Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

270   Obnova srubu
Autor: Simèa Datum: 2013-05-12 09:23:30
Ahoj kamarádi,
tak jsem s dívala, že srub už je zase možné používat A tak Vám nechci nic slibovat, ale když to dovolí èas, poèasí a nálada, tak bysme se za vámi pøišli podívat, pomoct a tak dále Ale s tím spaním nevím. Ale jak øíkám, nic neslibuju, urèitì se ještì ozvu a v kalendáøi dìlám puntík
 
Autor: Simèa Datum: 2013-05-18 22:00:43
 
  Tak bohužel je zmìna. V rámci školy máme tzv. povinnì nepovinné Hlídky mladých zdravotníkù, kdy mne (a celou tøídu) potøebuje paní uèitelka na namaskování. Takže zase nic  
 
Autor: František Datum: 2013-05-29 12:35:29
 
  Aktuální informace dostupné v kalendáøi!!!  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-06-03 17:55:24
 
  Inu,
vzhledem k tomu,ze naše akce je od osmi do ètyø + cca hodina cesta z BK, teoreticky bych mohla na veèer pøijít. Ale je mi krajnì trapné Vám nepomoct a potom pøijít posedìt.
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-06-04 21:54:50
 
  Mùžeš tam po nás ráno uklidit.  
269   Plánování...
Autor: Helium Datum: 2013-04-27 20:31:01
Èau lidi,
tak sem píšu, na co jsme se domluvili dneska v Bílovicích, že bychom chtìli podniknout.

PÁLAVA - v tomto pøípadì jsme si již stanovili termín - 19. kvìtna (nedìle) byl by to celodenní výlet. Cestovalo by se vlakem. Z Brna by se dojelo tuším do Popic, odtud pìšky do Mikulova a z Mikulova zpìt vlakem do Brna. Organizace byla svìøena Patrikovi

VODA - toto je Víova parketa. Myslím, že øíkal nìco o Svratce v Brnì, ale nechci sem psát bludy.

STRÁNSKÁ SKÁLA - shodli jsme se, že bychom rádi podnikli výpravu na Stránskou skálu. Shodli jsme se, že by se to hodilo ve všední den a nejspíš v pondìlí.

ROZHLEDNA CHOCHOLÍK, DRNOVICE - nìjaký výlet na ni.

To je myslím všechno, co se probíralo. Doufám, že jsem na nic nezapomnìla a už se tìším na Pálavu

 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-27 21:01:28
 
  Já bych tu rozhlednu vidìla na nìkteré pátek nebo jeden den o víkendu. Pøecejen Brno má nevýhodu, že je to daleko. A urèitì bysme se jen nevyšplhali na rozhlednu a nejeli bysme dom. Vymyslím(e) program, na kterej jen tak nezapomenete Jinak dìkuji za pìkný den, moc jsme si ho užili  
 
Autor: Kaèa Datum: 2013-05-03 16:13:20
 
  Tééda, to byla plodná sobota! To jste toho domluvili dost . Bohužel já 19.5. jsem v Èechách u mamky a to pøehodit nejde. Takže vás opìt neuvidím. Snad mi to vyjde na tu další akci.
 
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-05-03 19:36:02
 
  Já se bohužel také musím omluvit nebo 19. hraju charitativní turnaj v Koøenci.  
 
Autor: Petra Datum: 2013-05-06 21:51:02
 
  Vzhledem k tomu, že se to takhle drobí, tak zvažme, jestli to nepøesunout. Co Patrik? Mìl by rozeslat nìjaký základní informace.  
 
Autor: Patrik Datum: 2013-05-15 16:07:49
 
  Já se strašnì omlouvám, ale protože na návštìvu pøijede bratr tak nemùžu jet, takže bych byl rád kdyby se to posunulo :/  
268   
Autor: Maja :)) Datum: 2013-03-27 17:53:36
Ahoj ) jen se chci zeptat jestli se neplánuje po dlouhé dobì zase nìjaká akcièka i když je to ted asi moc složité. A chci všechny zase po dlouhé dobì pozdravit )
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-03-28 11:35:12
 
  Vím, že to zní blbì, ale jsem pro.
 
 
Autor: Simèa Datum: 2013-03-28 21:33:07
 
  Kuøátko, proè by to znìlo blbì? Já ti neodpovím, protože to nevím, ale nìjakou jednodòovku, ale klidnì i víkendovku bych urèitì uvítala  
 
Autor: Helium Datum: 2013-03-29 20:06:35
 
  Rozhodnì by mì nìjaká akce potìšila. Strašnì ráda bych vás zase vidìla  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-03-31 19:18:52
 
  Holèiny tak co nìco vymyslet a zrealizovat?
 
