum: 2012-02-08 13:16:19
 
  A kdo je na tom snowkitingu?Muselo to být paráda...  
 
Autor: František Datum: 2012-02-08 14:02:00
 
  No kdo asi A paráda to teda byla, to musím øíct!  
 
Autor: Bradek Datum: 2012-02-25 13:42:16
 
  Pøidal jsem dvì trochu ménì outdoorové fotky  
253   Bazén Blansko.
Autor: Via Datum: 2012-01-16 21:13:54
Dìkuji moc za krátké setkání v nedìli.
252   Budete èumìt..
Autor: Via Datum: 2012-01-12 17:43:53
http://www.kajakar.cz/category/zvladni-kajak/bezpecnost/
251   Jihomoravský pøebor v eskymování 2012
Autor: Vita Datum: 2012-01-11 16:02:35
Kuøe,Helèo a další nechce se vám nám píchnout ???
 
Autor: Helium Datum: 2012-01-11 17:55:01
 
  Pøedbìžnì hlásím, že mám èas a dvì volné ruce  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-01-11 20:34:30
 
  Jasnì není problém zatím tam tak nic nemám takže jo.  
 
Autor: Via Datum: 2012-01-12 17:36:21
 
  Super nemám na vás mail tak mì kontaktujte mùj mail najdete v sekci Lidièky.Pošlu vám obratem další informace.V nedìli máme scuk na bazénì v Blansku v 18:15 bude tam i Petra a další.  
 
Autor: maja Datum: 2012-01-14 19:43:51
 
  já bych taky nejspíš mohla ,ale jek chcete  
 
Autor: Datum: 2012-01-15 11:00:27
 
  Ahoj holky mi vás berem.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-01-15 13:00:36
 
  Omlouvám se ale chrchlám a musím se uèit tak dneska nepøijedu.
 
 
Autor: Maja Datum: 2012-01-15 15:29:25
 
  Heli ? èím jedeš ?  
 
Autor: Helium Datum: 2012-01-15 18:15:40
 
  Mno,vím že to asi píšu brzo, ale dneska na bazén nepøijedu páè je to dle maminky moc pozdì  
 
Autor: Simèa Datum: 2012-01-16 14:37:05
 
  Ahoj všichni,
vìtšinì z vás už jsem odepsala na mail, že mùžu pomoct.. Ovšem už mi nikdo neposlal žádné organizaèní informace.. Ptala jsem se Tì, Vío, jestli mám udìlat nìjakou soutìž zase jako doprovodný program.. Bez odezvy..
Víte, myslím, že mám stejný problém jako kdysi Laura.. eskymování mne vždycky strašnì bavilo, víkendovky s váma byly jedny z nejhezèích chvílí.. bohužel, teï mám pøed sebou pøijímaèky, mám co dìlat, abych mìla pìkný prùmìr, do toho bych ráda zvládala svoje aktivity, které mì naplòují a taky mám pár opravdu skvìlých kamarádù, se kterýma jsem se kdysi vídávala každý den, ale pak odešli za školou a vidím je o víkendu - když je dobøe.. Navíc od rodièù se ozvalo, že bazén v BK je prostì moc pozdì a taky nemùžu dávat každou nedìli stovku za hodinu v bazénì.. Bohužel.. Mrzí mì to a nechci, abyste si mysleli, že mì to pøestalo bavit, nebo že už snad tohle pro mì není dùležité.. Je, jenom to teÏ nezvládám.
Vy pøece víte, že jsem vždcky ráda pomohla a to zùstává.. Ale je to na vás - jestliže mì tam nepotøebujete a najmete nové pomocné síly, které jsou možná a asi šikovnìjší než já, míò se nervují a podobnì.. bude mì to mrzet, ale co nadìlám..
 
 
Autor: Via Datum: 2012-01-16 21:12:58
 
  jak jsi napsala vìtšinì jsi odpovìdìla na mail.Bohužel mì ne tak že se omlouvám.Každý máme své osobní male èi velké starosti.Jen opravím tvé výpoèty bazén pøi idividuálních navštìvách bys mìla za 50kè na hodinu. pøi pøedplatném 400 kè na 20 vstupù je už dobrá cena.Pozdní hodina je velká otázka každý rok konzultovaná bohužel rozhoduje vìtšina.Asi mám sklerozu ,ale opravdu si nevzpomínám že by ses mì ptala na doprovodný program.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-01-18 09:24:02
 
  Ahoj Simi, mnì taky žádný e-mail od tebe nepøišel. Co to naše setkání?  
 
Autor: Simèa Datum: 2012-01-18 14:17:57
 
  No, Vío, psala jsem to v tom mailu..
Káo, dobrá, já vstanu døív, za normálních okolností bych spala ještì v jedenáct Takže v sobotu v deset u vás
 
 
Autor: Via Datum: 2012-01-18 15:02:30
 
  NO asi se opakuji žadný mail jsem od tebe nedostsl mùžeš mi ho poslat znovu.Dìkuji  
 
