Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: PLKRNA ::

Strany:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

88   Skotaèiny Voda
Autor: Bradek Datum: 2009-05-06 10:44:32
Nenechte se zmást tím, že teï to vypadá, že se nic nedìje. Jsme sice všichni "krátkodobì" víc vytížení, ale pøíprava Skotaèin na vodì je v plném proudu. Nezapomeòte sledovat kalendáø a tìšit se tak jak já
 
Autor: Vía Datum: 2009-05-06 18:19:49
 
  Ano nespíme na vavøínech.Na vèerejší radì pøes to že program byl tak napìchovany tak jsme stihli malou poradu o skotaèinách. Pøíští týden zveøejním program.  
87   
Autor: Simèa Datum: 2009-04-27 10:29:13
Ahoj Vío! Dívla jsem se, cos mi odepsal, ale kde mám vzít tu fotku barvínku? Jo a co bude s tìma cenama?
 
Autor: Via Datum: 2009-04-27 15:51:49
 
  Fotky z Mazurských jezer

Øíkal František že ti dali ceny na Dni zemì v Krásensku.
 
86   Fotky ze snìmu
Autor: Kaèa Datum: 2009-04-23 20:23:27
Kdo má fotky ze snìmu a pak z té akce pro dìti?? Dejte to prosím na net. Možná teda spíš na Barvínek, nebo nevím, ale je škoda je tam nemít
 
Autor: Vita Datum: 2009-04-23 21:27:25
 
  Pokud akce ze školy je pádlování tak toje na audoru,pøeliju je .
Fotky ze snìmu mám ve foáku potøebuji chvilku neumím je dostat ven zatím jsem to nedìlal.
 
 
Autor: Via Datum: 2009-04-23 22:30:29
 
  Jsou tam..Ty tvoje fotky mám dát kam?Na libým se ti mi je vrátili z dovìtkem co si to dovoluji......  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-24 13:11:02
 
  Tady jsem našel fotky z pádlovacího trenažéru ve škole. Zájem byl veliký! Snad to pomùže. Dokonce jsem vidìl i trièko barvínku!  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-24 13:17:50
 
  Jo, na barvínku už jsem našel i ty ze snìmu. Nìkteré fotky mi hroznì pøipomìli to, co pìknì vystihli v známém poøedu: ".. šak to tady mám na netu, tato!..." "..ale dy to já dávno vim, ty kluku jeden.."  
 
Autor: Datum: 2009-04-24 16:24:43
 
  to tryèko jsem tam dotyèné prodal.  
 
Autor: Vía Datum: 2009-04-26 20:49:01
 
  to trièko jsem tam dotyèné prodal.  
 
Autor: Datum: 2009-09-27 06:56:32
 
   
85   ...také názor...
Autor: Lenka Jel. Datum: 2009-04-21 20:32:21
Tak jsem se sem taky koneènì dostala, informaèní kanál funguje,a co chci øíct a již bylo øeèeno, je to dost o té komunikaci jak uvnitø Barvínku, tak i vnì.Ale myslím, že nic není ztraceno, cesty se hledají a nachází...a já myslím, že máme (mnì nevyjímaje), co napravovat. Jak píše Jitka, mìlo by se zamìøit na zdejší dìti i rodièe, aby Barvínek fungoval hlavnì v okolních vesnicích , tak jak jsme my zakládající èlenové mysleli a dìlali vše s nejlepším vìdomím a svìdomím ,a tak jak jsme nejlépe umìli - svým zapálením a srdcem pro naše dìti i školu...a na to bychom nemìli zapomínat... Lenka
84   Akce v Krásensku
Autor: Marie Vintrová Datum: 2009-04-21 19:53:21
Tak, teï nevím, kam psát! Jestli do Vzkazù nebo do Plkárny! A ministr urèí, co je èemu vìnováno. Ve vzkazech jsem napsala o akcích v Krásensku, proto se na to mrknìte. Vidím, že vzduch se vyèistil a jedeme dál, tak jak jsme zvyklí, a nemusíme kolem toho moc mluvit. Jen ta úèast dìcek na akcích mì mrzí. Takže hodnì zdaru !
 
