Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

84   Akce v Krásensku
Autor: Marie Vintrová Datum: 2009-04-21 19:53:21
Tak, teï nevím, kam psát! Jestli do Vzkazù nebo do Plkárny! A ministr urèí, co je èemu vìnováno. Ve vzkazech jsem napsala o akcích v Krásensku, proto se na to mrknìte. Vidím, že vzduch se vyèistil a jedeme dál, tak jak jsme zvyklí, a nemusíme kolem toho moc mluvit. Jen ta úèast dìcek na akcích mì mrzí. Takže hodnì zdaru !
 
Autor: František Datum: 2009-04-22 17:51:06
 
  Jako hlavní komunikaèní kanál bych upøednostòoval vzkazovník na stránkách Barvníku.

Tady ta diskuse vznikla víceménì samospádem.
 
83   pozvání do pøírody
Autor: Dáša Datum: 2009-04-21 16:24:53
Ahoj barvínci, blíží se kvìten, tedy i termín našeho tradièního spoleèného putování do vojenského prostoru. Hned, jakmile budou ve vyškovském PDáèku znát termín "støeleb a palebního klidu" ve vojenském prostoru Bøezina, dají mi vìdìt, v kterém termínu tam mùžeme vyrazit. Už jsme za ta léta na správì tak profláknutí, že jsem se nemusela ani pøedstavovat: "Jo, jo, vy tam jezdíne každý rok na kolách. Jasnì, mùžete!" Vzhledem k tomu, že již nìkolik rokù žehrají necyklisté, že by se tam taky chtìli podívat, uvažuji letos o zmìnì. Výjimeènì pùjdeme pìšky - prosím, v této fázi neøešte kolik km apod. Pište mi, nejlépe obratem: 1)kdo by šel - mùžete vzít i kamarády, ale nikoliv dìti (musím uhlídat rozumný poèet úèastníkù, první nahlášení budou mít pøednost) 2)Který termín vám vyhovuje 9.kvìtna, 1. kvìtna, 2. kvìtna (klidnì mi napište dva z nich v poøadí, které vám vyhovuje nejvíc). Projevený zájem není nikterak závazný. Pište na adresu d.zouharova@seznam.cz. Tìším se na vidìnou a na pøihlášky.
 
Autor: Dáša Datum: 2009-04-21 23:42:37
 
  Ty dìti s sebo do vojenského prostoru nepovolují vojáci,bohužel!  
82   Jak na to
Autor: Bradek Datum: 2009-04-21 13:46:01
V pøedchozí diskuzi zaznìlo spoustu názorù a pøipomínek, a myslím, že je nejvyšší èas pøejít k debatì o tom, jak problémy øešit. Pokusím se shrnout na èem jsme se shodli a mùj návrh jak øešit:
1) Problémy s informacemi
-ministr informací na základì požadavkù všech, kdož se mu ozvou, stanoví jasné informaèní kanály a ty se budeme snažit dodržovat - apel na komunikaci s radou a Frantem

2) Problémy se "vztahy" (dùvìra, kamarádství...)
- akce "Barvínci Barvínkùm" - tedy Praseèení (myslím že by mìlo spadat do pùsobnosti ministra pro tradièní akce, ale s organizací jsem ochoten pomoct) + vlastní práce na loukách (spadá do pùsobnosti ministra ochrany.pø) - apel na všechny, aby se tìšili a nakonec pøišli v poètu co nejhojnìjším. Jinak by celá tato diskuze nemìla výsledek.

3) Problémy s pocitem odstrèenosti
- nedomnívat se, že schùze rady, strategické plánování, nebo promítání filmù v hospodì je pouze pro jakousi uzavøenou spoleènost a v pøípadì zájmu o vìc se zúèastnit, nebo o sobì dát alespoò vìdìt. Zároveò se snažit s využitím informaèních kanálù z bodu 1) všechny o akcích informovat.

