Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::
 Pán Prstenù - Poslední bitva
  5/11/2011 16:15:59  
Tož jelikož opìt spousta dìtí slíbilo napsat èlánek, tak ho zase píšu já. Dokonce i Matouš když slyšel, že bych po nìm nìco chtìl, hlasitì práskl dveøma a zavøel se nìkde hluboko v podvìdomí. Jasnì že mu to nemám za zlé, vždy já bych asi na jeho místì mìl udìlat to samé, protože já jsem on a on je já. Nebo aspoò takovou o tom já mám teorii. Ale to je jedno, to odboèuju trochu od tématu. Mìl bych nìjak krátce shrnout nedávnou víkendovku. Což je u mì možná trošku problém a i když pominu to, že je 23:41, je to vìc v které ani ve škole moc nevynikám. Takže vás upøímnì lituju a na druhou stranu chápu, že ten èlánek co se chystám napsat nedoètete, nebo že uprostøed usnete. Páè já už spím teï a to ho teprve píšu.

Nicménì akce, která hrdì nesla (neøešte to, že nìjaká akce nìco nemùže nést a natož hrdì) název Pán prstenù Poslední bitva z cyklu Skotaèiny III, která probìhla 28.-30.10. na speleologické základnì Ditrich, se suchým záchodem (pro ty, co už neví, co to je- jednoduše svítit si tu v noci mùžete tak leda oèima nebo baterkou a splachovadlo nenajdete ani za slunného dne). Což si myslím, že není žádnej problém a dìti se úkolu na tomto záchodì zhostily výbornì. Ale mimo takové drobnosti dìti v pátek po pøíjezdu a nìjakém sesumírování ve spací místnosti mìly veèeøi. Po té veèeøi následovalo vytváøení lampionkù na sobotní závìreènou stezku odvahy. Pak nìjaké promítání naší minulosti za uplynulé tøi roky a následnì na to “klidný a nerušený” spánek.

Další den, což byla sobota a budíèek tak kolem osmé (pùl hodiny za plánem), o snídani ani nemluvì. No prostì až se všeci vybatolili a koneènì se pøipravili k prvnímu boji, se vyšlo kousek od základny do lesa. Asi nemá cenu tady podrobnì vysvìtlovat tu hru (jednoduše, už si ji moc nepamatuju), ale zkrátka šlo o to, že každá skupina (nejedná se zde o žádnou rockovo- nebo heavy-metalovou) mìla hrad a v nìm poklad. Ten poklad si navzájem kradli a pomáhali si tím, že papírovýma koulema “zabíjeli” protivníky. Prostì hodnì bìhání, házení, skákání a pøemýšlení (což není nic pro mì). Když se asi po dvou hodinách dost vyblbli (dostali hlad), udìlala se rojnice a posbíraly se papírové koule. Následoval obìd.

Další hrou, a to hrou s plnými žaludky nemohlo být nic jiného, než fyzicky velmi nenároèná :-p hra s názvem Kanci. Název je sice trošku zavádìjící, ale ve skuteènosti je to velice zábavná hra, kde jsme si mohli hrát i my vedoucí. Opìt hrajou dvì skupinky proti sobì. A nìkde na kraji hracího území sedìly dvì obchodnice. U tìch si skupinky nakoupily uspávací sérum v podobì nalepovacích barevných lísteèkù a vybavily se tak na lov nás “kancù”. My jsme jim mohli utíkat, ale pouze do doby, než na nás nalepily sérum. Což nebylo zas tak tìžké, zvl᚝ když se pøed jednou skupinkou, která na mì jde z hora, rozebìhnu dolù z kopce. Pøi snaze jim znemožnit mé polapení jsem vybral tu nejhorší cestu, ale bohužel ani já jsem se nezvládl vyhýbat všem tìm malým stromkùm a keøùm. A ty rány, co jsem dostal všude možnì a i tam...auuu... jsem ani nepoèítal. Pak, když už jsem byl skoro na krásné pìšince, jsem se ve snaze vyhnout se druhé skupince, co na té pìšince stála, zaboèil trochu doleva. Jenže toto vychýlení z kurzu zapøièinilo to, že pravá noha se zaklínila zprava pod keøem a levá v odhodlané síle jít dál, se mnou švihla do takových kotrmelcù, že jsem se bezmocnì svalil pøímo za už výše zmínìnou skupinku, co stála na pìšince. Já se chtìl zvednou, ale když na vás leží deset dìti, to se fakt nedá. Takže na mì nalepily sérum a já jsem usnul. Jenže teï pro nì zaèlo to težký. Musely mì donést k obchodníkovi a nesmí se mnou moc cloumat, aby mì neprobudily. S pomyšlením na mých pìtaosmdesát kilo živé, spící váhy, jsme se s Matoušem v duchu jen smáli. Každopádnì se jim to povedlo a to dokonce dvakrát nebo i tøikrát. Ale z tìch zpùsobù, jak mì nesly, mám všechny ètyøi nohy roztahaný a vykloubený ještì teïka. A o bolavých kopýtkách ani nemluvì....Svaèina...

