Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

28   Veletrh zima a outdoor
Autor: Bradek Datum: 2009-01-27 09:19:43
Ahoj! V termínu 17.-19.2.2009 je na výstavišti velice zajímavý veletrh. Docela rád bych se tam dostal. 17.-18. je to jen pro firmy, takže to jedinì, že by se nám podaøilo sehnat lístky pøes nìjakého kamaráda z kšeftu. 19. je to pro veøejnost. Vstupné pro studenty 70kè. Šel byste se nìkdo taky kouknout?

http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-s1.nsf/WWWAllPDocsID/VVEA-782FM4?OpenDocument&NAV=1
 
Autor: František Datum: 2009-01-27 10:44:18
 
  My sme se na to s Kaèou taky chystali, takže když nebudem nikde odjetí, tak pùjdem.  
 
Autor: Via Datum: 2009-01-28 10:02:43
 
  ja bych šel.  
 
Autor: Petra Datum: 2009-01-29 15:42:05
 
  A tak já bych teda taky šla...  
27   Skotaèiny lyže
Autor: Bradek Datum: 2009-01-23 07:07:43
Nevím, kdo z lidí navštìvujících tyto stránky s náma nakonec jede, ale já jo. A docela se tìším. Snad i pøes to, že nebude žádnej sníh
Kdo by náhodou nevìdìl nìjaké informace, které by vìdìt chtìl, staèí se podívat do kalendáøe. Skuteènì tam prùbìžnì informaí pøibývá.
 
Autor: František Datum: 2009-01-26 17:20:11
 
  Tak to vypadá, že o víkendu sice nebude moc snìhu, zato kosa bude poøádná! Jaká bude zima.
 
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-01-26 19:12:08
 
  Teï už vím jistì, že nebudu moci ani lyžovat a ani jít na dlouhé túry, takže mùžete poèítat se zálohou na chatì a teplým èajem  
 
Autor: František Datum: 2009-01-27 15:23:39
 
  Kluci z vodáksportu byli v místì konání o víkendu a hlásí 30cm snìhu, takže na bìžky dost!!!!  
 
Autor: Saša Datum: 2009-01-29 18:26:54
 
  mì se ty akce moc líbí zabere mi to sice skoro celé prázdniny ale to mi nevadí a navíc když tam budu se tøídou tak se rorhodnì nebudu nudit!  
26   Eskymování
Autor: Bradek Datum: 2009-01-07 13:02:29
Kdo se chystáte v nedìli na eskymování?
 
Autor: František Datum: 2009-01-07 14:26:45
 
  Já uvidím, jak mi pùjde pružina. Ale tak na 70% bych jel. Co plánuješ???  
 
Autor: Vita Datum: 2009-01-08 11:13:42
 
  ja urèitì jedu  
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-01-08 21:17:06
 
  Nazdárek..Já se chystám  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-01-09 07:59:47
 
  Nic zvláštního. Ale je pravda, že když by Vía vzal foák, mohli bychom natoèit ty videa eskymákù.  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-01-12 15:21:17
 
  Tak všechno bylo jinak. Nakonec se videa netoèily, pøesto to ale nebylo úplnì nezajímavý. Když jsem zamykal 18:36 amatérku, øíkal jsem si, že to už dneska bazén neuvidím. Pak ale pøišel Láïa Matìna s tím, (byl se mnoou v té ámošce) že tam pojede aspoò na chvilku. Prej lepší než sprchovat se doma. Dal jsem mu za pravdu, a zaèal závod s èasem. 20min témìø poklusem od amatérky na parkovištì, vysvleèení špíny, pak na slepièárnu, vyzvednout Petru a vìci, a po ledovici do Blanska. v pùl jsem se vyslíkal v šatnì (ještì podoveral) a 19:37 jsem byl ve vodì  
 
Autor: František Datum: 2009-01-18 12:19:12
 
  Tak co, dneska ten bazém koneènì vyjde???  
25   Nový rok
Autor: Bradek Datum: 2008-12-27 14:55:58
Nejen Nový rok, ale také nový rok plný nevšedních zážitkù všem pøejí Bradek a Petra
 
