Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

199   Víkendovka
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-12-01 20:55:57
Ahoj chtìla bych se zeptat jestli se d nìjak pøihlásit na tu adventní víkendovku?
 
Autor: Simèa Datum: 2010-12-02 18:38:23
 
  Klárko,
ptala jsem se Jitky, jestli se dostaly pøihlášky i do Brna, øíkala, že je posílala Peti Tomanové, ale to znamená, že ty ji nemáš, jelikož jsi z jiné školy. Doporuèuju zavolat Jitce (720 284 178) a domluvit se s ní po telefonu, protože do zítøka mají být pøihlášky odevzdané Jinak když zajdeš na stránky Barvínku: (www.barvinek.net), tak tam máš o tom nìjaké povídání a na stránkách ZŠ Podomí máš i pøihlášku ke stažení. (www.zspodomi.cz) Doufám, že jsem Ti aspoò trošku pomohla Mìj se!
 
 
Autor: Petra Datum: 2010-12-05 10:32:25
 
  Ahoj Kuøe,
já jsem ti posílala sms, jestli nìkdo od vás ze školy chce jet, ale nedostala jsem odezvu. Pošlu ti na mail pøihlášku a propozice. A jedeš jenom ty?
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-12-05 12:09:53
 
  Jedu já marta a hela posíla jsem ti odpovìï na SMS ale asi jsi to nedostala.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2010-12-07 10:10:44
 
  Tìšíme se na Vás dìvèata  
198   Kaštánek
Autor: Simèa Datum: 2010-11-30 18:46:39
Ahojky všichni!
Urèitì znáte èasopis školy Podomí s názvem "Kaštánek". Vychází dost nepravidelnì, ale poøád vychází - už nìjaký ten pátek. Já tam mám jako každý rok svoje rubriky, konkrétnì: "Máme rádi zvíøata", kde píšu vždycky o nìjakým zvíøátku, potom "Já, teenager", to je vìtšinou o hudbì a ve finále "Pøírodovìdné okénko". Tam dávám vìtšinou vìci, které se nauèím na našich víkendovkách. Naposledy jsem psala o eskymování a všem, co k tomu patøí a mám dotaz - nevíte, co bych tam tak mohla pøiplést teï? Už se tam vyskytovalo pøežití v pøírodì atd. ale teï vùbec nevím, napadlo mì nìco o jeskyních, pøece jen to mám èerstvì v hlavì. Jo a taky vám chci øíct, že kdyby jste nìkdo mìli nìco, nìjaký èlánek, který by se tam hodil, sem s ním. Mùžete mi ho poslat tøeba mailem (ten je v lidièkách). Takže tìším se na bouølivou konverzaci
(s)mìjte se!!
 
Autor: Kaèa Datum: 2010-12-01 17:33:30
 
  Myslím si, že jeskynì jsou super nápad. Jak vznikají a to vše, co Radek øíkal teï na Slepièárnì bylo velmi zajímavé i pro mì Takže jestli si to ještì pamatuješ, je to ideální. Klidnì mi pak ten èlánek taky pošli prosím, bude vycházet nový Podomáèek a tam zas mám nìco psát já  
 
Autor: Simèa Datum: 2010-12-01 17:41:24
 
  Dobøe, tak OK..jo a když už jsme u toho, kdo napíše tentokrát èlánek sem, na stránky? Myslím o jeskyních? Už je to víc jak týden a nic, má to nìkdo na starost??  
 
Autor: Bradek Datum: 2010-12-02 08:46:08
 
  Ahoj, z Podomí je Kras za rohem, takže si myslím že informace o jeskyních by pro Podomské urèitì mohli být zajímavé. Možná by bylo i super najít a zpracovat tøeba pár tipù na výlety. Na netu je informací spousta.
Èlánek o Skotaèinách jsem pùvodnì chtìl po jednom z klukù Tyrlíkù, ale je to bez odezvy. Nechtìla bys to Simèo napsat? Tvoje èlánky jsou systematické a poutavé, tak by to aspoò mìlo úroveò.
 