 
Autor: Helium Datum: 2013-03-31 21:07:08
 
  Vlastnì jsem o tom už taky uvažovala. Mohly bychom  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-02 18:07:01
 
  Jo, já bych byla taky pro. Stejnì to vypadá, že si tady žvatláme samy pro sebe Takže menšina se pøizbùsobuje vìtšinì. Vidìla bych to, že to urèitì bude nìjaká akcce týkající se Brna.. Já bych ráda klidnì nìjakou vycházku do pøírody. Klárko, pamatuješ si víkendovku tady v Podomí, co to bylo... už si nevzpomenu, jak se jmenovala Ale vím, že ju mìla na starosti Káa a šli jsme na takovou skálu z úžasným výhledem. Tam bych se ráda podívala. Zvl᚝ teï na jaøe to tam bude.. LEGENDÁRNÍ!  
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-04 13:02:52
 
  Já se pøidávám, takže kdo organizuje? Brala bych tøeba až budou bledule v Rakoveckým údolí, koniklece na Kamenném vrchu nebo na Stránské skále. A v Podomí údolí Malé Hané, ale to až bude tak tøeba kvìten. Takže plánujte a posílejte návrhy. Brno by si mohla vzít na starosti Kuøe a Podomí Simèa. Já bych mohla navrhnout to Rakovecký údolí. Uvidíme, jak pokvetou bledule. Ale Julèa bude muset šlapat s náma, takže s tím poèítejte. Už se tìším. Co takhle nìjaká pøípravná schùzka v Bílovicích, v cukrárnì mají dobrou zmrzlinu ?  
 
Autor: Helium Datum: 2013-04-06 23:00:18
 
  koniklece na kamenné vrchu jsou moc hezké, døív jsem tam bydlela ale chce to asi poèkat na lepší poèasí  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-07 19:21:00
 
  No na pøedplánování a výlet do Bílovic... hmm, to nezní vùbec špatnì, tak co, kdy si tam udìláme za Peou a její rodinkou vélet? Kdy máte èas? Sedìt v cukrárnì se dá ikdyž je zima Navíc, já mám 23. dubna narozeniny, tak bysme to mohli nìjak malièko spolu oslavit. Ale 20.4. urèitì ne, to mám v plánu nìco jiného. Tak co?  
 
Autor: Helium Datum: 2013-04-08 20:48:19
 
  Co 27.4. v sobotu? Je to týden potom. Kdy máte èas vy?  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-09 17:01:06
 
  Tento termín by se mi hodil  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-04-11 20:25:58
 
  My s Helèou mùžeme a jsme pro.
 
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-12 11:00:17
 
  My ten víkend máme volnej A co Mája nebo Julèa? A co tøeba Patrik, ten by taky mohl dorazit. Dáte jim vìdìt? Mohli bysme pak vyrazit k nám na hradisko na zahradu a opéct buøty  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-12 16:09:32
 
  Hùùùstýýýý.. já mám èíslo jen na Honzu a možná se nìkde najde na Máju. A na Patrika snad. Takže je SMSkou odkážu na tuto konverzaci  
 
Autor: Datum: 2013-04-12 21:39:05
 
  Takže ja se k vám pøipojim a pøizpusobim se! A ještì k tomu mam chut na zmrzlinu!  
 
Autor: Honzík Datum: 2013-04-12 21:39:36
 
  To jsem psal ja  
 
Autor: Patrik Datum: 2013-04-12 22:06:56
 
  Ja jen souhlasim nevidim duvod proc ne.  
 
Autor: Maja Datum: 2013-04-14 11:33:15
 
  Jojo ja bych taky souhlasila s datem toho 27.4. )  
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-15 19:00:34
 
  Tak to už vypadá na dobrou slezinu Jestli se mi podaøí uklidit na dvoøe, tak by mohla být i grilovaèka, což?  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-17 20:11:10
 
  Výbornì, jinak menší vìcná - Peti, jak daleko jsou Bílovice od Brna? Já mám orientaèní smysl v prdeli, je to blíž Blansku nebo Vyškovu (co se týèe èeských drah ) než-li Brno? Já jen kvùli tomu, abych se dostala z bodu A do bodu B a nazpìt  
 
Autor: Helium Datum: 2013-04-18 23:45:25
 
  Myslím, že se dostaneš vlakem do Bílovic z Blanska. Mìlo by to být zastávka pøed Brnem (nebo dvì?).  
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-22 11:20:32
 
