Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

276   
Autor: Maja Menšíková Datum: 2014-03-23 21:47:46
Ahoj všichni nevím jak vy, ale já bych uvítala nìjakou tu sešlost po tak dlouhé dobì. Co vy na to?
275   vanoce
Autor: Maja Datum: 2013-12-02 22:14:04
Ahoj ) jen se chci zeptat jestli se i tento rok plánuje nìjaké to vánoèní koledovani v Podomí?
274   Simonèí akce se stezkou odvahy
Autor: Simèa Datum: 2013-10-01 18:51:55
Dobré vìèír,
tak jste si, kamarádi, možná všimli, že s Jitkou a Kuøátkem jaksi plánujeme akci pro dìti, která by mìla být spojena s Haloweenem a tím pádem se stezkou odvahy. Dovolte mi to trošku shrnout, co už víme a zároveò bych vás pak chtìla o nìco požádat.
Takže - akce nebude nic složitého a extra strašidelného, aby nám samotným z toho tuhla krev v žilách. Bylo by to na dva dny (èili jednu noc) s ubytováním ve srubu. Myslela bych si to tak, že bychom po sestøádání dìtí (asi v sobotu dopoledne?) a po ubytování a jakémsi seznámení s tím, co tam vùbec dìláme a co zhruba dìlat budeme, udìlali pár stanoviš (hroznì moc bych to chtìla udìlat v duchu zdravotnictví, aspoò z èásti - témata jako je první pomoc, jak resuscitovat, jak ošetøovat nìkterá zranìní a tak podobnì.. Souhlasíte s tím? Potom bych asi udìlala i minikurz uzlování, abychom jaksi pøedávali naše znalosti .. no a tak dále. Tím vás chci moc poprosit - KDO Z VÁS "VELKÝCH" BY MÌL ZÁJEM DÌLAT SPOLUORGANIZÁTORY? POdle toho pak budem vymýšlet témata, že. Jak už jsem psala, kdokoliv s jakýmkoliv nápadem sem! Vím, že tak nìjak mùžu poèítat s Klárkou, asi i Jíou a se sebou a s Vaškem. A dál?
Inu, potom bychom se po nìjakém obìdì (a ano, další dotaz - mám nìjak rozpoèítat a pozhánìt potraviny? Jenže je to tìžké, když nevím množství dìtí .. Takže asi spíš až pak podle pøihlášek, že?) vydali na procházku k Matulíkovì louce. Po cestì bychom mìli vážnì ranìného (umìlou krev a "tìsto" seženu a vyrobím já) nebo víc ranìných, kterým by dìti z nabraných znalostí a informací mìli pomoct. U Matulíkovi louky by dostali nìjaký pracovní list, køížovku, vyplòovaèku, nìco v tom duchu. No a dál to ještì musím vymyslet. Program, co bude do veèera. A pak, u ohýnku (kldinì se špekáèkama) u kytar (pokud nám to poèasí dovolí) a tak podobnì, až by se nám dìtièky rozprchli spinkat, bysme pøipravili stezku odvahy. Jak øíká Jitka, s dýnìma, svíèkama a nejlépe s pokladem na konci (pozn. red.), že
Další den musím také vymyslet.
Takže dìkuju za všechny rady, nikdy jsem neplánovala nìco takového sama, proto jsem takové trdlo a asi budu otravovat o radu vícekrát. Ochotným dušièkám moc dìkuji
 
Autor: Jitka Datum: 2013-10-02 07:45:52
 
  Simèo, nebylo by lepší se sejít tøeba na Motorestu k pøípravné schùzce? Pokud možno co nejdøív... V pátek nebo v sobotu?
 
 
Autor: Bradek Datum: 2013-10-02 08:53:43
 
  To je super, že se nìco takového chystá a vypadá to nadìjnì. Jenom jsem nenašel jednu podstatnou vìc a to je termín, kdy by se to celé mìlo uskuteènit. Podle toho dokážu øíct, jestli mùžu pomoct nebo ne.  
 
