Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::
 Podzimní feráty v Gesäuse
  12/10/2012 11:11:32  
... než nám nìkdo stihl øíct, že to nejde, už jsme tam byli...klesáme ze 1200 m vysokého sedla do Eisenerzu a Julie pøestává mrèet. Se snižující se výškou stoupá tlak a já zívnu aby mì luplo v uších... osmimìsíèní Julie to bohužel neumí, ale už jsme dole a je zase dobøe... aè odjezd nebyl tak úplnì bez komplikací, nakonec jsme se rozhodli pøecijen do Rakouska odjet... a udìlali jsme dobøe!

Ranní vstávání není zrovna nejzábavnìjší, ale zase umožní, že už pøíjezdový den dokážeme plnohodnotnì využít. Po pøíjezdu do Eisenerzu vyrážíme na ferátu s pøíznaèným názvem Eisenerzer steig. Pea má dnes hlídací den a tak vyráží s koèárem a se psíkem na procházku po Eisenerzu, ostatní chystají batùžky na ferátu. Nástup je pøíkrý a my jsme nedoèkaví. Možná až pøíliš nedoèkaví. Zpocení se sápeme do kopce co nám síly staèí, a po necelých dvou hodinkách zaèíná koneènì tolik oèekávané lezení. Zaèátek je klasicky pomìrnì kolmý, aby odradil ty, kteøí tu nemají co dìlat. Po krátkém výšvihu stojíme u heliportu a zaèíná nepøerušená šòùra kochacích výhledù. Koukáme na Eisenerz, na Erzberg, na jezero Leopoldsteiner See a dokonce vidíme i Hochtor a Buchstein v Gesäuse.

Feráta je pøevážnì lehká, a tak koukáme do kraje, fotíme a kecáme. Není kam spìchat. Jakmile se pøiblížíme pøed závìøeèný Kamin (komín) je nám jasné, že se blížíme k vrcholu. Poèasí nám pøeje a tak dlouze svaèíme, høejeme se na sluníèku a užíváme si atmosféru hor.

Bìhem sestupu mi zazvoní telefon a já se dozvídám od Pei, že by bylo dobré se co nejdøív pøesunout do Gstaterrboden do kempu a ubytovat Julii. Tak teda popobìhnem, ne? Vyrážím s Františkem poklusem dolù. Pøed sebou máme cca 700 výškových metrù, ale Franta trénuje a já nechci být ten pomalejší. Stehna pálí a tøepu se jak šicí stroj, ale za pùl hoïky jsme skuteènì dole a vyrážíme stavìt luxusní stanovou ubikaci Coleman.

Po nìjaké dobì pøijíždí do kempu zbytek výpravy a po delší dobì taky Kladenská sekce, která šla ferátu chvilku po nás. Veèer je Julie excitovaná z nového prostøedí, poøád hopsá a nechce se jí spát. Po veèerní procházce po kempu je ale pøecijen únava silnìjší a tak ji odkládáme do stanu a zahrnujeme spacáky. Veèer není úplnì nejteplejší.
Den byl dlouhý, takže veèírek je decentní. Teplota ale už dosáhla té správné podzimní hodnoty, a tak se celý veèer ozývá huèení vaøièe a Ivoš rozdává svaøáèek. Sakra mají to kluci Kladenští vychytané!

Další den je v plánu místní ferátová perla - Keiserschild na stejnojmenný kopec. Já mám ale hlídací den a tak si místo úvazku, setu a helmy chystám koèár plínky a mlíko. Po ránu je docela šrumec, a když fertisti odjíždí, uvìdomuji si, že jdou vlastnì všichni dneska a zítra už se mnou nemá kdo jít. Už jednou mi tahle feráta utekla, když na nástupu zaèlo snìžit... Co nadìlám, už jsme se narajzoval dost.

Nástup na Keiserschild je pomìrnì milosrdný, protože se dojede autem do Ramsau, což je pøes kilometr vysoko. Únava ze všerejška se ale zaèíná projevovat a tak se nikomu nejde úplnì zlehka. Vlastní feráta zaèíná hned "kalibraèním" pøevisem a pak už se jen støídají obtížné pasáže s exponovanými. Skupina je dost veliká a tak jde postup pomalu. Kolem poledne se obzor výhružnì zatáhne, vítr nekompromisnì lomcuje se vším co mu stojí v cestì a na skálu dopadají první kapky. Nikdo si moc neprozpìvuje, všichni soustøedìnì lezou a tìší se až lanový most oznámí konec lezení. Za chvilku se skuteènì zjevuje, a s pøibývajícím optimismem se zlepšuje dokonce i poèasí. Jen vítr neustává a tak to není na dlouhé vysedávání na vrcholu.

Já s Julií jsem se vydal pomoct Kladeòákùm najít nástup na kaòon Bruckgraben. Cesta kolem øeky se i mì zdá neuvìøitelnì dlouhá, ale naštìstí za chvilku jsme u prudce stoupající cestièky, která už je opravdu ta správná. Vracíme se do kempu, kde se potkávám s Janou a Mirkou a spoleènì vyrážíme na procházku kolem køišálovì èistého Leopoldsteiner see. Je to zvláštní jezero, kde krom jedné mìlké èástí padá dno hned od bøehu do hloubky 30 m, kde už je pak dno docela ploché. Hlavní štráse kolem jezera, která je oblíbeným cílem sobotních výletníkù, konèí malou budkou s obèerstvením. Užíváme si svùj odpoèinkouvý den u kávy až do doby, než hladinu jezera zvlní kapky deštì. Úprk do auta ale nakonec není až tak úprkem, protože d隝 po chvilce slábne a utichá. Bezva, pokraèujeme tedy do Eisenerzu.

