Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

225   Re-Helmùv žleb
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-15 12:08:01
Já jsem doma vybalená umytá a najedená a øíkám si že už se strašnì tìším až vás všechny uvidím znovu jinak víkendovka perfektní jenom nám to zkazil d隝 a lidi prohlídnìte se jestli nemáte kl횝ata. :!
 
Autor: Marta Datum: 2011-05-15 12:15:54
 
  Souhlasím, tahle kontýdnovka se mi moc pìknila. Spaní ve stanu/ bez stanu by se mohlo praktikovat èastìji.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-15 19:28:43
 
  Souhlasím s Kuøetem i Martou. Byla to jedna z nejlepších kontýdovek. Zvláštì se mi pìknilo spaní pod šírákem a ve stanu. Je doopravdy škoda že nám ji pokazilo poèasí. Tak se zase uvidíme na další akci. Už se na vás moc tìším!!!
PS: pøíštì ale musíte kromì ubytování objednat i sluneèné poèasí
 
 
Autor: Simèa Datum: 2011-05-16 14:34:27
 
  I agree with you Uplnì všechno bezva Stany byly luxusní a pro pøíštì opravdu pìkné poèasí místo debilní bolesti v krku a nachlazení a bude to THE BEST A Klárko: Taky jsem mìla 4 kl횝ata Objevuju je postupnì a zaèíná mì to vytáèet ale co už.. Jo a jinak -> Myslím, že stany sklidily úspìch u všech a navíc jsme výraznì ušetøili na ubytování.. Urèitì by se to mohlo praktikovat o dost èastìji No nic, mìjte se a dìkuju všem♥ PS: Ještì bych urèitì snesla mnohem èastìji táboráky )  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-05-16 14:37:26
 
  A ještì jedna vìc (omlouvám se, že spamuju. ) Alarmovali jste nìkoho na èlánek?? Jakože aby ho nìkdo napsal?? Možná by bylo zajímavé, kdyby napsal nìkdo z Nasghúlù a nìkdo z dìtí, baychom mìli dva pohledy.. na vìc Hmm?  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-16 18:00:31
 
  Já bych èlánek klidnì napsala. V hlavì už to mám tak nìjak poskládané, jen to dát na papír.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-05-16 21:23:42
 
  Jasnì, Heli, jdi do toho. Nejsøív jsme si øíkali, že to dáme dohromady z tvého zápisu do toho našeho cancáku, ale takhle, když to ještì zdokonalíš, ti budeme neskonale vdìèni.
Jinak nám se to taky moc pìknilo a už se tìšíme zas na nìjakou kontýdovku nebo vandejovku. Jo a z Radka jsem kl횝ata taky tahala celej den na etapy
A ještì moc moc dìkujeme Nazghúlùm, že nám tak vydatnì pomohli zkvalitnit program (pøípravou v èajovnì, realizací her, pomocí menším), no prostì se osvìdèili
 
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-16 21:52:47
 
  Vidím že Èesperanto se ujalo To mì moc tìší  
224   Víkendovka Helmùv žleb
Autor: Petra Datum: 2011-05-08 19:40:38
Takže ze starších už se mi oficiálnì pøihlásila Helèa!!
Kdo obsadí druhé místo?
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-05-08 19:44:52
 
  já mám oficiálnì Simèu a Radima  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-08 20:27:53
 
  Jáá a brácha budeme v pondìlí.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-05-09 13:33:39
 
  Klárko, ale oficiálnì vás ještì nemám, takže ètvrté místo obsadila Marta Koláèková! Gartulujeme!  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-09 17:46:53
 
  ¨Co vy na tom tak lpíte. Stejnì já mám nejlepèí zbraò 170 cm dlouhou èernou hùl a tou vás pánové a ddámy smetu jako nic.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-05-09 20:42:33
 
  Vezmìte si ešus nebo misku na jídlo a lžíci!!!!  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-11 22:00:40
 
  Do zaèátku víkendovky zbývá asi 43 hodin a já teprv pøemýšlím o kostýmu, jako obvykle na poslední chvíli  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-05-12 13:52:44
 
  Radim nejede. Pro "vedoucí" máte víc na intranetu v kalendáøi akcí pod informacemi o víkendovce..  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-12 20:58:11
 
  Gabèa taky nejede. Je nemocná  
 
Autor: Mája Datum: 2011-05-14 20:17:05
 
   
 
Autor: Mája Datum: 2011-05-14 20:18:07
 
  A to ti vadí Helium ? Já též nemohla nemocná Na antibiotikách (angína )  
223   Chajovna
Autor: Petra Datum: 2011-05-01 19:11:23
Zvu všechny vedoucí a instruktory na posezení v Chajovnì na Dominikánském námìstí ve støedu 4.5. Sraz s Kuøetem a Heliem máme ve tøi pøed Špalíèkem a chystáme se trochu pøedchystat víkendovku. Doufám, že nás nevyhodí, že jsme moc hluèní. Budeme se muset snažit diskutovat potichu
 
Autor: Maja Datum: 2011-05-02 20:35:41
 
  Platí to i pro ostatní ?Jako Julèa ,Honza a já èi ne ?
 