Autor: Helium Datum: 2013-10-02 15:10:24
 
  Se mnou mùžeš taky poèítat. Ráda se zapojím. Jinak se mi moc líbí, jak to máš rozpracované Takže se budu tìšit  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-10-02 16:45:19
 
  Jity, tak v pátek, o pùl páté? Šlo by to? Já teprve pøed ètvrtou totiž pøijedu ze školy, z toho dùvodu.
Ráïo, kolem Halloweenu, takže nejspíš 1.-2. nebo 2.-3.11. Døív nevychází víkend.
Heli, dìkuju mockrát!
Jinak pøijïte, si myslím, každý, kdo chcete pomoct a poradit a zúèastnit se. Nebo budeme s Jitkou válèit sami?
 
 
Autor: jitka Datum: 2013-10-02 18:46:00
 
  Simèo, po 8.veèer bych mìla být online - spoj se se mnou pøes Facebook, prosím... (Jia Kocmanová) - nebo Skype  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-10-02 19:51:32
 
  Jity, Facebook ani Skype nemám. Leda mail: Davidova@oabk.cz  
 
Autor: Bradek Datum: 2013-10-04 15:13:25
 
  S velkou pravdìpodobností bych v tomto termínu mohl pomoct. Jestliže by se vám tedy moje znalosti nìjak hodily (mùžu pomoct s uzlování lanováním, navigací) dejte vìdìt. Radìji na maila nejezchleb.radek@gmail.com, kde je jistota, že si to pøeètu  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-10-06 12:03:03
 
  Ráda se taky pøidám, mám ovšem jednu malou výhradu k pøedbìžnému nástinu to zdravotnictví/první pomoc bych udìlala v nìjaké odlehèené verzi a potom procvièení zážitkovou metodou. Nemùžeme ty dìti uèit hned všechno aby potom nepomáhaly obvazem na spáleniny.  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-10-07 16:27:16
 
  Dìkuji vám, pøátelé, oèekávejte ode mì v blízké dobì ímejl s dalšími informacemi.
Klárko, nikdo neøíká, že je taky zahrneme propedeutikami, lékaøskými slovníky a budeme je uèit latinsky!
 
 
Autor: Bradek Datum: 2013-10-07 20:59:17
 
  K první pomoci: Je dobré rozlišovat první pomoc a zdravotnictví. Uèit se mùžou klidnì i latinsky, to není na škodu (zdravotnictví), ale pokud jde o první pomoc (zvl᚝ u dìtí) platí heslo kdo první zavolá 155, vyhraje
To samozøejmì trochu zjednodušuju, ale zavolat pomoc je to první, co by mìli udìlat i v pøípadì simulace. Pak se už mùže nìjak postupovat dál (ideálnì navigace od nìkoho na telefonu - jakože záchranáøe, nebo se prostì øekne a to tentokrát zkusí øešit sami, ale v reálu volat!).
Obvazovat zlomený prstík (nohu, ruku, kyèel...) stejnì nikdo v reálu nebude, protože proè by to dìlal, že?
 
 
Autor: Simèa Datum: 2013-10-12 19:39:15
 
  Dobøe.. tak co byste si pøedstavovali?  
273   Akce a atrakce
Autor: Bradek Datum: 2013-09-17 08:35:26
Ahojte všichni. Já se teda pøiznávám, že jsme na tyto stránky zavítal po docela dlouhé dobì a nakonec mì i docela potìšilo, že tady není úplnì mrtvo, a nìkdo sem ještì obèas pøijde

Jak píše Simèa, je nepochybnì fakt, že outdoorová sekce se nachází v mrtvém bodì. Nikdo ale netvrdí, že je to "ustálený stav" - takové stavy v zásadì neexistují - takže teï je otázka a výzva pro nás, kam další tok této ještì ne zcela vyschlé øíky nasmìrujeme. Že to nebude v nejbližích mìsících nijak slavné je jasné, ale o nìco se pøecijen pokusit mùžeme.

Tak jako Jía nebude organizovat vodu, odì mì zase tìžko mùžete èekat nìco neoutdoorového. Navrhuji tedy jendu akci, která by byla urèena pro zkušenìjší outdooráøe.

Šlo by o pìškovýlet do údolí øíèky (kde už jsme minimálnì jednou byly), tentokrát bychom se však zamìøili na nakouknutí do pár menších, ale velice zajímavých jeskynìk. V jedné z nich se dá dokonce dosáhnout podzemního potoka, v další - budou-li podmínky je pomìrnì velké podzení jezero. Ale nìní to zadarmo

Pokud by bylo poèasí, dalo by se to zkombinovat také s pøespáním v jeskyni Pekárna. (vzpomínáte na pžespání "na divoko" pøed akcí Helmùv žleb?)

