Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Zaniklé národy Støední a Jižní Ameriky
  30/09/2010 09:57:23  
17.-19. záøí 2010 probìhla další víkendovka, tentokrát s názvem „Zaniklé národy Støední a Jižní Ameriky“.
Sraz všech úèastníkù byl v pátek v 17.00 hod. na podomské zastávce, bròáci proto museli odjíždìt už ve ètvrt ...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Nový web poradny
8/09/2010 18:56:53  
Tak, po tøech dnech klikání, nastavování, komunikace s webhostingem a dlouhého pøetahování dat ze staré verze, je koneènì v provozu nová verze stránek Ekoporadny.

Zároveò bych se chtìl touto cestou omluvit za 3-denní nepøístupn...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Boofování v Jedovnicích
18/07/2010 15:50:25  
Je sobota 17. 7. 2010, 12:30 hodin. Sedím za stolem u poèítaèe a najednou mi pípne mobil, který dává znamení, že pøišla SMSka. Píše mi Vía, že dnes, asi ve ètyøi hodiny jede se Standou a Ondrou do Jedovnic do rybníka a jestli se ...

Cel lnek::>>
Autorem je Sima

 Jak bylo na cestì pøes oceány..?
20/06/2010 19:47:49  
Tak nám o víkendu 18. 6.-20.6. 2010 probìhla další víkendovka-Cesta pøes oceány.. Byli jsme ubytováni v moc pìkné chatièce v Kružberku, kam jsme nedojeli hromadnì, ale dalo by se øíct, že po skupinách vždy v autì s nìjakým organ...

Cel lnek::>>
Autorem je Sima

 Cesta pøes oceány
28/05/2010 17:31:17  
Nový termín víkendovky: 18. - 20.6. 2010 Podmínky jsou stejné. Všechny pùvodnì nahlášené úèastníky prosíme o potvrzení úèasti v novém termínu....
Autorem je Va

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
1.02.2023 07:26:54
Outdoor naopak

1.02.2023 06:03:43
Skotaèiny na vodì

1.02.2023 04:40:19
Skotaèiny na vodì

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.