Poslední bitva. Slunce už si na obloze dávalo poslední hodinku a už se více ménì chystalo na Èínu. Ideální èas na bitvu, která rozhodne všecko. V lese, kde proti sobì za tøemi vìžemi schované, stojí dvì armády. Vyzbrojení šípi ostøejšímy než papírové koule. Odtikávají poslední pikosekundy do zaèátku bitvy. Všem asi, zjevnì jenom mì, bìželo hlavou, kdo asi zaène, kdo povede první útok. Kdo to nakonec byl si nepamatuju. Jen vím, že dobro opìt vyhrálo. V bitvì, ve které nejdøíve musely protivníkovi strhnout všechny tøi vìže a potom naházet do jeho pevnosti pìt kouskù dynamitu, aby vybouchla a oni se jí zmocnily. Krutì po sobì vrhaly papírové koulošípy a braly si protivníkovy životy jako své trofeje, kterými dokazovaly svému králi jejich schopnosti a odvahu. No a je prostì jasný, že je za to náležitì odmìnil a tak dále a tak dále. Jak už jsem øek vyhrálo dobro a i pøesto, že to dìti podle mì docela bavilo, tak i dokonce já mìl hlad. Šli jsme si udìlat klobásu na ohni a trochu nabrat síly.

Lampionový prùvod, kvùli kterému si pochopitelnì dìlaly v pátek ty lampionky, vedl nejdøív na hrad Holštejn, ze kterého potom po dvojicích a pouze za svitu tìchto lampionkù šly po stezce, kterou vidìly z hradu, když ji procházel pøedjezdec, taky s lampionkem. Po cestì našly svíèku a u té svíèky kartièku a text, který na ní byl napsanej si musely zapamatovat a jít dál po stezce. Když si tímto hrùzným okamžikem prošly všichni a všichni se nakonec sešly, musely si jednotlivé úryvky øíkanky spojit a nauèit pìknì pøednést. Když si byly všeci na stopro jistí, že to maj zmáklý, vydaly se zpìt a to k Lidomornì. Tady jsme ale už èekali my, jakož to Gandalf, Frodo, Sam, Aragorn, Gimli a Glum. Øekli jsme nìjaký ty dojemný øeèi, rozlouèili se s nima a zdrhli jim. Jenže oni stály jak zaøezaní, mžouraly do tmy, tak jsme se zase vrátili a nechali si pøednést, co se pìknýho nauèily. Pìkný to vážnì bylo a myslím, že jsme si pìknì zatleskali. Jo a jestli jste ještì nevidìli Gandalfíka na mìkko, jak mu slzièky teèou po fousech, tak se nedivte, já ho tak taky nevidìl. Prùvodem jsme se pak odebrali na Ditrich a koneènì jsme šli spáát.

V nedìlu se dìti sbalily,pouklízelo se. A ještì se nìco málo zahrálo a odjelo se domù.

Teï už mùžu dokonce øíct, že jsem to psal dva dny. Páè je právì 00:36 a mì už se zalamujou sirky do oèi, jak mám tìžký víèka. Takže doufám, že jsem aspoò trochu nastínil, jak to vypadalo na poslední víkendovce z cyklu Skotaèiny III na téma Pán Prstenù.