Co se týèe termínu, mohlo by to vycházet na nìkterý øíjnový. Ideálnì hned ten první, tedy sobotu 5.10.

Zní to, že to bude tìžké? Bude. To tak v øíjnu v pøípodì prostì je. Pøesto to není dùvod zùstávat in-door.

Zní to trochu "extrémnì"? Není. Vìøte, že podobné akce poøádají rùzné skupinky skautù a roverù docela bìžnì (zkuste googlit).

Zní to nebezpeènì? Není. Všechny místa které navštívíme jsou dobøe známá a prozkoumaná. Vìtší nebezpeèí než cestou do školy tramvají a pøes dva pøechody v Brnì vás urèitì neèeká.

Protože potøebuju vzhledem k ostatním akcím trochu plánovat, sobotu 5.9. si rezervuju, a akce, které se mùžete zúèastnit urèitì probìhne, i kdybychom šli nakonec na výlet sami. Záleží teï teda už jen na vás, jak se k tomu postavíte. Zmìny možné, pøipomínky vítány
 
Autor: jitka Datum: 2013-09-17 21:35:27
 
  Ahoj,
pøedpokládám, že na této akci by to pro eventuální nováèky byl tak trochu køest ohnìm, že? Nebo mám zkusit rozhodit sítì i ve škole v Podomí?
 
 
Autor: Bradek Datum: 2013-09-19 17:19:09
 
  Ahoj,
no možná by byl, ale pro vìtší (2.stupeò) by to mohlo být v pohodì.
Urèitì tam nikdo neumøe, takže klidnì to rozhoï, buï se jim to zalíbí a nebo si ujasní, že tohle pro nì není
 
 
Autor: František Datum: 2013-09-20 09:20:49
 
  Zní to lákavì, ale jak jsem psal døíve, na zaèátku øíjna jsem plnì vytížen prací na zateplení domku, které musím zvládnout, než zaène v noci mrznout.... takže já se pøipojím jedinì v pøípadì, že v tu dobu bude -10C teplota, nebo 10cm snìhu. Nebo se stane jiné neoèekávaná událost bránící v èinnosti.

 
 
Autor: Jitka Datum: 2013-09-20 13:58:54
 
  Radku, kdy a kde by se tedy mìla akce konat? A za kolik?
 
 
Autor: Helium Datum: 2013-09-20 21:29:20
 
  Zní to lákavì pokud to vyjde, tak bych se ráda zúèastnila... docela ráda bych vás zase vidìla  
 
Autor: Bradek Datum: 2013-09-27 08:05:50
 
  To Jitka: Sraz bych dal v sobotu kolem desáté v Ochozi u Brna (autobusová zastávka u hospody u Votrubù).
S sebou to chce pøimìøenì hodnì obleèení (spíš víc, nìjaké "pracovnìjší", nezapomenout na èepici a náhradní ponožky. Pevné boty. Dál jednu "zašpiòovací" vrstvu (šusáky, modráky).
Na spaní karimatku a spacák + nìjakou celtu (plachtu).

Do jeskynì ještì nìjakou èelovku (ruèní baterka je nevhodná). Helma tentokrát nebude potøeba.

Pøes den budeme jíst zásoby a svaèinky co si kdo pøinese, veèer poèítám, že by se rozdìlal oheò, upekly špekáèky (kdo si co pøinese). Budeme mít jednu sadu vaøení na èaj.

Stát to teda nebude nic. S sebou to chce nìjakou korunu na pøípadné obèerstvení a autobusy.

Konèit budeme v nedìli kolem poledne opìt v Ochozi (možnost obèerstvení.

To Helium: Taky tì rádi uvidíme, dej vìdìt i ostatním z vaší "party", tøeba se nìkdo pøipojí!
 
