Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::
 Jak Kuøe myslelo aneb Jihlava 5. 6. 2011
6/06/2011 10:56:09  
Zaèalo to ráno, když jsme si zabalili jídlo, najedli jsme se a vyrazili. Øekli jsme si, že se spolehneme na naši starou známou GPS a zkombinujeme ji s autoatlasem. Cestou jsme nìkolikrát øešili, kde u té pøehrady má být sraz. Když jsme dojeli do Mohelna, zaèali jsme ten problém øešit doopravdy. Z našeho rozhovoru se vyvrbilo, že mám nìkomu zavolat, jenže jako na zavolanou mùj mobil zùstal doma, tak jsme volali mamce, a nám nadiktuje èísla. Mìla jsem tam èíslo na Staòu a na Helium tak jsme volali nejdøív Helèe - té jsme se nedovolali, tak Staòa.

Nakonec nám z toho vyšlo, že oni tam budou za chvilku taky, takže máme jet za nimi. Když dorazili, tak jsme se na nì zavìsili a èirou náhodou jsme dojeli až k hrázi velké pøehrady Mohelno. Tam jsme se pozdravili a zaèali vykládat lodì. Potom to probíhalo tak, že postupnì dojeli všichni až na Bradka s Peou a Helèu - té jsme se nedovolali, tudíž vám neøeknu proè nejela. Nafoukli jsme lodì a sledovali zaèátek vypouštìní pøehrady.

Když zhruba polovina vodákù, co pøijeli, taky odstartovala a Hela stále nikde, padlo definitivní rozhodnutí, že já jedu na pálavì jako zadák a Marta jako háèek. Když nás spustili na vodu, tak jsme se toèily poøád dokoleèka, jednak proto, že jsme každá snažila otoèit loï na jinou stranu, a taky proto že na nás každý køièel sled v této chvíli nepochopitelných pøíkazù, které nám mìly pomoci. Skonèilo to tak, že ke mnì pøišla Maruška jako zadák a Marta jela jako háèek s Víou.

Další cesta probíhala vcelku poklidnì – peøejky, nìkolik jezù a pár kajakáøù nám pìknì zpøíjemnilo cestu. Jeli jsme po øece Jihlavì a okolo byla nádherná pøíroda - nevím jak to popsat, ale každá èást cesty byla podobná a zároveò odlišná, takže stejnì asi všichni víte, jak se vám to líbilo. U Templštejnu jsme zastavili abychom se stáhli z naší formace „Dlouhá nudle“ do formace „Sražená nudle“ a abych se já s Martou vymìnila v tom stylu, že já budu zase zadák a ona háèek na jedné lodi. Chvilku mi trvalo než jsem vychytala øízení, ale prý mi to šlo dobøe. S Martou jsme si pøišly na vlastní zpùsob ježdìní nepochybuji o tom, že je nejspíš o nìco víc vyèerpávající, ale zase úèinný. Já jsem totiž pøi øídícím zábìru nemìla úplnì vychytané otoèení smìrem vpravo. Tak jsem se s Martou tak nìjak domluvila, že když budeme moc vlevo on nás tzv.“pøitáhne“ - já tomu øíkala pøibere - takže nám chvíli trvalo než jsme si ujasnily, co je co, ale nakonec to vyšlo dobøe. Hrály jsme s kajakáøi legraèní hru s jedním èi dvìma pravidly „ Na holky se nešplíchá.“ a „Vždy se žeò za tenisákem.“ Ano, Katka byla na kajaku jediná, ovšem šikovná holka. Jinak Staòa a Ondra a my jsme byli vzájemnì totálnì zmáèení ale, jelikož svítilo sluníèko rychle jsme uschli.

Po této høe následovaly dva jezy. Jeden šel zvládnout celkem v pohodì, ale ten druhý byl moc zajímavý protože: byl nejdøíve „Výstupkový zlom“ (opravdu nevím jak to líp popsat) a až po nìm jez. Což znamenalo, že lodì na nichž byli dospìlí, se sekaly a tak. Nikdo se nám necvaknul. Aspoò zatím. To byl náš poslední jez. Potom naší pálavì a její posádce nastalo jiné období. Období vrbièek atd. Do témìø všech stromù se nám nìjakým záhadným zpùsobem podaøilo dostat, jeden mi odøel ucho, druhý mi zase omlátil hlavu. A tak jsme dále pokraèovali, a když jsme najednou pøijeli k pøítoku a tam byl problém, že kdo nebyl nìjaký extra vodák (jako tøeba já) a byl aspoò trochu rozumný, tak jel doleva. Jenže nìkdo prostì musel jet vpravo a tak se nám stalo že se Bronìk s Márou cvakli.