Tolik co napadá mì. Pøedpokládám, že na nejbližší radì se tohle bude hodnì probírat, takže kdo má nápak co a jak øešit, sem s tím.
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-04-22 18:39:38
 
  Radku tvoje návrhy se mi velice líbí.. Souhlasím s nimi a jsem pro udìlat tøeba i nìjakou akci "Barvínci Barvínkùm" døíve, než bude praseèení.  
81   ještì k výstupù ze strategického plánování
Autor: Maruška Datum: 2009-04-21 08:59:18
Chtìli jsme vám to všechno poctivì na snìmu pøedstavit, ale bohužel, nepovedlo se. Zápis je více-ménì heslovitý a bez poctivého ústního vysvìtlení by jeho písmená podoba pravdìpodobnì nesplnila svoji funkci, proto jsem ho neposílala. Jedná se v podstatì o nástøel problému, které je potøeba na následujících setkáních Rady Barvínku vyøešit. Jedinou vìcí, která jsou navrhli ihned, byla právì nová struktura Rady s ministerstvy. Hlavním cílem je, aby se z Rady stal více rozhodovací a øídící orgán. Aby byly pøerozdìleny moje kompetence a odpovìdnosti, protože už na Barvínek nebudu mít nikdy tolik èasu, jako doteï, v dobì studií. Navíc takový zpùsob organizace, kdy jsem vlastnì byla já osobou zodpovìdnou za všechno(což mi michodem zabírá cca 1-2 dny v týdnu), není udržitelný. Dalším nápadem bylo vytvoøení nového systému organizování akcí. Organizátor akce by mìl sestavit písemnou pøihlášku, kde akci pøestaví: harmonogram, kolik bude potøebovat pomocníkù a kde je vezme, rozpoèet (vèetnì možných sponzorù). Pøihlášky se budou pøedkládat Radì k urèitému datu a bude z nich tvoøen rozèní plán a rozpoèet Barvínku. Všechna tato pravidla budou souèástí organizaèního manuálu, kde bude navíc uvedeno, kdo má v Barvínku na starosti jaké aktivity, jaké máme vybavení, kde je možné si ho pùjèit, na jakých místech svoje akce propagovat, pravidla pro informování o akci v rámce Barvínku, forma závìreèné zprávy akce a zpìtné vazby...atd. V rámci zlepšení komunikace se pokusíme vytvoøit pravidla zveøejòování akcí na webu, na nástìnkách´, zkusíme zprovoznit RSS kanál. Tohle všechno je jenom nástøel, konkrétní podoba bude teprve vymyšlena. Navíc si myslím, že by by bylo fajn zkusit udìlat ještì druhý díl plánování a zkusit se zamyslet nad aktivitami, které Barvínek dìlá nebo by dìlat mohl.
A ještì jedna novinka, Rada Barvínku se bude scházet v pravidelných termínech(napø. první úterý v mìsíci), takže si každý mùže tyto dny pohlídat a klidnì nám pøijít pomoci. Víc hlav, víc vymyslí. A nebo si alespoò zkuste odchytnou pøíslušného ministra .
80   mám na srdci
Autor: Dáša Datum: 2009-04-20 22:53:41
Minulý týden jsem byla s manželem za jarním kvítím na Studnických loukách. Samá prvosenka, tolik jich tam ještì nikdy nebylo. Do mìsíce pokvetou prstnatce a u potoka jsou ještì kupky sena od loòska, kupodivu ideálnì suchého. Bylo by fajn je uklidit, než pøijdou první hledaèi orchidejí - a´t nemáme ostudu. A taky tu nauènou stezku bych s dìtmi a se studenty ráda využívala. Tabuli ke studánce znovu zabuduje taka, už mi to slíbil.S dokonèením a obnovením ostatních tabulí taky rád pomùže, dokonce by si to pøál.
 