  Z Podomí k nám je to asi opravdu nejlepší autobusem do Blanska a pak vlakem (jede se pøes Adamov a Babice nad Svitavou). Ještì mì lákala Káa, jestli tu slezinu neudìlat v Podomí (nebo v Krásensku - Franta a Káa už bydlí ve svém), protože je tam veèer rada Barvínku, ale vzhledem k tomu, že bych pak stejnì musela jít ukládat Julèu, tak tam asi tentokrát nepojedu, popø. budu jen na Skypu. V tom pøípadì by prý Káa na chvíli dorazila za náma. Kdy jste schopni pøijet? V deset, jedenáct?  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-22 13:30:49
 
  Klidnì v deset nebo v jedenáct. (Peti mrkni prosím do interní plkárny)  
 
Autor: Kaèa Datum: 2013-04-24 17:31:41
 
  Ahoj všici, tak František mi frnknul do Nìmecka a vrací se až v sobotu veèer. Takže bude asi opravdu jednodušší, když se sejdeme v Bílovicích. Já se tam za vámi pøijedu po práci podívat(cca ve 13h). Jestli vás všechny ještì vùbec poznám .  
 
Autor: Helium Datum: 2013-04-25 22:10:09
 
  A kde a kdy že se to potkáme? Jinak pro bròáky do bílovic jezdí vlak z Brna v 10.02 a pak v 11.02. Už se moc tìším.  
 
Autor: Simèa Datum: 2013-04-26 20:30:11
 
  Já se taky moc tìším Ale prosím, zítra jedu z Podomí v osm, v Bílovicích budu (budeme) v jedenáct. Kvùli dopravì to tak musí být. Proto se už sem nedostanu. Prosím, napište mi zítra nìkdo na èíslo 739 817 061 kde se sejdeme. Byla bych ráda, kdybyste nìkdo poèkal na nádraží v Bílovicíh, pøecejen se tam nevyznám. Kdybyste se na mì vyprdli tak budu volat Kuøátkovi, snad bude vìdìt více.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2013-04-26 21:05:31
 
  Tak, já pojedu s Helèou a zbytkem v deset a stavím se zpátky pro Simèu, cestu si snad zapamatuju, pokud ne dovoláme se. Takže dìcka z Brna, jedeme v tìch 10.02?
 
 
Autor: Petra Datum: 2013-04-26 22:03:23
 
  Tak v 10:02 vím, že jede Patrik s Honzou, autem dorazí Maruška a Julèa. Já budu èekat v 10:12 v Bílovicích na nádraží, Julèa má instrukce a v tìch jedenáct se tam mùžeme pro Simèu ještì nìkdo otoèit. Jinak je to proti toku Svitavy až do místa, kde vpravo silnice odboèuje na Øícmanice, Kanice a Ochoz, pak je to hned v první pravotoèivé zatáèce vlevo, pøed barákem èíslo 157 parkuje Citroen Berlingo.  
267   Šastný a veselý
Autor: Simèa Datum: 2012-12-20 17:27:31
Všem pøeji andìlsky krásné Vánoce a èertovsky dobrý rok 2013 Ab imo pectoris (z celého srdce) Simèa
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-12-20 19:00:10
 
  Také bych se ráda pøipojila k blahopøání. Tedy feliz navidad y aòo nuevo.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-12-20 19:00:27
 
  To je španìlsky  
 
Autor: Helium Datum: 2012-12-23 18:34:41
 
  tak když už je tady ta pøehlídka jazykù, tak Joyeux Noel!  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-12-27 18:44:55
 
  Dìkujeme a i vám všem pøejeme klidné svátky a úspìšný rok 2013!
 
266   
Autor: Maruška menšikova Datum: 2012-11-24 09:18:22
Ahoj kolikateho ted ma byt ta víkendovka v Podomi ??
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-11-29 14:32:28
 
  Ahoj Maru a všichni zájemci.. Adventní víkend je tentokrát jen od soboty ráno do nedìle 8.-9.12. Kdo chcete pøijet, hlaste se Jitce Kocmanové na e-mail: KocmanovaJ@seznam.cz

Tìšíme se!!!
 
 
Autor: Maruška Datum: 2012-12-04 21:21:44
 
  chci se zeptat jestli je asi hodnì špatný nápad jet o víkendu do podomí když mám na noze ortézu a berle ? Ráda bych tam jela.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-12-06 13:06:24
 
  Jéééé, co jsi dìlala?? Tak víkendovku zvládneš i s berlema. Je otázka, zda jít pak veèer koledovat, ale to by jsis rozhodla už sama ..  
 
Autor: maruška Datum: 2012-12-07 18:19:44
 
  dobøe  
265   Exkurze Podyjí
Autor: Bradek Datum: 2012-10-30 09:17:44
Exkurze do Podyjí je bohužel z organizaèních dùvodù zrušena. Omlouváme se všem, kteøí si vyhradili svùj èas.
 