Centrum mìsteèka je historické a velice útulné. V úzkých ulièkách je pár pìkných kaváren s venkovním posezením, které by nás urèitì zlákaly být tak o 10 °C víc. Nahlédli jsme také do pìknì zdobeného a udržováného kostela. Vydrželi jsme tam však jen malou chvilku, než Julie objevila jakou akustiku takový kostel má. Moc se jí to líbilo, ale bohužel byla asi jediná...

Po návratu do kempu jsem jakštakš zvládnul všechny peèovací úkony a uložil Julii k spánku. Dnes je o kus tepleji, takže posezení v kempu je super.

Kladeòáci jsou z kaòonu zpìt, ale ferátisti se nevracejí ani se setmìním. Nezbývá než èekat. Už teï je mi jasné, že se vrátí pìknì hotoví. Pøed devátou se koneènì ozývá køípìní kamenù pod koly pøijíždìjících aut a z nich vypadávají unavené ale spokojené postavièky a líèí neuvìøitelné zážitky. Pokraèování svaøák párty je dnes opravdu jen symbolické.

Ráno se všichi chystají na krátkou oddechovou ferátu Bürgeralm (pokud se teda nejde místem F). Franta ale nadhodil, že by se mnou klidnì znova dal Kaiserschild. Už jsem se smíøil s tím, že ji letos zase nedám, ale sakra toto je šance! Ujišuju se ještì, že to myslí úplnì vážnì, a protože myslel, za chvilku už trtáme od parkovištì v Ramsau k nástupu. Je jasné, že to zase bude sportovní zážitek, nohy po páteèním bìhu poøád pìknì bolí. Nahoru to jde, ale jakýkoliv krok smìrem dolù je utrpení. Na sestup se tentokrát opravdu netìším.
Ve dvou to jde dost rychle. Moc se s tím nepáøem. Obèas fotka, jinak poøád bìh po lanì.

Cestu nahoru jsme zvládli za 2:40, teï ta horší èást a to je sestup. Nohy bolí a protestujou, ale není jim to nic plané, dolù musíme. Ještì doufám, že se trochu rozchodí, ale celkem marnì. Zlepšuje se to, až když se dostaneme na mírnìji klesající cesty. Celkový èas prùstupu 4:10 považujeme vzhledem k našemu polomrzáckému stavu za úspìšný.

Sraz s ostatními ve mìstì Thörl nám vychází akorát. Z feráty Bürgeralm nejsou zrovna nadšení, protože její nejvìtší síla je ve výhledech do okolí, které ale vzhledem k mlze nebyly. Únavy zase trochu pøibylo a tak se nìkteré místa zdají až nepøíjmnì obtížné. Nu což, není vždycky všechno v horách na 1 z *.

Aè posádka našeho vozu má domluvené volno ještì na pondìlí, konstatujeme celkovou únavu (vèetnì Julie, které to nedá a neustále musí na tokovém výletì nìco øešit, místo aby odpoèívala) a pøipojujeme se k ostatním na cestì domù. Abychom celou akci nìjak symbolicky uzavøeli, zastavili jsme se v Mikulovì na veèeøi. S plnými žaludky a spícími pasažéry v autech se pak rozjíždíme každý po svém.

Tím je u konce akce, která byla takovým vyvrcholením kategorie "co vše lze podniknout s kojencem". Naše "sportovní" výkony budou ještì stokrát zopakovány a pøekonány, ale elegance s jakou takovouto akci (mající všechny atributy podzimní horské akce) pøekonala Julie je opravdu nevídaná a neopakovatelná. Pro nás teda urèitì, pokraèovat totiž budeme na jaøe pøíštího roku, ale to už bude s úplnì jiným bìhajícím a žvatlajícím èlovíèkem.

Uka fotky z akce::>>
Autorem je Bradek

Komente:
Autor:


Koment:

Kontrola proti spamu, opi text z obrzku:
Autor: Vandana Rajput

9/07/2024 14:36:40

We never concoct low class escort administrations as we put stock in offering premium administrations to our clients. We ensure that all our attractive hunks get to satisfy their dreams and wants with full energy and positive thinking. The most amazing aspect of having our Escort in Laxmi Nagar administrations is their moderateness. We have the best and modest escort administrations in for our clients so they can include everything inside their spending plan. Thusly, reach out to us to enlist your escort friend now.

Autor: Vandana Rajput

9/07/2024 14:36:32

We never concoct low class escort administrations as we put stock in offering premium administrations to our clients. We ensure that all our attractive hunks get to satisfy their dreams and wants with full energy and positive thinking. The most amazing aspect of having our Escort in Laxmi Nagar administrations is their moderateness. We have the best and modest escort administrations in for our clients so they can include everything inside their spending plan. Thusly, reach out to us to enlist your escort friend now.