Autor: Petra Datum: 2012-01-20 11:13:39
 
  Simèo,
myslím, že každý èlovìk má ve svém životì okamžik (vìtšinou spíš nìkolik okamžikù), kdy se posunul dál a je to tak dobøe, v tom je osobní pokrok každého z nás.Já jsem moc ráda, že už nejsi to malé uápnuté kuøátko (promiò kuøe), kterým jsi bývala, je vidìt, že jsi už osobnost, a jestli jsme ti k tomu aspoò trošku pøispìli my, tak je to super a je to pøesnì to, co chceme všem tìm lidièkám kolem sebe dávat. Neobviòuj za to sebe ani okolí, prostì to tak je a a se ozve ten, kdo to ve svém životì nezažil. Já jsem nejdøív jezdila s Brontíkama, pak jsem dlouhou dobu trampovala s osadou, pak jsem poznala Barvínky a myslím, že to taky není koneèná stanice, máme moc fajn kamarády jeskyòáøe, se kterýma rádi trávíme èas. Neznamená to se na jiné vyprdnout a obrátit se k nim zády, znamená to mít je rád a užít si s nima chvíle o které stojím a na které si ten èas vyhradím. Takže i když budeš mít kamarády tobì vìkem i myšlením bližší, když uvidíš, že dìláme nìco, co by tì taky bavilo, tak za to zabojuj. Jasnì, že døív se domluví pár lidièek, co se vidí každý týden, ale neznamená to, že pro nì neexistuješ. Vykašli se na maily nebo SMSky a zavolej, to je asi nejjistìjší a aspoò nás uslyšíš a bude ti hned jasné, že na tebe nikdo nezapomnìl. Tak konec skuhrání, vem ten život do svých pacek a stùj si za tím, uvidíš, že to všichni budou respektovat.
Jo a doprovodný program by myslím byl super, ale chce to nìco originálního (tøeba jiný téma nebo zpracování), a se to neomrzí. Ale k tomu se asi vyjádøí šéf. Já tam s nejvyšší pravdìpodobností nebudu, tak do toho nemùžu kecat
PS: A jestli ti mùj výlev pøijde pøíliš emotivní, tak to bude asi tìma hormonama , já za to nemùžu...
 
250   Silvík
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-12-31 21:35:39
Šastný nový rok a žádná pøedsevzetí. Stejnì se na nì do 3. vykašlete.
 
Autor: Ondra Datum: 2012-01-01 21:59:44
 
  Taky pøeju Šastný nový rok... A k tìm pøedsevzetím. Já už to svoje držím rok a je to v pohodì  
 
Autor: Helium Datum: 2012-01-02 21:28:26
 
  Já si ještì pøedsevzetí nedala, ale myslím že si nìjaký dám tak v dubnu.  
 
Autor: Simèa Datum: 2012-01-04 14:54:13
 
  Dala jsem si pøedsevzetí, už nikdy žádná pøedsevzetí ) Èlovìk by se mìl pøece snažit po celý rok odvykat zlozvykùm, ne? Nejen na Silvestra..  
 
Autor: Petra Datum: 2012-01-09 19:02:54
 
  Já jsem si nic nedala, budu si je muset teprve postupnì vytvoøit podle toho, jak budu zvládat. Ale rozhodnì bych si chtìla vyšetøit vždycky nìjakou chvilku na ètení, to by mi chybìlo.  
249   Vánoce
Autor: Helium Datum: 2011-12-23 18:30:26
Pøeju vám všem veselé Vánoce, stìstí zdraví, pokoj svatý a lásku. Taky do Nového roku hodnì úsmìvù
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-12-24 13:26:20
 
  Veselé vánoce a šastný nový rok.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-12-27 21:25:01
 
  I já se pøidávám a všem pøeji do roku 2012 zdraví, úspìch a aby byl o nìco lepší, než tento.  
248   Víkendovka
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-12-13 13:34:55
Bylo to úžasný hlavnì náš noèní kulturní program ještì tdka chraptim.
 
Autor: Helium Datum: 2011-12-13 15:20:34
 
  No to máš teda pravdu, ovšem naše bedna od whisky na ètyøi zpùsoby stála za to  
 
Autor: František Datum: 2011-12-15 21:27:14
 
  Tak mùžem nìkdy udìlat nìjakej dìsnì kulturnì nekulturní veèer stylu Bedny vod whiskey. To se dá uspoøádat i když už Braïourové budou mít mròouse, protože ten øev se v našem pseudoumìní ztratí.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-12-16 19:08:26
 
  to by šlo.  
247   Adventní víkend
Autor: Helium Datum: 2011-12-08 16:46:41
Ahoj, chtìla jsem se zeptat, jak je to s tím odvozem. Gabèa øikala, že budem brát Julèu a Máju. Takže v kolik a kde?
 
Autor: Helium Datum: 2011-12-08 17:00:57
 
  Mluvila jsem s takou a nejlepší to asi bude v pìt u Bakalky.  
 
Autor: Julèa Datum: 2011-12-08 17:08:34
 
  No já nevím jak to bude vyhovovat Máji, pro mì by to bylo absolutnì supr.. Jenže Mája zas øíkala že by jela vlkem, takže nevim
 
 
Autor: Mája Datum: 2011-12-08 17:48:01
 
  já neøíkala že bych jela vlakem v pìt pøed školou je faaaajn
 
 
Autor: Julèa Datum: 2011-12-08 17:49:48
 
  ale øíkala!
tak supr v pìt
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-12-08 18:43:21
 
  Vy se máte já dojedu až v sobotu ráno. Jo a v kolik tam mám být?  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-12-08 20:17:29
 
  Co nejdøív. Podle toho, co chceš stihnout. Ráno to zaène tak v devìt, odpoledne v jednu.. Tìšíme se!!  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-12-09 15:02:16
 
  Tak já tam budu pøed devátou.
 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
30.11.2023 18:10:19
Skotaèiny III Helmùv žleb

30.11.2023 17:53:15
Seèení Studnické louky

30.11.2023 17:43:01
KNA

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.