Autor: František Datum: 2009-04-22 17:51:06
 
  Jako hlavní komunikaèní kanál bych upøednostòoval vzkazovník na stránkách Barvníku.

Tady ta diskuse vznikla víceménì samospádem.
 
83   pozvání do pøírody
Autor: Dáša Datum: 2009-04-21 16:24:53
Ahoj barvínci, blíží se kvìten, tedy i termín našeho tradièního spoleèného putování do vojenského prostoru. Hned, jakmile budou ve vyškovském PDáèku znát termín "støeleb a palebního klidu" ve vojenském prostoru Bøezina, dají mi vìdìt, v kterém termínu tam mùžeme vyrazit. Už jsme za ta léta na správì tak profláknutí, že jsem se nemusela ani pøedstavovat: "Jo, jo, vy tam jezdíne každý rok na kolách. Jasnì, mùžete!" Vzhledem k tomu, že již nìkolik rokù žehrají necyklisté, že by se tam taky chtìli podívat, uvažuji letos o zmìnì. Výjimeènì pùjdeme pìšky - prosím, v této fázi neøešte kolik km apod. Pište mi, nejlépe obratem: 1)kdo by šel - mùžete vzít i kamarády, ale nikoliv dìti (musím uhlídat rozumný poèet úèastníkù, první nahlášení budou mít pøednost) 2)Který termín vám vyhovuje 9.kvìtna, 1. kvìtna, 2. kvìtna (klidnì mi napište dva z nich v poøadí, které vám vyhovuje nejvíc). Projevený zájem není nikterak závazný. Pište na adresu d.zouharova@seznam.cz. Tìším se na vidìnou a na pøihlášky.
 
Autor: Dáša Datum: 2009-04-21 23:42:37
 
  Ty dìti s sebo do vojenského prostoru nepovolují vojáci,bohužel!  
82   Jak na to
Autor: Bradek Datum: 2009-04-21 13:46:01
V pøedchozí diskuzi zaznìlo spoustu názorù a pøipomínek, a myslím, že je nejvyšší èas pøejít k debatì o tom, jak problémy øešit. Pokusím se shrnout na èem jsme se shodli a mùj návrh jak øešit:
1) Problémy s informacemi
-ministr informací na základì požadavkù všech, kdož se mu ozvou, stanoví jasné informaèní kanály a ty se budeme snažit dodržovat - apel na komunikaci s radou a Frantem

2) Problémy se "vztahy" (dùvìra, kamarádství...)
- akce "Barvínci Barvínkùm" - tedy Praseèení (myslím že by mìlo spadat do pùsobnosti ministra pro tradièní akce, ale s organizací jsem ochoten pomoct) + vlastní práce na loukách (spadá do pùsobnosti ministra ochrany.pø) - apel na všechny, aby se tìšili a nakonec pøišli v poètu co nejhojnìjším. Jinak by celá tato diskuze nemìla výsledek.

3) Problémy s pocitem odstrèenosti
- nedomnívat se, že schùze rady, strategické plánování, nebo promítání filmù v hospodì je pouze pro jakousi uzavøenou spoleènost a v pøípadì zájmu o vìc se zúèastnit, nebo o sobì dát alespoò vìdìt. Zároveò se snažit s využitím informaèních kanálù z bodu 1) všechny o akcích informovat.

Tolik co napadá mì. Pøedpokládám, že na nejbližší radì se tohle bude hodnì probírat, takže kdo má nápak co a jak øešit, sem s tím.
 