Autor: 메이저토토사이트

18/10/2023 06:56:51

메이저토토사이트

Autor: 안전놀이터

28/08/2023 08:48:50

I have been studying this kind of article for our society for 5 years, and I just realized that there are so many people who are worried about this, and try to solve the problem together. I am so happy to find your study and, thank you so much. 안전놀이터

Autor: 토토사이트

28/08/2023 08:48:06

I am a high school teacher. Your blog helps many students. Students read this blog and solved the problem. I am really happy to have found your blog. 토토사이트

Autor: 토토사이트

28/08/2023 08:47:05

I am a high school teacher. Your blog helps many students. Students read this blog and solved the problem. I am really happy to have found your blog. 토토사이트

Autor: 토토사이트

18/05/2023 10:23:39

I am a high school teacher. Your blog helps many students. Students read this blog and solved the problem. I am really happy to have found your blog. 토토사이트

Autor: 토토사이트추천

20/09/2022 06:43:03

hello. good article Thank you for taking the time to write. I am the manager who recommends the Toto site. Would you like to visit my Toto site recommendation site? thank you :) 토토사이트추천

Autor: 메이저사이트

20/09/2022 06:42:33

Nice to meet you. Your post is so helpful to me. I hope to see more good posts in the future. I always look forward to your posts. :) 메이저사이트

Autor: ncngt

25/02/2022 08:32:29

The Toto site section should select the personal Toto address of the company that reviews the Safety game site. Since most online betting sites are private, it is difficult to determine the size or assets of a company. Please use sports betting using the first class site approved. 토토사이트 토토사이트 안전놀이터

Autor: bbmnnmg

25/02/2022 08:31:20

The Toto site domain must select a private Toto address recommended by the safety playground verification company. Since countless online betting sites are private companies, it is difficult to determine the size or assets of a company. Please use sports betting using a verified first-class site.
토토사이트 https://cragro.com/안전놀이터 안전놀이터

Autor: sanj

28/10/2021 05:43:56

This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! โอเล่777
Autor: Nishaknapp

8/10/2021 04:27:53

토토 커뮤니티 I actually learned here on your site. I wonder how you came up with this idea. Especially your webmaster is really awesome with this work. Can
Autor: sad

8/10/2021 04:17:16

사트이 [url=https://www.kagider.org/사트이] 사트이[/url] [https://www.kagider.org/사트이 사트이] [url="https://www.kagider.com/사트이"]사트이[/url] [link=https://www.kagider.com/사트이]사트이[/link]

Autor: Kylie

11/08/2021 11:47:44

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. รู้ทันบาคาร่า
Autor: Bella

27/07/2021 05:48:05

Keep up the great work, I read a few blog posts on this site, and I conceive that your web blog is fascinating and holds circles of fantastic info. เว็บบาคาร่า
Autor: Bella

27/07/2021 05:46:30

Keep up the great work, I read a few blog posts on this site, and I conceive that your web blog is fascinating and holds circles of fantastic info. เว็บบาคาร่า
Autor: mane

16/07/2021 15:26:17

Thanks for sharing the post SLOT www.tehnonikol.com/
Autor: mane

16/07/2021 15:26:01

หาเงินได้ง่ายๆ โดยการเล่น slot ที่เว็บ all4slots สล็อตแตกบ่อย สล็อตแตกง่าย มีเกมสล็อต PG ให้เล่นครบทุกเกม รวมไปถึงสามารถทอลองเล่นสล็อตฟรีอีกด้วย แจกเครดิตฟรีทุกวัน วันละ 400 User พร้อมกับมีโปรโมชั่นสล็อตเยอะแยะมากมายรอท่านอยู่ ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด
Autor: mane

16/07/2021 15:25:42

เกมสล็อตออนไลน์ pg slot พร้อมแจกเงินรางวัลมากมาย สล็อตแตกบ่อย สล็อตแตกง่าย ต้องเล่นที่ All4slots มีเกมทดลองเล่นทุกค่าย อีกมากมายกว่า 100 เกม สนุกได้ไม่มีเบื่อ ห้ามพลาดเด็ดขาด
Autor: mane

16/07/2021 15:25:19

สนุกไปกับ เกมสล็อต ค่าย pg ทดลองเล่น เล่นได้ทุกเกม ทุกค่าย เล่นได้ทั้ง PC และ Mobile สมัครสมาชิกด้วยระบบ PG SLOT Auto ทำรายการได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ไม่ต้องรอพนักงาน สอบถามทุกข้อสงสัยได้ทาง Line ID: @all4slots (อย่าลืม @ นะครับ)
Autor: mane

16/07/2021 15:25:09

ทดลองเล่นสล็อต
Autor: say

24/06/2021 12:43:02

After puberty males break off and travel alone or link up in groups with other males for a short time. They only congregate with females temporarily to mate before leaving again.
อ่านต่อเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

Autor: Angela

24/06/2021 11:56:26

I exactly got what you mean, thanks for posting. And, I am too much happy to find this website on the world of Google ฝรั่งเศส 1-0 เยอรมัน
Autor: say

23/06/2021 10:20:29

After puberty males break off and travel alone or link up in groups with other males for a short time. They only congregate with females temporarily to mate before leaving again.
อ่านต่อเพิ่มเติม โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

Autor: John

18/06/2021 10:47:50

You make so many great points here that I read your article a couple of times. This is great content for your readers. โชคดีบาคาร่า
Autor: James

18/06/2021 10:36:41

I see something fascinating about your website, so I saved to bookmarks. Web webpage: คาสิโนสด
Autor: McauleyHanna

18/06/2021 04:20:14

I am genuinely pleased to glance at this blog posts which carries tons of helpful facts, thanks for providing these kinds of information. chokdeebaccarat
Autor: James

17/06/2021 09:06:25

I see something fascinating about your website, so I saved to bookmarks. Web webpage: คาสิโนสด
Autor: amna