Uka fotky z akce::>>
Autorem je Ondra

Komente:
Autor:


Koment:

Kontrola proti spamu, opi text z obrzku:
Autor: ninew

25/01/2023 07:13:58

Valuable information. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I
Autor: betflix

17/12/2022 05:17:21

This is very interesting, You
Autor: joker slot

1/08/2022 12:38:11

It has only been in recent years that the consumer market for visco-elastic foam mattresses has increased with customers taking note of the benefits that these mattresses have over standard spring based structures. joker slot
Autor: bilalkhan

22/07/2022 07:59:15We are very thankful to our Sexy Girls in Karachi
Karachi escorts women. Autonomous Escort realizes how to carry on with a great existence with flawlessness. Surely, you can encounter the genuine love and dream with the escort girls. karachi Hot Girls you will come back to us only. The friendly behavior, safe atmosphere, romantic circumstances, and other positive factors will tell your mind to come back to us.
visit our website:- https://karachiescortsgirls.xyz/


Autor: bilalkhan

20/07/2022 13:11:13


Just call us, and tell us what you really need, and we will deliver it to you. Karachi Escorts Being very much attentive about their looks, our escorts see that they maintain a highly appealing and flexible figure. Escorts in Karachi They hold some mysterious attributes that they wish to unlock only in front of their clients.
visit our website:- https://oobbenkarachi.com/

Autor: bilalkhan

20/07/2022 13:10:52We highly value your thought of counting us as your luxury partner. Lahore Escorts These infectious diseases fill hassles in your life. And we never wish to include any type of hassle in your life. Escorts in Lahore We conduct medical camps every week that ensures that our escorts are safe for the clients.
visit our website:- https://oobbenlahore.com/

Autor: bilalkhan

20/07/2022 13:00:28We are very thankful to our Sexy Girls in Karachi
Karachi escorts women. Autonomous Escort realizes how to carry on with a great existence with flawlessness. Surely, you can encounter the genuine love and dream with the escort girls. karachi Hot Girls you will come back to us only. The friendly behavior, safe atmosphere, romantic circumstances, and other positive factors will tell your mind to come back to us.
visit our website:- https://karachiescortsgirls.xyz/


Autor: escorts

30/03/2022 16:39:21

The majority of these women are passionate about this beautiful trade. Being an
Call Girls In Lahore means encountering many people and enlarging your knowledge by making deals during

Autor: azzi AZZI

30/03/2022 16:39:01

VIP Pakistan Escort Service Best Model:-
Find a superb escort that can enjoy more fun and pleasurable chat. Tempting female Call Girls in Lahore will change your life when you meet them the first time. The sensual and enchanting eager stare is so good that it orders one

Autor: azzi AZZI

30/03/2022 16:38:40

Explore the outdoors with super sexy call girls in Pakistan:
Call Girls In Lahore are here to provide superior services at low prices. They provide Incall and Outcall service, so if you are a tourist and live in a hotel, we recommend doing so. Pakistan Escorts In Lahore serve young ladies at the door. You can call us via the documented phone number or WhatsApp directive anytime during the day or night.

Autor: azzi AZZI

30/03/2022 16:37:05

Fresh Pakistan Escorts Service Exclusively For You |
Pakistan Counterparts brings the fresh and new arrival of female Pakistan Escort Service. Browse our latest Islamabad Call Girls gallery of high-class models, superstar escorts, liberated escorts, housewives caretakers, academy girls escorts, and air hostess escorts. All our female models are 100% genuine, affirmed, and specially arranged for a shorter time in Pakistan Call Girls. Incall / Outcalls are available across all major areas in Call Girls In islamabad. So guys, let

Autor: bilalkhan

30/03/2022 16:00:41We are very thankful to our Sexy Girls in Karachi
Karachi escorts women. Autonomous Escort realizes how to carry on with a great existence with flawlessness. Surely, you can encounter the genuine love and dream with the escort girls. karachi Hot Girls you will come back to us only. The friendly behavior, safe atmosphere, romantic circumstances, and other positive factors will tell your mind to come back to us.
visit our website:- https://karachiescortsgirls.xyz/