Autor: Kaèa Datum: 2008-12-31 11:42:21
 
  I my se pøidáváme a pøejeme všem našim pøíznivcùm krásný a pohodový nový rok a aby byl lepší, než ten letošní. Kaèa a František  
24   ZDRSEM
Autor: Vía Datum: 2008-12-10 19:51:24
http://www.zdrsem.cz/kurzy/terminy.aspx
http://www.zdrsem.cz/kurzy.aspx

Zaujal mì termín 18.2.-..22.2 nìkde na Moravì že bys me jim ukázali Podomí
23   Kdo maže ten jede
Autor: Vía Datum: 2008-12-10 06:34:39
Tento ètvrtek 11.12.2008 je poslední letošní školení o mazání bìžek - "Kdo maže, ten jede". V Brnì, v prostorách firmy VODÁK sport Brno na Bratislavské 31 od 18,00 hod.
22   nové foto
Autor: Vía Datum: 2008-12-08 06:12:09
jsou tam.
 
Autor: Bradek Datum: 2008-12-08 08:42:21
 
  Kde?  
 
Autor: František Datum: 2008-12-08 11:08:05
 
  http://podomi.rajce.idnes.cz/Mikulas/  
 
Autor: Vita Datum: 2008-12-08 17:52:11
 
  až to Laura a Zuzka odhalí tak mì vyškrábou oèi.na rajèeti taky, hledejte v galerii.  
21   Kuželky.
Autor: Vía Datum: 2008-12-01 12:49:52
tak už v pátek.
 
Autor: Bradek Datum: 2008-12-02 11:47:50
 
  Jj, a pokud by mìl nìkdo chu jít v sobotu do Amatérky, nabízím volná místa. Nejdøív by bylo potøeba trochu máknout na našem pracovišti, a pak by následoval exkurze v nejvìtším jeskynním systému ÈR.  
 
Autor: František Datum: 2008-12-02 16:10:42
 
  Chu by byla, poskytne mi nìkdo èas???  
 
Autor: Vita Datum: 2008-12-02 18:01:12
 
  chu i èas mám. Pokud se na kuželkách neskulím tak se mnou poèítej.Prosím o zapujèení helmy a poøádného svìtla s èelovkou sem tam už byla to mi staèilo-nestaèilo.  
 
Autor: Staòa Datum: 2008-12-02 18:27:03
 
  jj Františku, vidìl bych to asi jako ty, ale ten èas si nìkde snad vyhrabu...  
 
Autor: Bradek Datum: 2008-12-02 20:06:51
 
  Co se týèe svìtel, tak pro fajnšmekry mám k zapùjèení dvì karbidky. Jinak já tam jdu taky s èelovkou. Je to pohodlnìjší.  
 
Autor: k tomu èasu Datum: 2008-12-03 06:40:21
 
   
 
Autor: k tomu èasu Datum: 2008-12-03 06:42:47
 
  èas nenatáhneš a ni nepøedhoníš tak že nad nim nelze ani fòukat.  
 
Autor: Staòa Datum: 2008-12-04 21:35:33
 
  a dìlám, jak dìlám, tak ten èas nikde nemùžu vyhrabat... zatím to vypadá tak, že ho budu mít ménì než jsem si pùvodnì myslel , tak se tìším aspoò zítra na kuželkách  
 