11/06/2021 08:39:15

I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. k2 paper sheet
Autor: yanmaneee

28/05/2021 20:14:37

supreme clothing


kd shoes


pg 4


jordan 12


kyrie 6


curry


golden goose sale


jordan shoes


paul george shoes


curry shoes


kyrie 6


moncler


hermes online


golden goose


birkin bag


supreme


off white outlet


golden goose


golden goose


supreme shirt


kd shoes


nike dunks


kyrie 4


nike off white


curry shoes


yeezy 500


off white jordan 1


ggdb


stone island outlet


golden goose outlet


giannis antetokounmpo shoes


supreme new york


kevin durant shoes


curry 7 shoes


golden goose outlet


moncler jackets


golden goose outlet


retro jordans


yeezy boost 350 v2


nike off white


jordan shoes


supreme


yeezy


air jordan


air jordan


jordan shoes


curry 8


golden goose


bape


curry 7Autor: yanmaneee

9/07/2020 08:38:07

christian louboutin outlet


christian louboutin outlet


lebron james shoes


retro jordans


air max 97


supreme hoodie


balenciaga shoes


golden gooses


supreme new york


longchamp handbags


kd shoes


curry 7


curry 5 shoes


supreme hoodie


golden goose outlet


nike air max


offwhite


yeezy boost


adidas yeezy


longchamp handbags


louboutin shoes


nike air max


air max 97


kyrie 5


kobe shoes


birkin bag


balenciaga


supreme new york


paul george shoes


kyrie 6Autor: seo37

15/01/2020 13:35:28

souvenir nikah murahdari beberapa sumber.

Informasi berbagai macam jenis website dan masa kini menjadi pilihan untuk souvenir murah meriah terbaik

Dari sekian souvenir murah dan unikmemberikan kualitas terbagus, Butuh bahan bangunan yang berkualitas tentu jangan salah pilih dalam menentukkan pilihan tempat beli bahan bangunan langsung saja anda dapat mengetahui informasi lebih pada selain menyediakan harga souvenir pernikahan murah, harga bahan bangunan juga bersaing dan terjangkau.
selain kebutuhan bahan bangunan anda dapat juga souvenir anak murah souvenir ultah anak lucu dan murahbisa anda lihat pada
punya banyak pilihan dan kualitas bersaing untuk segala souvenir pernikahan unik dan bermanfaat. souvenir ultah anak unik dengan harga berkualitas tentu menjadi pilihan tepat dan pastinya selain itu anda juga dapat melihat sebagai salah satu souvenir khitanan murah jual souvenir murah memiliki banyak informasi terbaik dan update tas souvenir ulang tahun anak murah Kami adalah solusi dari semua masalah anda. Sekarang anda tidak perlu bingung untuk mencari tas ulang tahun murah.
salah satunya anam my id tentu banyak informasi menarik, disitu banyak sekali informasi artikel menarik dan bikin ketagihan,selain itu banyak pilihan yang menarik untuk website berkualitas. Selain info menarik setiap updatenya tentu memilih artikel berkualitas jadi pilihan untuk menghasilkan informasi menarik dan bagus sekali. Untuk banyak informasi dan artikel bagus berkualitas juga termasuk

Untuk berbagai informasi dengan kualitas terbaik dan pilihan informasi bagus juga serta berbagai masalah menjadi kualitas terbagus serta memberikan informasi terbagus.

Dengan berbagai macam jenis informasi menarik dan bagus serta memberikan macam sekaligus informasi terbaik juga sebagai salah satu contoh yang bagus.

Untuk memberikan jelas informasi dan salah satu jenis artikel terbaik dan nomor satu.

Salah satu hal menarik untuk memberikan kualitas informasi bagus sebaik itu. serta hal menarik untuk kualitas bagus informasi website terkini dari beberapa sumber.

Informasi berbagai macam jenis website dan masa kini menjadi pilihan untuk kualitas website terbaik

Dari sekian banyak informasi memberikan kualitas terbagus, Butuh bahan bangunan yang berkualitas tentu jangan salah pilih dalam menentukkan pilihan tempat beli bahan bangunan langsung saja anda dapat mengetahui informasi lebih pada selain menyediakan bahan bangunan berkualitas, harga bahan bangunan juga bersaing dan terjangkau.
selain kebutuhan bahan bangunan anda dapat juga memesan kaos dalam jumlah grosir, pesan kaos grosir bisa anda lihat pada
punya banyak pilihan dan kualitas bersaing untuk segala jenis kaos berkualitas. Memesan kaos dengan harga berkualitas tentu menjadi pilihan tepat dan pastinya selain itu anda juga dapat melihat sebagai salah satu website memiliki banyak informasi terbaik dan update

Anda bingung mencari Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya Murah? Kami adalah solusi dari semua masalah anda. Sekarang anda tidak perlu bingung untuk mencari souvenir pernikahan, souvenir ulang tahun anak, souvenir acara keluarga dan souvenir-souvenir lainnya. Mulai dari mug, jam dinding, gantungan kunci, bolpoin, tas spunbond, topi, payung dan lain-lain semua tersedia disini

Harga dijamin lebih murah karena langsung dari pabrik. dengan dibekali tenaga-tenaga ahli dan mahir dibidang pembuatan souvenir. Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya sangat mengedepankan kwalitas dan kwantitas dari barang yang di produksinya . terbukti untuk membuat payung Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya menggunakan besi yang berkwalitas unggul dan kuat. Jadi Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya tidak diragukan lagi

