Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

230   Skotaèiny èlánek
Autor: Bradek Datum: 2011-06-03 07:58:15
Ahoj Helèo, tak jak je to s tím tvým èlánkem? Bude? Už by to chtìlo, než se vzpomínky na akci pøekryjou dalšími zážitky.
 
Autor: Simèa Datum: 2011-06-06 20:04:49
 
  Hmm.. já nevím, navrhuju, aby jste udìlali výcuc z toho, co Helèa psala do deníku.. Vím, že to tak Pea mìla nejprve v plánu a pak se Helèa nabídla, že to ještì "vytuní".. Ale už je to fakt dlouho a i ty fotky mi tu chybí :// ale už jsou zde tøi, wuala )  
229   
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-31 13:26:55
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-31 13:32:38
 
  Pardonže píšu napotøetí ale jednou rukou se píše dost blbì když chcete dát Shift zmáèknete vìtšinou entr neva v nedìli já jedu tak ne 85% ale v kolik hodin tam máme být? :?
 
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-05-31 22:07:36
 
  Ahoj Kuøe!! Informace pro tebe i další pøípadné zájemce: sraz je u pøehrady v 8:30. Já vim, že je to brzo Ale hold vodácí jsou tvrïácí  
 
Autor: Petra Datum: 2011-06-01 15:15:22
 
  Ahoj lidi, zájem projevil i Honza, odkázala jsem ho na stránky a Víu, protože nevím, jestli by mìl v lodi nìkdo místo. Já mám sraz se základkou po 20 letech a ještì jsem na žádném nebyla, tak bych chtìla jet spíš tam. Tak si to užijte!!!  
 
Autor: Helium Datum: 2011-06-01 16:38:25
 
  Já to ještì nevím jistì, ale pokud to pùjde, pojedu moc ráda  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-06-01 19:53:47
 
  Brácha a taka jedou taky.  
 
Autor: Spol. Datum: 2011-06-03 12:53:01
 
  Já nejspíš taky. Možná pøivezu i novou krev  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-06-03 13:05:40
 
  Kdo je Spol.??? A víme, koho èekat Takže se na všechny tìšíme v pùl deváté u pøehrady  
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-06-03 21:35:00
 
  Takže zpráva pro všechny (jen teda nevim, kdo je spol. a kolik lidí doveze Jinak pro všechny ostatní - pro vás lodì máme..Tudíž staèí, když dojedete  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-06-03 23:51:23
 
  Spol. je Marta a za tohle oznaèení mùžeš dìkovat Františkoviale nemám tucha koho chce dovézt. Asi sourozence. Kdo ví
 
 
Autor: Simèa Datum: 2011-06-04 11:05:51
 
  Já bohužel nejedu...  
 
Autor: spol. Datum: 2011-06-04 12:40:47
 
  Nevím jestli vùbec nìkoho, ale max 2. Jinak kde pøesnì je ten sraz?  
227   Fotky z "last weekend"
Autor: Simèa Datum: 2011-05-24 19:35:10
Ahojky,
nechcete semka dát, fotografové, fotky z Helmova žlebu?
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-25 20:02:24
 
  Jo ty by se šikly helèa už píše do poèítaèe "recenzi" na Helmùv žleb tudíž fotky by se šikly.
 
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-25 20:21:44
 
  Omlouvám se že recenze ještì není. Mám toho teïka moc, ale už na tom pracuju.  
226   Skotaèiny na vodì.
Autor: Vía Datum: 2011-05-24 14:38:14
Ahoj tu oèekávám vaše pøihlášky.
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-25 20:01:28
 
  Já jedu ale jestli chceš tak ti pošlu nìco na styl závazné pøihlášky.  
 
Autor: Via Datum: 2011-05-26 06:50:55
 
  staèí když zavaznì pøijdeš.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-26 15:49:54
 
  Já taky závaznì jedu  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-29 09:22:38
 
  Málem bych zapomìla, Gába taky jede  
225   Re-Helmùv žleb
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-15 12:08:01
Já jsem doma vybalená umytá a najedená a øíkám si že už se strašnì tìším až vás všechny uvidím znovu jinak víkendovka perfektní jenom nám to zkazil d隝 a lidi prohlídnìte se jestli nemáte kl횝ata. :!
 
