Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::
 Skotaèiny Yucatánské cenoty
  5/12/2010 19:06:04  
Po dlouhém a nároèném pøemlouvání rodièù mi nakonec bylo dovoleno jet na Bradkovu víkendovku, tudíž jeskyòáøskou s názvem Yucatánské cenoty. Jmenovala se tak proto, že na poloostrovì Yucatán je velké množství jeskyní a my jsme se tam „posunuli“ na naší pomyslné cestì kolem svìta.

Vzhledem k tomu, že Vía nemìl v pátek v autì místo a Káa s Františkem jeli pozdìji, do Ostrova u Macochy, kde jsme byli ubytováni na jeskyòáøské základnì Slepièárna, mì musel odvézt táta. Jelikož jsem ani já, ani táta na Slepièárnì nikdy nebyli, poøádnì jsme netušili, kde to je. On v Ostrovì vyrùstal a tak vìdìl o dvou základnách, dovezl mì tedy k jednomu, pomìrnì malému stavení, které údajnì bylo základnou. Když jsme tam asi o pùl páté dorazili, všude bylo prázdno, nikdo nikde. Øekli jsme si, že když program zaèíná až v šest, poèkáme a urèitì nìkdo pøijede. Minuty se vlekly jako nikdy, pršelo a stále nikdo nepøijíždìl, stmívalo se, až když se pøi naprosté tmì v šest hodin nic nedìlo, rozhodla jsem se, že zavolám Víovi a ten už mi poradí. Dlouho to nezvedal, až mi nakonec ohlásila hlasová schránka, že není dostupný. Zkusila jsem tedy Bradka, ale ten mi to taky nebral, tak zbývala poslední osoba – Katka. Táta konstatoval, že je to skoro jako v hororu, protože tam se taky snaží potmì v dešti nìkam dovolat a jako „na potvoru“ to nikdo nebere. Káa byla jako svìtýlko na konci dlouhého tunelu, nasmìrovala nás a já koneènì, ve ètvrt na sedm, spatøila svoji úžasnou kamarádku Klárku Enžlovou a vùbec všechny.

Byla jsem „happy“, že je znovu vidím. Ten den nám po veèeøi kdosi (už si nepamatuju kdo, prostì jeden z „vedoucích“) (Bradek :), pozn. red.) dal starou, ošoupanou magnetofonovou kazetu do magnetofonu. Zjistili jsme, že magneák, který nudnì vyhlížel z jedné police v kuchyni, nefunguje, takže jsme si ji museli poslechnout u Ondry v autì (s Ondrou u Standy v autì, pozn. red.). Jaksi jsme se tam naskládali a napjatì poslouchali. Ozval se hluboký, chraplavý, skoro až dìsivý hlas starého pána. Mluvil o nìjakém tajemství, které nám ovšem nesmí jen tak prozradit. Mìli jsme najít jeho deník, odkud se dozvíme víc. V tu chvíli by se dala atmosféra v autì krájet, málem jsme nedýchali, protože to opravdu pùsobilo až strašidelným dojmem.
Pøestalo pršet a lehce pofukoval vítr. Náš úkol byl jasný – najít deník. Staøec z kazety nás nasmìroval, kde asi máme hledat, my jsme se rozdìlili na dvì skupiny a šli pátrat. Deník byl poschovávaný po èástech a musím øíct, že kolikrát to byly krkolomné schovky. Když už byl deník kompletní, utvoøili jsme další dvì skupiny s tím, že v takovém složení budeme i pøíští den. Bylo nás devìt a v sobotu mìl pøijet desátý kluk – Honza, takže jsme teï byli kluci a holky pøesnì napùl. Obì dvì skupiny si museli deník pøepsat a kluci, jakožto gentlemani zaèali s pøepisováním první ;). Až do jedenácti jsme se koukali na motivaèní video studia Ètvereèkovaného papíru a ještì na nìjaký film o jeskyních (DVD o speleopotápìní v Mexiku, pozn. red.).