Autor: Helium Datum: 2012-10-30 16:41:25
 
  snad pøíštì  
264   Eisenerz a Geause
Autor: Bradek Datum: 2012-10-04 14:44:18
Na našich stránkách najdete struèný zápis o našem feratovém výletì do Rakouska
http://outdoorphorum.blogspot.cz/2012/10/eisenerz-gesause.html
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-10-05 14:56:34
 
  Když je tenhle èlánek struèný, nìchtìla bych asi èíst rozsáhlý v tvém podání  
 
Autor: Bradek Datum: 2012-10-07 14:27:05
 
  To nechtìj, jen pro zajímavost posílám takový "etalon" podrobného zápisu
http://www.stranypotapecske.cz/potapeni/hpsabbat.asp?str=200510032118520
 
263   Akce u Burešù na dvorku
Autor: František Datum: 2012-08-10 14:51:25
Ahoj, Buráci o tomto víkendu poøádali docela zajímavou párty a vùbec nám nedali vìdìt... jsou to plantážníci!!!

Ake u Burešákù
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-08-14 08:56:29
 
  to je dobrá øežba  
 
Autor: Ondra Datum: 2012-08-14 17:56:51
 
  Tož jako pùvodnì sem vám chtìl øéct ale pak sem si uvìdomil že nìkomu može dìlat blbì trochu víc oleje a jiných provozních kapalin  
262   Vysoèina
Autor: Bradek Datum: 2012-05-22 12:58:34
Plantážníci, pokud jste si nevšimli, v pravém horním rožku pøibyla akce výlet na Vysoèinu. Je to skvìlá pøíležitost se potkat a zadarmo se kouknout na Vysoèinu Neváhejte!
Radek
 
Autor: Helium Datum: 2012-05-22 18:37:09
 
  S nejvìtší pravdìpodobností a radostí se zúèastním už se moc tìyím  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-05-22 19:56:20
 
  Já taky.  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-05-23 16:37:12
 
  Já už dnes vím, že nepojedu .. Nemùžu se utrhnout z práce.. Bohužel  
 
Autor: Bradek Datum: 2012-05-24 08:17:10
 
  Dejte vìdìt klidnì i dalším (kamarádùm, spolužákùm). Pojede autobus a je tøeba ho vytížit. A pak taky dejte vìtet Petøe nebo Marušce, že se chystáte jet a jestli si nechcete pùjèit kolobku na kolobko-výlet.  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-05-25 21:26:12
 
  Se mnou možná pùjde jeden kamarád.  
 
Autor: Staòa Datum: 2012-06-06 22:11:40
 
  Ahoj, já bych jel rád, uvidím,co mi zkoušky dovolí.  
261   Úklidový weekend
Autor: Kaèa Datum: 2012-05-04 10:26:51
Ahoj všichni!!
Možná jste si všimli, možná ne, ale pøíští víkend je naplánován už dlouho potøebný úklid srubu, kanceláøe a skladu Barvínku. Budeme strašnì rádi, když se pøipojíte a pomùžete nám.. O to døíve to bude hotové a budeme moci vymýšlet hry a jinou zábavu. Poté všicni pøespíme u Zouharù na zahradì pod tøešní. Zaèátek v sobotu 12.5. dopoledne a konec v nedìli 13.5. dopoledne.
V kalendáøi nejdou pøidávat k akci komentáøe, tak se o to ani nesnažte , fakt to nejde . Pište se sem
 
Autor: Ondra Datum: 2012-05-07 17:41:05
 
  Tož já bohužel nejsu v sobotu doma a Matouš prej sám nepùjde.  
 
Autor: Helium Datum: 2012-05-07 18:40:58
 
  Já se bohužel taky nezúèastním, jsem zrovna pryè  
 
Autor: Patrik Datum: 2012-05-11 14:20:27
 
  No já osobnì bych se rád zúèastnil jen otazeèka kde je sraz a v kolik hodin?  
 
Autor: Kaèa Datum: 2012-05-11 17:09:25
 
  Ahoj Patriku, protože se nikdo jiný nepøihlásil, jenom ty a protože má být ošklivé poèasí, tak se akce odkládá na neurèito . Promiò.. Ale dìkujeme za zájem!!!  
 
Autor: Kuøátko Evropské Datum: 2012-05-11 22:14:30
 
  Já bych taky šla ale tenhle víkend nemùžu. ( Holt škola je zlá. ) Takže dejte potom vìdìt kdy. Dìkuju

 
 
Autor: Patrik Datum: 2012-05-12 11:34:45
 
  Díky za info jsem si jistej že na jiný termín pøijdou i další lidé a díky za info  
 
Autor: Simèa Datum: 2012-05-21 20:20:59
 
  O tom jsem pøesvìdèená taky a moc se na vás tìším  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.