Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::
 Prsten od Radegasta
  13/04/2011 11:27:27  
První víkend v dubnu probìhla první víkendovka z cyklu Skotaèiny III., který je celý vìnován knize Pán Prstenù. Vydali jsme se pomìrnì daleko, až na horu Radhoš v Beskydech, ale myslím si, že se to vyplatilo.
Užili jsme si spoustu zábavy a kostýmy postav z filmu, které jsme my organizátoøi mìli na sobì, budily pozornost všech kolemjdoucích.
Jak se akce povedla z pohledu úèastníkù, nám napsala Klárka alias Kuøe - dìkujeme!!!

V pátek jsme se všichni sešli na Brnìnském vlakovém nádraží. Nás starších tam bylo jenom pár. Já, Maruška, mùj bratr, Michal, Tonda, Julèa a Honza. Jinak fùra ètvrákù z Bakalky. Nastoupili jsme na vlak a jeli jsme. Jako obvykle jsme si nesedali do kupéèek,ale zabrali jsme chodbièku a ulièku. Ve vlaku jsme si popovídali a taky jsme se trošku porafali. V Pøerovì (alespoò myslím) jsme pøestoupili na autobus, kde jsme se setkali s Ondrou, Katkou a Simèou.
Celou cestu do Rožnova pod Radhoštìm jsme si se Simèou propovídali a ostatní se svou mluvou také pìknì pøièinili. Na busovém nádraží jsme se naskládali do dodávky a jednoho auta a jeli na Pustevny. Cestou jsme vidìli moc hezké golfové høištì. Když jsme se dostali na Pustevny, tak jsme naskládali batohy do dodávky a šli pìcha do hotelu Radegast. Než jsme se tam dostali, tak Ondru pìknì naštvali ti malí ètvráci, jelikož se mu stále pokoušeli vzít jeho hùl (tj. bíle namalovaná tyè s papírovou korunkou na vrchu).
Když jsme se tam dostali, byla už tma a po veèeøi jsme dostali pøíkaz za dvacet minut vyvést malé ven pøed hotel. Nakonec se nám z dvaceti minut udìlalo témìø tøi ètvrtì hodiny. Když jsme se koneènì dostali ven, naskládali jsme se pøed chatu a shlédli jsme zažehnutí dvou fontán tj. pyrotechnické efekty a recitace z knihy Pán prstenù od J. R. R Tolkiena. Losovali jsme o výbìru povolání: Zlodìj, Druid, Mág a Váleèník. Obálka, ze které jsme losovali, obsahovala jednoho žolíka tj. kartièku oznaèenou jako Dobrá máma (aspoò myslím).
Abychom se následující den mohli skuteènì pyšnit jedním z tìchto titulù, museli jsme splnit úkol: Zlodìji prolézali pøekážkou z lana a dohlížel na nì elf známý lépe coby Franta, na Druidy dohlížel jeden z hobitù nebo nìkdo jiný teï už nevím. Jinak hobiti byli Pea s Katkou a ti jiní byli Glum Radek a trpaslík Vía. Mágové museli z indicií a nìkolika možných nápovìd vymyslet sousloví Saouronovo oko. Váleèníci to mìli až primitivnì jednoduché - stáli na dva metry od svíèky a museli ji jakýmkoli zpùsobem zhasnout. Všichni jsme naše úkoly splnili a tak jsme si ještì chvíli povídali a potom jsme šli spát.