 
Autor: Vía Datum: 2011-05-03 14:44:36
 
  Já to nestihnu ,ale držím vám palce.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-03 15:00:38
 
  Platí pro všechny. Tìšíme se.  
222   Další víkendovka
Autor: Helium Datum: 2011-04-19 17:34:09
Ahoj,
chtìla bych se zeptat kdy bude další víkendovka. Už na ni mooc tìším a mám absák.
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-04-19 20:25:09
 
  Snad mohu už tuto informaci odtajnit - doufám 13.5. - 15.5.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-04-20 09:41:25
 
  Týdny dlouhého absáku. aaaaaaaaaaaaa
 
 
Autor: Petra Datum: 2011-04-26 22:13:25
 
  Za chvilku sem šupneme nìjaké další informace, zatím se to prùbìžnì mìní, tak vás nechceme mystifikovat. Termín platí, jak napsala Káa, vám starším všechny podrobnosti pošleme mailem. Co ta èajovna? Kdy pùjdeme?  
221   Prsten od Radegasta
Autor: Krité Krùtì Datum: 2011-04-05 15:55:09
Lidi bylo to super fakt víc srandy jsem si asi nikde neužila a ještì jednou Staòo promiò.
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-04-06 18:22:52
 
  Kdo jsi Krùtì?? Kuøe??  
 
Autor: Petra Datum: 2011-04-06 22:26:45
 
  Pøidala jsem foteèky a vytváøím plakátek z tìch vašich QICHTÙ...  
 
Autor: Helium Datum: 2011-04-07 15:53:18
 
  Ty fotky jsou boží. Všichni jste vypadali tak zajímavì a strašnì vtipnì  
 
Autor: Maruška Datum: 2011-04-07 19:00:02
 
  Teda ty kostýmy stojí za to . To by chtìlo ještì nìjak zneužít...  
 
Autor: peule ježule Datum: 2011-04-16 16:18:24
 
  Fakt moc pìkný foteèky!!! František se opravdu narodil ve špatném pohlaví..  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-04-18 18:03:05
 
  Všeibecná pravda.  
220   Cena víkendovek
Autor: Kaèa Datum: 2011-03-22 18:04:21
Ahoj kamarádi, ráda bych vám všem vysvìtlila, proè jsou letošní víkendovky "tak drahé". Už je vás víc, kteøí se na to ptáte.
Nevyšla nám totiž dotace z MŠMT, tudíž nám na akce bude pøispívat už jenom Barvínek a ten tak velké finanèní možnosti bohužel nemá.
Nezlobte se za to na nás. Nemùžeme za to a nic s tím nenadìláme. Vše si platíme i my organizátoøi. Maximálnì mùžeme naše akce zrušit (a to nikdo nechceme) nebo najít nìjakého hodného èlovíèka, který by nám na naši èinnost pøispìl. Takže pokud nìkdo máte bohatého pøíbuzného èi známého - sem s ním .

Tìším se na setkání první víkend v dubnu.
219   
Autor: trdlo Datum: 2011-03-22 16:08:26
jednodn'ovka byla pro mne nejlepší až na nìjaké chybièky.......... A tìším se moc na další
 
Autor: mart'ulka Datum: 2011-03-22 16:08:59
 
  ja taky  
218   Bazén Blansko.
Autor: Vía Datum: 2011-03-21 17:26:28
Vážení v nedìli máte poslední možnost si za eskymovat v teple a èisté vodì.

Tìším se ahoj.
217   Mistroství republiky v eskymování.
Autor: Vía Datum: 2011-03-21 06:29:57
Vèera probìhlo v Brnì MÈR v eskymování.Náš jediný zástupce Šepa
obsadil ve své kategorii krásné páté místo.
 
Autor: Vía Datum: 2011-03-21 06:31:09
 
  Oprava.

Štìpa.
 
 
Autor: Via Datum: 2011-03-21 06:53:47
 
  ještì jednou.

http://www.vodak-sport.cz/akademie-data/brno/mcre/2011/vysledkova_listina_mcre_2011.pdf
 
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-03-21 11:49:30
 
  Gratulujeme Šikulka...  
 
Autor: Bradek Datum: 2011-03-21 13:38:42
 
  No super výsledek  
216   
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-03-13 20:25:39
Lidi ani nevíte jak se tìším že vás uvidím.
 
Autor: Vía Datum: 2011-03-14 15:36:56
 
 

 
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-03-16 12:56:51
 
  Taky se tìšíme!! Pøípravy jsou v plném proudu. Do pátku tu bude pøihláška , tak sledujte stránky!  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-03-20 18:18:44
 
  Taky se na vás tìším Ale co mi vyrazilo dech (a to skoro doslova!) je cena víkendovky =o Ale tak je to daleko a urèitì to bue super  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-03-20 19:21:00
 
  Ještì bych se chtìla zeptat jestli si zase máme nìco zjistit?  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-03-24 14:08:15
 
  Nìjaké úkoly asi budou Sledujte kalendáø  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
14.02.2024 12:47:19
Skotaèiny na vodì

13.02.2024 15:01:31
Jednodòovka Køtinské údolí

12.02.2024 16:01:38
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.