Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: LIDIKY ::
Petra "Ještìrka" Tomanová

Kontakt:
Mail: ptoma"zavinac"seznam.cz
ICQ: 265248534


O mn:
Poèátky mého života jsou spøaženy s okolím Tøebíèe. Narodila jsem se prý jako malý podvyživený pavouèek, a prababièka mì hodnotila slovy: "..ta dlouho nevydrží..." Nakonec jsem se ale zmátoøila a po gymnáziu se rozhodla pro studium pedagogiky.
Podvìdomá touha být souèástí nìjakého kolektivu mì pøivedla k Brontosaurùm, pozdìji k trampùm.
Po pøestìhování a nástupu na Podomskou školu jsem se stala èlenem Barvínku a zapojila se do pøíprav všemožných akcí.
Mám ráda koèky, opakovanì se pokouším o jejich chov. Takže, když budete mít koátko, tak víte, kam s ním :-)
Místo dítìte rozmazluju superpsa, uèím v Brnì a snažím se neustále rozšiøovat svoje jazykové obzory. So that's all.


Vrtm se v...:
- jeskynních nánosech
- sjíždìní øek na kajaku
- v horách
- v canyoningu
- v uèení malejch capartù
- v kytaøe a flétnì - už moc ne


M lnky:
Èlánek o Skotaèinách na lyžích + báseò
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
20.05.2024 10:35:01
Skotaèiny III Helmùv žleb

17.05.2024 18:04:27
Skotaèiny na vodì

17.05.2024 05:43:42
Skotaèiny III Helmùv žleb

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.