Následující ráno nás vzbudili na snídani, která byla formou bufetu, prostì jste pøišli ke stolu a vzali si, co jste chtìli. Bylo tam peèivo a párky, potom i topinky a chleby ve vajíèku (po tìch se jen zaprášilo). Po snídani jsme dostali pokyny pøevléknout se na ven, vzít si obìd v sáèku a sbalit se do batùžkù. Testovala se úplná novinka, mìli jsme fungovat jako jeden celek. Do každého povolání jsme dostali jednu mapku, byla na ní zakroužkovaná a oèíslovaná místa, kam jsme se mìli dostat. Zaèínali jsme u hotelu, kde jsme dostali za úkol za pùl hodiny se sejít u kaple, která stála kousek od hotelu, a pøinést dárek, jelikož jsme šli navštívit Bilba Pytlíka. Když jsme se tam po jedné aféøe se zapadlými holèièkami ve snìhu a prohlédnutí kaple dostali k dalšímu úkolu, spoèívalo to v tom, že musíme zjistit, kolik slaví Bilbo let. Nakonec jsme se dostali na 111 a bylo to správnì. Tudíž jsme se vydali na cestu. Byla na ní vyznaèená odboèka, tak jsme se chvíli hádali, jestli po ní jít nebo ne a nakonec jsme po ní šli. Potom jsme dlouho pøedlouho cestovali na další stanovištì tj. Pustevny, tam jsme si dali obìd a museli vyøešit køížovku, aèkoli nám vedoucí asi milionkrát pøipomnìli, že máme dìlat všichni spoleènì, až po milionté první jsme to udìlali. V tomhle úkolu mìli výhodu druidové, jelikož každý druid se mohl zeptat na tøi odpovìdi do tajenky, ve které bylo osmnáct otázek a druidù bylo pìt, tak jsme tam zkysli na hodnì dlouho, než jsme to doøešili.
Potom jsme se opìt vydali špatným smìrem, jelikož já jsem zapomnìla poøádnì èíst a Hubík si spletl vleky. Potom jsme hódnì dlouho šlapali do kopce na Èertùv mlýn a za cestu tam jsme dostali za úkol vymyslet dvojverší o víkendovkách. Jednou nás napadli Nazghûlové - to fungovalo tak, že Katka zavolala pozor Nazghûlové a Ondra/Gandalf to zalomil do snìhu pod stromeèek. Když jsme se odštrachali až nahoru, mìla jsem už v cajku tøi básnièky. První dvì stály za velký kulový, ale ta tøetí byla o našem napadení Nazghûly a zaèala jsem takovou trochu delší básnièku o vedoucích používajíc názvù pro jejich postavy z Pána paømenù.
Tam nahoøe jsme se octli v Morii, a abychom se tam dostali, nejdøíve jsme odøíkali své básnièky a poté v pìti jazycích øekli slovo pøítel a nakonec jsme skákali ze vzdálenosti jednoho metru za èáru. V jednom skoku mohli skákat maximálnì tøi a s každým odskokem se vzdálenost zvyšovala o 15 centimetrù. Shodou okolností poslední nejdelší skok vyšel na Mì, Simèu a Julèu. Jelikož Mágové mohli pøenést buï sebe anebo nìkoho jiného, tak jsme všichni pøeskoèili, dokonce i Radek a ten, dámy a pánové, skákal po ètyøech a zvládl to. Potom jsme se štrachali k soše Radegasta, cestou se nic tak zvláštního nedìlo, jenom asi to že jsme potkali jednoho znaènì nalitého pána. Vypadalo to asi tak, že tam chodil mezi nima (jako vedoucíma v pøevlecích) a øíkal vìci ve stylu: ty seš ten luk a tento (a mával rukama jako že støíli z luku) a ty seš ten Aragorn a Saruman a takovýhle kecy, no nakonec jsme se moudøe vydali vzhùru k Radegastovi. Když jsme se tam dostali, tak nás jakousi záhadou dohnali Nazghûlovéa tudíž jsme je museli zahnat.