 
Autor: Jitka Datum: 2013-09-29 18:41:29
 
  Už minulý týden jsem to vyvìsila na nástìnku, ale zatím se mi nikdo neozval. Ještì to zkusím blíže upøesnit a zpropagovat. Pokud se neozvu, tak nic...  
272   
Autor: jitka Datum: 2013-09-09 17:51:50
Ahoj lidi,
máme tu nový školní rok... u nás ve škole nové vedení (zatím vypadá velice vstøícnì)... chtìlo by to obnovit spojení. Jsme ve fázi plánování akcí na tento školní rok, tak se chci zeptat (chápu, že zamìstnaným se už jen tìžko hledá volný èas na to, co bylo v minulosti "spácháno", ale nechcete zkusit zase nìjaký skotaèiny? Výlety? Akce?

Chtìla bych Vám pøipomenout (protože vìtšinì jsem to už øíkala - nìkterým možná sdìlit...), že ADVENTNÍ VÍKEND bude od 13. do 15. prosince! Tak s tím poèítejte, prosím.... Jestli k nìmu máte nìjaké nápady èi pøipomínky, sem s nimi.
Urèitì to zase udìláme tak jako vloni: v pátek pìkná akcièka pro nás Barvínky, v sobotu a nedìli s dìtmi...

 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-09-09 21:53:17
 
  Skvìle, zrovna dnes jsem se dozvìdìla že bude ještì koncem záøí téct jihlava. Data jsou tuším 21 a 29. Tuším že tento úsek už jsme jednou sjíždìli ale snad by nevadilo sjet to znova ne?  
 
Autor: kuøátko evropské Datum: 2013-09-10 15:08:34
 
  Ovìøila jsem to a termíny jsou sobota 21 a nedìle 29  
 
Autor: Helium Datum: 2013-09-10 15:12:08
 
  Taky bych ráda nìco podnikla voda zní dobøe...  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-09-13 17:31:27
 
  Ahoj,
Klárko, voda u mne asi nevyjde, ale vìøím, že se nìkdo ozve a že pojedete. Jinak, doma mám jeden neopren, kter už zjevnì nikdy nepoužiju, takže kdybyste nìkdo potøeboval staèí øíct. Stejnì nevím, komu ho mám vracet. A druhá vìc je i pro Jitku - napadlo mne, že bychom vymysleli nìjaký podzimní výlet tøeba v øíjnu. Vidìla bych to tak na nìjakou procházku a pokud budou dìti, tak i s nìjakýma soutìžema, ráda bych se vyblbla tøeba na první pomoci Myslím tím nìjaké zpestøení pro dìcka, pøekvapení na cestì, kde leží zranìný a podobnì. Takže Jity, myslíš, že je to dobrý nápad a že to mám rozvinout, udìlat plakát, splašit lidi a materiály?
 
 
Autor: František Datum: 2013-09-15 18:26:14
 
  Ahoj,

Pro Jitku a Kuøe: se mnou to letos do snìhu bude špatný. V úterý mi pøijede první kamion s polystyrenem na zateplení domu a tak se budu vìnovat této bohulibé ekologické a ekonomické èinnosti. Limit je pro mì 5stupòù, kdy už jsou nìkteré lepící materiály nepoužitelné. S koledováním poèítám.

Pro Simèu: Neopren vra mì, nebo pro tebe jednodušeji Víovi. My už se o nìj nìjak poperem.

Díky
 
 
Autor: jitka Datum: 2013-09-16 20:16:46
 
  Ahoj holky,
vaše nadšení pro vodu mnì osobnì vùbec nic neøíká. S tím já vám urèitì nepomùžu... Ale s ten výlet, Simèo, je docela dobrý nápad. Kdyby se ti fakt chtìlo, byla bych Ti hroznì vdìèná, kdybys tomu dìlala "garanta". Zkus to namyslet. A jestli seženeš i nìjaký lidi...?! Já samozøejmì jdu do toho s tebou. Myslím, že Bára taky, ale radìji se s ní spoj meilem... Stejnì tak urèo i Maru Horáková, Kaèka a pod... Jakou trasu by sis asi tak pøedstavovala? Budeš-li potøebovat nìjaké materiály, které by se daly pùjèit ve škole, dej vìdìt.
Kdysi také padnul nápad zorganizovat u pøíležitosti Haloweenu STRAŠIDELNOU STEZKU, ale nikdy se to nezrealizovalo (aspoò pokud vím)...?! Tak pokud, mlaïoši, máte dost energie...?!
Tìším se na spolupráci!
 
 
Autor: Simèa Datum: 2013-09-17 20:30:43
 
  Dobøe, takže já to namyslím a zapojím do toho i nìjakou stezku odvahy Poèítej se mnou, brzy dám vìdìt!  
 