Untuk itu memilih website berkualitas dan informatif salah satunya adalah anam seo yang bagus
Autor: seo37

23/10/2019 08:29:29ragam payung promosi
jenis payung promosi
4 jenis payung promosi
tipe payung promosi
payung promosi di surabaya
tipe payung souvenir
tipe payung promosi di pasaran
macam payung promosi
ragam payung promosi
variasi payung promosi
info payung promosi
jenis payung promosi
payung promosi di surabaya
macam payung promosi
4 payung promosi
info payung promosi
penjelasan payung promosi
aneka payung promosi
ragam payung promosi
jenis payung promosi
macam payung promosi
tipe payung promosi
4 variasi payung promosi
pengertian payung promosi
variasi payung promosi
4 payung promosi
tipe payung promosi
payung promosi di surabaya
payung promosi di surabaya

Autor: seo37

23/10/2019 08:29:10

mau cari informasi menarik pastinya di anam my id tentu banyak informasi menarik, disitu banyak sekali informasi artikel menarik dan bikin ketagihan,selain itu banyak pilihan yang menarik untuk website berkualitas. Selain info menarik setiap updatenya tentu memilih artikel berkualitas jadi pilihan untuk menghasilkan informasi menarik dan bagus sekali. Untuk banyak informasi dan artikel bagus berkualitas juga termasuk

Untuk berbagai informasi dengan kualitas terbaik dan pilihan informasi bagus juga serta berbagai masalah menjadi kualitas terbagus serta memberikan informasi terbagus.

Dengan berbagai macam jenis informasi menarik dan bagus serta memberikan macam sekaligus informasi terbaik juga sebagai salah satu contoh yang bagus.

Untuk memberikan jelas informasi dan salah satu jenis artikel terbaik dan nomor satu.

Salah satu hal menarik untuk memberikan kualitas informasi bagus sebaik itu. serta hal menarik untuk kualitas bagus informasi website terkini dari beberapa sumber.

Informasi berbagai macam jenis website dan masa kini menjadi pilihan untuk kualitas website terbaik

Dari sekian banyak informasi memberikan kualitas terbagus, Butuh bahan bangunan yang berkualitas tentu jangan salah pilih dalam menentukkan pilihan tempat beli bahan bangunan langsung saja anda dapat mengetahui informasi lebih pada selain menyediakan bahan bangunan berkualitas, harga bahan bangunan juga bersaing dan terjangkau.
selain kebutuhan bahan bangunan anda dapat juga memesan kaos dalam jumlah grosir, pesan kaos grosir bisa anda lihat pada
punya banyak pilihan dan kualitas bersaing untuk segala jenis kaos berkualitas. Memesan kaos dengan harga berkualitas tentu menjadi pilihan tepat dan pastinya selain itu anda juga dapat melihat sebagai salah satu website memiliki banyak informasi terbaik dan update

Anda bingung mencari Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya Murah? Kami adalah solusi dari semua masalah anda. Sekarang anda tidak perlu bingung untuk mencari souvenir pernikahan, souvenir ulang tahun anak, souvenir acara keluarga dan souvenir-souvenir lainnya. Mulai dari mug, jam dinding, gantungan kunci, bolpoin, tas spunbond, topi, payung dan lain-lain semua tersedia disini

Harga dijamin lebih murah karena langsung dari pabrik. dengan dibekali tenaga-tenaga ahli dan mahir dibidang pembuatan souvenir. Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya sangat mengedepankan kwalitas dan kwantitas dari barang yang di produksinya . terbukti untuk membuat payung Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya menggunakan besi yang berkwalitas unggul dan kuat. Jadi Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya tidak diragukan lagi

Untuk itu memilih website berkualitas dan informatif salah satunya adalah anam seo yang bagus
Autor: seo37

8/10/2019 19:47:52

mau cari informasi menarik pastinya di anam my id tentu banyak informasi menarik, disitu banyak sekali informasi artikel menarik dan bikin ketagihan,selain itu banyak pilihan yang menarik untuk website berkualitas. Selain info menarik setiap updatenya tentu memilih artikel berkualitas jadi pilihan untuk menghasilkan informasi menarik dan bagus sekali. Untuk banyak informasi dan artikel bagus berkualitas juga termasuk

Untuk berbagai informasi dengan kualitas terbaik dan pilihan informasi bagus juga serta berbagai masalah menjadi kualitas terbagus serta memberikan informasi terbagus.

Dengan berbagai macam jenis informasi menarik dan bagus serta memberikan macam sekaligus informasi terbaik juga sebagai salah satu contoh yang bagus.

Untuk memberikan jelas informasi dan salah satu jenis artikel terbaik dan nomor satu.

Salah satu hal menarik untuk memberikan kualitas informasi bagus sebaik itu. serta hal menarik untuk kualitas bagus informasi website terkini dari beberapa sumber.