 
Autor: Simèa Datum: 2010-12-02 18:38:55
 
  Jùù, to dìkuju za pochvalu teda No fajn, pokusím se nìco vysmolit..  
 
Autor: Bradek Datum: 2010-12-03 14:56:05
 
  Díky pak mi to pošli.  
197   Yucatánské cenoty
Autor: Helium Datum: 2010-11-21 23:16:28
Víkendovka se opravdu vydaøila. Na Slepièárnì nás sice nebylo moc, ale to si myslím že až zas tak nevadilo, protože Slepièárna není zrovna nejvìtší. Jeskynì jsou super a mì osobnì se v nich líbí (vyjímka je když mi vypoví èelovka a já vidím velký kulový). Abych pravdu øekla v jednu chvíly jsem nemìla dobrej pocit z plazivky, ale pak jsem si ji celkem užila. A to platí o celá víkendovce (tím nemyslím že jsem z ní nemìla dobrej pocit, ale že jsem si ji užila se vším všudy). Tìšila jsem se na Víovu gastronomii, na jeskynì a hlavnì na úžasný lidièky. Jako bonus tu byla super houpaèka. Ta urèitì bavila nejen mì ale i ostatní. Tìším se na další víkendovku (už od té doby co jsem vystoupila z vlaku).
 
Autor: Simèa Datum: 2010-11-22 19:23:49
 
  Jo jo, Heli, moje slova.. A doufám, že pøíští rok budou taky bývat víkendovky.. Prosím prosííím!  
 
Autor: Helium Datum: 2010-11-22 21:27:49
 
  Suhlasím PPPPPPPProsíííMMMMMMMM
PPPPPPPProsíííMMMMMMMM PPPPPPPProsíííMMMMMMMM PPPPPPPProsíííMMMMMMMM PPPPPPPProsíííMMMMMMMM
 
 
Autor: Marta Datum: 2010-11-23 15:51:13
 
  Holky, mluvíte mi z duše.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-11-23 19:38:09
 
  Jelikož mì všichni znáte tak víte že se nerada opakuji ale já teï bohudík musím protože téhle víkendovce (jako ostatnì i všem jiným) se nedalo nic vytknou ale jeden bonus je že houpaèka je první vìc která pøedèila guláš ale ony se o první místo v žebøíèku popularity takže je to nastejno je je trochu HODNÌ smutné že pøíští rok budou jenom 4 víkendovky.  
 
Autor: Bradek Datum: 2010-11-24 09:25:45
 
  Ahoj všem, díky moc za reakce, opravdu potìší, když slyšíme, že to nedìláme zbyteènì
Každý z nás má také své povinnosti (kterých napø. s blížícím se koncem studia VŠ pøibývá) a také další své zájmy, kterým chce vìnovat nìjaký ten èas.
Docela jistì si ale myslím, že pøíští rok o nic nepøijdete. Budou sice jen 4 víkendovky, zato se ale chystají tzv. jednodòovky kdy napø. bìhem soboty, nebo nìkdy odpoledne pro vás pøipravíme pádlování na vodì, zalezení na stìnì nebo skalách, výlet na bìžkách (tøeba??). Za mì mùžu øíct, že se mùžete tìšit na jeskynì v údolí øíèky, které jsou super a vlastnì se na nì tìším i já a taky na jeskynì v údolí Køtinského potoka, kde si možná vyzkoušíte i nìjaké to slanìní
 
 
Autor: Vía Datum: 2010-11-24 18:17:39
 
  Ahoj všem díky za poklony.

Nìjak ten èas utíká èím dál rychleji.
Tak jak píše Radek jedno dòovky by naopak mìli nahustit naše aktivity.
Za sebe mùžu napsat plánuji vodácký bazén,jednodenní(v odpoledních hodinách podle zájmu) vodáckou školu na Svratce v Brnì,podle snìhové nadílky u nás rád vyrazím na bìžky,o víkendech mì mùžete potkat na sjezdovkách na Stupavì.