Autor: bilalkhan

30/03/2022 15:50:41We are very thankful to our Sexy Girls in Karachi
Karachi escorts women. Autonomous Escort realizes how to carry on with a great existence with flawlessness. Surely, you can encounter the genuine love and dream with the escort girls. karachi Hot Girls you will come back to us only. The friendly behavior, safe atmosphere, romantic circumstances, and other positive factors will tell your mind to come back to us.
visit our website:- https://karachiescortsgirls.xyz/


Autor: bilalkhan

30/03/2022 11:23:03We are very thankful to our Sexy Girls in Karachi
Karachi escorts women. Autonomous Escort realizes how to carry on with a great existence with flawlessness. Surely, you can encounter the genuine love and dream with the escort girls. karachi Hot Girls you will come back to us only. The friendly behavior, safe atmosphere, romantic circumstances, and other positive factors will tell your mind to come back to us.
visit our website:- https://karachiescortsgirls.xyz/


Autor: bilalkhan

30/03/2022 11:22:40


Escort Girls in Lahore Sexy Girls in Lahore as a result of superb office the model make long haul relationship with customer.
Escorts Agency in your city azzi Khan is such a means by which you can quench the thirst of your body and if you can fulfill your lust. Lahore Hot Girls price for your money, without any fear you can talk to us and book High-Class Independent Escort Girls in Lahore.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/

Autor: yanmaneee

24/01/2022 12:52:08

supreme hoodie


kevin durant


off white


off white shoes


kd shoes


golden goose outlet


off white shoes


supreme new york


supreme clothing


curry 6 shoes


supreme


russell westbrook shoes


off white hoodie


kobe shoes


pg 4


off white hoodie


supreme clothing


alexander mcqueen outlet


golden goose outlet


kawhi leonard shoes


hermes belt


kyrie 7 shoes


jordan shoes


yeezy shoes


supreme clothing


kyrie 6


air jordans


yeezy 380


curry 7


jordan shoesAutor: Nishaknapp

8/10/2021 04:32:40

토토대표사이트 I
Autor: Bella

27/07/2021 05:46:51

Keep up the great work, I read a few blog posts on this site, and I conceive that your web blog is fascinating and holds circles of fantastic info. เล่นบาคาร่า
Autor: James

18/06/2021 10:36:42

I see something fascinating about your website, so I saved to bookmarks. Web webpage: เกมคาสิโน
Autor: McauleyHanna

18/06/2021 04:28:26

I am genuinely pleased to glance at this blog posts which carries tons of helpful facts, thanks for providing these kinds of information. chokdeebaccarat
Autor: James

17/06/2021 09:06:49

I see something fascinating about your website, so I saved to bookmarks. Web webpage: เกมคาสิโน
Autor: yanmaneee