Další den po snídani jsme si nachystali vìci do menšího batohu (byly to vìci, ve kterých pùjdeme do jeskyní) a vydali se na cestu. Za nìjakou dobu jsme došli k základnì Ditrich, byla to ta, u které jsme minulý den s tátou zastavovali s tím, že to je Slepièárna. V této základnì jsme se všichni pøevlékli, vzali si helmy, èelovky a šli. Tady se k nám pøidala tøetí skupinka malých capartù s rodièi, konkrétnì Jitka Kocmanová s dìtmi a Barèa Bodnárová s manželem a s dìtmi (a Broòa Sychra s kluky, pozn. red.). Tuhle skupinku dostala na starosti Katka. My – holky jsme byli se Standou a kluci s Ondrou. Ještì poøád všichni spoleènì jsme došli na hrad, no, spíš už jen na jakési ostatky holštejnského hradu (já hlava dìravá už si nepamatuju, jaký mìl název) (Holštejnský hrad :), pozn. red.). Tam jsme se koneènì rozdìlili a každý šel svojí cestou. Naše skupinka se vydala nejprve mapovat jeskyni (Holštejnku, pozn. red.). Prvnì jsme se jen tak potloukali kolem a hledali její vchod, až ho, myslím Klárka našla, Bradek ji odemknul a my zaèali s mapováním. Zakreslování se ochotnì ujala opìt Klárka a Gábinka jí hlásila, co že má zakreslovat. Ze zaèátku to vypadalo, že se snad ani nijak rapidnì neušpiníme, jeskynì mìla sice hlinìné stìny, strop i podlahu, ale poøád jsme apkali bez toho, abychom si zaneøádili boty. Po chvíli jsme naráželi na „køižovatky“, které bylo tøeba prozkoumat, strop se snižoval a mapování nám znepøíjemòovaly taky louže, snad nejhorším bodem byl terén pøedstavující snížený strop, obøí kaluž a za kaluží vyvýšené místo, skoro jako kopeèek. Hrùza, byl nadlidský úkol vylézt tam a nesjet do vody. Helèa tam chudáèek spadla celá, ale mapování jeskynì nezažíváme každý den, takže i pøesto jsme si to užili. Sice špinaví jako prasata po koupeli v blátì, ale užili. Ke konci našeho mapování jsme narazili na tzv. „mikrosvìt“. Ani nevím, zda to dokážu popsat. Od stropu visely krápníèky, nìkteré se dotýkaly „zemì“. Takže malinké stalagnáty. Proè jsem dala slovo „zemì“ do uvozovek? Nebyla to ta zemì, po které šlape èlovìk, tam by se totiž nevlezlo ani nejmenší èlovìèí miminko. Doporuèuju se kouknout na fotky, protože ten, kdo tam nebyl, mì asi stejnì nepochopí. Zkrátka nìco neuvìøitelného.

Když jsme skonèili s mapováním, vydali jsme se hledat JÍDLO. Byly jsme hladové jako kdybychom nejedly týden. Ne nadarmo Pea øíkala: „Najezte se poøádnì, možná je to vaše poslední jídlo“ :-) (jako u každého jídla, pozn. red.). Ano, u naší svaèiny hlídala právì Pea, coby medvìd. Musely jsme vlézt do jedné kamenné jeskynì. Lezly jsme hloubìji a hloubìji, ale nikde nic. Naším úkolem bylo najít nejen svaèinu, ale i láhev s nìjakými iniciály (s indicií, pozn. red.). Chvíli jsme se musely i plazit, protože jeskynní otvor byl tak zúžený. Nakonec jsme se dostaly do místa, odkud už nevedla žádná chodbièka, byl to konec jeskynì. Úspìšnì jsme našli svaèiny i láhev s písmeny: MOR.

Až jsme vylezly ven, mìli jsme ještì další dva úkoly – doplnit do mapy z deníku názvy nìkterých jeskyní, to nebyl problém a posledním úkolem bylo jít do vesnice, najít jakousi hospodu, nebo jak to mám nazvat a tam že bude sedìt muž v kápi, ovšem nìmý. Tomu jsme mìly pøedložit naše materiály (zmapovanou jeskyni a doplnìnou mapu) a jestliže to budeme mít správnì, mìl nám dát další indicii. Dal nám napsaná písmena: H L A D.

Co vznikne složením dvou slov: HLAD a MOR? Hladomorna! Blízko naší mapované jeskynì byla opravdu bývalá hladomorna. A tam bylo naším úkolem hledat støíbro a zlato, ovšem rozdrobené na malinké støípky. Každý dostal sáèek a do nìj mìl nasbírat co nejvíc tìch støípkù. Nedokážu odhadnout, jak dlouho jsme sbírali, ale odcházeli jsme všichni se sáèky naplnìnými minimálnì do ètvrtiny.