Z dalších akcí co teï pøipravujeme je –
Jihomoravský pøebor v eskymování.

V souèasné dobì jeto spíš o shánìní sponzorù.
Následnì pøíprava na vlastní závod,proškolení rozhodèích,technické zázemí,prezenci,poètáøe na zaznamenávání výsledku poèítaèe, kamery ,fotografy.A moc dalších pracovitých rukou.
Letos nás bylo 18 poøadatelù a nikdo se nenudil.

Každou nedìli na bazénu v Blansku trénujeme eskymácké obraty.

Pøipravujeme Štìpána na jeho druhý start na závodech po letošním 4 místì by to mohla být ta bedna.Pokouším se ukecat Standu že by si žel za závodit.Moc se mu nechce.Pomožte mi sním.

 
 
Autor: jitka Datum: 2010-11-30 21:54:22
 
  Ahoj dìcka! Tak abych pravdu øekla, ještì dnes nemohu uvìøit tomu, že jsem i já prolezla tou skulinou u Staré Rasovny! Kdybych tam mìla lézt znovu, nevím nevím jestli bych do toho šla. Ale hroznì moc mi to rozšíøilo obzory a zvedlo sebevìdomí. A Pavlík s Janièkou (+ urèitì i ti ostatní z naší rodinné skupinky) byli taky nadšeni a já jsem na nì pyšná! Bylo to hroznì fajn a jsem hroznì moc ráda za skotaèáky, že nám všem umožòují zažít nìco takového. I vy všichni ostatní jste hroznì šikovní! Už se tìším, že se uvidíme na adventní víkendovce u nás ve škole. Jen pøipomínám, kdo chce pøijet, nahlaste mi to, prosím už do tohoto pátku (3.12.). Dík ,
 
196   Víkendovka
Autor: Helium Datum: 2010-11-17 17:54:33
Ahoj,
nemìl by nìkdo na víkendovku èelovku navíc pro ségru.
Díky
 
Autor: Bradek Datum: 2010-11-17 22:18:17
 
  No vezmeme i nìco navíc. Jen si myslete na 3 ks mikrotužkových baterií (AAA). Nevím jak jsou na tom ty co v èelovce jsou.  
 
Autor: Helium Datum: 2010-11-18 18:21:02
 
  Dik  
195   Urèitì zkouknite a pište.
Autor: Via Datum: 2010-11-12 07:27:11
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410235100011023-ta-nase-povaha-ceska/
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-11-13 22:32:16
 
  No teda je fakt že takový lidi jsou a je jich dost ale myslím že s èisttým svìdomým mohu Barvínek a spol. vylouèit.  
 
Autor: Helium Datum: 2010-11-14 22:24:50
 
  Rozhodnì si myslím že Bavínek nejezdí opilej nas... atd. Nìkteøí lidé si to užívají a ti ostatní jim to obèas kazí. Ale video to bylo pouèné.  
 
Autor: Vía Datum: 2010-11-15 08:17:45
 
   
 
Autor: Bradek Datum: 2010-11-17 22:58:36
 
  Zajímavý... Tahle tendence lehce za peníze se dostat k zážitku je teï celkem všude. Myslím, že úplnì stejnej film by se dal natoèit o lezení. Èasu je málo, možností hodnì. Navíc jet na vodu, nebo na skály je easy, staèí zaplatit a jdeš na to. Není nezbytnì nutné trávit hodiny chystáním materiálu a zjišováním informací tak co se tím zabývat. Je to celkem pochopitelné a øekl bych, že to nese tahle doba s sebou. Je to holt komerèní pøístup. Jestli je správný nebo ne je otázka.
Mì tøeba nevyhovuje a vìøím, že lepší než nezaujetì tìkat po všech možných èinnostech je vìnovat se nìèemu systematicky.
 