Autor: Bradek Datum: 2008-12-05 13:42:15
 
  Nevím kdo psal pøíspìvek "o tom èasu" ale docela se s ním stotožòuju. Den má 24 hodin, takže èasu je dost. Všechno je to jen otázka priorit. Pokud chci jít do školy, jdu do školy, pokud chci jít do práce, jdu do práce, pokud chci být se svou pøítelkyní, jsem s ní. Nejsme nevolníci, abychom nemìli právo rozhodovat o svém èase. Nijak by se mì tyhle odpovìdi nedotkli, kdybych je neslyšel 20x mìsíènì.
Nepíšu to proto, že bych nìkoho pøesvìdèoval, nebo dokonce nutil do té jeskynì jít. To vùbec ne! Já jsem to nabídl vyloženì pro Vás. Žádný efekt z toho nemám jestli pùjdete, nebo ne.
Já jen že frázi "já fakt nemám èas" slyším okolo sebe oravdu hodnì èasto. Je to tak, doba je rychlá, aktivit se nabízí spoustu a je potøeba si vybírat, èemu svùj èas vìnuju. Asi ani já nejsem žádná vyjímka, a mám to pøesnì tak. Èas prostì mám (24 hod/den) a chci ho vìnovat urèitým vìcem. Ted tøeba jiným, než se zrovna nabízí. Fakticky je to to stejné,jako "nemám èas", jen mì pøipadá zbabìlé se schovávat za nìjaký objektivní nedostatek èasu, jako by to snad ani nebyla moje vina. Buïme hrdí a øeknìme si, je tady nìco, co má pro mì vyšší prioritu, protože takový je fakt. Pokud to øeknete mì, budu to brát. Za prvé proto, že upøímnost a pøímost se cení, a za druhé proto, že když se nezùèastním já, dùvod bude úplnì stejný a budu zase chtít po Vás, abyste to tolerovali.

Moje heslo k tomuhle je: Je velmi špatné lidi tlaèit, je potøeba je táhnout...
 
 
Autor: Via Datum: 2008-12-05 16:12:33
 
  k tomu èasu-v podstatì jsem nechtìl být utajen jen sem špatnì vyplnil kolonky.Už sem myslel že alergii na "nemám èas "mám sám.Radku dìkuji  
 
Autor: František Datum: 2008-12-06 12:29:44
 
  To je sice všechno pravda, ale pøislo mi lepší se nìkoho zeptat, jestli nemá nìkdo náhodou tøeba nìjakej èas pøebyteènej, než vypisovat- nemùžu jít, protože: pøíští týden píšu 4 zápoèty a musím se na to podívat, potøebuju pracovat na bakaláøce, abych mohl vybrat potøebné materiály na stavbu, potøebuju pøeinstavovat poèítaè, aby se mi furt nekousal a nezdržoval mì v tom co potøebuju dìlat,... To mi fatk pøijde lepší øíct, že nemám èas. Z toho už samo o sobì plyne, že prostì potøebuju dìlat jiný vìci, který mají pøednost.


Ale jestli vìta "Nemám èas" je takovej problém, tak mùžem vymyslet nìco jinýho a výstižnìjšího. Tøeba:Jsem v tomto termínu zaneprázdnìn.
 
 
Autor: Bradek Datum: 2008-12-07 09:49:13
 
  Na znìní té vìty opravdu zase tak nezáleží. Celý pøíspìvìk nebyl až tak o téhle akci (a o téhle dskuzi), protože, jak øíkám, tam opravdu nešlo o to, jestli nìkdo pùjde nebo ne. Lidí bylo dost.

Pro mì se bohužel z rùzných zkušeností "já uvidím, jak budu mít èas" stalo synonimem pro "tak tam to urèitì dìlat nebudu, jen mì teï ještì nenapadá èím to zdùvodnit". Pokud nìkdo nìco dìlat nechce, a to øekne. Možná se mì to zbyteènì dotýká tolik, že i já èasto bojuju s tím øíct upøímné NE, tohle mì neláká. Znova zdùrazòuju, že to není reakce na tyto konkrétní pøíspìvky, jenom mì to tak nakoplo.
 
20   Funkèní info
Autor: František Datum: 2008-11-27 19:19:47
Kvùli tomu, že jsem se zaèal vrtat v jednom vylepšení je doèasnì nemožné pøidávat komentáøe k èlánkùm. (musel jsem odejít do hodiny, takže jsem to nestihl dodìlat ) Co nejdøív to zkusím zprovoznit.
 
Autor: František Datum: 2008-11-28 17:10:22
 
  Tak už to zase všechno funguje! teda mìlo by.. Jestli pøijdete na nìco nefunkèního, tak dejte vìdìt.  
19   Stìna Kuøim.
Autor: Vía Datum: 2008-11-17 21:07:14
Myslím že se nám to dnes povedlo.

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
24.05.2024 16:28:25
Jednodòovka Køtinské údolí

22.05.2024 16:16:19
Toulcovy maštale

22.05.2024 09:57:38
Skotaèiny na vodì

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.