Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

78   
Autor: jitka Datum: 2009-04-20 19:24:09
Nemám moc èasu - to víte, jsem pracující matka... ale taky nìco pøidám: myslím, že nás (pøes poèáteèní "porodní bolesti") èeká posun k lepšímu - bude-li to fungovat tak, jak jsme smýšleli. My, co jsme byli pro tento rok zvoleni do rady, se budeme snažit èinnost Barvínku co nejlépe rozvíjet, co nejlépe a co nejefektivnìji informovat veøejnost. A vy ostatní èlenové, co byste Barvínek nejradìji udrželi tady "u nás" (viz. "vesnièko, svými koøeny jsi vrostlá ve mì" - omlouvám se za zøejmì ne zcela doslovnou citaci)- vy nás, prosím, podpoøte svou pomocí - jak fyzickou tak ideologickou - a pokuste se vzbuzovat zájem o èinnosti Barvínku v místních lidech a snad se co nejdøíve najdou nadšení domorodci, kteøí se chytnou i pro ty nové odnože a doplní ty, na nich už teï pracují.,
77   Barvínek a snìm
Autor: Bára Datum: 2009-04-20 15:17:32
Ahoj všichni milí Barvínci, mám radost z diskuse, která tady probíhá a myslím si, že i to je možná právì jedne ze zmìn, která právì v Barvínku probíhá. A je dobøe, že snìm a navržený nový koncept, který na nìm byl, by v èasovém presu, prezentovaný vede k reakcím a debatám. Vnímám to celé tak, že všem, kteøí se zapojují na Barvínku záleží a chtìjí, aby fungoval dál a pøi tom fungování jsme se rádi potkávali a existovala tu zmiòovaná soudržnost. Byla bych ráda, když by na rady Barvínku chodili všichni, kteøí se chtìjí zapojit a našemu Barvínku pomoci. A jsem zastáncem otevøené diskuse a už internetové tak osobní, ale ne formou uzavøených kroužkù, kde se to pìknì prodrbne mezi vyvolenými a už se to neøekne otevøenì, že ano.
 
Autor: Dáša Datum: 2009-04-20 21:59:33
 
  Ahoj Báro! Vidíš, a Tvoje vehemence byla tím hlavním dùvodem, proè jsem si pøed odjezdem na krátkou již v prosinci pøedplacenou dovolenku svolala Milušku Královou, Marušku Vintrovou, Marušku Sedlákovou a pøizvala jsem k tomu i nádodnì se ve škole vyskytnuvšího Víu Flocha (to snad svìdèí o tom, že jsem nehodlala nic tajit!!!. Kdyby ses v té chvíli objevila ve škole Ty, patøila bys i Ty k vyvoleným. Šlo mi o jediné, delgovat na zakládající èleny, kterým maximálnì dùvìøuju, mùj hlas a hlas Aleše Máchala. A døíve než nìkomu dám svoje hlasovací právo a hlasovácí právo takové osobnosti, jako je Aleš Máchal, tak snad mám právo lidem, kterým dùvìøuji(eme), øíci, co si myslím(e). Aleš do Barvínku vstoupil v dobì boje Barvínku proti komerèní støelnici, aè sám je tak vytížený, vstoupil hlavnì proto, aby tehdy mladinkému Barvínku váhou své osobnosti pomohl ustát tvrdé spory, k nimž mohlo dojít. V Barvínku zùstal i po ukonèení této kauzy, svým èlenstvím vyjadøuje podporu a sympatie naší èinnosti, originalitì Barvínku, tomu, jak Barvínek je a vždy byl svùj, odlišný od ostatních neziskovek. Na snìmu jsem jeho jménem vždycky hlasovalala já. A nemohu-li se zùèastnit, pak je jen a jen mojí vìcí, s kým si pohovoøím, a komu budu(eme) naše hlasy delegovat. Barunko, s postu pøedsedy Barvínku jsem odešla sama, dobrovolnì. Zejména a pøedevším proto, abych odešla vèas a otevøela prostor mladé generaci, nebo jen tak mùže neziskovka pøežít. Rozšíøení Rady na poèet 11 mìlo též jeden jediný cíl. Otevøít prostor pro mladé èleny Rady, vytvoøit prostor k naslouchání a kontinuitì - tradic, "filozofie" našeho sdružení. Zejména ve Tvé osobì jsem vidìla velikou posilu. Myslela jsem si - starší mezi mláïaty, zkušenìjší. Ale bohužel, na rovinu øíkám, že jsem se dost spletla. Všechno má svùj èas. Je èas naslouchání, èas porozumìní a teprve potom nastává harmonie a spolupráce. Rychlé soudy a kvapík = køivdy a konflikty. Od založení Barvínku, od prvních procházek a posezení s panem profesorem, od naslouchání jeho životnímu nadhledu a moudrosti, jsme mìli zásadu - lidem musí být spolu dobøe, pøi práci i pøi zábavì. A toto budu bránit, a se Ti to líbí nebo ne. Ale nerada bych ti køivdila, myslím si, že ti jde o totéž. Jen volíš nešastné cesty, které zraòují. Pokud si chceš popovídat osobnì, jsem ti kdykoliv k dispozici.  
76   reakce na Víu
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 12:31:21
Vío, k tvému pøíspìvku bych chtìla øíct, že aspoò dle mého názoru pravdu nemáš.
Myslím, že nikde ani nezaznìlo, že by outdoor za nìco mohl (i když teda mi nevyznívá, jako za co by mohl).
Myslím, že se nikdo nesnaží vám bránit v èinnosti a potažmo spolu kamarádit, pøátelit se a dobøe spolu vycházet a rozbíjet to, co nìjakým zpùsobem funguje. Ale úplnì všechno asi v poøádku není, a myslím si, že tady jde o to, dát to zase nìjakým zpùsobem do souladu (myslím, že to zmiòoval i Radek, že i vy jste cítili urèité nedostatky a proto došlo nebo má dojít k nìjakým zmìnám).
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-04-20 12:49:28
 