O kus dál mezi lodí mého táty a bratra a lodí Šepána probíhal dost zajímavý rozhovor :
„Tam se nìkdo cvaknul!“ øekl mùj bratr
„Néé. Od nás se nikdo nemùže cvaknout.“ Odporoval Štìpa.
„Tak proè támhle plave jejich èlun?“ zeptal se bratr.
Šìpán se jenom otoèil a poznamenal: „aha.“

Potom jsme vypadlé posbírali a jeli dál. Vylodili jsme se a jali se umýt lodì. Já a Marta jsme si øekly, že když už jsme ve vodì, tak aby tam nemuseli kluci (a taky protože nám bylo pøíjemné být do pùlky stehen ve vodì), jsme umyly loï i klukùm. Pak jsme se postupnì s jinými vodáky vylodili, usušili pøevlíkli a schovali lodì. Když jsme potom stoupali do kopce po suché kluzké trávì, tak jsem si rozedøela koleno. (Pozor na suchou trávu, i ta mùže být kluzká.) Naskládali jsme vše do aut a domluvili jsme se, kam pùjdeme jíst. A vyjeli jsme. Jedli jsme v restauraci U Crlikù. Jídlo mìli vynikající. Museli jsme se rozhodit mezi dva stoly - kulatý a hranatý. U hranatého sedìli: Jezák, Broòa, dìti a Staòa s Ondrou. U kulatého sedìli: Franta s Katkou, já (Kuøe), Marta, Brácha a táta a Flochovi. Objednali jsme si, umyli ruce, popovídali si o filmech a rùzných kravinách atd. a taky o další víkendovce. Nejdøív odešel hranatý stùl, potom i my - parta od kulatého stolu. Rozlouèili jsme se a rozjeli se do domovù. My jsme ještì vezli domù Martu.

V posledním odstavci jsem chtìla zmínit svou dlouho odkládanou pochvalu všem lidem z Barvínku, kteøí pro nás organizují takovéhle výlety. Jednak proto, že nás berou jen tak, jak nás Pánbù stvoøil a nechcou z nás mít nìjaké profesionály, co budou na požádání vyhrávat závody a jednak proto, že jsem si jednou zkusila organizovat hru kick-ballu v naší tøídì a vùbec vám nezávidím, že jsou s náma obèas hrozný nervy. Je 19:25 a já jsem právì skonèila. Jen bych poznamenala, že napsání tohoto kusu mi zabralo 45 minut a pokud možno to teï hned odešlu nìkomu z Barvínku aby to dal na stránky.

Kuøe (Klárka Enžlová)


Autorem je Kaa

Komente:
Autor:


Koment:

Kontrola proti spamu, opi text z obrzku:
Autor: one cargo

1/04/2024 10:20:40

THE ONE CARGO ผู้ให้บริการรับ นำเข้าสินค้าจีน อันดับหนึ่งที่ตอบโจทย์และครอบคลุม ผู้ให้บริการสินค้านำเข้าจากจีนในราคาถูก รับสั่งของจาก Taobao 1688 Tmall อย่างคุ้มค่า เราให้บริการทั้งทางรถ ทางเรือ ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนจำนวนมาก จำนวนน้อย หรือ เป็นรายชิ้น ไม่มีประสบการณ์ ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป
Autor: betflix

15/11/2023 11:29:14

betflix vip I will bookmark your web site and take the feeds additionally
Autor: ufabet1688

7/11/2023 16:10:25

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. ufabet
Autor: UFABET168GO

6/11/2023 17:06:10

ufabet168 เว็บตรง เสถียร ใช้งานง่ายที่สุด
Autor: OKBet

31/10/2023 04:43:49

Highly recommended did this. Very interesting information. Thanks for sharing!
online casino games

Autor: UFAAUTO789

27/10/2023 14:30:11

ufabet789 เว็บตรงแทงบอล และคาสิโนออนไลน์ดีที่สุด2023 สล็อต PG ทดลองเล่น เล่นฟรีทุกค่าย เล่นได้ก่อนใคร
Autor: betflixsupervip