Autor: jitka Datum: 2013-09-17 21:32:52
 
  Super, už se tìším...  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-09-20 20:15:58
 
  Mùžete poèítat i se mnou ráda se pøidám a pomužu s èím bude tøeba.  
 
Autor: Helium Datum: 2013-09-20 21:24:11
 
  Poèítat mùžete i se mnou strašidelná stezka zní moc dobøe tìším se  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-09-21 20:52:10
 
  A že se máte na co tìšit Snad vás nezklamu. JInak menší vìcná - když stezka odvahy - mùže to teda být i pøes noc? Tøeba jen pøes jednu? A mùžeme poèítat s ubytováním ve srubu, nebo ve škole??  
 
Autor: František Datum: 2013-09-24 09:37:21
 
  Ve srubu se dá spát, ale nedá se tam topit, takže i to by mohla být souèást noci odvahy

Spaní ve škole by se muselo domluvit s novým vedením - to je asi otázka na Jitku.
 
 
Autor: kuøátko evropské Datum: 2013-09-24 14:49:30
 
  Spaní ve srubu vùbec nezní jako špatný nápad
 
 
Autor: Simèa Datum: 2013-09-25 16:37:13
 
  No, dìkuji za informace
Pokud se ve srubu nedá topit, nám by to asi nevadilo, ale nechceme (tedy aspoò já ne) mít pak nemocných 75% zúèastnìných dìtí Navíc mám nachystané prezentace, bez nichž by se mi výraznì snížila kvalita programu, takže bych spíš poprosila Jitku, zda by se mohla optat nového vedení o propùjèení školy? Nebo mùžeme být ve škole, kde odprezentuju prezentace a pak pùjdem na noc do srubu. Konec koncù, pøi pìkném poèasí se zas nabízí možnost ohøátí se u táboráku. Já nevím Vyhlašuji anketu! Pøijímám návrhy..
 
 
Autor: Datum: 2013-09-29 18:36:38
 
  Ahoj Simèo, omlouvám se, že sem chodím tak málo (kontaktuj mì, prosím, radìji na mailu: KocmanovaJ@seznam.cz) Jestli mám domlouvat nìjaké nocování ve škole, musím vìdìt o co jde. Takže mi, Simèo, pošli pøesnìjší informace: co, kdy, na jak dlouho, pro kolik lidí (dosp/dìtí), a pod. S tím nocováním ve škole - nevím, jaký postoj k tomu bude mít nové vedení, ale o to asi ani tak moc nejde, ale jsou v Podomí obèané, kteøí v minulosti -mám ten pocit- na zøizovatele (OÚ) podali stížnost týkající se právì poskytování ubytování "nežákùm" - obávám se, že to nebude tak jednoduché. Oficiálnì mìla s vedením školy jednat Maruška Horáková (nevím, jestli už se toto setkání uskuteèòovalo), pøed adventem musíme vždycky podepsat smlouvu a zaruèit hmotnou zodpovìdnost... Nevím, zvažte to, ale upøímnì - do toho se mnì samotné moc nechce.
Nevím, jak si stezku pøedstavujete.. Já bych to vidìla na nìjakou podveèerní kratší osvìtlenou stezku s dýnìmi, hejkalem, bludièkami, bílou paní a pod.... Nic nároèného, nic dlouhého, nic odborného - použitelné i pro nejmenší caparty...?! Pro zaèátek si, myslím, je to až dost.
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-09-30 15:25:06
 
  Myslím že tenhle návrh je proveditelnìjší mùžeme stezku udìlat dejme tomu od školy ke srubu nebo nìco takového myslím že nás vìtších ochotných dìlat strašidla bude dost takže dìti se neztratí ani se jim nic nestane a mùžeme potom podniknout nìco sami.
 