  Ano Jani, máš pravdu, že i my jsme pocítili chybu komunikace s okolím a vìø, že nás to mrzí a jsme všemi deseti pro zlepšení. (Teï si uvìdomuju, že píšu my, ale já doufám, že se mnou ostatní souhlasí). A urèitì si nemyslím, že by nám nìkdo chtìl v nìèìm bránit, jen je vidìt, že hodnì vøelé krve bylo pouze z nedostatku informací a pak možná i trošku šokem, co vše je nové. Proto jsem velice ráda za diskuzi, která tu probíhá - proèistí vzduch a urèitì je velmi dùležitá. Bradek napsal spoustu vìcí, se kterými plnì souhlasím a myslím si, že se nám podaøí najít spoleènou øeè se všemi. Že na snìmu pro vás, kdo jste nebyli na plánování, bylo pak vše moc na rychlo se dá pochopit - opravdu už tam nebylo moc èasu mimo. Jen doufám, že vìci, které se odhlasovaly neberete, že se odhlasovaly pod nátlakem a teï s nimi vlastnì nesouhlasíte. To by pak bylo potøeba nadále øešit. Vím, že jsem pro vás asi Barvínkovské mládì, ale i tak mi velice pøirostl k srdci už døíve, než outdoor vùbec vznikl, takže pojïme najít toho zakopaného vlkodava  
 
Autor: Datum: 2009-04-20 21:54:15
 
  Ahoj Kaèko,
pokud budu mluvit za sebe, myslím, že zmìnu už to potøebovalo, a to, že jeden èlovìk bude zodpovídat za urèitou oblast v èinnosti Barvínku, vnímám pozitivnì. Možná mám trochu obavy z toho, jak to bude fungovat, ale to je snad pochopitelné. Myslím, že rok je dostateènì dlouhá doba, kdy se ukáže, jestli zmìna byla prospìšná èi ne. A jsem i ráda, že se snažíte pochopit i naše reakce, obavy...
Nemám potøebu øešit, kdo má v Barvínku vìtší èi menší zásluhy, kdo je v Barvínku nebo kdekoliv jinde chvilku nebo dlouho, kdo je mládì, jak píšeš a nebo ctihodný kmet. O tom to snad není a doufám, že ani nebude. Pevnì vìøím, že Barvínek bude i nadále otevøený pro všechny tak, jak tomu bylo vždycky. Ráda bych tady dala taky smajlíka, ale nìjak se mi nedaøí, tož aspoò tøikrát zdar...
 
 
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 21:58:59
 
  Zase jsem se zapomnìla podepsat, tak aby si nìkdo nemyslel, že je to anonym....  
75   snìm
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 12:02:42
Plnì souhlasím s Radkem, že internetová diskuze má svá pozitiva (èlovìk se mùže pøipojit podle svých èasových možností, klidnì veèer, v noci....) a byla bych velice ráda, kdyby diskuze probíhala i nadále, a samozøejmì podporuji i názor, že netová diskuze tu osobní nenahradí.
Ale pevnì vìøím, že k nìjakému osobnímu "osoèování" tu nedojde, i když emoce tu asi trošku "lítaj". Myslím, že v podstatì nám všem jde o podobnou vìc, a spíš je potøeba si všechny ty "puchejøe" vyøíkat a pak pokraèovat dál. A byla bych strašnì ráda, kdyby se, taky jak to Radek píše, podaøilo srovnat to "my" "vy" na to spoleèné " my všichni dohromady". To by možná mohl být úspìch a možná i výsledek této diskuze (samozøejmì uznávám, že taky nejsem schopný pøeborník na diskuzi a možná nìkdy nìco vyzní jinak, než doopravdy myslím, Dáša a urèitì i mnozí z vás jste v tomhle diskuzním umìní mnohem dál, ale i to jsou zkušenosti....

A ještì bych chtìla øíct, nevím, kolikátý to je bod v Radkovì výètu myšlenek, ale že Tvoji nebo potažmo Vaši práci nikdo nehaní, a myslím, že si nikdo snad ani nemyslí, že by byla zbyteèná èi nepotøebná, protože cokoliv se dìlá pro nìkoho jiného, v tomto pøípadì teda pro dìti nebo mládež, snad nemùže být zbyteèné?!!!! A urèitì zbyteèné není... spíš si myslím, že by bylo potøeba dosáhnout nìjakého souladu, otevøenosti.... mezi náma všema, pøesnì nevím, jak to pojmenovat ... ale myslím, že urèitì budete všichni vìdìt, co tím myslím. Možná to nazvat tou soudržností?
 
Autor: Majka Datum: 2009-04-20 12:13:20
 
  Naprosto souhlasím. Díky za všechny, kteøí jsou ochotni se dìtem a mládeži vìnovat. A za tu soudržnost, pøimlouvám se všema deseti...  
 