Informasi berbagai macam jenis website dan masa kini menjadi pilihan untuk kualitas website terbaik

Dari sekian banyak informasi memberikan kualitas terbagus, Butuh bahan bangunan yang berkualitas tentu jangan salah pilih dalam menentukkan pilihan tempat beli bahan bangunan langsung saja anda dapat mengetahui informasi lebih pada selain menyediakan bahan bangunan berkualitas, harga bahan bangunan juga bersaing dan terjangkau.
selain kebutuhan bahan bangunan anda dapat juga memesan kaos dalam jumlah grosir, pesan kaos grosir bisa anda lihat pada
punya banyak pilihan dan kualitas bersaing untuk segala jenis kaos berkualitas. Memesan kaos dengan harga berkualitas tentu menjadi pilihan tepat dan pastinya selain itu anda juga dapat melihat sebagai salah satu website memiliki banyak informasi terbaik dan update

Anda bingung mencari Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya Murah? Kami adalah solusi dari semua masalah anda. Sekarang anda tidak perlu bingung untuk mencari souvenir pernikahan, souvenir ulang tahun anak, souvenir acara keluarga dan souvenir-souvenir lainnya. Mulai dari mug, jam dinding, gantungan kunci, bolpoin, tas spunbond, topi, payung dan lain-lain semua tersedia disini

Harga dijamin lebih murah karena langsung dari pabrik. dengan dibekali tenaga-tenaga ahli dan mahir dibidang pembuatan souvenir. Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya sangat mengedepankan kwalitas dan kwantitas dari barang yang di produksinya . terbukti untuk membuat payung Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya menggunakan besi yang berkwalitas unggul dan kuat. Jadi Tempat Produksi Pusat Souvenir Payung Surabaya tidak diragukan lagi

Untuk itu memilih website berkualitas dan informatif salah satunya adalah anam seo yang bagus
Autor: 2018.8.11xukaimin

11/08/2018 03:07:10

coach factory outlet


nike air max 90


michael kors outlet


air jordan


wedding dress


soccer jerseys


jordan 31


barbour jackets


nike air max 97


abercrombie


clarks shoes


vans outlet


oakley glasses


kobe 9 elite


keen sandals


new balance shoes


scarpe hogan


links of london uk


guess factory


oakley pas cher


nike shoes


nike store


new balance soldes


supra shoes


diesel jeans


10 deep clothing


converse


asics gel


insanity workout


rolex watchesAutor: chenlina

25/07/2018 03:35:05

chenlina20180725

nike revolution


oakley sunglasses


bvlgari jewelry


columbia outlet


tommy hilfiger shirts


air jordan 12


hermes


pandora outlet


longchamp


saint laurent sunglasses


tods shoes


manolo blahnik


salvatore ferragamo


versace handbags


converse shoes


polo outlet


beats headphones


cheap jerseys


ray ban sunglasses outlet


balenciaga triple s


cheap rolex watches


versace sunglasses


mont blanc


ralph lauren polo


kate spade outlet


north face backpacks


ray ban sunglasses cheap


jimmy choo shoes


fussball trikots


puma slidesAutor: ccc

10/07/2018 03:55:28

クロムハーツ
polo ralph lauren outlet
soccer shoes
adidas nmd runner
nike soldes femme
nike shoes
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap nfl jerseys
moncler online
canada goose jackets
moncler
fitflops sale
coach outlet online
michael kors outlet online
ralph lauren uk
snapbacks wholesale
pandora jewelry
pandora charms
off white clothing
cheap basketball shoes
jordan 8
nike chaussure
jordans
pandora charms outlet
tn pas cher
air jordan uk
pandora outlet
nike huarache femme
mbt shoes
coach outlet
ralph lauren outlet
pandora jewelry
ugg boots
pandora
christian louboutin shoes
nike air max 2017
cheap snapbacks
true religion jeans
moncler online
ralph lauren uk