Autor: Via Datum: 2009-04-22 23:36:35
 
  dovolím si reagovat na vzkazovníku.  
79   ještì nìco na vysvìtlenou
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 21:44:37
Už toho bylo napsáno hodnì, a pøesto mám potøebu ještì nìco málo dovysvìtlit. Bude se to asi pøevážnì týkat textu, co napsal Radek.
To, že jsou èlenové, kteøí jsou schopni organizovat akce se svými malými èi mladšími dìtmi pro ostatní, považuji za mimoøádnou schopnost - a upøímnì, klobouk dolù.
Ale myslím si, že každý z nás byl obdarován urèitými schopnostmi, vlastnostmi, dovednostmi a jsou hranice, za které, i když by èlovìk tøeba moc chtìl, prostì jít nemùže.
Tìžko se mùže se svým sportovním výkonem srovnávat žák základní školy v místní tìlocviènì s vrcholovým sportovcem nìkde na olympiádì. A pøitom o kvalitì "èlovìèiny" jejich sportovní výkon nic nevypovídá.
Když jsem nastoupila na mateøskou, zvažovala jsem, jestli z Barvínku nevystoupit - vìdìla jsem, že veškerá a nejen barvínkovská aktivita pùjde stranou a být jen "do poètu" se mi moc nechtìlo. Nakonec jsem pøeci jen zùstala a doufám, že se mi aspoò malièko v budoucnu podaøí "naskoèit" a nìjakým zpùsobem se zapojit.
Nevím, jestli jste si taky nìkdy aspoò zkusili pøedstavit, jak by vypadal takový snìm, rada èi strategické plánování, kde je potøeba nìco øešit a vyøešit, kdyby jsme si všichni nebo spíš všechny pøivedly svoje dìti. Nejsem si zcela jistá, jestli by je nìkdo pøekøièel.
(to jen k té pøátelské a pohodové atmosféøe s dìtmi...ono to mnohdy tak idylické není)
"Tøetí úèastnická" - myslím, že to Radek dobøe vystihl, a víceménì souhlasím. Sama jsem dlouho øešila, jestli mám nìjaké právo se vyjadøovat k souèasné situaci, když se nìjak aktivnì nepodílím na èinnosti. Nejsem si úplnì jistá... ale snad pøeci..

Další vìc, co Radek zmiòoval, je dùvìra. Když budeme k sobì hodnì upøímní, jsme opravdu pøekvapení tím, že dùvìra mezi námi není? Vždy o sobì nic nevíme, v podstatì se neznáme a dùvìra potøebuje èas a spoleènì strávený èas, spoustu prožitých chvil a až tam se ukáže, komu a za jakých okolností mùžu vìøit. A to už záleží jen na nás - jestli o to stojíme spolu nìkam jít, spolu smìøovat, a vytváøet prostøedí k tomu, aby ona zmiòovaná dùvìra mohla vzniknout. Samozøejmì, bylo by to krásné, kdyby to všechno bylo hned na lusknutí prstu, ale na to už jsme asi trochu velcí...
Hodnì mì potìšilo takové milé a možná nenápadné pozvání na kosení luk, a upøímnì, napsal jsi, Radku, hezky, že staèí pøijít tøeba i jen s obyèejnou buchtou...
(myslím, že mnozí z nás se toho báli, jen tak pøijít...) o to víc mì to tìší, že to tady takhle upøímnì zaznìlo.
Už po snìmu jsme se s nìkolika lidmi domlouvali, že na pøíští kosení vyrazíme (samozøejmì s mírnou obavou, jak nás vezmete mezi sebe - možná nám to teï pùjde lehèeji...)I my jsme totiž na kosení zažili a prožili spoustu krásných chvil a máme na nì krásné vzpomínky...
A ještì jedna vìc, kdyby se nìkomu z vás, co jste se úèastnili strategického plánování, chtìlo napsat nìco víc z tìch výstupù, byla bych moc ráda (a možná nejen já).
Akce Barvínci Barvínkùm by možná ledasèemu mohla pomoct (zdá se mi to taky jako dobrý nápad)