Na Ditrichu jsme se znovu pøevlékli, ale tentokrát do èistého, jak jinak. Potom jsme ještì sbírali døevo okolo základny a snad kolem šesté se vydali na Slepièárnu. Po cestì kluci objevili lano visící na stromì, patrnì urèené k houpání a už se rýsovala øada dlouhá 10 dìtí (lano tam pøed tím na naši žádost povìsil kamarád Kocour, díky, pozn. red.). Každý se minimálnì dvakrát zhoupnul a potom jsme opravdu odcházeli veèeøet. Po veèeøi si každá skupinka mìla roztøídit zvl᚝ naškudlené støíbro a zvl᚝ zlato, potom nám obì hromádky vedoucí zvážili a zapsali. Ti, kteøí prohráli (mìli ménì støíbra i zlata) mìli umývat ten veèer nádobí. Kluci vyhráli, ale jim nevadí hlína za nehty, jak øekla Marta.

Ještì ten veèer jsme si zahráli hru zvanou „Køížovka Žofka“(varianta „Køížovka Pikovka“, pozn. red.), hráli jsme až do desíti veèer, bylo to dost podobné stolní høe Scrabble, ovšem mnohem zajímavìjší, protože jsme nedoplòovali jen suše písmenka, ale abychom ty písmenka mohli dostat, plnili jsme úkoly, nìkteré opravdu zajímavé. A v této høe jsme vyhrály zase my – baby. Tím pro nás všechny den skonèil a my odcházeli spát.

V nedìli po snídani jsme ve tøech skupinách: holky, kluci, vedoucí hráli pantomimu. A zbylý èas jsme zabili nám již známou hrou – Kubs. Nadešel èas, kdy jsme se museli všichni rozlouèit a mì to o to víc bolelo, když to byla vlastnì poslední víkendovka tohoto roku. Teï jen slepì doufám, že aspoò nìkteré uvidím za týden na adventním víkendu. Ovšem èas jde dál, nesmíme se topit ve snách a zapomenout žít, tak naè plakat a vidìt svìt rozmazanì pøes krùpìje hoøkých slz? Byla tu super víkendovka! A vy se mìjte taky tak super :-) !

Napsala Simèa Davidová

Uka fotky z akce::>>
Autorem je Bradek

Komente:
Autor:


Koment:

Kontrola proti spamu, opi text z obrzku:
Autor: yanmaneee

29/04/2019 09:06:18

bape clothing


moncler


kd 11


adidas gazelle


fila shoes


christian louboutin


jordan shoes


nike air max


kobe byrant shoes


hermes handbags tote bag


christian louboutin outlet


timberlands


hermes belts


yeezy shoes


nmd


jordan shoes


cheap nba jerseys


chrome hearts online


air max 97


michael kors outlet


air max 2018


yeezy sneakers


nike react flyknit


nike react


yeezys


nike jordans


nba jerseys


vans shoes


nike air vapormax


golden goose mid star


louboutin


fila online shop


authentic jordans


paul george shoes


jordan retro


balenciaga shoes


louboutin shoes


hermes belt


fitflops sale clearance


adidas nmdAutor: 2018.8.11xukaimin

11/08/2018 03:07:15

coach factory outlet


nike air max 90


michael kors outlet


air jordan


wedding dress


soccer jerseys


jordan 31


barbour jackets


nike air max 97


abercrombie


clarks shoes


vans outlet


oakley glasses


kobe 9 elite


keen sandals


new balance shoes


scarpe hogan


links of london uk


guess factory


oakley pas cher


nike shoes


nike store


new balance soldes


supra shoes


diesel jeans


10 deep clothing


converse


asics gel


insanity workout


rolex watchesAutor: chenlina

25/07/2018 03:35:13

chenlina20180725

nike revolution


oakley sunglasses


bvlgari jewelry


columbia outlet


tommy hilfiger shirts


air jordan 12


hermes


pandora outlet


longchamp


saint laurent sunglasses


tods shoes


manolo blahnik


salvatore ferragamo


versace handbags


converse shoes


polo outlet


beats headphones


cheap jerseys


ray ban sunglasses outlet


balenciaga triple s


cheap rolex watches


versace sunglasses


mont blanc


ralph lauren polo


kate spade outlet


north face backpacks


ray ban sunglasses cheap


jimmy choo shoes


fussball trikots


puma slidesAutor: yaoxuemei

15/06/2018 13:54:32

yaoxuemei20180615

coach outlet


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


yeezy boost 350


kate spade outlet


clarks shoes


gucci outlet


polo outlet


ugg outlet


pandora jewelry


coach outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


mcm outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


nhl jerseys


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


mulberry handbags


cheap jordans


nfl jerseys


pandora outlet


nike outlet


polo outlet


michael kors outlet


nike air max


adidas nmd


pandora outlet


moncler outlet


pandora charms


mbt shoes


true religion jeans


adidas nmd


pandora outlet


uggs canada


coach outlet


coach outlet


ugg outletAutor: hzxhzx

18/05/2018 05:39:51

adidas outlet


adidas originals


nike shox


nike air max


vans outlet


givenchy handbags


ray ban sunglasses


balenciaga sandals


christian louboutin


nike kyrie 3


kate spade outlet


roshe run


stephen curry shoes


nike air max 90


ralph lauren uk


hzx20180518

Autor: yueqin

19/03/2018 08:58:52

ray ban sunglasses


pandora charms


yeezy boost


ugg boots canada


michael kors outlet clearance


canada goose uk


uggs


cheap mlb jerseys


nmd adidas


valentino shoes outlet


michael kors uk


jordan shoes


birkenstock


north face jackets


michael kors outlet online


180319yueqin

Autor: yueqin

19/03/2018 08:57:27

coach outlet store


coach outlet store


coach outlet


birkenstock sandals


cheap jordans


canada goose jackets uk


tory burch outlet


pandora charms


michael kors outlet clearance


louis vuitton outlet store


christian louboutin outlet


canada goose sale


cheap jordans


coach factory outlet


oakley sunglasses


180319yueqin

Autor: chenlina

8/02/2018 04:07:50

chenlina20180208

oakley sunglasses


adidas uk


mont blanc


moncler jackets


louboutin


michael kors handbags


pandora jewelry


true religion jeans


ugg


air max 1


nike factory outlet


asicsasics running shoes


north face jackets


nike revolution


polo ralph


air max 90


fitflops


baseball jerseys


canada goose outlet


coach outlet online


coach handbags


herve leger dresses


moncler jacken


nike blazer


jordan


cheap nhl jerseys


dolce and gabbana


ray ban


pandora charms


air max plusAutor: chenlixiang

30/01/2018 04:22:23

2018.1.30chenlixiang

cheap wedding dresses


softball bats


kobe bryant shoes


nike pas cher


north face soldes


michael kors handbags


kobe 9 elite


the north face


ray ban


michael jordan


longchamp handbags


asics gel


ugg boots clearance


nike air max 2017


polo ralph lauren


uggs


adidas flip-flops


montre homme


louboutin pas cher


nike factory


2018.1.30chenlixiang

Autor: wanglili

21/12/2017 08:13:28

20171221wanglili

cheap ugg boots


christian louboutin outlet


clarks shoes


ugg boots clearance


cheap nfl jerseys


canada goose jackets


ralph lauren uk


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


cheap ugg boots


20171221wanglili

Autor: chenlina

8/12/2017 04:20:21

chenlina20171208

michael kors outlet


air jordan


michael kors outlet


stan smith shoes


salvatore ferragamo


ugg boots

nike football boots


pandora charms


beats by dre headphones


north face uk


ugg boots outlet


flip flops


moncler pas cher


longchamp


jordans


polo ralph


nike factory outlet


nike outlet


coach factory


oakley sunglasses


