Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

118   Krkonoše
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-15 11:09:15
Pár dní pøed odjezdem mám ještì volná místa na putování za Krakonošem.. Zájemci - hlaste se!
 
Autor: František Datum: 2009-09-15 15:15:54
 
  Jen, aby nan nás neposlal sojku, když se mu budeme toulat po horách!!!  
 
Autor: Staòa Datum: 2009-09-16 14:14:25
 
  Ahoj, naši øíkali že chcou jet + Anetka + Jana = 3.25lidí
A jeli by autem...
 
117   
Autor: Laura Datum: 2009-09-11 19:13:16
Simonko, mùžu tì taky zneužíít?? xD
 
Autor: Simèa Datum: 2009-09-16 12:47:49
 
  Jasný, co potøebuješ?? Ale kdyžtak piš na mobil, já se sem dlouho nedostanu..asiTak o co go??  
116   
Autor: Simèa Datum: 2009-09-11 12:11:36
Maru, všechno nejlepší k zítøejšímu svátku..hodnì štìstí, zdraví a hodnýho manžela
115   nový lidièek
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-10 21:17:41
Jestlipak jste si všimli, že v sekci lidièky nám pøibyl nový èlen?? Teda spíše èlenka.. Jsem moc ráda, že se tak stalo a urèitì ji plnohodnotnì (vy)(zne)užijem
 
Autor: Vía Datum: 2009-09-11 06:17:45
 
  už sem si všiml.
 
 
Autor: Simèa Datum: 2009-09-11 10:46:44
 
  Jo tak zneužít, jo??  
 
Autor: František Datum: 2009-09-11 18:04:18
 
  No a cos èekala, že to s náma bude nìjaká švanda jak do teï?? To teda ani náhodou, budeš pìknì makat do roztrhání tìla.  
 
Autor: peule ježule Datum: 2009-09-11 22:30:03
 
  Teda jako.. jako teda..já makám do roztrhání tìla a moje obludnost na vašich stránkách není a není..mno to si teda budu pamatovat..  
 
Autor: František Datum: 2009-09-11 23:09:00
 
  To záleží, jestli se hlásíš konkrétnì k outdooru, nebo "jen" k barvínku.  
114   
Autor: Simèa Datum: 2009-09-09 16:33:07
Káo, mám otázku: Jak se dostaneme v nedìli z Brna do Podomí? Pojedeme autobusem, nebo pro mì musí nìkdo pøijet?? a ten slavnej pracovní list už mám hotový, tak kdy ti ho mám jít dát?? Dík za odpovìï.A ještì nìco. Kdyby jsme nejeli autobusem až sem, tak se rodièe ptají, jestli bys mì mohla posadit v Brnì na vlak do Blanska, tam by si pro mì pøijeli...
Jinak ahoj všichni
 
Autor: Bradek Datum: 2009-09-10 09:12:13
 
  Ahoj, vidím že probíhá velké plánování. Tak to má být. Taky už se tìším.  
 
Autor: Via Datum: 2009-09-10 16:47:42
 
  Pilnì doma trenuji nastupování a vystupování z vlaku.  
 
Autor: Staòa Datum: 2009-09-10 19:59:17
 
  No tomu øíkám správnej pøístup, taky už bych to mìl zaèít trénovat(nikdy mi to moc nešlo...)  
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-10 20:55:35
 
  jsem ráda, že pøípravy berete vážnì a probíhají v plném proudu.

Simi - na cestì zpìt se ještì dohodneme podle poètu, kolik vás bude z Podomí. Zatím to vidím na hromadný odvoz autem, ale ještì uvidíme. I my se musíme nìjak domù dostat, takže se nemusíš bát a ten pracovní list pøines na praseèení - doufám, že na nìj pøijdeš jo a v sobotu ráno jedeme hrabat louku, pokud teda nebude pršet, takže mùžeš klidnì jet s námi. Ozvi se mi na mobil a dohodneme se. Papa
 
 
Autor: Vía Datum: 2009-09-11 06:13:25
 
  Vèera se mi hlasil David Šimek,mluvil jsem s Vojtou asi by jel.  
 
Autor: Petra Datum: 2009-09-11 18:04:30
 
  Lidièky, hlaste se, já mám zatím z Brna jen dvì pøihlášky. Celkem slabý po tìch sllibech z minulého roku  
113   fateèky na rajèeti
Autor: Vita Datum: 2009-09-07 21:35:44
tak se nam to na rajèeti docela rozjelo nìkteré galerie pøekroèilí 100 navštìvníkù a další se 100vce blíží.
Vložil jsem galeri z 25 vyroèí TO.Èéci.Je to neuvìøitelné ale byl jsem na jejich zakládaèce.Až na ty šedivé vlasy jizvy od života furt dobrá parta.
112   Krkonoše
Autor: Simèa Datum: 2009-09-07 18:07:01
Káo a já ti taky musím dávat pøihlášku?? Jako že když o mnì víš a já už jsem byla na pár akcích, jestli to tøeba nemáte schovaný ty pøihlášky z minula.. U mì se nic nezmìnilo
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-07 21:26:31
 
  Simi bohužel ano, potøebuji podpis od maminky.  
111   Oprava srubu
Autor: František Datum: 2009-09-06 21:43:20
V první polovin øíjna plánuji koneènì uskuteènit opravu srubu. Co nás èeká:

- nainstalovat nová kamna
- vyfoukat stìny izolaèní pìnou
- pøidat druhá skla do oken
- celkovì uklidit
- provést reorganizaci polièky s potravinama (zavøít vìci, na které mùžou myši do uzavíratelých skøínìk na zdi)
- vykopání nové díry na kadiboudu (posunutí celé konstrukce asi o 3 metry)

Jsou uvažovány dva termíny. 10. a 17.10.
Mnì a Staòovi víc vyhovuje toho 10.

Samozøejmì bude možné to pojmout jako celovíkendovou akci: oheò, kytary,... v sobotu práce a tak. Sobotní obèerstvení pro pracanty bude v cenì (cena akce je 0kè).

 
Autor: Bradek Datum: 2009-09-07 13:31:32
 
  10.10 nemám problém, vemu buben  
 
Autor: Vía Datum: 2009-09-11 06:21:09
 
  10.10 jsem z Maru na Krétì.17.10. doufám doma  
110   navýšení ceny za Krkonoše
Autor: Kaèa Datum: 2009-09-05 18:27:15
Po rozhodnutí, že v nedìli budeme z Krkonoš odjíždìt s plnými žaludky a ne jen s pytlíèkem s chlebem jsem byla nucena navýšit cenu za akci na 800kè. Doufám, že to nikomu neudìlá takové potíže, aby musel úèast zrušit. Dìkuji za pochopení.
 
Autor: Vía Datum: 2009-09-06 14:32:11
 
  ok.
 
109   Pøijïte pomoci s hrabáním
Autor: Petra Datum: 2009-08-27 12:59:45
Kdo má ruce, nohy a èas v sobotu 29.9. od 9:oo hod pomoci s hrabáním chránìných Studnických luk.
Napište, kdo má èas a chu pøijít, a víme, kolik náøadí!!
Obèerstvení zajištìno.
 
Autor: Petra Datum: 2009-08-27 13:00:38
 
  Pøeklep - samozøejmì 29.8.  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.