Autor: Bradek (Radek Nejezchleb) Datum: 2009-04-20 12:42:09
 
  Za sebe mnohokrát dìkuji za ohlasy. Myslím, že se nakonec opravdu ukáže že jdeme stejným smìrem, jen se brodíme v tak hluboké trávì (dnešní doby s nedostatkem èasu a rozprchnuti po republice) že se navzájem nevidíme.

Je jen otázka jak na to. Ze strategického plánování vyšlo, že by se mohl poøádat vìtší poèet akcí typu "Barvínci Barvínkùm" (nebo tak nìjak se to mìlo jmenovat) kde by šlo v zásadì jen o to, abychom se sešli v poètu co nejvìtším, popovídali si, vymysleli zajímavé nápady do dalších období a pod. Takovouto akcí je zatím možná jen Praseèení a stálo by snad za zvážení, jestli se nepokusit zorganizovat další. Tady sehrává osobní kontakt a nadšení svou nezastupitelnou roli.

Další velice zajímavou pøíležitostí k sejití vìtšího poètu Barvínkù všech vìkových i zájmových skupin mi pøipadá vlastní seèení luk. Spoleènì mùžeme udìlat kus potøebné práce (ostatnì to je taky v zájmu nás všech), kdo nemá tolik èasu nebo sil pøíjde alespoò s buchtou nebo s pozdravem a èas na odpolení posezení u ohnì, opeèení špekáèkù a popovídání se mezi seèením urèitì najde.

V pøípadì dalších nápadù je mùžete psát sem, a nebo s nimi pøijít na první schùzi letošní rady (nebo jakoukoliv jinou), která se právì domlouvá, ale vypadá to na 5.5.2009.
 
74   Snìm
Autor: Majka (Sedláková( Datum: 2009-04-20 11:20:04
Ahojky Barvínci, tak jsem se dala do zápasu s technikou a prokousala se až sem, za což jsem moc ráda.Všechny názory jsem si pøeèetla a je to dobrý, myslím si, že pokud dokážeme debatovat a sdìlit si dojmy a názory, tak to dál urèitì pùjde. Uznávám, že jsem na snìmu asi pùsobila nepøíjemným dojmem, ale èasová tíseò mi pak už neumožnila si s nìkterými popovídat a osvìtlit nìkteré vìci. Tak postupnì: Františku, stránky Barvínku se mi líbí, jsou dobøe zpracované, to, že se mi tam obèas nedaøí najít to, co hledám, je možná zpùsobeno tím, že jsou to interní dokumenty, které jsou uloženy jinde. Další vìc, Radku, chápu, že tì mùj dotaz ohlednì výsledku strategického plánování - tedy to, jestli to byla rada, jak je to s jeho výstupy...mohl trochu popudit, ale vìø mi, že mám za sebou nìkolik zkušeností z jednání ze zastupiteli obce i jiných složek u nás pùsobících a pøesná formulace èasto pøedejde dalším problémùm. Protože Maruška Zou jednou mluvila o radì na strategickém plánování, podruhé jen o strategickém plánování,nemìla jsem v tom jasno. A chtìla jsem mít pro ten pøípad, že se zeptá nìkdo další. Všechny své dotazy jsem brala pouze a jenom pro ujasnìní formální stránky vìci, která je podle mì na snìmu také dost dùležitá. Právì proto, že je to snìm, nejde tu jenom o obsah, ale také o formu. Sám píšeš, ve svém pátém osobním dùvodu, že bys byl loutka a ne èlovìk. A tak jsem se na snìmu obèas cítila já, v žádném pøípadì jsem nevystupovala proti reorganizaci rady jako takové. Ale chybìl mi prostor pro diskuzi. Samozøejmì ti, co byli na plánování si tou diskuzí prošli, ale snìm je snìm a i ten by mìl být podle mého názoru diskuzi pøístupný. A mnì osobnì se tedy vùbec nelíbila èasová tíseò, ve které se (podle mì) tak dùležitá zmìna odhlasovala. Navíc i v tom presu opravdu nebyl èas na to spoustu vìcí vysvìtlit. A pøipojuju se s názorem k Janinì, spousta vìcí už nejde tak snadno jako døív, pokud má èlovìk malé dìti, angažuje se nejenom v Barvínku, ale i jinde, to všechno prostì skloubit. Ale jako jeden ze zakládajích èlenù Barvínku musím øíct, že mi opravdu záleží na odkazu pana profesora, na tom, aby nám spolu bylo dobøe, aby si nikdo nepøipadal jako páté kolo u vozu, abychom se spolu opravdu nauèili mluvit a domluvit a vést Barvínek dál.
73   Snìm.
Autor: Vía Datum: 2009-04-19 21:40:40

Outdor za to nemùže.V Barvinku se prvnì øeší jak a proè nìco nedìlat.A né jak to udìlat.A když se najdou lidièky kteøí si rozumí kolektivnì spolupracují a naplnují ducha Barvínku tak se svolávají porady a øeší co snimi.
 