Je sice pravda, že Frantova pøíbuzná elfka Arya se zachránila tím, že vodní lavinou smetla pøízraènou devítku. První vtip je, že v knize to vùbec nebyla elfka Arya, ale vznešený elf z Prastarého rodu Glorfindel a jak je praveno, že Devítce nevadí voda, ale nemají ji extra rádi, ale ani se jí nebojí. Jediná vìc, které se bojí, je oheò, jak pravil Chodec Aragorn v kapitole (a nìkolik kapitol pøedtím i Gandalf jen v jiném znìní) NÙŽ VE TMÌ :
„ …Saouron dovede užívat oheò k zlému jako každou vìc, ale tihle Jezdci jej nemají rádi a bojí se tìch, kteøí jím vládnou. Oheò je pro nás v divoèinì dobrý pøítel.“ Øeèeno Chodcem na Amon Sûl (jejích zbytcích).
Stejnì za Frodem u Bruinenského brodu do vody vlezli a ani s tím nemìli problém, oni ne, ale obyèejní konì na kterých jezdili ano. Stejnì kdo z nás by se nebál, kdyby se na nìj valila velká voda.

Ale zpátky k úkolu museli jsme nashromáždit pìt litrù vody. Výhodu mìli váleèníci, jelikož oni mohli mluvit s budovami. U sochy Radegasta byl, no ani nevím jak to nazvat, asi pøíruèní hospùdka, kde èepovali kofolu, a tak nám rádi pùjèili nìkolik kelímkù. Nakonec jsme se dostali na sedm litrù, pokud se nepletu. Potom jsme to vylili a šli zase do hotelu, tam jsme se naveèeøeli a potom jsme šli ven a hráli hru se sfoukáváním svíèek. Byly dvì hlavní svíèky a každý mìl svou vlastní. Cílem bylo sfouknout hlavní svíèku protivníka, byla to BEZKONTAKTNÍ hra, ale nìkdo to zdá se nepochopil, tak to skonèilo remízou, potom co vedoucí pøestali hrát. Potom jsme si chvíli povídali na pokoji a já zaèínala být hysterická z toho, že Simèa proležela každou volnou chvíli na posteli a pouštìla si hudbu. Potom jsme se šli za vedoucíma chvíli dívat na Ramba, potom zase do pokoje, kde nás potom zase pøišli navštívit kluci a potom jsme šli spát.

Nedìle vypadala následovnì: odevzdali jsme prsten, který jsme museli najít ještì v Sobotu u Sochy Radegasta a následnì jsme se tam fotili, pak jsme se nasnídali, sbalili, uklidili pokoje a odešli u kaple, kde jsme se posadili a dostali jsme na vyluštìní køížovku nebo nìco na ten zpùsob, a potom podle souøadnic v GPS hledali kešku. Pak jsme si prostì vzali batohy a šli jsme do Rožnova na busové nádro. Staòa a Franta jeli autem a potkali jsme je asi v pùlce cesty pøed obìdem v sáèku tj. chleba a øízek (oproti sekané, co byla v sobotu - specialita francouzského kuchaøe). Pak jsme se dostali na nádro a odjeli, v Prostìjovì nás opustili Katka, Ondra a Simèa a my dojeli do Brna a už když jsme dojeli, jsme se strašnì tìšili na další víkendovku.

Nazghûlové
Pomoc, pozor, vidí nás
je to Nazghûl, znám tu tváø.
Pozor dej, on hned zví nás
rukou mávne- nemáš tváø.
Již jsou pryè, Gandalf to zvlád
pod stromeèek on se stáh.


Uka fotky z akce::>>
Autorem je Kaa

Komente:
Autor:


Koment:

Kontrola proti spamu, opi text z obrzku:
Autor: HorseRacing

19/03/2024 07:25:32

nice blog! its interesting. thank you for sharing.
horse racing bets

Autor: HorseRacing

22/01/2024 06:35:46

nice blog! its interesting. thank you for sharing.
horse racing bets

Autor: pgslot168z

9/09/2023 16:27:58

Pretty part of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I fulfillment you access consistently fast. 168pgslot
Autor: swerw

12/10/2022 16:11:02

Thanks for sharing! Your blog seems useful to many people, so keep it up! As I see, you have many followers here, so it would be nice if I could share my blog. We promote the best
Autor: seby4323

12/10/2022 16:10:43

Thanks for sharing! Your blog seems useful to many people, so keep it up! As I see, you have many followers here, so it would be nice if I could share my blog. We promote the best [url=https://growtent.us/co2-bags-for-grow-tent/]co2 bags for grow tent[/url], so read more and find more information about it! Grow plants safely and fastly with just 1 click!!!