 
Autor: dáša Datum: 2009-04-20 22:12:46
 
  Jani díky! A pøed Radkem smekám! Už se tìším na to kosení. A nemusí nás tam být 30 dospìlákù, jako v prvních letech kosení. Hlavnì, když bude pohùdka. A ty buchty napeèu! A pro dìti brambory v popelu, prosím. Na to se kouzelnì vzpomíná. Hlavnì, aby mìl pan profesor radost! Aby se založenýma rukama chodil kolem nás, spokojený, s úsmìvem na tváøi, pamatujete!Dìlejte si vy mláïata v Barvínku, co chcete, ale vždy tak, aby se profesor Èerný na nás díval s úsmìvem. Vìøil nám, vìøil nám víc, než si mnozí dovedete pøedtavit. Pøed posledním odjezdem z Podomí se mnou dlouze a neplánovanì hovoøil pøed domem Sotoláøových na Trávníkách, volnì popocházel od domu k chodníku, jako by tušil, že už se do Podomí za rok pøeze všechny smìlé plány nevrátí.  
 
Autor: Majka Datum: 2009-04-20 22:24:32
 
  Co k tomu dodat, díky, vše podstatné bylo øeèeno  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-21 10:39:57
 
  Ještì pøidám poslení pøíspìvek neobsahující konkrétní øešení urèitého problému: Pøiznávám, že mì osobnì takto zásadní nedùvìra (ne ve mì, ale ve skupinu lidí nìkolik let v barvínku aktivních, obsahující souèastného i bývalého místopøedsedu) opravdu docela pøekvapila. Ale to nechci rozebírat, je to vìc osobního pøístupu a zkušeností. Jsem ochoten zapracovat na tom, abychom si dùvìru získali. Pøestože nejsme matky dìtí, ale pouze pracující studenti, studující pracanti, a nebo jen pracující, tak i náše èasové a jiné možnosti jsou omezené, a pøípadný úspìch/neúspìch bude zásluhou nás všech.  
 
Autor: Majka Datum: 2009-04-21 13:13:28
 
  Zdravím Radku, myslím si, že se nejedná o zásadní nedùvìru. Ale podle mého je dùvìra druhem vztahu a je potøeba na ní pracovat, tak jako na každém vztahu, který má fungovat. Nikdo si nemyslí, že studenti, pracující studenti...mají volného èasu na rozdávání, ale v pøípadì, že mi v postýlkách spí dvì malé dìti, tak se nemùžu sbalit a nìkam odkráèet, jako jsem to mohla dìlat za dob svých studií nebo po nástupu do práce. Je to otázka volby a taky osobních zkušeností a ty jsou v urèitém okamžiku nepøenostné. Nìkteré vìci je tøeba zažít. Nechci v žádném pøípadì mentorovat, ale mluvím z vlastní zkušenosti. Vím, že jsem nìco vnímala jinak v osmnácti, jinak ve dvaceti, ve tøiceti...  
78   
Autor: jitka Datum: 2009-04-20 19:24:09
Nemám moc èasu - to víte, jsem pracující matka... ale taky nìco pøidám: myslím, že nás (pøes poèáteèní "porodní bolesti") èeká posun k lepšímu - bude-li to fungovat tak, jak jsme smýšleli. My, co jsme byli pro tento rok zvoleni do rady, se budeme snažit èinnost Barvínku co nejlépe rozvíjet, co nejlépe a co nejefektivnìji informovat veøejnost. A vy ostatní èlenové, co byste Barvínek nejradìji udrželi tady "u nás" (viz. "vesnièko, svými koøeny jsi vrostlá ve mì" - omlouvám se za zøejmì ne zcela doslovnou citaci)- vy nás, prosím, podpoøte svou pomocí - jak fyzickou tak ideologickou - a pokuste se vzbuzovat zájem o èinnosti Barvínku v místních lidech a snad se co nejdøíve najdou nadšení domorodci, kteøí se chytnou i pro ty nové odnože a doplní ty, na nich už teï pracují.,
77   Barvínek a snìm
Autor: Bára Datum: 2009-04-20 15:17:32
Ahoj všichni milí Barvínci, mám radost z diskuse, která tady probíhá a myslím si, že i to je možná právì jedne ze zmìn, která právì v Barvínku probíhá. A je dobøe, že snìm a navržený nový koncept, který na nìm byl, by v èasovém presu, prezentovaný vede k reakcím a debatám. Vnímám to celé tak, že všem, kteøí se zapojují na Barvínku záleží a chtìjí, aby fungoval dál a pøi tom fungování jsme se rádi potkávali a existovala tu zmiòovaná soudržnost. Byla bych ráda, když by na rady Barvínku chodili všichni, kteøí se chtìjí zapojit a našemu Barvínku pomoci. A jsem zastáncem otevøené diskuse a už internetové tak osobní, ale ne formou uzavøených kroužkù, kde se to pìknì prodrbne mezi vyvolenými a už se to neøekne otevøenì, že ano.
 