271   Mrtvý bod?
Autor: Simèa Datum: 2013-07-01 23:08:12
Ahoj kamarádi,zdá se mi to, nebo jsme s našimi akcemi uvízli na mrtvém bodì? Protože je-li tomu tak,dovolila bych si zapsat se v kalendáøi s našim odpoèinkovým výletem na rozhlednu, abychom se mohli dívat do zahrádek (jak øekl Vía)..
Co vy na to?
270   Obnova srubu
Autor: Simèa Datum: 2013-05-12 09:23:30
Ahoj kamarádi,
tak jsem s dívala, že srub už je zase možné používat A tak Vám nechci nic slibovat, ale když to dovolí èas, poèasí a nálada, tak bysme se za vámi pøišli podívat, pomoct a tak dále Ale s tím spaním nevím. Ale jak øíkám, nic neslibuju, urèitì se ještì ozvu a v kalendáøi dìlám puntík
 
Autor: Simèa Datum: 2013-05-18 22:00:43
 
  Tak bohužel je zmìna. V rámci školy máme tzv. povinnì nepovinné Hlídky mladých zdravotníkù, kdy mne (a celou tøídu) potøebuje paní uèitelka na namaskování. Takže zase nic  
 
Autor: František Datum: 2013-05-29 12:35:29
 
  Aktuální informace dostupné v kalendáøi!!!  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-06-03 17:55:24
 
  Inu,
vzhledem k tomu,ze naše akce je od osmi do ètyø + cca hodina cesta z BK, teoreticky bych mohla na veèer pøijít. Ale je mi krajnì trapné Vám nepomoct a potom pøijít posedìt.
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-06-04 21:54:50
 
  Mùžeš tam po nás ráno uklidit.  
269   Plánování...
Autor: Helium Datum: 2013-04-27 20:31:01
Èau lidi,
tak sem píšu, na co jsme se domluvili dneska v Bílovicích, že bychom chtìli podniknout.

PÁLAVA - v tomto pøípadì jsme si již stanovili termín - 19. kvìtna (nedìle) byl by to celodenní výlet. Cestovalo by se vlakem. Z Brna by se dojelo tuším do Popic, odtud pìšky do Mikulova a z Mikulova zpìt vlakem do Brna. Organizace byla svìøena Patrikovi

VODA - toto je Víova parketa. Myslím, že øíkal nìco o Svratce v Brnì, ale nechci sem psát bludy.

STRÁNSKÁ SKÁLA - shodli jsme se, že bychom rádi podnikli výpravu na Stránskou skálu. Shodli jsme se, že by se to hodilo ve všední den a nejspíš v pondìlí.

ROZHLEDNA CHOCHOLÍK, DRNOVICE - nìjaký výlet na ni.

To je myslím všechno, co se probíralo. Doufám, že jsem na nic nezapomnìla a už se tìším na Pálavu

 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-27 21:01:28
 
  Já bych tu rozhlednu vidìla na nìkteré pátek nebo jeden den o víkendu. Pøecejen Brno má nevýhodu, že je to daleko. A urèitì bysme se jen nevyšplhali na rozhlednu a nejeli bysme dom. Vymyslím(e) program, na kterej jen tak nezapomenete Jinak dìkuji za pìkný den, moc jsme si ho užili  
 
Autor: Kaèa Datum: 2013-05-03 16:13:20
 
  Tééda, to byla plodná sobota! To jste toho domluvili dost . Bohužel já 19.5. jsem v Èechách u mamky a to pøehodit nejde. Takže vás opìt neuvidím. Snad mi to vyjde na tu další akci.
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-05-03 19:36:02
 
  Já se bohužel také musím omluvit nebo 19. hraju charitativní turnaj v Koøenci.  
 
Autor: Petra Datum: 2013-05-06 21:51:02
 
  Vzhledem k tomu, že se to takhle drobí, tak zvažme, jestli to nepøesunout. Co Patrik? Mìl by rozeslat nìjaký základní informace.  
 
Autor: Patrik Datum: 2013-05-15 16:07:49
 
  Já se strašnì omlouvám, ale protože na návštìvu pøijede bratr tak nemùžu jet, takže bych byl rád kdyby se to posunulo :/  
268   
Autor: Maja :)) Datum: 2013-03-27 17:53:36
Ahoj ) jen se chci zeptat jestli se neplánuje po dlouhé dobì zase nìjaká akcièka i když je to ted asi moc složité. A chci všechny zase po dlouhé dobì pozdravit )
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-03-28 11:35:12
 
  Vím, že to zní blbì, ale jsem pro.
 
