Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: LIDIKY ::
František "Frantysek" Zouhar

Kontakt:
e-mail: fzouhar"zavinac"seznam.cz
tel: 732 707 685
ICQ: 256 611 404


O mn:
Všechno to zaèalo mým narozením 1. bøezna 1987 ve Vyškovì. Už v porodnici o mnì øíkali, že mám velký ruce a to mi vydrželo do teï.

Když se mi podaøilo trochu povyrùst, zaèal jsem chodit do místní školky. (celý život mám zatím trvalé bydlištì v Podomí). Tenkrát jsem byl asi ještì normální malý kluk z vesnice.

Od roku 1993 jsem zaèal navštìvovat podomskou základní školu. Ne, že by mì škola vyloženì nebavila, ale pøece jen jsem radši bìhal venku, jezdil na kole a lozil po stromech. Takže úlohy jsem psával o pøestávkách, uèil se taky o pøestávkách a všechen volný èas jsem vìnoval pohybu. V té dobì jsem zaèal jezdit na lyžích (no na bìžkách jsem jezdil už døív), uèit se kung-fu, hrát na kytaru a následnì na housle, jezdit na vodu, lézt po skalách, stavìt modely letadel (nejdøív házedla, pak RC), støílet ze všeho možnýho atd... :) I pøes to všechno jsem základní školu dokonèil a to dokonce s vyznamenáním na každém z vysvìdèení.

V roce 2002 jsem nastoupil na SPŠ Jedovnice, kde jsem za následnující 4 roky vystudoval obor strojírenství a i když jsem ke studiu pøistupoval podobnì jako na škole základní, tak mám maturitu dokonce s vyznamenáním. O týden døív než maturitu jsem také získal obsolventské vysvìdèení ve høe na housle.

Od roku 2006 studuji na VUT Brno obor Mechatronika. Pro ty, kdo neví co to je, tak a si to zjistí. :)

Rozepisovat zde nìjaké sportovní a jiné úspìchy podle mì nemá cenu. Rád si obèas zazávodím, ale poslední dobou nejsou závody to, co bych k životu potøeboval.


Vrtm se v...:
- lanech (stavba lanových pøekážek a podobnì)
- kajaku (v nìm toèím hlavnì eskymáky)
- kytaøe (akustika, elektrika, hlavnì že to dìlá rámus)
- kole (obèas na nìm i nìjak vyjedu)
- kung-fu (my slabí se musíme umìt bránit)
- lyžích (jen jednou pøeskákaný krèní obratle)
- webech (tenhle jsem napsal já)
- prùvodcování u CK Kudrna (letošní zájezdy ještì nejsou rozdìleny, tak nevím, kam pojedu)
- atd....


M lnky:
Zaniklé národy Støední a Jižní Ameriky
Skotaèiny Himaláje oèima úèastníka
Lana - (vysoká) škola v pøírodì
Skotaèiny - pøežití, aneb SURVIVAL
Tak a je to...
Bike maraton Podkrkonoším - L. B. 23. 8. 2008
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
20.05.2024 10:35:01
Skotaèiny III Helmùv žleb

17.05.2024 18:04:27
Skotaèiny na vodì

17.05.2024 05:43:42
Skotaèiny III Helmùv žleb

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.