Autor: Dáša Datum: 2009-04-20 21:59:33
 
  Ahoj Báro! Vidíš, a Tvoje vehemence byla tím hlavním dùvodem, proè jsem si pøed odjezdem na krátkou již v prosinci pøedplacenou dovolenku svolala Milušku Královou, Marušku Vintrovou, Marušku Sedlákovou a pøizvala jsem k tomu i nádodnì se ve škole vyskytnuvšího Víu Flocha (to snad svìdèí o tom, že jsem nehodlala nic tajit!!!. Kdyby ses v té chvíli objevila ve škole Ty, patøila bys i Ty k vyvoleným. Šlo mi o jediné, delgovat na zakládající èleny, kterým maximálnì dùvìøuju, mùj hlas a hlas Aleše Máchala. A døíve než nìkomu dám svoje hlasovací právo a hlasovácí právo takové osobnosti, jako je Aleš Máchal, tak snad mám právo lidem, kterým dùvìøuji(eme), øíci, co si myslím(e). Aleš do Barvínku vstoupil v dobì boje Barvínku proti komerèní støelnici, aè sám je tak vytížený, vstoupil hlavnì proto, aby tehdy mladinkému Barvínku váhou své osobnosti pomohl ustát tvrdé spory, k nimž mohlo dojít. V Barvínku zùstal i po ukonèení této kauzy, svým èlenstvím vyjadøuje podporu a sympatie naší èinnosti, originalitì Barvínku, tomu, jak Barvínek je a vždy byl svùj, odlišný od ostatních neziskovek. Na snìmu jsem jeho jménem vždycky hlasovalala já. A nemohu-li se zùèastnit, pak je jen a jen mojí vìcí, s kým si pohovoøím, a komu budu(eme) naše hlasy delegovat. Barunko, s postu pøedsedy Barvínku jsem odešla sama, dobrovolnì. Zejména a pøedevším proto, abych odešla vèas a otevøela prostor mladé generaci, nebo jen tak mùže neziskovka pøežít. Rozšíøení Rady na poèet 11 mìlo též jeden jediný cíl. Otevøít prostor pro mladé èleny Rady, vytvoøit prostor k naslouchání a kontinuitì - tradic, "filozofie" našeho sdružení. Zejména ve Tvé osobì jsem vidìla velikou posilu. Myslela jsem si - starší mezi mláïaty, zkušenìjší. Ale bohužel, na rovinu øíkám, že jsem se dost spletla. Všechno má svùj èas. Je èas naslouchání, èas porozumìní a teprve potom nastává harmonie a spolupráce. Rychlé soudy a kvapík = køivdy a konflikty. Od založení Barvínku, od prvních procházek a posezení s panem profesorem, od naslouchání jeho životnímu nadhledu a moudrosti, jsme mìli zásadu - lidem musí být spolu dobøe, pøi práci i pøi zábavì. A toto budu bránit, a se Ti to líbí nebo ne. Ale nerada bych ti køivdila, myslím si, že ti jde o totéž. Jen volíš nešastné cesty, které zraòují. Pokud si chceš popovídat osobnì, jsem ti kdykoliv k dispozici.  
76   reakce na Víu
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 12:31:21
Vío, k tvému pøíspìvku bych chtìla øíct, že aspoò dle mého názoru pravdu nemáš.
Myslím, že nikde ani nezaznìlo, že by outdoor za nìco mohl (i když teda mi nevyznívá, jako za co by mohl).
Myslím, že se nikdo nesnaží vám bránit v èinnosti a potažmo spolu kamarádit, pøátelit se a dobøe spolu vycházet a rozbíjet to, co nìjakým zpùsobem funguje. Ale úplnì všechno asi v poøádku není, a myslím si, že tady jde o to, dát to zase nìjakým zpùsobem do souladu (myslím, že to zmiòoval i Radek, že i vy jste cítili urèité nedostatky a proto došlo nebo má dojít k nìjakým zmìnám).
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-04-20 12:49:28
 