Autor: yaoxuemei

15/06/2018 13:51:22

yaoxuemei20180615

coach outlet


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


yeezy boost 350


kate spade outlet


clarks shoes


gucci outlet


polo outlet


ugg outlet


pandora jewelry


coach outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


mcm outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


nhl jerseys


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


mulberry handbags


cheap jordans


nfl jerseys


pandora outlet


nike outlet


polo outlet


michael kors outlet


nike air max


adidas nmd


pandora outlet


moncler outlet


pandora charms


mbt shoes


true religion jeans


adidas nmd


pandora outlet


uggs canada


coach outlet


coach outlet


ugg outletAutor: leilei3915

7/06/2018 08:57:46

2018607 leilei3915

michael kors outlet


nike outlet store


ed hardy jeans


adidas nmd r2


coach factory outlet


birkenstock sandals


pandora jewelry


rolex watches for sale


adidas shoes for women


cheap nhl jerseys


kate spade outlet online


polo outlet store


canada goose outlet store


oakley sunglasses wholesale


ugg boots


fitflops sale clearance


valentino outlet store


asics outlet


coach outlet


ugg outlet


adidas yeezy


christian louboutin shoes


michael kors outlet online


birkenstock sandals


canada goose jackets


true religion jeans


pandora charms


michael kors outlet


pandora outlet


coach outletAutor: chenlixiang

29/05/2018 07:48:39

2018.5.29chenlixiang

clarks shoes


converse uk


tiffany rings


nike pas cher


coach factory outlet


lebron ambassador 10


adidas trainers uk


lacoste shoes


pandora uk


sac michael kors


cheap jerseys


tom brady jerseys


kenzo clothing


swarovski rings


nike air trainers


karen millen


paul george shoes


lululemon


true religion jeans


puma outlet


2018.5.29chenlixiang

Autor: chenlixiang

29/05/2018 07:48:18

2018.5.29chenlixiang

clarks shoes


converse uk


tiffany rings


nike pas cher


coach factory outlet


lebron ambassador 10


adidas trainers uk


lacoste shoes


pandora uk


sac michael kors


cheap jerseys


tom brady jerseys


kenzo clothing


swarovski rings


nike air trainers


karen millen


paul george shoes


lululemon


true religion jeans


puma outlet


2018.5.29chenlixiang

Autor: hzxhzx

18/05/2018 05:37:47

adidas outlet


adidas originals


nike shox


nike air max


vans outlet


givenchy handbags


ray ban sunglasses


balenciaga sandals


christian louboutin


nike kyrie 3


kate spade outlet


roshe run


stephen curry shoes


nike air max 90


ralph lauren uk


hzx20180518

Autor: yueqin

19/03/2018 08:20:24

louboutin shoes


coach outlet store


fitflops


ray ban sunglasses


michael kors outlet online


timberland boots


pandora jewelry


pandora charms uk


uggs canada


moncler outlet


ugg boots


canada goose jackets


rolex watches


prada handbags


michael kors handbags


180319yueqin

Autor: chenlina

8/02/2018 04:07:43

chenlina20180208

oakley sunglasses


adidas uk


mont blanc


moncler jackets


louboutin


michael kors handbags


pandora jewelry


true religion jeans


ugg


air max 1


nike factory outlet


asicsasics running shoes


north face jackets


nike revolution


polo ralph


air max 90


fitflops


baseball jerseys


canada goose outlet


coach outlet online


coach handbags


herve leger dresses


moncler jacken


nike blazer


jordan


cheap nhl jerseys


dolce and gabbana


ray ban


pandora charms


air max plusAutor: chenlixiang

30/01/2018 04:22:18

2018.1.30chenlixiang

cheap wedding dresses


softball bats


kobe bryant shoes


nike pas cher


north face soldes


michael kors handbags


kobe 9 elite


the north face


ray ban


michael jordan


longchamp handbags


asics gel


ugg boots clearance


nike air max 2017


polo ralph lauren


uggs


adidas flip-flops


montre homme


louboutin pas cher


nike factory


2018.1.30chenlixiang

Autor: wanglili

21/12/2017 08:13:44

20171221wanglili

cheap ugg boots


christian louboutin outlet


clarks shoes


ugg boots clearance


cheap nfl jerseys


canada goose jackets


ralph lauren uk


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


cheap ugg boots


20171221wanglili

Autor: wanglili

21/12/2017 08:13:21

20171221wanglili

cheap ugg boots


christian louboutin outlet


clarks shoes


ugg boots clearance


cheap nfl jerseys


canada goose jackets


ralph lauren uk


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


cheap ugg boots


20171221wanglili

Autor: chenlina

8/12/2017 04:19:14

chenlina20171208

north face uk


michael kors outlet online


kate spade outlet


coach factory outlet


coach outlet online


adidas shoes


adidas shoes


hermes outlet


cheap oakley sunglasses


moncler


hermes birkin


nike huarache


nike air


tory burch uk


ugg boots


jordan shoes


the north face


air max


pandora jewelry


ugg boots


true religion jeans


manolo blahnik


ugg boots


ugg


polo ralph lauren outlet


true religion jeans


prada


hollister co


prada


under armour outletAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:59:24

2017-9-3 xiaozheng6666

true religion outlet online


michael kors outlet online


pandora jewelry sale


ralph lauren uk


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


moncler jackets


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


kate spade purses


polo outlet


michael kors outlet online


fred perry clothing


true religion jeans


kate spade outlet store


ugg outlet online


ugg outlet


air jordan 4


cheap oakley sunglassesAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:58:51

2017-9-3 xiaozheng6666

true religion outlet online


michael kors outlet online


pandora jewelry sale


ralph lauren uk


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


moncler jackets


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


kate spade purses


polo outlet


michael kors outlet online


fred perry clothing


true religion jeans


kate spade outlet store


ugg outlet online


ugg outlet


air jordan 4


cheap oakley sunglassesAutor: wty123

25/08/2017 05:55:08

nfl falcons, skechers womens shoes, armani clothing, philadelphia 76ers jersey, ray ban sunglasses outlet, pandora jewellery, rayban, air max 90, barbour women jackets, coach factory outlet online, nfl saints, nike air max, pistons jersey, lacoste polos, watches, birkenstock taschen outlet, ray ban sbocco, vans schuhe, levis outlet store, [b][/b], cheap basketball shoes, louboutin, ray ban sunglasses, thomas sabo, roshe run, pandora bracelets, michael kors purses, louboutin, adidas, timberland shoes, swarovski jewelry, nfl dolphins, cheap oakley, cheap eyeglasses, fendi outlet online, nfl eagles, tory burch shoes, nike air max 2015, lunette ray ban pas cher, nfl panthers, coach factory online, relojes especiales, hollister, air jordans, adidas.se, prada handbags,
Autor: wty123

25/08/2017 05:53:13

nfl falcons, skechers womens shoes, armani clothing, philadelphia 76ers jersey, ray ban sunglasses outlet, pandora jewellery, rayban, air max 90, barbour women jackets, coach factory outlet online, nfl saints, nike air max, pistons jersey, lacoste polos, watches, birkenstock taschen outlet, ray ban sbocco, vans schuhe, levis outlet store, [b][/b], cheap basketball shoes, louboutin, ray ban sunglasses, thomas sabo, roshe run, pandora bracelets, michael kors purses, louboutin, adidas, timberland shoes, swarovski jewelry, nfl dolphins, cheap oakley, cheap eyeglasses, fendi outlet online, nfl eagles, tory burch shoes, nike air max 2015, lunette ray ban pas cher, nfl panthers, coach factory online, relojes especiales, hollister, air jordans, adidas.se, prada handbags,
Autor: wty123