Autor: Marta Datum: 2011-05-15 12:15:54
 
  Souhlasím, tahle kontýdnovka se mi moc pìknila. Spaní ve stanu/ bez stanu by se mohlo praktikovat èastìji.  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-15 19:28:43
 
  Souhlasím s Kuøetem i Martou. Byla to jedna z nejlepších kontýdovek. Zvláštì se mi pìknilo spaní pod šírákem a ve stanu. Je doopravdy škoda že nám ji pokazilo poèasí. Tak se zase uvidíme na další akci. Už se na vás moc tìším!!!
PS: pøíštì ale musíte kromì ubytování objednat i sluneèné poèasí
 
 
Autor: Simèa Datum: 2011-05-16 14:34:27
 
  I agree with you Uplnì všechno bezva Stany byly luxusní a pro pøíštì opravdu pìkné poèasí místo debilní bolesti v krku a nachlazení a bude to THE BEST A Klárko: Taky jsem mìla 4 kl횝ata Objevuju je postupnì a zaèíná mì to vytáèet ale co už.. Jo a jinak -> Myslím, že stany sklidily úspìch u všech a navíc jsme výraznì ušetøili na ubytování.. Urèitì by se to mohlo praktikovat o dost èastìji No nic, mìjte se a dìkuju všem♥ PS: Ještì bych urèitì snesla mnohem èastìji táboráky )  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-05-16 14:37:26
 
  A ještì jedna vìc (omlouvám se, že spamuju. ) Alarmovali jste nìkoho na èlánek?? Jakože aby ho nìkdo napsal?? Možná by bylo zajímavé, kdyby napsal nìkdo z Nasghúlù a nìkdo z dìtí, baychom mìli dva pohledy.. na vìc Hmm?  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-16 18:00:31
 
  Já bych èlánek klidnì napsala. V hlavì už to mám tak nìjak poskládané, jen to dát na papír.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-05-16 21:23:42
 
  Jasnì, Heli, jdi do toho. Nejsøív jsme si øíkali, že to dáme dohromady z tvého zápisu do toho našeho cancáku, ale takhle, když to ještì zdokonalíš, ti budeme neskonale vdìèni.
Jinak nám se to taky moc pìknilo a už se tìšíme zas na nìjakou kontýdovku nebo vandejovku. Jo a z Radka jsem kl횝ata taky tahala celej den na etapy
A ještì moc moc dìkujeme Nazghúlùm, že nám tak vydatnì pomohli zkvalitnit program (pøípravou v èajovnì, realizací her, pomocí menším), no prostì se osvìdèili
 
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-16 21:52:47
 
  Vidím že Èesperanto se ujalo To mì moc tìší  
224   Víkendovka Helmùv žleb
Autor: Petra Datum: 2011-05-08 19:40:38
Takže ze starších už se mi oficiálnì pøihlásila Helèa!!
Kdo obsadí druhé místo?
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-05-08 19:44:52
 
  já mám oficiálnì Simèu a Radima  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-08 20:27:53
 
  Jáá a brácha budeme v pondìlí.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-05-09 13:33:39
 
  Klárko, ale oficiálnì vás ještì nemám, takže ètvrté místo obsadila Marta Koláèková! Gartulujeme!  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-09 17:46:53
 
  ¨Co vy na tom tak lpíte. Stejnì já mám nejlepèí zbraò 170 cm dlouhou èernou hùl a tou vás pánové a ddámy smetu jako nic.  
 
Autor: Petra Datum: 2011-05-09 20:42:33
 
  Vezmìte si ešus nebo misku na jídlo a lžíci!!!!  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-11 22:00:40
 
  Do zaèátku víkendovky zbývá asi 43 hodin a já teprv pøemýšlím o kostýmu, jako obvykle na poslední chvíli  
 
Autor: Simèa Datum: 2011-05-12 13:52:44
 
  Radim nejede. Pro "vedoucí" máte víc na intranetu v kalendáøi akcí pod informacemi o víkendovce..  
 