Autor: seby4

12/10/2022 16:10:14

Thanks for sharing! Your blog seems useful to many people, so keep it up! As I see, you have many followers here, so it would be nice if I could share my blog. We promote the best
Autor: seby5

12/10/2022 16:09:57

Thanks for sharing! Your blog seems useful to many people, so keep it up! As I see, you have many followers here, so it would be nice if I could share my blog. We promote the best
Autor: Retro Christmas sweatshirt

21/09/2022 22:55:09

Thank you for your understanding. These sweatshirts are custom-made, so your order will be ready to ship in 3-5 business days. Retro Christmas sweatshirt

Autor: Retro Christmas sweatshirt

20/09/2022 13:01:34

Thank you for your understanding. These sweatshirts are custom-made, so your order will be ready to ship in 3-5 business days. Retro Christmas sweatshirt

Autor: bilalkhan

10/09/2022 10:15:39


Apart from usual straight ladies, SexoIslamabad also offers a variety of shemale and lesbian hookers in Islamabad. Call Girls in Islamabad Extraordinary t-girls with feminine faces and bodies and male genitals will not leave you indifferent, and their bright personalities and sultry charms will make you fall in love with them. Islamabad Call Girls YIf you are tired of ordinary sex and you are ready to try something more lustful and immoral, these kinds of prostitutes are right for you.
visit our website:- https://vipislamabadescorts.agency/call-girls-in-islamabad/Autor: bilalkhan

10/09/2022 10:15:27Refresh all your senses and feel bliss with every centimeter of your body. Karchi Sex Girls Some Karachi sex girls also have anal sex on the list of their services All your fantasies and desires can be fulfilled with dissolute prostitutes from SexoKarachi.com. Karachi best call girls Your night with a slut can ne full of different kinds of sensual. Plunge into the world of pure pleasure with no restrictions and no limits.
visit our website:- https://karachisuperstar.com/

Autor: bilalkhan

10/09/2022 10:15:06Are you going to a business dinner where female companions accompany all your partners? Lahore Sex Girls Hire one of Lahore escort girls, and you will get envious looks from the others. These ladies are well-groomed and well-spoken, with fluent English and good communication skills. Lahore best call girls The women get money for their companionship, including personal services if both of you want it.
visit our website:- https://lahoresuperstar.com/Autor: bilalkhan

10/09/2022 10:13:30

Apart from usual straight ladies, SexoIslamabad also offers a variety of shemale and lesbian hookers in Islamabad. Call Girls in Islamabad Extraordinary t-girls with feminine faces and bodies and male genitals will not leave you indifferent, and their bright personalities and sultry charms will make you fall in love with them. Islam abad Call Girls YIf you are tired of ordinary sex and you are ready to try something more lustful and immoral, these kinds of prostitutes are right for you.
visit our website:- https://vipislamabadescorts.agency/call-girls-in-islamabad/

Autor: bilalkhan

10/09/2022 10:09:05


It is the right time for you to get rid of stress and anxiety.sex-in-karachi Therefore, please do not compromise with your pleasure and get our high-end escort service in karachi. call-girls-in-gulistan-e-johar-karachi Connect with our Escorts In karachi and enjoy your time with girls who are full of love and lust.
visit our website:- https://karachiescortsgirls.xyz/escorts-in-karachi/

Autor: williams

28/04/2022 12:23:12

Nice post. I was checking constantly this blog and I
Autor: williams

28/04/2022 12:22:08

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I
Autor: bilalkhan

19/04/2022 12:45:13Get connected with romantic call girls in Lahore. call-girls-in-thokar-niaz-baig Are you also aiming to hire professional escort services? If your answer to these questions is yes, contact us call-girls-in-regency-in-hotel-lahore Therefore, if you hire our escort services, there are no scopes of disappointments.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/lahore-escorts/