 
Autor: Simèa Datum: 2013-03-28 21:33:07
 
  Kuøátko, proè by to znìlo blbì? Já ti neodpovím, protože to nevím, ale nìjakou jednodòovku, ale klidnì i víkendovku bych urèitì uvítala  
 
Autor: Helium Datum: 2013-03-29 20:06:35
 
  Rozhodnì by mì nìjaká akce potìšila. Strašnì ráda bych vás zase vidìla  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-03-31 19:18:52
 
  Holèiny tak co nìco vymyslet a zrealizovat?
 
 
Autor: Helium Datum: 2013-03-31 21:07:08
 
  Vlastnì jsem o tom už taky uvažovala. Mohly bychom  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-02 18:07:01
 
  Jo, já bych byla taky pro. Stejnì to vypadá, že si tady žvatláme samy pro sebe Takže menšina se pøizbùsobuje vìtšinì. Vidìla bych to, že to urèitì bude nìjaká akcce týkající se Brna.. Já bych ráda klidnì nìjakou vycházku do pøírody. Klárko, pamatuješ si víkendovku tady v Podomí, co to bylo... už si nevzpomenu, jak se jmenovala Ale vím, že ju mìla na starosti Káa a šli jsme na takovou skálu z úžasným výhledem. Tam bych se ráda podívala. Zvl᚝ teï na jaøe to tam bude.. LEGENDÁRNÍ!  
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-04 13:02:52
 
  Já se pøidávám, takže kdo organizuje? Brala bych tøeba až budou bledule v Rakoveckým údolí, koniklece na Kamenném vrchu nebo na Stránské skále. A v Podomí údolí Malé Hané, ale to až bude tak tøeba kvìten. Takže plánujte a posílejte návrhy. Brno by si mohla vzít na starosti Kuøe a Podomí Simèa. Já bych mohla navrhnout to Rakovecký údolí. Uvidíme, jak pokvetou bledule. Ale Julèa bude muset šlapat s náma, takže s tím poèítejte. Už se tìším. Co takhle nìjaká pøípravná schùzka v Bílovicích, v cukrárnì mají dobrou zmrzlinu ?  
 
Autor: Helium Datum: 2013-04-06 23:00:18
 
  koniklece na kamenné vrchu jsou moc hezké, døív jsem tam bydlela ale chce to asi poèkat na lepší poèasí  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-07 19:21:00
 
  No na pøedplánování a výlet do Bílovic... hmm, to nezní vùbec špatnì, tak co, kdy si tam udìláme za Peou a její rodinkou vélet? Kdy máte èas? Sedìt v cukrárnì se dá ikdyž je zima Navíc, já mám 23. dubna narozeniny, tak bysme to mohli nìjak malièko spolu oslavit. Ale 20.4. urèitì ne, to mám v plánu nìco jiného. Tak co?  
 
Autor: Helium Datum: 2013-04-08 20:48:19
 
  Co 27.4. v sobotu? Je to týden potom. Kdy máte èas vy?  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-09 17:01:06
 
  Tento termín by se mi hodil  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-04-11 20:25:58
 
  My s Helèou mùžeme a jsme pro.
 
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-12 11:00:17
 
  My ten víkend máme volnej A co Mája nebo Julèa? A co tøeba Patrik, ten by taky mohl dorazit. Dáte jim vìdìt? Mohli bysme pak vyrazit k nám na hradisko na zahradu a opéct buøty  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-12 16:09:32
 
  Hùùùstýýýý.. já mám èíslo jen na Honzu a možná se nìkde najde na Máju. A na Patrika snad. Takže je SMSkou odkážu na tuto konverzaci  
 
Autor: Datum: 2013-04-12 21:39:05
 
  Takže ja se k vám pøipojim a pøizpusobim se! A ještì k tomu mam chut na zmrzlinu!  
 
Autor: Honzík Datum: 2013-04-12 21:39:36
 
  To jsem psal ja  
 
Autor: Patrik Datum: 2013-04-12 22:06:56
 
  Ja jen souhlasim nevidim duvod proc ne.  
 