Autor: Dáša Datum: 2009-04-20 08:28:07
 
  Milí moji, prosím, zachovejte chladné hlavy. Nezisková organizace je opravdu nìco jiného jako firma profesionálù, tady se èleni nenajímají, ani se nepøijímají prostøednictvím výbìrové øízení! Tady jsou lidé naladìní na stejnou strunu!!! Jsem ráda tomu, že se Barvínek omladil, ale ladìní starších a mladších je umìní, velké umìní, diplomacie a empatie. Najdeme-li spoleènou filozofii, pak Barvínek pøežije. Proto Vás prosím, zejména ty starší z nové vlny, mìjte nadhled a trpìlivost. Myslím, že teï je to nejvíce na vás. Jsem nepøítelem revoluèních zmìn. Rozbíjí vztahy, nièí tradice, vzniká pøi nich mnoho køivd, které se nedají vzít zpìt!!! Na místì je dialog a hledání shody. Pohybujeme se po pøíliš tenkém ledì!!! A myslím, že Ti, kteøí vybudovali kredit Barvínku, si žádné pohrdání a napadání nezaslouží, by se tøeba v poslední dobì aktivnì nezapojovali. Slovo Barvínek má obsah, obsah, který neovlivní nikdo z nás. Ten obsah mu dal profesor Èerný - Køetínský!! Mùžeme mu nadále dostát, nebo taky ne. Pospolitost, tolerance, porozumìní, provázání generací, dialog mezi generacemi.Proto znovu prosím, pozor na horké hlavy!!! A ještì poznámka pod èarou: odmítám si tady dopisovat a reagovat. Jsem otevøená debatì se všemi i jednotlivci, ale osobní debatì. V opaèném pøípadì jsme vše prohráli už teï.  
 
Autor: Fratišek Datum: 2009-04-20 09:41:30
 
  Svou rozsáhlejší reakci jako ministr informací teprve pøipravuji, ale našel jsem vìc, na kterou chci reagovat už teï.

Není tøeba odmítat si dopisovat pøes stránky, protože velká vìtšina lidí si stìžovala na komunikaci a stránky jsou jako komunikaèní prostøedek ideální. Každý mùže napsat svùj názor a všichni ostatní si ho pøeètou, až budou mít èas.

Proto bych byl ze své pozice ministra rád, kdyby se komunikace nepøesouvala na rùzná jednotlivá osobní setkání, aby nedocházelo ke zkreslování informací. Co je psáno, je dáno.

Pokud by však byla snaha øešit problém osobnì bylo by tøeba uspoøádat debatní akci (což není problém), na kterou by pøišli všichni, co se jim nìco nezdá, nebo chtìjí nìco øíct. Byla by to však akce minimálnì na 3-4 hodiny . Zamyslete se nad sebou, kdo z vás mìl 3-4 hodiny na tak dùležitou akci, jako byl snìm?

Proto prosím, pokraèujte v debatì alespoò zde, aby se odstranil velmi èasto pøedkládaný problém s komunikací.

Ještì vzkaz pro Janu.
Vzkazovník na stránkách barvínku je volnì pøístupný. Heslo pøi zadávání vzkazu slouží k tvé potøebì, abys mohla vzkaz pozdìji upravit.
 
 
Autor: Maruška Flochová Datum: 2009-04-20 09:42:27
 
  Aè nejsem èlenkou Barvínku, dovolím si do debaty pøispìt z pozice èlovìka,který moderoval pracovní schùzku o strategickém plánování.

Prakticky nejvíc èasu bylo vìnováno urèení tomu, jak vézt komunikaci jak se èleny , tak i "okolím". Bylo jasnì vidìt, jak moc všichni stojí o sdílení informací a tím zapojení co nejvíce lidí. Bylo pøesnì pojmenováno, že souèasná forma komunikace (zveøejòování akcí v dostateèném pøedstihu na stránkách a vyvìšování plakátù v obecních obchodech a popø. hlášení v místních rozhlasech) nenese tu informovanost, po které lidé z Barvínku touží. Proto bylo zøízeno "ministerstvo" pro informace. Vìøím, že jeho dobré fungování (což je podotýkám pro ministra velký úkol - já,jako profesionální kouè a specialista pøes komunikace vím o èem mluvím) zajistí prùhlednost v èinnosti.

Je skvìlé, že snìm rozpoutal debatu. Když se konstruktivnì komunikuje vždy to pøináší dùležité podnìty. Emoce, které to s sebou nese je tøeba brát jako výraz toho, jak vám na Barvínku záleží. Je dùležité pochopit, že se vztahují k "procesu", nikoli k jednotlivým osobám. Berte to prosím jako komentáø èlovìka co se s prosazováním zmìn dennì zabývá.

Tak jak ètu vaše komentáøe, vidím spoustu námìtù na zajímavé akce. Už zbývá jen si za svými námìty stát,dát do nich svoji energii a zaèít organizovat. Bezpochyby se najde dost lidí ochotných pomoct s organizací...a v tom je vaše síla.

Pøeju vám a vás elán s kterým se o Barvínek staráte neopustí

PS:Slibuji, že se nadále budu podílet na organizaci akcí a nepøestanu s podporou tak jako doposud.
 
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-20 09:43:42
 
  Radek "Bradek" Nejezhleb  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-20 09:56:06
 
  Omlouvám se za "podpis" který mìl patøit k debatì o jendo níž.

Také bych se pøimlouval za to, abychom se nevyhýbali debatám ve vzkazovníku. Jako hlavní pøednsot vidím, že je dostupné všem na pøeètení a také má každý na svou odpovìï èas a mùže si dobøe promyslet zaèím chce opravdu stát. To, že se v osobní debatì spoustu vìcí odfiltruje mùže být urèitì pozitivum (viz nesmyslné debaty na idnes.cz a podobnì), ale urèité názory a nápady to zase mùže skrýt (nejistota, obava z nesouhlasu, autorita).

Myslím, že obvyklé "skrytí za anonimitu", tolik diskutované u veøejných internetových diskuzí, tady nehrozí. Všichni se známe.
 