Autor: bilalkhan

19/04/2022 10:04:31


It is the right time for you to get rid of stress and anxiety.sex-in-karachi Therefore, please do not compromise with your pleasure and get our high-end escort service in karachi. call-girls-in-gulistan-e-johar-karachi Connect with our Escorts In karachi and enjoy your time with girls who are full of love and lust.
visit our website:- https://karachiescortsgirls.xyz/escorts-in-karachi/

Autor: bilalkhan

16/04/2022 12:44:01


It is the right time for you to get rid of stress and anxiety.sex-in-karachi Therefore, please do not compromise with your pleasure and get our high-end escort service in karachi. call-girls-in-gulistan-e-johar-karachi Connect with our Escorts In karachi and enjoy your time with girls who are full of love and lust.
visit our website:- https://karachiescortsgirls.xyz/escorts-in-karachi/

Autor: bilalkhan

16/04/2022 12:43:45Get connected with romantic call girls in Lahore. call-girls-in-thokar-niaz-baig Are you also aiming to hire professional escort services? If your answer to these questions is yes, contact us call-girls-in-regency-in-hotel-lahore Therefore, if you hire our escort services, there are no scopes of disappointments.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/lahore-escorts/

Autor: Nishaknapp

8/10/2021 04:36:18

먹튀검증사이트 Im so happy
Autor: Bella

27/07/2021 05:47:24

Keep up the great work, I read a few blog posts on this site, and I conceive that your web blog is fascinating and holds circles of fantastic info. บาคาร่าออนไลน์ มือถือ
Autor: McauleyHanna

18/06/2021 04:30:38

I am genuinely pleased to glance at this blog posts which carries tons of helpful facts, thanks for providing these kinds of information. สูตรบาคาร่าออนไลน์ ฟรี
Autor: yanmaneee