nike air max


ugg boots


ferragamo shoes


ugg boots


canada goose outlet


running shoes


coach outlet online


mbt shoes


jordan retro


converse shoesAutor: chenlina

8/12/2017 04:20:11

chenlina20171208

michael kors outlet


air jordan


michael kors outlet


stan smith shoes


salvatore ferragamo


ugg boots

nike football boots


pandora charms


beats by dre headphones


north face uk


ugg boots outlet


flip flops


moncler pas cher


longchamp


jordans


polo ralph


nike factory outlet


nike outlet


coach factory


oakley sunglasses


nike air max


ugg boots


ferragamo shoes


ugg boots


canada goose outlet


running shoes


coach outlet online


mbt shoes


jordan retro


converse shoesAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:57:17

2017-9-3 xiaozheng6666

michael kors outlet clearance


ugg outlet


polo ralph lauren


true religion outlet


coach outlet online


cheap nba jersey


tory burch handbags


oakley sunglasses wholesale


mulberry bags


uggs outlet


nike trainers


polo ralph lauren


polo outlet


nba jersey


canada goose outlet


mulberry handbags


ray ban sunglasses


asics running shoes


ralph lauren outlet


coach outletAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:57:01

2017-9-3 xiaozheng6666

michael kors outlet clearance


ugg outlet


polo ralph lauren


true religion outlet


coach outlet online


cheap nba jersey


tory burch handbags


oakley sunglasses wholesale


mulberry bags


uggs outlet


nike trainers


polo ralph lauren


polo outlet


nba jersey


canada goose outlet


mulberry handbags


ray ban sunglasses


asics running shoes


ralph lauren outlet


coach outletAutor: wty123

25/08/2017 05:58:33

[b][/b], north face, coach factory online, pandora, ferragamo, minnesota timberwolves, air max 90, burberry online shop, giuseppe shoes, nike free run, barbour mens jackets, iphone 5 cases, kobe bryant jersey, prada, ralph lauren online, jerseys from china, michael kors, cheap eyeglasses, jimmy choo shoes, soccer outlet online, toronto raptors, cheap oakley sunglasses, mcm backpack outlet, burberry bags outlet, clothing websites, polo ralph, nfl eagles, chrome hearts jewelry, shop coach factory, the north face outlet, milwaukee bucks, ray ban sunglasses, cheap michael kors, nike outlet store, valentino shoes outlet, nike huarache, north face backpacks, nike online,
Autor: myy

12/04/2017 13:54:17

adidas, swarovski jewelry, red bottom shoes, jerseys from china, soccer shoes outlet, adidas online, bcbg max azria, raiders jerseys, jerseys from china, nike outlet, new balance, glasses frames, ray bans, polo ralph lauren outlet, juicy couture outlet, knockoff handbags, michael kors, marc by marc jacobs, pandora charms, swarovski crystal, hollister clothing store, north face, longchamp, eagles jerseys, ralph lauren factory store, toronto raptors jersey, nike.dk, oakley, indoor soccer shoes, ralph lauren outlet, burberry online shop, timberland boots, rolex watches, bills jerseys, azcardinals jerseys, burberry outlet online, baseball jerseys, converse chucks, nike shoes outlet, michael kors bags, ray ban sonnenbrillen, handbags outlet, rayban, valentino outlet, chicago bulls jersey, texans jerseys, nike shoes, rams jerseys, barbour outlet, cowboys jerseys, true religion outlet, michael kors outlet online sale, ralph lauren outlet, iphone 5s cases, michael kors, coach store,
Autor: 2016617yuanyuan

17/06/2016 08:55:10

ray ban outlet


true religion jeans outlet


nike free flyknit 3.0


hollister co


nhl jerseys wholesale


armani jeans


buy red bottoms


coach purses


polo ralph lauren


polo ralph lauren


michael kors handbags


chi flat iron


tiffany uk


michael kors handbags


true religion outlet


rolex submariner


michael kors outlet clearance


coach factory outlet online


reebok uk


ralph lauren


louis vuitton outlet online


nike free flyknit 5.0


kobe bryant shoes


ray ban sunglasses outlet


louis vuitton outlet online


adidas superstar


louboutin outlet


christian louboutin shoes


mlb jerseys wholesale


kate spade outlet


versace sunglassesAutor: VS7GL67B2lY

7/04/2016 22:03:21

The voice of raitynalito! Good to hear from you.
Autor: Kaèa

7/12/2010 10:04:00

Simi, moc pìkný! A vùbec nevadí, že je delší, je krásnì napsaný a je z nìho cítit, že se Ti tam opravdu líbilo:)
Autor: Simèa

6/12/2010 22:52:28

Jééda, sorry pánové, já se polepším (doufám).. a s tím nemáte tolik práce :D
Autor: František

6/12/2010 22:41:51

Tož tohle je dlóhý i na mì! :)

Ale jinak pìknej èlánek!

Bradka chválím za velice vtipné a trefné poznámky redakce!!!! :)

Autor: Simèa

6/12/2010 18:32:32

Mùžou tu být dvì, ne? :) myslím, že Radek to nìjak šikovnì udìlá a urèitì se sem vejde i ta tvoje. A když už jsme u toho - nechceš mi ji "pùjèit" do Kaštánku?? :) A tam za nás nepíšu jen já ;)
Autor: Kuøátko Evropské

6/12/2010 17:29:41

¨Taky jsem napsla recenzi ale pøedbìhla jsi mì:)
Autor: Simèa

6/12/2010 15:19:22

Já to tak dlouhé ani neplánovala, to samo :D A dík ;)
Autor: Ondra

5/12/2010 21:51:27

Pìknej èlánek. Akorᝠna mì trochu dlouhej :-)
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
20.05.2024 10:35:01
Skotaèiny III Helmùv žleb

17.05.2024 18:04:27
Skotaèiny na vodì

17.05.2024 05:43:42
Skotaèiny III Helmùv žleb

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.