9/07/2020 08:38:00

christian louboutin outlet


christian louboutin outlet


lebron james shoes


retro jordans


air max 97


supreme hoodie


balenciaga shoes


golden gooses


supreme new york


longchamp handbags


kd shoes


curry 7


curry 5 shoes


supreme hoodie


golden goose outlet


nike air max


offwhite


yeezy boost


adidas yeezy


longchamp handbags


louboutin shoes


nike air max


air max 97


kyrie 5


kobe shoes


birkin bag


balenciaga


supreme new york


paul george shoes


kyrie 6Autor: yanmaneee

29/04/2019 09:04:49

bape clothing


moncler


kd 11


adidas gazelle


fila shoes


christian louboutin


jordan shoes


nike air max


kobe byrant shoes


hermes handbags tote bag


christian louboutin outlet


timberlands


hermes belts


yeezy shoes


nmd


jordan shoes


cheap nba jerseys


chrome hearts online


air max 97


michael kors outlet


air max 2018


yeezy sneakers


nike react flyknit


nike react


yeezys


nike jordans


nba jerseys


vans shoes


nike air vapormax


golden goose mid star


louboutin


fila online shop


authentic jordans


paul george shoes


jordan retro


balenciaga shoes


louboutin shoes


hermes belt


fitflops sale clearance


adidas nmdAutor: 2018.8.11xukaimin

11/08/2018 03:06:26

prada


burberry clothing


kate spade uk


clarisonic mia


longchamp handbags


aaron rodgers jersey


softball bats


jordan 4


burberry


hermes birkin


chloe handbags


jordan xx9


louboutin pas cher


mulberry


basketball shoes


lululemon outlet


lunette oakley


lacoste jeans


ferragamo


chaussure nike


longchamp pas cher


dsquared2 outlet


germany world cup jersey


dior sunglasses


cartier bracelet


chrome hearts jewelry


ralph lauren outlet


carrera sunglasses


coach outlet online


kevin durant jerseyAutor: chenlina

25/07/2018 03:34:24

chenlina20180725

nike revolution


oakley sunglasses


bvlgari jewelry


columbia outlet


tommy hilfiger shirts


air jordan 12


hermes


pandora outlet


longchamp


saint laurent sunglasses


tods shoes


manolo blahnik


salvatore ferragamo


versace handbags


converse shoes


polo outlet


beats headphones


cheap jerseys


ray ban sunglasses outlet


balenciaga triple s


cheap rolex watches


versace sunglasses


mont blanc


ralph lauren polo


kate spade outlet


north face backpacks


ray ban sunglasses cheap


jimmy choo shoes


fussball trikots


puma slidesAutor: yaoxuemei

15/06/2018 13:54:55

yaoxuemei20180615

coach outlet


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


yeezy boost 350


kate spade outlet


clarks shoes


gucci outlet


polo outlet


ugg outlet


pandora jewelry


coach outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


mcm outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


nhl jerseys


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


mulberry handbags


cheap jordans


nfl jerseys


pandora outlet


nike outlet


polo outlet


michael kors outlet


nike air max


adidas nmd


pandora outlet


moncler outlet


pandora charms


mbt shoes


true religion jeans


adidas nmd


pandora outlet


uggs canada


coach outlet


coach outlet


ugg outletAutor: yueqin

19/03/2018 08:53:04

coach outlet store


canada goose jackets


pandora store


columbia sportswear


coach outlet store online clearances


ralph lauren outlet


pandora


fitflops sale clearance


kate spade bags


hermes bags


coach factory outlet


coach outlet store


pandora jewelry


replica watches


michael kors outlet


180319yueqin

Autor: chenlina

8/02/2018 04:02:34

chenlina20180208

michael kors


kate spade


supreme


ray bans


scarpe mbt


miu miu shoes


ray ban


ugg


ugg boots


ugg outlet


doudoune canada goose


tommy hilfiger


van cleef & arpels jewelry


ralph lauren


oakley vault


barcelona jersey


oakley sunglasses


asics running shoes


nhl jerseys


kevin durant shoes


uggs outlet


canada goose


ugg australia


canada goose jackets


nike tennis


uggs


flip flops


birkenstock shoes


adidas shoes


nike outletAutor: chenlixiang

30/01/2018 04:22:03

2018.1.30chenlixiang

cheap wedding dresses


softball bats


kobe bryant shoes


nike pas cher


north face soldes


michael kors handbags


kobe 9 elite


the north face


ray ban


michael jordan