28/05/2021 20:13:12

kyrie 7


kawhi leonard shoes


air jordan 1


cheap jordans


air jordan


yeezy supply


yeezy boost 500


golden goose shoes


birkin bag


curry 5


supreme


stone island


kd shoes


bape clothing


supreme


supreme clothing


hermes


moncler


golden goose sneakers


stephen curry shoes


lebron 18


curry shoes


chrome hearts online store


off white shoes


yeezy boost 350


kd shoes


100% real jordans for cheap


yeezy boost 350 v2


moncler


supreme clothing


supreme outlet


michael jordan shoes


yeezy


moncler jacket


yeezy


paul george shoes


yeezy boost 700


stone island


golden goose outlet


yeezy supply


goyard handbags


yeezy 380


golden goose outlet


kd shoes


cheap jordans


curry 7 sour patch


supreme


nike sb dunks


lebron james shoes


kyrie 7Autor: yanmaneee

9/07/2020 08:38:34

christian louboutin outlet


christian louboutin outlet


lebron james shoes


retro jordans


air max 97


supreme hoodie


balenciaga shoes


golden gooses


supreme new york


longchamp handbags


kd shoes


curry 7


curry 5 shoes


supreme hoodie


golden goose outlet


nike air max


offwhite


yeezy boost


adidas yeezy


longchamp handbags


louboutin shoes


nike air max


air max 97


kyrie 5


kobe shoes


birkin bag


balenciaga


supreme new york


paul george shoes


kyrie 6Autor: yanmaneee

29/04/2019 09:06:52

moncler


christian louboutin shoes


nike air force 1


nike outlet


huaraches


goyard wallet


coach outlet handbags


golden goose superstar


golden goose sneakers


nhl jerseys


supreme clothing


curry 6


michael kors outlet store


michael kors purses


red bottom shoes


lebron 14


vapormax


curry 6


ferragamo belt


christian louboutin


cheap nfl jerseys


yeezy 500 blush


nike air max 270


timberland boots


kate spade handbags


jordan shoes


michael kors handbags


yeezy boost 350


michael kors outlet store


cheapjordans


calvin klein outlet online


kobe 9


lacoste online shop


supreme clothing


hogan outlet online


air max


nike shox for women


balenciaga speed


fake rolex


ultra boostAutor: 2018.8.11xukaimin

11/08/2018 03:07:18

coach factory outlet


nike air max 90


michael kors outlet


air jordan


wedding dress


soccer jerseys


jordan 31


barbour jackets


nike air max 97


abercrombie


clarks shoes


vans outlet


oakley glasses


kobe 9 elite


keen sandals


new balance shoes


scarpe hogan


links of london uk


guess factory


oakley pas cher


nike shoes


nike store


new balance soldes


supra shoes


diesel jeans


10 deep clothing


converse


asics gel


insanity workout


rolex watchesAutor: yaoxuemei

15/06/2018 13:51:28

yaoxuemei20180615

coach outlet


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


yeezy boost 350


kate spade outlet


clarks shoes


gucci outlet


polo outlet


ugg outlet


pandora jewelry


coach outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


mcm outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


nhl jerseys


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


mulberry handbags


cheap jordans


nfl jerseys


pandora outlet


nike outlet


polo outlet


michael kors outlet


nike air max


adidas nmd


pandora outlet


moncler outlet


pandora charms


mbt shoes


true religion jeans


adidas nmd


pandora outlet


uggs canada


coach outlet


coach outlet


ugg outletAutor: leilei3915

7/06/2018 08:57:51

2018607 leilei3915

michael kors outlet


nike outlet store


ed hardy jeans


adidas nmd r2


coach factory outlet


birkenstock sandals


pandora jewelry


rolex watches for sale


adidas shoes for women


cheap nhl jerseys


kate spade outlet online


polo outlet store


canada goose outlet store


oakley sunglasses wholesale


ugg boots


fitflops sale clearance


valentino outlet store


asics outlet


coach outlet


ugg outlet


adidas yeezy


christian louboutin shoes


michael kors outlet online


birkenstock sandals


canada goose jackets


true religion jeans


pandora charms


michael kors outlet


pandora outlet


coach outletAutor: chenlixiang

29/05/2018 07:48:55

2018.5.29chenlixiang

clarks shoes


converse uk


tiffany rings


nike pas cher


coach factory outlet


lebron ambassador 10


adidas trainers uk


lacoste shoes


pandora uk


sac michael kors


cheap jerseys


tom brady jerseys


kenzo clothing


swarovski rings


nike air trainers


karen millen


paul george shoes


lululemon


true religion jeans


puma outlet


2018.5.29chenlixiang

Autor: yueqin

19/03/2018 08:53:20

coach outlet store


canada goose jackets


pandora store


columbia sportswear


coach outlet store online clearances


ralph lauren outlet


pandora


fitflops sale clearance


kate spade bags


hermes bags


coach factory outlet


coach outlet store


pandora jewelry


replica watches


michael kors outlet


180319yueqin

Autor: chenlina

8/02/2018 04:03:12

chenlina20180208

michael kors


kate spade


supreme


ray bans


scarpe mbt


miu miu shoes


ray ban


ugg


ugg boots


ugg outlet


doudoune canada goose


tommy hilfiger


van cleef & arpels jewelry


ralph lauren


oakley vault


barcelona jersey


oakley sunglasses


asics running shoes


nhl jerseys


kevin durant shoes


uggs outlet


canada goose


ugg australia


canada goose jackets


nike tennis


uggs


flip flops


birkenstock shoes


adidas shoes


nike outletAutor: chenlixiang

30/01/2018 04:21:26

2018.1.30chenlixiang

cheap wedding dresses


softball bats


kobe bryant shoes


nike pas cher


north face soldes


michael kors handbags


kobe 9 elite


the north face


ray ban


michael jordan


longchamp handbags


asics gel


ugg boots clearance


nike air max 2017


polo ralph lauren


uggs


adidas flip-flops


montre homme


louboutin pas cher


nike factory


2018.1.30chenlixiang

Autor: concei

23/01/2018 07:57:02

Agen judi bola sbobet online yang selalu menjadi pilihan utama bagi para pemain judi online dan taruhan bola online. Sudah terbukti bahwa kami merupakan agen bola sbobet dengan banyak kelebihan dan efisiensi. Kenyamanan dan keamanan dalam bermain sudah menjadi prioritas utama kami.