7/09/2023 04:17:40

betflix all ผู้ให้บริการเกมสล็อตชั้นนำ เล่นง่าย จ่ายจริง
Autor: ufa1688

24/03/2023 19:50:39

Your post is very great.i read this post this is a very helpful. i will definitely go ahead and take advantage of this. You absolutely have wonderful stories.Cheers for sharing with us your blog. Feel free to visit my website; ufa1688
Autor: ambbet

13/01/2023 03:57:35

modify it your self? Anyway keep up the nice high quality writing, it is rare to see a nice weblog like this one today.. ambbet

Autor: Nurse Halloween sweatshirt

21/09/2022 17:22:32

Ideal for any situation, a unisex heavy blend crewneck sweatshirt is pure comfort. Nurse Halloween sweatshirt

Autor: Astrology oracle deck

21/09/2022 17:15:04

The Planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto south and north pole cards

Autor: Astrology oracle deck

20/09/2022 13:00:11

The Planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto south and north pole cards

Autor: bilalkhan

26/07/2022 10:44:20
Just call us, and tell us what you really need, and we will deliver it to you. Karachi Escorts Being very much attentive about their looks, our escorts see that they maintain a highly appealing and flexible figure. Escorts in Karachi They hold some mysterious attributes that they wish to unlock only in front of their clients.
visit our website:- https://oobbenkarachi.com/


Autor: bilalkhan

26/07/2022 10:44:02


We highly value your thought of counting us as your luxury partner. Lahore Escorts These infectious diseases fill hassles in your life. And we never wish to include any type of hassle in your life. Escorts in Lahore We conduct medical camps every week that ensures that our escorts are safe for the clients.
visit our website:- https://oobbenlahore.com/

Autor: bilalkhan

1/04/2022 12:38:40


If the report of a Lahore Escorts Services All physical need total here, even you come here for get-away reason then our organization makes a guide or join forces with you till your ideal time
Call Girls Services Lahore Escorts service in Lahore, you relish the taste of companionship that furnishes you with incredible satisfaction and security.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: bilalkhan

31/03/2022 12:54:04


If the report of a Lahore Escorts Services All physical need total here, even you come here for get-away reason then our organization makes a guide or join forces with you till your ideal time
Call Girls Services Lahore Escorts service in Lahore, you relish the taste of companionship that furnishes you with incredible satisfaction and security.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: Nishaknapp

8/10/2021 04:34:24

WINTOTO.ORG
Thanks, heaps again for the tips

Autor: Bella

27/07/2021 05:47:25

Keep up the great work, I read a few blog posts on this site, and I conceive that your web blog is fascinating and holds circles of fantastic info. เล่นบาคาร่า ให้ได้เงินทุกวัน
Autor: McauleyHanna

18/06/2021 04:30:16

I am genuinely pleased to glance at this blog posts which carries tons of helpful facts, thanks for providing these kinds of information. สูตรบาคาร่าฟรี
Autor: yanmaneee