 
Autor: Dáša Datum: 2009-04-20 10:03:44
 
  Dodatek. Tím, že nehodlám reagovat, myslím, že nehodlám reagovat na rùzné výpady, osoèování apod. Nerada bych, aby se stránky Barvínku podobaly "bulgáru". Osobní diskuzi žádná technika nemùže nahradit. Zejména v neziskové organizaci! Možná, že o tom taky nìco vím, ale to v této chvíli nepovažuji za žádný argument.Mìjte se pìknì.  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-20 10:17:00
 
  Pevnì vìøím, že k žádnému osobnímu osoèování nedojde, to snad nemáme za potøebí. Naprosto nepochybuju, že ty, a spoustu dalších lidí, ví jak o komunikaci, tak o vedení diskuzí, vedení organizace a spoustì dalších vìcí mnohé a pravdìpodobnì víc nez já, protože zušenosti jsou nenahraditelné.

Je ale pravda, že tento zpùsob komunikace je mi vlastní. Rozhodnì bychom se nemìli internetovou diskuzí pokoušet nahradit osobní diskuzi. To souhlasím.
 
72   snìm
Autor: Janina (Jana Šebelová) Datum: 2009-04-18 20:08:27
Jen nìjaké dozvuky k dnešnímu snìmu. Možná by se mohlo zdát, že já, nebo i ostatní, kteøí se outdoor akcí neúèastní, nenavštìvují barvínk. rady a popø. i jiná pracovní sezení, nemají o èinnost Barvínku zájem a tudíž, co do toho mají co kecat, že?.... Myslím, že to tak není. Nechci si tady stìžovat, jak to "my matky máme tìžké", ale možná, až dospìjete do vìku, kdy sami založíte rodiny, tak poznáte a pocítíte na vlastní kùži a krev, že nìkdy je to hodnì nároèné a i když èlovìk chce, prostì nìkteré vìci dìlat nejdou (jsou samozøejmì rodiny, které to zvládají a všechno jim to vychází a nic se nekomplikuje, ale spousta jiných rodin to takhle dìlat nemùže, tøebas i dùvody jsou rùzné, a prostì nezbývá než poèkat, až dìti "trošku" dorostou a tyhle nebo i jiné aktivity zaèít provozovat pozdìji s nimi. Nechci nikoho urazit nebo popudit, a možná budete mít pocit, že tady "cmrchtá" nìkdo, kdo o tom prd ví, a možná i budete mít pravdu. Ale trochu mi pøijde, že se z Barvínku stala jiná organizace, než které jsem se na zaèátku úèastnila a že se nìjak vytratil ten "kolektivní duch a soudržnost všech èlenù", a že tøeba nìkteøí lidé, kteøí pro Barvínek "dýchali" teï mají pocit, že k nièemu nejsou, protože k outdooru, který je teï v popøedí, nemají tak kladný vztah jako vy tady. Trochu mám pocit, že jste nám ostatním Barvínkùm "nìkam utekli"... Myslíte, že by s tím šlo nìco dìlat? (to je otázka, kterou si kladu i já...)
no, ale vzkaz pro Víu: bylo by strašnì fajn, kdyby se zadaøilo sem tam nìco zrealizovat pro ty mladší dìti(jako je tøeba náš Honzík)+ samozøejmì rodièe, doma jsme všichni pro...
a vzkaz pro Františka: na snìmu bylo možná víc kritiky a málo chvály, stránky Barvínku jsou dobøe zpracovaný, pøehledný, takže chvála. Jen jsem na nich nìjak nenašla, jak se zaregistrovat do vzkazovníku (a diskutovat....)
Jinak všem barvínkùm zdar
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-04-19 12:09:38
 
  Ahoj Jani (doufám, že mùžu tykat), já urèitì nepochybuji o tìžkém a velmi dùležitém údìlu matek, ale nemyslím si, že by se z Barvínku vytratila soudržnost. Naopak-lidi z Barvínku jsou mi teï nejlepšími pøáteli. Jestli je teï momentálnì outdoor v popøedí je to kvùli tomu, že se opravdu snažíme nìco dìlat. Neøíkám tím, že s námi musíte všude jezdit, ale proè se zdá, že jsme utekli?? My hroznì rádi vezmeme všechny s sebou-naopak budeme velice rádi. My neutíkáme, my se snažíme s Barvínkem nìco dìlat, nìkam ho vést. Pokud se vám tento smìr nelíbí, tak má pøece každý možnost vymyslet si svùj vlastní a zraelizovat ho. Od toho ten Barvínek máme. Umožòuje nám se realizovat a nìjak trávit volný èas. Nezapomínejme též, že to dìláme pro dìti, dìláme to rádi a dobrovolnì! A když teï outdoor vynechám, tak i tak stále zbývá spousta akcí, které poøádá Jitka, Barèa, nebo nìkdo jiný. Mají úspìch a jsou oblíbené, ale ani na tìchto akcích jsem vás nevidìla. Takže odpovìï na otázku, zda s tím jde nìco udìlat je jistì, že ano!! Zapojte se..  
 