194   Pro dlouhé zimní veèery
Autor: Via Datum: 2010-11-11 12:21:57
http://www.herna.biz/hry-online/sportovni/2150-upsteam-kayak/hrej/
193   Eskymácký obrat.
Autor: Vía Datum: 2010-11-08 08:27:03
http://n-joy.cz/video/instruktaz-eskymackeho-obratu/f0pj4jozdhfr155h/
192   Bazen pro dìcka.
Autor: Vía Datum: 2010-11-07 14:02:58
Ještì podruhé se zeptám budem dìlat bazén pro dìcka.Dìkuji za jakoukoliv odpovìï.
 
Autor: Simèa Datum: 2010-11-07 16:42:41
 
  Já jsem pro Tøeba mì ostatní pøehlasujou  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-11-07 19:31:35
 
  Jsem také pro i když jsem tam minule nebyla ale vidìla jsem fotky a výrazy pøítomných dospìlých typu :"Bože kdy už to zvládne aby se mi jednou neudusil" atd. a výrazy mých spoluvrstevníkù byly úžasné takže ( je škoda že se opakuji ) jsem PRO  
 
Autor: Simèa Datum: 2010-11-09 17:47:03
 
  Jooo, vedem 3:0 (Teda myslím, že Vía taky souhlasí, jinak by ho to asi ani nenapadlo )  
 
Autor: Vía Datum: 2010-11-10 08:13:38
 
  Nevím nad kým vedem....tak že s toho nic nebude myslím že to tu leží dost dlouho.  
 
Autor: Simèa Datum: 2010-11-10 14:38:04
 
  To je pøece jedno nad kým vedem.. Buï málo lidí chodí na stránky anebo si té zprávy ani nevšimli. Navrhovala bych zmínit se o tom na víkendovce až budou všichni po kupì  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2010-11-10 20:19:56
 
  Jo jo moc good idea.
 
 
Autor: Vía Datum: 2010-11-11 07:36:04
 
  Zminit se mùžem ,ale bohužel termíny v bazenu Blansko se musi dojednat hodnì do pøedu.Spiš to beru za nezajem takže tutu akci pouštím z hlavy.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2010-11-11 09:31:59
 
  Vío, nepouštìj to z hlavy. Skotaèiny na bazénì jsou velmi dobrá a úspìšná akce. Nemùžeš èekat, že se Ti tady vyjádøí dìtska. Nechodí sem, to už pøeci víme...Ale na bazén dojdou, neboj

 
 
Autor: František Datum: 2010-11-11 09:49:06
 
  Já jsme taky pro, jen zhruba tak nìkdy v únoru - zkouškovej leden bude letos nejspíš mazec.  
 
Autor: Helium Datum: 2010-11-14 22:05:44
 
  Vim že to není nejdøív, ale jsem na 100% pro  
191   Ztráty a nálezy - skotaèiny zaniklé národy
Autor: František Datum: 2010-11-01 13:32:50
Pøi odjezdu na Kosavandr jsem zjistil, že mi od posledních skotaèin chybí jedna vysílaèka! Nezùstala náhodou u nìkoho z vás (vedoucích èi úèastníkù)?????
 
Autor: Vía Datum: 2010-11-02 22:41:41
 
  Jo je u nás.
 
190   Eskymování Blansko.
Autor: Vía Datum: 2010-11-01 07:02:56
Ahoj všichni.
V nedìli jak psala Kaèka zaèínáme.Od Otíka jsem domluvil testovací lodièky po konzultaci s Vládìm jsem jejich poèet upravil na 4 ks dvì rodeovky jednu crekovku a jednu plaibout.Podle vašeho zájmu mám možnost dovést na bazén kluky rodeisty kteøí jsou nám ochotni nìco ukázat urèitì vás nauèit.Jedná se o kluèiny co toèí republiku v rodeu.Ještì jeden dotaz budem dìlat bazén pro dìcka?
 
Autor: Kaèa Datum: 2010-11-02 15:08:07
 
  Já jsem klidnì pro Vždycky je to sranda. Jo a Vío, dej si eskymování do kalendáøe akcí, a neni tak prázdnej  
 
Autor: Simca Datum: 2010-11-03 14:21:25
 
  Urèitì udìlejte zase "Skotaèiny na bazénu III."  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.