  Ano Jani, máš pravdu, že i my jsme pocítili chybu komunikace s okolím a vìø, že nás to mrzí a jsme všemi deseti pro zlepšení. (Teï si uvìdomuju, že píšu my, ale já doufám, že se mnou ostatní souhlasí). A urèitì si nemyslím, že by nám nìkdo chtìl v nìèìm bránit, jen je vidìt, že hodnì vøelé krve bylo pouze z nedostatku informací a pak možná i trošku šokem, co vše je nové. Proto jsem velice ráda za diskuzi, která tu probíhá - proèistí vzduch a urèitì je velmi dùležitá. Bradek napsal spoustu vìcí, se kterými plnì souhlasím a myslím si, že se nám podaøí najít spoleènou øeè se všemi. Že na snìmu pro vás, kdo jste nebyli na plánování, bylo pak vše moc na rychlo se dá pochopit - opravdu už tam nebylo moc èasu mimo. Jen doufám, že vìci, které se odhlasovaly neberete, že se odhlasovaly pod nátlakem a teï s nimi vlastnì nesouhlasíte. To by pak bylo potøeba nadále øešit. Vím, že jsem pro vás asi Barvínkovské mládì, ale i tak mi velice pøirostl k srdci už døíve, než outdoor vùbec vznikl, takže pojïme najít toho zakopaného vlkodava  
 
Autor: Datum: 2009-04-20 21:54:15
 
  Ahoj Kaèko,
pokud budu mluvit za sebe, myslím, že zmìnu už to potøebovalo, a to, že jeden èlovìk bude zodpovídat za urèitou oblast v èinnosti Barvínku, vnímám pozitivnì. Možná mám trochu obavy z toho, jak to bude fungovat, ale to je snad pochopitelné. Myslím, že rok je dostateènì dlouhá doba, kdy se ukáže, jestli zmìna byla prospìšná èi ne. A jsem i ráda, že se snažíte pochopit i naše reakce, obavy...
Nemám potøebu øešit, kdo má v Barvínku vìtší èi menší zásluhy, kdo je v Barvínku nebo kdekoliv jinde chvilku nebo dlouho, kdo je mládì, jak píšeš a nebo ctihodný kmet. O tom to snad není a doufám, že ani nebude. Pevnì vìøím, že Barvínek bude i nadále otevøený pro všechny tak, jak tomu bylo vždycky. Ráda bych tady dala taky smajlíka, ale nìjak se mi nedaøí, tož aspoò tøikrát zdar...
 