Autor: Maruška Datum: 2009-04-19 12:20:58
 
  Ahoj Jani, Barvínek byl od prvopoèátku postaven na dobrovolnosti. Nikomu se nabránilo uspoøádat takovou akci, kterou si usmyslel. Složení akcí se bohužel mìní s lidmi, kteøí do Barvínku pøicházejí a odcházejí a vzhledem k našim kapacitám není možné udržovat akce, pro které není nadšený organizátor, který by si je vzal za své. Barvínek prostì nemùže být stejný jako pøed deseti lety, každá organizace prochází svým vývojem. Pøesto ale Barvínek není jenom OUTDOOR. Témìø každý mìsíc se poøádá jedna akce pro dìti a jejich rodièe, nepoèítám kroužky, kterým poskytujeme materiál, jehož inventáø je díky získaným dotacím dost rozsáhlý. A ještì jedna vìc. Barvínek sice na akce pro dìti získává peníze z MŠMT (50 000 Kè), ale skuteèné náklady jsou trojnásobné. To je vše dopláceno z pøíjmù, které dostáváme za údržbu luk. A vzhledem k tomu, že si tu práci v posledních letech chodí oddøít vìtšinou èlenové outdooru, není divu, že jim Rada Barvínku dovolila vìtší rozvoj. Pøipravované zmìny by mìly vést nejen ke zmìnám v Radì Barvínku, ale i ke zmìnám v komunikaci a informovanosti dalších èlenù. Tak snad se nám to spoleènì povede!  
 
Autor: Datum: 2009-04-19 20:49:12
 
  Ahoj Kaèko, urèitì máš pravdu v tom, že nikdo nikomu nebrání v realizaci vlastních nápadù a urèitì je i kus pravdy v tom, že je potøeba se zapojit, a to i aktivnì, což samozøejmì beru jako spravedlivou výtku (ale za nás si teda myslím, že akcí pro dìti se úèastníme v hojné míøe, a pokud jsme se nevidìli, tak možná i proto, že jsi nás døív ještì neznala..., tak snad nás už pøíštì nepøehlédneš)
Ale pravda je, že se úèastníme víceménì jen tìch akcí pro dìti a ostatní akce vynecháváme. A urèitì jsem nechtìla, aby to vyznìlo jako nìjaký "hoøký údìl matek", jen jsou prostì vìci, který èlovìk neovlivní (tøeba když ti dítì pùl roku marodí, tak akce neakce, nedá se nic dìlat... a síly soustøedíš nìkam úplnì jinam a taky je pravda, že pro mì osobnì je teï priorita rodina a ne Barvínek).
Asi to už zaznìlo na snìmu, a já si to taky myslím, že je chyba v komunikaci. Když si vezmu setkání na snìmu letošním, a promítnu si snìmy v dobì, tedy pravda dávno minulé, kterých jsem se úèastnila, tak informace o èinnosti byli vždy ucelené, byl prostor na dotazy, po snìmu i na diskuzi, a byla tam právì ta pøátelsko-soudržná atmosféra, která mi prostì chybí /to jsem asi myslela tou soudržností, ne že bych si myslela, že mezi sebou nevycházíte nebo nemáte pøátelské vztahy).
Letošní snìm jaksi profrèel... mìla jsem z toho pocit, že se po nás jen chce, aby jsme vám odhlasovali, na èem jste se už pøed 14 dni domluvili a na dotazy èi otázky není prostor, protože "nás tlaèí èas"... a pùsobilo to na mì jako nìjaký "outdoorový potlach" a ne oficiální snìm, èímž možná i vy sami pøispíváte k tomu "negativnímu outdoorovému nádechu"...
A ze souèasné situaci mi vyznívá, že Barvínek jako èlen mùže být buï aktivní anebo žádný... Je spousta Barvínkù, kteøí jsou èlenové a aktivní už tøeba být nemùžou, ale to neznamená, že by ztratili zájem o èinnost. A snìm by mìla být pøíležitost k pøátelskému setkání všech Barvínkù, ne jen aktivních a sdružených v nìjaký klub nebo skupinu.
A pokud se letošního snìmu úèastnilo 22 èlenù ze 43 (snad jsem se moc nesekla, pøesnì jsem to nezjišovala), tak to snad taky o nìèem vypovídá, ale každý to øešení vidí jinde, ale nevím, jestli je dobré zaèít tøeba o èleny pøicházet. Což možná taky hrozí. A taky si myslím, že pokud by se objevil tøeba i jeden "nespokojený èlen", tak že by se nad tím chtìlo zamyslet, co ho k tomu vede a proè to tak cítí a pokud to "nespokojení" cítí víc èlenù, tak by se nad tím chtìlo zamyslet víc. A málokdy je chyba jen na jedné stranì.
Možná dochází i ke zbyteèným nedorozumìním prostì jen proto, že se neznáme a nevíme, co s Barvínkem zamýšlíte a kam ho chcete vést.
A taky samozøejmì beru, že Barvínek se jako organizace vyvíjí a nemùže vypadat jako pøed 10 lety, ale otázka je kam se vyvíjí a co to sebou nese...

A nakonec jen taková malá poznámka, že osobnì já ani manžel, který je taky èlenem Barvínku , osobnì proti outdoorovým aktivitám vùbec nic nemáme, ba naopak, jsou nám blízké - o to víc nás to možná mrzí, jak je to nìkdy prezentováno).
(Jo, a tykání je v pohodì, beru to tak i opaènì).
 
 
Autor: Janina Datum: 2009-04-19 20:49:50
 
  Omlouvám se, nedala jsem do hlavièky svoje jméno, takže oprava.  
 