29/04/2019 09:04:50

bape clothing


moncler


kd 11


adidas gazelle


fila shoes


christian louboutin


jordan shoes


nike air max


kobe byrant shoes


hermes handbags tote bag


christian louboutin outlet


timberlands


hermes belts


yeezy shoes


nmd


jordan shoes


cheap nba jerseys


chrome hearts online


air max 97


michael kors outlet


air max 2018


yeezy sneakers


nike react flyknit


nike react


yeezys


nike jordans


nba jerseys


vans shoes


nike air vapormax


golden goose mid star


louboutin


fila online shop


authentic jordans


paul george shoes


jordan retro


balenciaga shoes


louboutin shoes


hermes belt


fitflops sale clearance


adidas nmdAutor: 2018.8.11xukaimin

11/08/2018 03:06:24

prada


burberry clothing


kate spade uk


clarisonic mia


longchamp handbags


aaron rodgers jersey


softball bats


jordan 4


burberry


hermes birkin


chloe handbags


jordan xx9


louboutin pas cher


mulberry


basketball shoes


lululemon outlet


lunette oakley


lacoste jeans


ferragamo


chaussure nike


longchamp pas cher


dsquared2 outlet


germany world cup jersey


dior sunglasses


cartier bracelet


chrome hearts jewelry


ralph lauren outlet


carrera sunglasses


coach outlet online


kevin durant jerseyAutor: chenlina

25/07/2018 03:34:18

chenlina20180725

nike revolution


oakley sunglasses


bvlgari jewelry


columbia outlet


tommy hilfiger shirts


air jordan 12


hermes


pandora outlet


longchamp


saint laurent sunglasses


tods shoes


manolo blahnik


salvatore ferragamo


versace handbags


converse shoes


polo outlet


beats headphones


cheap jerseys


ray ban sunglasses outlet


balenciaga triple s


cheap rolex watches


versace sunglasses


mont blanc


ralph lauren polo


kate spade outlet


north face backpacks


ray ban sunglasses cheap


jimmy choo shoes


fussball trikots


puma slidesAutor: yaoxuemei

15/06/2018 13:51:18

yaoxuemei20180615

coach outlet


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


yeezy boost 350


kate spade outlet


clarks shoes


gucci outlet


polo outlet


ugg outlet


pandora jewelry


coach outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


mcm outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


nhl jerseys


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


mulberry handbags


cheap jordans


nfl jerseys


pandora outlet


nike outlet


polo outlet


michael kors outlet


nike air max


adidas nmd


pandora outlet


moncler outlet


pandora charms


mbt shoes


true religion jeans


adidas nmd


pandora outlet


uggs canada


coach outlet


coach outlet


ugg outletAutor: chenlixiang

29/05/2018 07:47:46

2018.5.29chenlixiang

clarks shoes


converse uk


tiffany rings


nike pas cher


coach factory outlet


lebron ambassador 10


adidas trainers uk


lacoste shoes


pandora uk


sac michael kors


cheap jerseys


tom brady jerseys


kenzo clothing


swarovski rings


nike air trainers


karen millen


paul george shoes


lululemon


true religion jeans


puma outlet


2018.5.29chenlixiang

Autor: hzx

12/04/2018 05:19:43

michael kors


converse outlet


nike outlet store online


nike shox


dolce and gabbana


mlb jerseys


nhl jerseys


jordan 4


nike blazer


dansko


alexander mcqueen


michael kors outlet


nike roshe


rolex watches


balenciaga


replica rolex watches


coach outlet


fitflops


coach factory outlet


coach outlet online


polo ralph


louboutin


air max


gucci slides


jordan


polo outlet


burberry sale


kate spade outlet


nike shoes


longchamp


fitflops


cheap jerseys


true religion jeans


birkenstock sandals


coach outlet


mishka clothing


cheap nfl jerseys


coach factory outlet


louis vuitton


toms outlet


nfl jerseys


adidas yeezy


links of london


mlb jerseys


pandora jewelry


coach outlet


adidas outlet


roshe run


adidas jeremy scott


ray bans


hzx2018.4.12

Autor: yueqin

19/03/2018 08:53:09

coach outlet store


canada goose jackets


pandora store


columbia sportswear


coach outlet store online clearances


ralph lauren outlet


pandora


fitflops sale clearance


kate spade bags


hermes bags


coach factory outlet


coach outlet store


pandora jewelry


replica watches


michael kors outlet


180319yueqin

Autor: chenlina

8/02/2018 04:03:32

chenlina20180208

michael kors


kate spade


supreme


ray bans


scarpe mbt


miu miu shoes


ray ban


ugg


ugg boots


ugg outlet


doudoune canada goose


tommy hilfiger


van cleef & arpels jewelry


ralph lauren


oakley vault


barcelona jersey


oakley sunglasses


asics running shoes


nhl jerseys


kevin durant shoes


uggs outlet


canada goose


ugg australia


canada goose jackets


nike tennis


uggs


flip flops


birkenstock shoes


adidas shoes


nike outletAutor: chenlixiang

30/01/2018 04:20:59

2018.1.30chenlixiang

cheap wedding dresses


softball bats


kobe bryant shoes


nike pas cher


north face soldes