 
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 21:58:59
 
  Zase jsem se zapomnìla podepsat, tak aby si nìkdo nemyslel, že je to anonym....  
75   snìm
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 12:02:42
Plnì souhlasím s Radkem, že internetová diskuze má svá pozitiva (èlovìk se mùže pøipojit podle svých èasových možností, klidnì veèer, v noci....) a byla bych velice ráda, kdyby diskuze probíhala i nadále, a samozøejmì podporuji i názor, že netová diskuze tu osobní nenahradí.
Ale pevnì vìøím, že k nìjakému osobnímu "osoèování" tu nedojde, i když emoce tu asi trošku "lítaj". Myslím, že v podstatì nám všem jde o podobnou vìc, a spíš je potøeba si všechny ty "puchejøe" vyøíkat a pak pokraèovat dál. A byla bych strašnì ráda, kdyby se, taky jak to Radek píše, podaøilo srovnat to "my" "vy" na to spoleèné " my všichni dohromady". To by možná mohl být úspìch a možná i výsledek této diskuze (samozøejmì uznávám, že taky nejsem schopný pøeborník na diskuzi a možná nìkdy nìco vyzní jinak, než doopravdy myslím, Dáša a urèitì i mnozí z vás jste v tomhle diskuzním umìní mnohem dál, ale i to jsou zkušenosti....

A ještì bych chtìla øíct, nevím, kolikátý to je bod v Radkovì výètu myšlenek, ale že Tvoji nebo potažmo Vaši práci nikdo nehaní, a myslím, že si nikdo snad ani nemyslí, že by byla zbyteèná èi nepotøebná, protože cokoliv se dìlá pro nìkoho jiného, v tomto pøípadì teda pro dìti nebo mládež, snad nemùže být zbyteèné?!!!! A urèitì zbyteèné není... spíš si myslím, že by bylo potøeba dosáhnout nìjakého souladu, otevøenosti.... mezi náma všema, pøesnì nevím, jak to pojmenovat ... ale myslím, že urèitì budete všichni vìdìt, co tím myslím. Možná to nazvat tou soudržností?
 
Autor: Majka Datum: 2009-04-20 12:13:20
 
  Naprosto souhlasím. Díky za všechny, kteøí jsou ochotni se dìtem a mládeži vìnovat. A za tu soudržnost, pøimlouvám se všema deseti...  
 
Autor: Bradek (Radek Nejezchleb) Datum: 2009-04-20 12:42:09
 
  Za sebe mnohokrát dìkuji za ohlasy. Myslím, že se nakonec opravdu ukáže že jdeme stejným smìrem, jen se brodíme v tak hluboké trávì (dnešní doby s nedostatkem èasu a rozprchnuti po republice) že se navzájem nevidíme.

Je jen otázka jak na to. Ze strategického plánování vyšlo, že by se mohl poøádat vìtší poèet akcí typu "Barvínci Barvínkùm" (nebo tak nìjak se to mìlo jmenovat) kde by šlo v zásadì jen o to, abychom se sešli v poètu co nejvìtším, popovídali si, vymysleli zajímavé nápady do dalších období a pod. Takovouto akcí je zatím možná jen Praseèení a stálo by snad za zvážení, jestli se nepokusit zorganizovat další. Tady sehrává osobní kontakt a nadšení svou nezastupitelnou roli.

Další velice zajímavou pøíležitostí k sejití vìtšího poètu Barvínkù všech vìkových i zájmových skupin mi pøipadá vlastní seèení luk. Spoleènì mùžeme udìlat kus potøebné práce (ostatnì to je taky v zájmu nás všech), kdo nemá tolik èasu nebo sil pøíjde alespoò s buchtou nebo s pozdravem a èas na odpolení posezení u ohnì, opeèení špekáèkù a popovídání se mezi seèením urèitì najde.

V pøípadì dalších nápadù je mùžete psát sem, a nebo s nimi pøijít na první schùzi letošní rady (nebo jakoukoliv jinou), která se právì domlouvá, ale vypadá to na 5.5.2009.
 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
14.02.2024 12:47:19
Skotaèiny na vodì

13.02.2024 15:01:31
Jednodòovka Køtinské údolí

12.02.2024 16:01:38
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.