Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

215   Fotky
Autor: Helium Datum: 2011-03-06 19:27:16
Mám tady fotky z jednodeòovky:
http://elium.rajce.idnes.cz/Jednodenovka_-_Krtinske_udoli/
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-03-06 22:12:43
 
  Hezké
Tìším se,až budu zase moct jít s váma..
 
 
Autor: František Datum: 2011-03-06 22:34:30
 
  Mejch pár fotek je v pøíslušné galerii tady.  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-03-07 13:55:41
 
  Máte krásné fotky.. jinak omlouvám se za svoji neúèast.. Ale vysvìtlím pozdìji. Zvl᚝ nìkterým jedincùm.. Urèitì se vám povedla  
 
Autor: Vía Datum: 2011-03-07 16:40:26
 
  pøidal jsem pár foteèek.  
 
Autor: Bradek Datum: 2011-03-11 11:34:48
 
  Tak jsem taky nìco pøihodil  
214   
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-03-06 12:53:33
Èau asi ještì nikdo z vás neví jak se èlovìk cítí kdý se vrátí ve 4 hodiny ráno z dìtské pohotovosti UNAVENÝ ale šílenì podud další den kvùli nìjakému možná-zánìtu propásnete víkendovku zažijete ještì jeden pocit budete dìsnì zklamaní a ani nemusím øíkat jaké to je když se v nìdìli uzdravíte v pondìlí jdete do školy v úterý maátest ze zemáku ve støedu jdete k doktorovi který vám udìlá CRPéèko a asi znovu odloží vaše oèkování ve ètvrtek dva testy bio+bio+dej tu druhou bižuli mám proto že jsem jeden test promeškala a v pátek nejspíš písemka z pøedmìtu který není hoden být pøedmìtem ve škole ( nebo je to spíš tím ža nás ho uèí dìsnej kripl) no nic tak aspoò doufám že se sejdeme v 1.Dubna Papa
 
Autor: Helium Datum: 2011-03-06 18:02:02
 
  No jo, to já zase nepojedu na dubnovou víkendovku . Ségra bude mít køtiny.
Ještì jsem takovi øíkala: 1. - 3. dubna je víkendovka tak to prosím dej na jindy.
Taka: Jo jo, jistì. Stejnì to plánujeme nìkdy v druhé pùlce dubna.

Vèera taka øíkal že køtiny jsou domluveny na 2. dubna. Tak bohužel, snad se uvidíme na další víkendovce/jednodeòovce.
Mìjte se
 
 
Autor: Helium Datum: 2011-03-06 18:03:08
 
  A ještì k jednodeòovce - mooooc se povedla !!!!!!!!  
 
Autor: Petra Datum: 2011-03-09 12:10:32
 
  To mám radost, že se to Helèi líbilo, když tak nemìla žádný pubertály svýho vìku a musela neustále nìkde vláèet svou sestru Já jsem si to užila jako malý dítì a tímto se Bradkovi omlouvám, že jsem mu nebyla moc nápomocná...  
213   Film z Pražskeho kola v eskymování.
Autor: Vía Datum: 2011-02-28 16:43:50
http://www.kajakar.cz/
212   Kudrnovská 24
Autor: Vita Datum: 2011-02-28 16:36:51
http://podomi.rajce.idnes.cz/Kudrna_24._2011/
211   
Autor: Laura Datum: 2011-02-28 13:16:27
Pff!.. Chci se omluvit, ale toho 5.3. mi to nevyjde, protože budu pøipravovat SOÈku do školy a musím øezat cibule ..A navíc teïka po týdenní nemoci ve škole totálnì nestíhám..takže mám co dohánìt i pøes víkend..
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-02-28 20:11:24
 
  Já se bohužel taky omlouvám z úèasti , až dnes jsem se dozvìdìla, že budu sloužit.. Takže na Vás všechny budu myslet z ordinace pøi práci..  
 
Autor: František Datum: 2011-02-28 22:44:41
 
  Já se zúèastnit pokusím, pokud mi to záda dovolí
(si dneska pøipadám jak dùchodec) Ondráši Matùši, tys mi dal....
 
 
Autor: Bradek Datum: 2011-03-01 10:26:12
 
  Ahoj není poslední šance, tak o nic nejde
Už úplnì vidím, jak Káa rozøezává v ordinaci nìjký zvíøátko a myslí pøi tom na nás
 
210   5.Bøezna
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-02-21 18:51:56
Napíše sem nìkdo nìco o té víkendovce prosím už jsme vážnì na trní.(Nìkteøí opravdu)
 
Autor: Simèa Datum: 2011-02-22 23:34:44
 
  Víkendovce? 5.bøezna je jednodòovka, ne? A o té už máte v kalendáøi akcí delší dobu  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-02-23 12:38:00
 
  Simèa má pravdu.. Jedná se o jednodenní akci v Køtinském údolí. Radek urèitì bìhem pár dní doplní èasy a podrobnosti,ale základ je už v kalendáøi
Tìšíme se na vás!
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-02-23 18:33:18
 
  Já vím ale jak jsem psala tak mì to zajímalo
 
 
Autor: Bradek Datum: 2011-02-23 21:13:15
 
  Podrobnosti jsou tam, mùže te se smìle zaèít hlásit  
 
Autor: Helium Datum: 2011-02-26 11:24:50
 
  Hurá, mám další dùvod proè pøežít pøíští týden. Už se nemùžu doèkat.  
209   Jihomotavský pøebor v eskymování Fotky
Autor: Vía Datum: 2011-02-21 13:42:06
http://sebastian2.rajce.idnes.cz/

208   Sobota
Autor: Vía Datum: 2011-02-16 16:18:46
Tak se na vás tìším:
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-02-17 11:04:59
 
  Já taky a veèer na ples.. Ukážeme Švábenièákùm, jak se paøí  
207   ...
Autor: Laura Datum: 2011-01-28 19:18:54
Mé rozhodnutí seknout s barvínkem.. bych urèitì nenazvala rozhodnutím "chlapáckým".. tudíž bych to nepovažovala ani za srandovní..
Tuším, že jste se toho o mnì v poslední dobì..v posledním roce(jak jste sami øekli).. moc nedozvìdìli.. i kvùli tomu bych byla ráda, abyste mì nesoudili.. a už vùbec ne takovým zpùsobem..
Poøád si nejsem jistá, jestli se jen tak vrátím na scénu.. je toho moc.. jak v osobním životì, tak ve škole.. A rozhodnì bych mou roèní absenci nepøipisovala na úèet pubertì..
Stýkám se se Simèou.. takže jí dám vìdìt..

 
Autor: Bradek Datum: 2011-02-01 11:01:08
 
  Ahoj, Lauro. Havu vzhùru. Pokud ti to nevadí, reagovat budu na intranetu.  
206   Nové Wodácké stránky.
Autor: Vía Datum: 2011-01-13 15:20:47
http://www.padlo.cz/kategorie/22/Aktuality.html

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
14.02.2024 12:47:19
Skotaèiny na vodì

13.02.2024 15:01:31
Jednodòovka Køtinské údolí

12.02.2024 16:01:38
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.