25/08/2017 05:46:31

nfl falcons, skechers womens shoes, armani clothing, philadelphia 76ers jersey, ray ban sunglasses outlet, pandora jewellery, rayban, air max 90, barbour women jackets, coach factory outlet online, nfl saints, nike air max, pistons jersey, lacoste polos, watches, birkenstock taschen outlet, ray ban sbocco, vans schuhe, levis outlet store, [b][/b], cheap basketball shoes, louboutin, ray ban sunglasses, thomas sabo, roshe run, pandora bracelets, michael kors purses, louboutin, adidas, timberland shoes, swarovski jewelry, nfl dolphins, cheap oakley, cheap eyeglasses, fendi outlet online, nfl eagles, tory burch shoes, nike air max 2015, lunette ray ban pas cher, nfl panthers, coach factory online, relojes especiales, hollister, air jordans, adidas.se, prada handbags,
Autor: wty123

25/08/2017 05:40:42

nfl falcons, skechers womens shoes, armani clothing, philadelphia 76ers jersey, ray ban sunglasses outlet, pandora jewellery, rayban, air max 90, barbour women jackets, coach factory outlet online, nfl saints, nike air max, pistons jersey, lacoste polos, watches, birkenstock taschen outlet, ray ban sbocco, vans schuhe, levis outlet store, [b][/b], cheap basketball shoes, louboutin, ray ban sunglasses, thomas sabo, roshe run, pandora bracelets, michael kors purses, louboutin, adidas, timberland shoes, swarovski jewelry, nfl dolphins, cheap oakley, cheap eyeglasses, fendi outlet online, nfl eagles, tory burch shoes, nike air max 2015, lunette ray ban pas cher, nfl panthers, coach factory online, relojes especiales, hollister, air jordans, adidas.se, prada handbags,
Autor: wty123

25/08/2017 05:39:00

nfl falcons, skechers womens shoes, armani clothing, philadelphia 76ers jersey, ray ban sunglasses outlet, pandora jewellery, rayban, air max 90, barbour women jackets, coach factory outlet online, nfl saints, nike air max, pistons jersey, lacoste polos, watches, birkenstock taschen outlet, ray ban sbocco, vans schuhe, levis outlet store, [b][/b], cheap basketball shoes, louboutin, ray ban sunglasses, thomas sabo, roshe run, pandora bracelets, michael kors purses, louboutin, adidas, timberland shoes, swarovski jewelry, nfl dolphins, cheap oakley, cheap eyeglasses, fendi outlet online, nfl eagles, tory burch shoes, nike air max 2015, lunette ray ban pas cher, nfl panthers, coach factory online, relojes especiales, hollister, air jordans, adidas.se, prada handbags,
Autor: myy

12/04/2017 11:30:37

MYY


 

oakley air jordan polo ralph tommy hilfiger online montre homme juicy couture handbags nike shoes nike tn calvin klein underwear ralph lauren north face thomas sabo uk ecco outlet fossil uhren nike free 5.0 supra footwear vans outlet longchamp outlet soccer shoes vans shoes bottega veneta ralph lauren outlet online cheap true religion christian louboutin shoes reloj burberry sale mbt shoes outlet katespade zapatillas nike oakley sunglasses nike.dk iphone case nike air max thea michael kors handbags coach outlet online the north face outlet air max schoenen bears jerseys ralph lauren outlet air jordan retro oakley sunglasses cheap new balance canada texans jerseys swarovski jewelry puma outlet jets jerseys jerseys from china michael kors colts jerseys wedding dresses nike air max watches canada panthers jerseys oakley vault giuseppe zanotti sneakers minnesota timberwolves jersey barbour outlet ray bans heat jerseys phoenix suns jersey marc by marc jacobs tory burch shoes tory burch mcm backpack hugo boss shop hermes bags michael kors outlet clearance

christian louboutin shoes


polo outlet


louis vuitton uk


true religion jeans


prada bags


pandora charms


louboutin outlet


oakleys sunglasses


replica rolex watches


ed hardy clothing


toms outlet


louboutin outlet


michael kors handbags


ugg outlet


20171.18chenjinyan

Autor: Bradek

29/09/2016 10:50:46

louis vuitton handbags


[url=http://www.instylercurlingiron.com][b]instyler max[/b][/url]
http://www.celine-outlet.us

Autor: 2016617yuanyuan

17/06/2016 08:55:05

ray ban outlet


true religion jeans outlet


nike free flyknit 3.0


hollister co


nhl jerseys wholesale


armani jeans


buy red bottoms


coach purses


polo ralph lauren


polo ralph lauren


michael kors handbags


chi flat iron


tiffany uk


michael kors handbags


true religion outlet


rolex submariner


michael kors outlet clearance


coach factory outlet online


reebok uk


ralph lauren


louis vuitton outlet online


nike free flyknit 5.0


kobe bryant shoes


ray ban sunglasses outlet


louis vuitton outlet online


adidas superstar


louboutin outlet


christian louboutin shoes


mlb jerseys wholesale


kate spade outlet


versace sunglassesAutor: Helium

15/10/2012 20:25:25

wow, muselo to být nádherné, jenom ty fotky jsou moc hezké, na živo to muselo být úžasné
Autor: Kaèa

15/10/2012 09:18:44

Krásný èlánek.. Hned bych jela zpátky..
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
21.07.2024 18:28:45
Skotaèiny III Helmùv žleb

20.07.2024 17:00:54
Outdoor naopak

20.07.2024 12:51:49
Praseèení 2008

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.