Autor: Helium Datum: 2011-05-12 20:58:11
 
  Gabèa taky nejede. Je nemocná  
 
Autor: Mája Datum: 2011-05-14 20:17:05
 
   
 
Autor: Mája Datum: 2011-05-14 20:18:07
 
  A to ti vadí Helium ? Já též nemohla nemocná Na antibiotikách (angína )  
223   Chajovna
Autor: Petra Datum: 2011-05-01 19:11:23
Zvu všechny vedoucí a instruktory na posezení v Chajovnì na Dominikánském námìstí ve støedu 4.5. Sraz s Kuøetem a Heliem máme ve tøi pøed Špalíèkem a chystáme se trochu pøedchystat víkendovku. Doufám, že nás nevyhodí, že jsme moc hluèní. Budeme se muset snažit diskutovat potichu
 
Autor: Maja Datum: 2011-05-02 20:35:41
 
  Platí to i pro ostatní ?Jako Julèa ,Honza a já èi ne ?
 
 
Autor: Vía Datum: 2011-05-03 14:44:36
 
  Já to nestihnu ,ale držím vám palce.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-05-03 15:00:38
 
  Platí pro všechny. Tìšíme se.  
222   Další víkendovka
Autor: Helium Datum: 2011-04-19 17:34:09
Ahoj,
chtìla bych se zeptat kdy bude další víkendovka. Už na ni mooc tìším a mám absák.
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-04-19 20:25:09
 
  Snad mohu už tuto informaci odtajnit - doufám 13.5. - 15.5.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-04-20 09:41:25
 
  Týdny dlouhého absáku. aaaaaaaaaaaaa
 
 
Autor: Petra Datum: 2011-04-26 22:13:25
 
  Za chvilku sem šupneme nìjaké další informace, zatím se to prùbìžnì mìní, tak vás nechceme mystifikovat. Termín platí, jak napsala Káa, vám starším všechny podrobnosti pošleme mailem. Co ta èajovna? Kdy pùjdeme?  
221   Prsten od Radegasta
Autor: Krité Krùtì Datum: 2011-04-05 15:55:09
Lidi bylo to super fakt víc srandy jsem si asi nikde neužila a ještì jednou Staòo promiò.
 
Autor: Kaèa Datum: 2011-04-06 18:22:52
 
  Kdo jsi Krùtì?? Kuøe??  
 
Autor: Petra Datum: 2011-04-06 22:26:45
 
  Pøidala jsem foteèky a vytváøím plakátek z tìch vašich QICHTÙ...  
 
Autor: Helium Datum: 2011-04-07 15:53:18
 
  Ty fotky jsou boží. Všichni jste vypadali tak zajímavì a strašnì vtipnì  
 
Autor: Maruška Datum: 2011-04-07 19:00:02
 
  Teda ty kostýmy stojí za to . To by chtìlo ještì nìjak zneužít...  
 
Autor: peule ježule Datum: 2011-04-16 16:18:24
 
  Fakt moc pìkný foteèky!!! František se opravdu narodil ve špatném pohlaví..  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2011-04-18 18:03:05
 
  Všeibecná pravda.  
220   Cena víkendovek
Autor: Kaèa Datum: 2011-03-22 18:04:21
Ahoj kamarádi, ráda bych vám všem vysvìtlila, proè jsou letošní víkendovky "tak drahé". Už je vás víc, kteøí se na to ptáte.
Nevyšla nám totiž dotace z MŠMT, tudíž nám na akce bude pøispívat už jenom Barvínek a ten tak velké finanèní možnosti bohužel nemá.
Nezlobte se za to na nás. Nemùžeme za to a nic s tím nenadìláme. Vše si platíme i my organizátoøi. Maximálnì mùžeme naše akce zrušit (a to nikdo nechceme) nebo najít nìjakého hodného èlovíèka, který by nám na naši èinnost pøispìl. Takže pokud nìkdo máte bohatého pøíbuzného èi známého - sem s ním .

Tìším se na setkání první víkend v dubnu.

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.