Autor: Maruška Datum: 2009-04-20 08:06:25
 
  Aby se na snìmu prošli poctivì všechny aktivity Barvínku, tak jako pøed mnoha lety, musely bychom tam sedìt od rána do veèera. I kvùli tomu byly zøízeny webové stránky, kde si každý èlen mùže mùže najít všechny informace o èinnosti. I kvùli tomu vychází výroèní zpráva. Vychází i pravidelný elektronický zpravodaj Barvièky. Snìm je orgán Barvínku, který musí øešit organizaèní záležitosti, bez toho to nejde. Na pøátelské popovídání je spousta jiných akcí, napø. PraSeèení, kde jsme na èleny Barvínku letos èekali od 11:00 až do veèera...Nebo Oldies Party, kterou jsme poøádali 2x po snìmu. Podle fotek se mùžete kouknout, kolik nás tam doopravdy bylo. A letošní snìm mìl navíc oficiálnì 2 èásti, kde ta druhá byla zamýšlena právì jako taková volnìjší èást. Chápu, že nemùžete mít èas na všechno, ale snìm opravdu nemùže trvat jenom 2 hodiny a pokud trvá, tak se rozhodnì nemùže stihnout všechno probrat a vypadá to pak jako z rychlíku.  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-20 09:42:46
 
  Pøipojím taky pár mých osobních názorù.

První zásadní: Rozhodnì, na 100-200% a možná 1000% nikdo z nách nechce, aby nìkdo chválil nìco, co "my" jsme si vymysleli. V posledních dobách jsme pociovali v zásadì stejné problémy jako vy (nedostatek komunikace, nahodilost akcí, málo celobarvínkovských akcí). Z tohoto dùvodu byla svolána celobarvínkovská schùze (s možná pro nìkoho trochu zbyteènì honosným a cizím názvem) strategické plánování. Protože jsme si uvìdomovali, že podiskutovat o tìchto problémech a pokusit se vymyslet nìjaké kompromisní øešení vyhovující všem je dost nároèná záležitost, nespojovali jsme to s žádnou další akcí (snìm, schùze rady...) a dobøe jsme udìlali, protože diskuze zabrala daleko vìtší èas než kdokoliv pøedpokládal. Zúèastnila se Bára s dìtmi které pobíhali okolo i Danka, jejíž potomek putoval po náruèích vìtšiny z nás. Prostì pohodová pøátelská atmosféra. Jitka vyjádøila podobnou obavu, že se snažíme tlaèit barvínek jinam, než jak to zaèlo a že by ráda, aby èást pozornosti zùstala stále upøena k místním dìtem a neoutdoorovým akcím. Vzájemnì jsme si vysvìtlili, že každý své akce dìlá dobrovolnì a tudíž dìlá co ho baví, nebo kde má pocit že nìco schází. Vymysleli jsme složení rady takové, aby každý mìl na starosti urèitou oblast a každý vždy vìdìl na koho se obrátit. (Ministerstvo mající nìco spoleèného s outdoorem je tam jedno z devíti.)
Rozhodnì to celé nemìlo probìhnout stylem "my" to vymyslíme a pak "vy" nám to schvalte a jde se. Vìøte, že všichni bychom byli rádi kdyby to "my" a "vy" byli poøád ti stejní lidé a bylo jich co nejvíce. Nechceme nikoho nikam tlaèit, rozhodnì ne nìco omezovat nebo zakazovat. Jediné co chceme je dostat trochu prostoru, abychom mohli dìlat vìci ktéré nás baví, a kde vidíme výsledky v podobì rozzáøených dìtských úsmìvù i dìkovné maily od rodièù nadšenì vyprávìjících dítek. Pokud se vìtšina Barvínkù shodne, že tohle není to, co do Barvínku patøí, pak tyto akce v rámci barvínku dìlat prostì nebudeme. Zatím se to ale nestalo.

Druhý snìmový: Aby byli informace o akcích na snìmu skuteènì ucelené a záživné pro všechny, probìhla druhá "veøejná" èást, kde bìželi na datáèi prezentace jednotlivých oblastí èinnosti (outdoorová byla jedna z pìti?) a ukázky vybavení a èinností, které kdo provádí. I my jsme si zajezdili na jezdítkách a zaskálali na trase prezentující cvièení pro menší dìti. Kdo tam nebyl, bohužel žádné informace ani pøedstavu o nìèí èinnosti nezískal.

Tøetí úèastnický: Barvínek není jediná dobrovolná organizace ve které vyvíjím nìjakou èinnost a proto se s problémem úèasti na akcích a nìjakého "vytýkání" neúèasti setkávám snad dennì. Nesouhlasím s ním. Nikomu nemùžu vytýkat že nìkde není, nìco nedìlá, nebo dìlá nìco jiného. Všechno je dobrovolné a každý má právo se úèastit èehokoliv, nebo tøeba i nièeho. Kdo se však neúèastní, musí poèítat s tím, že nìkteré vìci se nedozví, nìco mu uteèe a nìkterých rozhosnutí se nezúèastní. Svou neúèastí k tomuto dává souhlas. Protestovat proti nìèemu svou neúèastí mì pøipadá naprosto nefungèní, tudíž nevím, jak si vykládat nízkou úèast na snìmu. Pokud nìkdo s nìèím nesouhlasí a chce to zmìnit, mìl by být "ve støedu" dìní, aby jeho názory vùbec mohl nìkdo slyšet, zamyslet se nad nimi a nìjak to øešit.

Ètvrtý outdoorový: Vìta 'a pùsobilo to na mì jako nìjaký "outdoorový potlach" a ne oficiální snìm, èímž možná i vy sami pøispíváte k tomu "negativnímu outdoorovému nádechu"...' na mì skuteènì pùsobí urèitou záští vùèi outdooru. Upøímnì øeèeno si to nedokážu nijak jinak vysvìtlit. Budu rád, když mì nìkdo pøesvìdèí, že to tak není.