Autor: Maja Datum: 2013-04-14 11:33:15
 
  Jojo ja bych taky souhlasila s datem toho 27.4. )  
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-15 19:00:34
 
  Tak to už vypadá na dobrou slezinu Jestli se mi podaøí uklidit na dvoøe, tak by mohla být i grilovaèka, což?  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-17 20:11:10
 
  Výbornì, jinak menší vìcná - Peti, jak daleko jsou Bílovice od Brna? Já mám orientaèní smysl v prdeli, je to blíž Blansku nebo Vyškovu (co se týèe èeských drah ) než-li Brno? Já jen kvùli tomu, abych se dostala z bodu A do bodu B a nazpìt  
 
Autor: Helium Datum: 2013-04-18 23:45:25
 
  Myslím, že se dostaneš vlakem do Bílovic z Blanska. Mìlo by to být zastávka pøed Brnem (nebo dvì?).  
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-22 11:20:32
 
  Z Podomí k nám je to asi opravdu nejlepší autobusem do Blanska a pak vlakem (jede se pøes Adamov a Babice nad Svitavou). Ještì mì lákala Káa, jestli tu slezinu neudìlat v Podomí (nebo v Krásensku - Franta a Káa už bydlí ve svém), protože je tam veèer rada Barvínku, ale vzhledem k tomu, že bych pak stejnì musela jít ukládat Julèu, tak tam asi tentokrát nepojedu, popø. budu jen na Skypu. V tom pøípadì by prý Káa na chvíli dorazila za náma. Kdy jste schopni pøijet? V deset, jedenáct?  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-22 13:30:49
 
  Klidnì v deset nebo v jedenáct. (Peti mrkni prosím do interní plkárny)  
 
Autor: Kaèa Datum: 2013-04-24 17:31:41
 
  Ahoj všici, tak František mi frnknul do Nìmecka a vrací se až v sobotu veèer. Takže bude asi opravdu jednodušší, když se sejdeme v Bílovicích. Já se tam za vámi pøijedu po práci podívat(cca ve 13h). Jestli vás všechny ještì vùbec poznám .  
 
Autor: Helium Datum: 2013-04-25 22:10:09
 
  A kde a kdy že se to potkáme? Jinak pro bròáky do bílovic jezdí vlak z Brna v 10.02 a pak v 11.02. Už se moc tìším.  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-26 20:30:11
 
  Já se taky moc tìším Ale prosím, zítra jedu z Podomí v osm, v Bílovicích budu (budeme) v jedenáct. Kvùli dopravì to tak musí být. Proto se už sem nedostanu. Prosím, napište mi zítra nìkdo na èíslo 739 817 061 kde se sejdeme. Byla bych ráda, kdybyste nìkdo poèkal na nádraží v Bílovicíh, pøecejen se tam nevyznám. Kdybyste se na mì vyprdli tak budu volat Kuøátkovi, snad bude vìdìt více.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-04-26 21:05:31
 
  Tak, já pojedu s Helèou a zbytkem v deset a stavím se zpátky pro Simèu, cestu si snad zapamatuju, pokud ne dovoláme se. Takže dìcka z Brna, jedeme v tìch 10.02?
 
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-26 22:03:23
 
  Tak v 10:02 vím, že jede Patrik s Honzou, autem dorazí Maruška a Julèa. Já budu èekat v 10:12 v Bílovicích na nádraží, Julèa má instrukce a v tìch jedenáct se tam mùžeme pro Simèu ještì nìkdo otoèit. Jinak je to proti toku Svitavy až do místa, kde vpravo silnice odboèuje na Øícmanice, Kanice a Ochoz, pak je to hned v první pravotoèivé zatáèce vlevo, pøed barákem èíslo 157 parkuje Citroen Berlingo.  
267   Šastný a veselý
Autor: Simèa Datum: 2012-12-20 17:27:31
Všem pøeji andìlsky krásné Vánoce a èertovsky dobrý rok 2013 Ab imo pectoris (z celého srdce) Simèa
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-12-20 19:00:10
 
  Také bych se ráda pøipojila k blahopøání. Tedy feliz navidad y aòo nuevo.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-12-20 19:00:27
 
  To je španìlsky  
 
Autor: Helium Datum: 2012-12-23 18:34:41
 
  tak když už je tady ta pøehlídka jazykù, tak Joyeux Noel!  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-12-27 18:44:55
 
  Dìkujeme a i vám všem pøejeme klidné svátky a úspìšný rok 2013!
 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
30.11.2023 18:10:19
Skotaèiny III Helmùv žleb

30.11.2023 17:53:15
Seèení Studnické louky

30.11.2023 17:43:01
KNA

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.