longchamp handbags


asics gel


ugg boots clearance


nike air max 2017


polo ralph lauren


uggs


adidas flip-flops


montre homme


louboutin pas cher


nike factory


2018.1.30chenlixiang

Autor: wanglili

21/12/2017 08:11:35

20171221wanglili

cheap ugg boots


christian louboutin outlet


clarks shoes


ugg boots clearance


cheap nfl jerseys


canada goose jackets


ralph lauren uk


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


cheap ugg boots


20171221wanglili

Autor: chenlina

8/12/2017 04:17:01

chenlina20171208

air jordan


ugg outlet


supra shoes


canada goose outlet


hermes uk


ugg canada


canada goose


polo ralph lauren outlet


supreme outlet


uggs outlet


jordan shoes


moncler jackets


hollister clothing


baseball jerseys


canada goose jackets

michael kors outlet online


true religion


nba jerseys


ugg outlet store

polo ralph lauren


burberry scarf


uggs outlet


doudoune canada goose


mulberry


north face outlet


uggs outlet


ray bans


nfl jerseys

giuseppe zanotti shoes


hermesAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:59:16

2017-9-3 xiaozheng6666

true religion outlet online


michael kors outlet online


pandora jewelry sale


ralph lauren uk


cheap oakley sunglasses


michael kors outlet


moncler jackets


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


kate spade purses


polo outlet


michael kors outlet online


fred perry clothing


true religion jeans


kate spade outlet store


ugg outlet online


ugg outlet


air jordan 4


cheap oakley sunglassesAutor: wty123

25/08/2017 05:57:29

[b][/b], north face, coach factory online, pandora, ferragamo, minnesota timberwolves, air max 90, burberry online shop, giuseppe shoes, nike free run, barbour mens jackets, iphone 5 cases, kobe bryant jersey, prada, ralph lauren online, jerseys from china, michael kors, cheap eyeglasses, jimmy choo shoes, soccer outlet online, toronto raptors, cheap oakley sunglasses, mcm backpack outlet, burberry bags outlet, clothing websites, polo ralph, nfl eagles, chrome hearts jewelry, shop coach factory, the north face outlet, milwaukee bucks, ray ban sunglasses, cheap michael kors, nike outlet store, valentino shoes outlet, nike huarache, north face backpacks, nike online,
Autor: myy

12/04/2017 13:50:59

barbour jackets, air jordan retro, hollister clothing store, coach outlet online, mizuno wave, burberry handbags, ed hardy clothing, ray ban wayfarer, chicago bulls jersey, jerseys from china, bottega veneta, barbour outlet, new york knicks, nike shoes outlet, vans outlet, nike.dk, rolex watches, polo ralph lauren outlet online, bills jerseys, toms shoes outlet, soccer shoes outlet, boots on sale, christian louboutin shoes, hollister kids, coach factory outlet, oakley vault, bcbg max, orlando magic jersey, north face, asics gel, toronto raptors jersey, adidas.se, ralph lauren polos, zapatillas nike, rayban, barbour outlet, swarovski jewelry, oakley sunglasses outlet, michael kors, the north face, mcm handbags, iphone 5s cases, steelers jerseys, pandora,
Autor: lkyTZmeg

16/07/2012 07:41:23

car insurance quotes 6291 accredited online degrees 577 auto insurance uwzzj online degree programs >:-)
Autor: gBgKwHACR

14/12/2011 12:23:13

ndw1MX dtiruenxnxzk
Autor: gBgKwHACR

14/12/2011 12:23:07

ndw1MX dtiruenxnxzk
Autor: BJZyWJjQgi

14/12/2011 04:07:54

You saved me a lot of hsasle just now.
Autor: BJZyWJjQgi

14/12/2011 04:07:49

You saved me a lot of hsasle just now.
Autor: Helium

5/11/2011 22:51:27

Musím souhlasit s holkama. Èlánek je suprovej a vtipnej :D
Autor: Simca

5/11/2011 20:26:05

Hmm, šikula ;) Myslím Ondráška - za ten èlánek..
Jak už jsem vám psala do interní plkárny - mrzí mì, že jsem tam s váma nebyla a teÏ ještì víc (ne, nekecám).. protože vždycky mám nejradši na víkendovkách veèerní oheò a krutou stezku odvahy:)) Toho jsem se s vámi dožila jen jednou :) A teï by to bylo podruhé, hm, do háje..

Autor: Kuøátko Evropské

5/11/2011 18:19:16

Ondro super, ale teï mi trochu køivdíš páè kdybys øekl mì, Já bych to napsala. Ale jinak výborný.
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
26.01.2023 08:52:18
Skotaèiny na vodì

26.01.2023 07:37:14
Jednodòovka Køtinské údolí

26.01.2023 07:34:06
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.