michael kors handbags


kobe 9 elite


the north face


ray ban


michael jordan


longchamp handbags


asics gel


ugg boots clearance


nike air max 2017


polo ralph lauren


uggs


adidas flip-flops


montre homme


louboutin pas cher


nike factory


2018.1.30chenlixiang

Autor: wanglili

21/12/2017 08:11:32

20171221wanglili

cheap ugg boots


christian louboutin outlet


clarks shoes


ugg boots clearance


cheap nfl jerseys


canada goose jackets


ralph lauren uk


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


cheap ugg boots


20171221wanglili

Autor: chenlina

8/12/2017 04:20:04

chenlina20171208

michael kors outlet


air jordan


michael kors outlet


stan smith shoes


salvatore ferragamo


ugg boots

nike football boots


pandora charms


beats by dre headphones


north face uk


ugg boots outlet


flip flops


moncler pas cher


longchamp


jordans


polo ralph


nike factory outlet


nike outlet


coach factory


oakley sunglasses


nike air max


ugg boots


ferragamo shoes


ugg boots


canada goose outlet


running shoes


coach outlet online


mbt shoes


jordan retro


converse shoesAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:59:05

2017-9-3 xiaozheng6666

true religion outlet online


michael kors outlet online


pandora jewelry sale


ralph lauren uk


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


moncler jackets


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


kate spade purses


polo outlet


michael kors outlet online


fred perry clothing


true religion jeans


kate spade outlet store


ugg outlet online


ugg outlet


air jordan 4


cheap oakley sunglassesAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:58:58

2017-9-3 xiaozheng6666

true religion outlet online


michael kors outlet online


pandora jewelry sale


ralph lauren uk


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


moncler jackets


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


kate spade purses


polo outlet


michael kors outlet online


fred perry clothing


true religion jeans


kate spade outlet store


ugg outlet online


ugg outlet


air jordan 4


cheap oakley sunglassesAutor: wty123

25/08/2017 05:57:47

[b][/b], north face, coach factory online, pandora, ferragamo, minnesota timberwolves, air max 90, burberry online shop, giuseppe shoes, nike free run, barbour mens jackets, iphone 5 cases, kobe bryant jersey, prada, ralph lauren online, jerseys from china, michael kors, cheap eyeglasses, jimmy choo shoes, soccer outlet online, toronto raptors, cheap oakley sunglasses, mcm backpack outlet, burberry bags outlet, clothing websites, polo ralph, nfl eagles, chrome hearts jewelry, shop coach factory, the north face outlet, milwaukee bucks, ray ban sunglasses, cheap michael kors, nike outlet store, valentino shoes outlet, nike huarache, north face backpacks, nike online,
Autor: myy

12/04/2017 13:51:40

barbour jackets, air jordan retro, hollister clothing store, coach outlet online, mizuno wave, burberry handbags, ed hardy clothing, ray ban wayfarer, chicago bulls jersey, jerseys from china, bottega veneta, barbour outlet, new york knicks, nike shoes outlet, vans outlet, nike.dk, rolex watches, polo ralph lauren outlet online, bills jerseys, toms shoes outlet, soccer shoes outlet, boots on sale, christian louboutin shoes, hollister kids, coach factory outlet, oakley vault, bcbg max, orlando magic jersey, north face, asics gel, toronto raptors jersey, adidas.se, ralph lauren polos, zapatillas nike, rayban, barbour outlet, swarovski jewelry, oakley sunglasses outlet, michael kors, the north face, mcm handbags, iphone 5s cases, steelers jerseys, pandora,
Autor: 2016617yuanyuan

17/06/2016 08:55:13

ray ban outlet


true religion jeans outlet


nike free flyknit 3.0


hollister co


nhl jerseys wholesale


armani jeans


buy red bottoms


coach purses


polo ralph lauren


polo ralph lauren


michael kors handbags


chi flat iron


tiffany uk


michael kors handbags


true religion outlet


rolex submariner


michael kors outlet clearance


coach factory outlet online


reebok uk


ralph lauren


louis vuitton outlet online


nike free flyknit 5.0


kobe bryant shoes


ray ban sunglasses outlet


louis vuitton outlet online


adidas superstar


louboutin outlet


christian louboutin shoes


mlb jerseys wholesale


kate spade outlet


versace sunglassesAutor: Bradek

10/06/2011 07:32:49

Ahoj, super napsáno :-) Vidím, že jste si to užili.
Autor: Maruška

7/06/2011 18:54:37

Napsalas to pìknì :)
Autor: Simèa

6/06/2011 20:01:15

Waaau, Klárko, tenhle èlánek se ti moc povedl :) Normálnì mì mrzí, že jsem s vámi nejela ://
Autor: Kaèa

6/06/2011 11:00:03

Dìkujeme za krásný a podrobný èlánek!!
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
24.05.2024 16:28:25
Jednodòovka Køtinské údolí

22.05.2024 16:16:19
Toulcovy maštale

22.05.2024 09:57:38
Skotaèiny na vodì

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.