Autor: wanglili

21/12/2017 08:13:42

20171221wanglili

cheap ugg boots


christian louboutin outlet


clarks shoes


ugg boots clearance


cheap nfl jerseys


canada goose jackets


ralph lauren uk


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


cheap ugg boots


20171221wanglili

Autor: chenlina

8/12/2017 04:20:14

chenlina20171208

michael kors outlet


air jordan


michael kors outlet


stan smith shoes


salvatore ferragamo


ugg boots

nike football boots


pandora charms


beats by dre headphones


north face uk


ugg boots outlet


flip flops


moncler pas cher


longchamp


jordans


polo ralph


nike factory outlet


nike outlet


coach factory


oakley sunglasses


nike air max


ugg boots


ferragamo shoes


ugg boots


canada goose outlet


running shoes


coach outlet online


mbt shoes


jordan retro


converse shoesAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:50:23

2017-9-3 xiaozheng6666

michael kors outlet clearance


ugg outlet


polo ralph lauren


true religion outlet


coach outlet online


cheap nba jersey


tory burch handbags


oakley sunglasses wholesale


mulberry bags


uggs outlet


nike trainers


polo ralph lauren


polo outlet


nba jersey


canada goose outlet


mulberry handbags


ray ban sunglasses


asics running shoes


ralph lauren outlet


coach outletAutor: wty123

25/08/2017 05:58:00

[b][/b], north face, coach factory online, pandora, ferragamo, minnesota timberwolves, air max 90, burberry online shop, giuseppe shoes, nike free run, barbour mens jackets, iphone 5 cases, kobe bryant jersey, prada, ralph lauren online, jerseys from china, michael kors, cheap eyeglasses, jimmy choo shoes, soccer outlet online, toronto raptors, cheap oakley sunglasses, mcm backpack outlet, burberry bags outlet, clothing websites, polo ralph, nfl eagles, chrome hearts jewelry, shop coach factory, the north face outlet, milwaukee bucks, ray ban sunglasses, cheap michael kors, nike outlet store, valentino shoes outlet, nike huarache, north face backpacks, nike online,
Autor: myy

12/04/2017 13:53:13

adidas, swarovski jewelry, red bottom shoes, jerseys from china, soccer shoes outlet, adidas online, bcbg max azria, raiders jerseys, jerseys from china, nike outlet, new balance, glasses frames, ray bans, polo ralph lauren outlet, juicy couture outlet, knockoff handbags, michael kors, marc by marc jacobs, pandora charms, swarovski crystal, hollister clothing store, north face, longchamp, eagles jerseys, ralph lauren factory store, toronto raptors jersey, nike.dk, oakley, indoor soccer shoes, ralph lauren outlet, burberry online shop, timberland boots, rolex watches, bills jerseys, azcardinals jerseys, burberry outlet online, baseball jerseys, converse chucks, nike shoes outlet, michael kors bags, ray ban sonnenbrillen, handbags outlet, rayban, valentino outlet, chicago bulls jersey, texans jerseys, nike shoes, rams jerseys, barbour outlet, cowboys jerseys, true religion outlet, michael kors outlet online sale, ralph lauren outlet, iphone 5s cases, michael kors, coach store,
Autor: yaeDqTuo

5/08/2011 05:10:04

acomplia ipd propecia 182
Autor: Simèa

16/04/2011 20:23:06

Jojo Klárko, napiš :) Urèitì budeme souhlasit všichni, Hubík se nìjak zdržuje..
Autor: Kuøátko Evropské

16/04/2011 15:32:57

Já ho napíšu jestli chcete.
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
24.05.2024 16:28:25
Jednodòovka Køtinské údolí

22.05.2024 16:16:19
Toulcovy maštale

22.05.2024 09:57:38
Skotaèiny na vodì

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.