Pátý osobní: Pokud nìkdo nesouhlasí s tím co dìlám, rád si ho poslechnu, promluvím si s ním, vysvìtlím mu co, jak a proè to dìlám, a mùžeme si promluvit o tom co by se dalo zmìnit. Kdybych mìl ale okamžitì mìnit smìr když se "nìkomu nelíbí co dìlám" byl bych loutka a ne èlovìk.

Šestý pøístupový: Myslím že organizace jako Barvínek by skuteènì mìla fungovat na základì kamarádství, tolerance a dùvìry. Proto nechci používat argumenty jako "na loukách stejnì dìláme jen my" a "vždy my to tady celé táhneme" a podobnì. Vìøím, že nad tímhle se zymýšlí každý sám. Zároveò bych byl také rád, kdybychom se dokázali bavit jako kamarádi a ne jako právníci hledající klièky jak zneprávoplatnit rozhodnutí toho druhého. Dotaz "...a to strategické plánování nebyla žádná oficiální schùze rady, takže co se tam vymyslelo není rozhodující, že?..." na mì pùsobí jako èervìnì blikající kontrolka oznamující že vzájemná dùvìra naprosto neexistuje. To mì mrzí.

Sedmá shrnující: Zase spíš za mì osobnì. Nechci urèovat smìr èinnosti Barvínku. Nechci ho mìnit na outdoorové sdružení. Nechci omezit nièí èinnost nebo jeho právo na názor, na hlas. Rád bych, aby akce ze všech oblastí jeho èinnosti byli vyrovnané. Nevidím však øešení v tom omezit nadšení pro vìc skupinì lidí, která se spontánnì rozjela vpøed a má chu nìco dìlat a je ochotná podílet se i na èinnostech, které nejsou pøedmìtem jejich zábavy (kosení luk, správa majetku, vnitøní komunikace) ale jsou prostì nutné udìlat. Pokud nìkdo vidí, jak se vytrácí nìjaký duch, nìjaká pùvodní vize, a jde, a bojuje za nìj tak, jako my bojujeme za rozšíøení obzorù, pochopení pøátelstvní, poznání pøírody, poznání vlastních možností a nalezení jiného žiota než toho který obnáší sezení u poèítaèe a koukání na televizi. To vše zpùsobem nám blízkým a vlastním - pøes OUTDOOROVÉ aktivity.

Teï všichni mají možnosti si pøeèíst jaký je mùj názor na vìc a vìøte, že pokud se kdykoliv v budoucnu nenajde víc než polovina lidí, která by byla pøesvìdèená, že moje èinnost v Barvíku pøináší víc pozitiv než negativ, nebudu dál nikoho svými aktivitami (v rámci Barvíku) obtìžovat.
 
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-20 09:44:32
 
  Radek "Bradek" Nejezchleb  
 
Autor: František Datum: 2009-04-20 09:59:59
 
  Souhlasím se vším, co Radek napsal. Pomyslnì se pod èlánek podepisuji. A èekám na reakce ostatních.  
71   
Autor: Simèa Datum: 2009-04-14 12:14:10
hehe, že neuhodnete, co nám rote na zahrádce kromì narcisù, tulipánù atd...???
.
.
.
.
.
Roste nám tam barvínek
 
Autor: Vía Datum: 2009-04-15 21:48:47
 
  Podaøilo se mi najít Barvínek.
Zkus urèit kde?

Loc: 54°2'11.999"N, 23°5'53.998"E.

Jeto zatím nejsevernìjší výskyt co se mi podaøil objevit.
 
 
Autor: Ondra Datum: 2009-04-16 20:26:24
 
  No má to bejt u toho jezera Wigry nebo jsem špatnì hledal??  
 
Autor: Vita Datum: 2009-04-16 21:16:47
 
  Bingoo.  
70   
Autor: Simèa Datum: 2009-04-14 11:45:07
Ahoj lidi! Tak mám smutnou zprávu-aspoò pro sebe! Nemùžu s váma jezdit na vodu, dokud neumím plavat!!!!Tak se mìjte dobže, papapa
 
Autor: Vía Datum: 2009-04-15 21:50:40
 
  Ahoj Simèo.

Tak stím hleï nìco udìlat.
 
 
Autor: František Datum: 2009-04-17 19:24:52
 
  Budeme poøádat kurzy plavání èí co??  
 
Autor: Vía Datum: 2009-04-17 19:43:06
 
  Topit se musí umìt a nejen v kamnech,  
69   Voda po snìmu
Autor: Staòa Datum: 2009-04-13 21:38:03
Tak kam vyrazíme po tom snìmu Radku? nìco by to urèo chtìlo páè jsi zatím ještì žádnou vodu s námi nestihl, což je škoda a nejen pro tebe
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-14 09:00:32
 
  A pro koho ještì?  
 
Autor: Staòa Datum: 2009-04-15 15:35:17
 
  Hádej  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-16 12:45:50
 
  No idea  
 
Autor: Staòa Datum: 2009-04-16 20:18:20
 
  no to je teda špatné když tì nic nenapadá... ...a co teda ta voda?  
 
Autor: Ondra Datum: 2009-04-16 20:24:17
 
  No co ta voda?...dobrá otázka...bude nìjaká?  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-17 08:10:59
 
  S Vítìm jsme se bavili o Moravì, ale tyk pouští Moravici Ta je akorát o kousek dál...  
 
Autor: Vía Datum: 2009-04-17 19:40:43
 
  Supr.  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.