Autor: Kaèa Datum: 2009-04-22 18:39:38
 
  Radku tvoje návrhy se mi velice líbí.. Souhlasím s nimi a jsem pro udìlat tøeba i nìjakou akci "Barvínci Barvínkùm" døíve, než bude praseèení.  
81   ještì k výstupù ze strategického plánování
Autor: Maruška Datum: 2009-04-21 08:59:18
Chtìli jsme vám to všechno poctivì na snìmu pøedstavit, ale bohužel, nepovedlo se. Zápis je více-ménì heslovitý a bez poctivého ústního vysvìtlení by jeho písmená podoba pravdìpodobnì nesplnila svoji funkci, proto jsem ho neposílala. Jedná se v podstatì o nástøel problému, které je potøeba na následujících setkáních Rady Barvínku vyøešit. Jedinou vìcí, která jsou navrhli ihned, byla právì nová struktura Rady s ministerstvy. Hlavním cílem je, aby se z Rady stal více rozhodovací a øídící orgán. Aby byly pøerozdìleny moje kompetence a odpovìdnosti, protože už na Barvínek nebudu mít nikdy tolik èasu, jako doteï, v dobì studií. Navíc takový zpùsob organizace, kdy jsem vlastnì byla já osobou zodpovìdnou za všechno(což mi michodem zabírá cca 1-2 dny v týdnu), není udržitelný. Dalším nápadem bylo vytvoøení nového systému organizování akcí. Organizátor akce by mìl sestavit písemnou pøihlášku, kde akci pøestaví: harmonogram, kolik bude potøebovat pomocníkù a kde je vezme, rozpoèet (vèetnì možných sponzorù). Pøihlášky se budou pøedkládat Radì k urèitému datu a bude z nich tvoøen rozèní plán a rozpoèet Barvínku. Všechna tato pravidla budou souèástí organizaèního manuálu, kde bude navíc uvedeno, kdo má v Barvínku na starosti jaké aktivity, jaké máme vybavení, kde je možné si ho pùjèit, na jakých místech svoje akce propagovat, pravidla pro informování o akci v rámce Barvínku, forma závìreèné zprávy akce a zpìtné vazby...atd. V rámci zlepšení komunikace se pokusíme vytvoøit pravidla zveøejòování akcí na webu, na nástìnkách´, zkusíme zprovoznit RSS kanál. Tohle všechno je jenom nástøel, konkrétní podoba bude teprve vymyšlena. Navíc si myslím, že by by bylo fajn zkusit udìlat ještì druhý díl plánování a zkusit se zamyslet nad aktivitami, které Barvínek dìlá nebo by dìlat mohl.
A ještì jedna novinka, Rada Barvínku se bude scházet v pravidelných termínech(napø. první úterý v mìsíci), takže si každý mùže tyto dny pohlídat a klidnì nám pøijít pomoci. Víc hlav, víc vymyslí. A nebo si alespoò zkuste odchytnou pøíslušného ministra .
80   mám na srdci
Autor: Dáša Datum: 2009-04-20 22:53:41
Minulý týden jsem byla s manželem za jarním kvítím na Studnických loukách. Samá prvosenka, tolik jich tam ještì nikdy nebylo. Do mìsíce pokvetou prstnatce a u potoka jsou ještì kupky sena od loòska, kupodivu ideálnì suchého. Bylo by fajn je uklidit, než pøijdou první hledaèi orchidejí - a´t nemáme ostudu. A taky tu nauènou stezku bych s dìtmi a se studenty ráda využívala. Tabuli ke studánce znovu zabuduje taka, už mi to slíbil.S dokonèením a obnovením ostatních tabulí taky rád pomùže, dokonce by si to pøál.
 
Autor: Via Datum: 2009-04-22 23:36:35
 
  dovolím si reagovat na vzkazovníku.  
79   ještì nìco na vysvìtlenou
Autor: Janina Datum: 2009-04-20 21:44:37
Už toho bylo napsáno hodnì, a pøesto mám potøebu ještì nìco málo dovysvìtlit. Bude se to asi pøevážnì týkat textu, co napsal Radek.
To, že jsou èlenové, kteøí jsou schopni organizovat akce se svými malými èi mladšími dìtmi pro ostatní, považuji za mimoøádnou schopnost - a upøímnì, klobouk dolù.
Ale myslím si, že každý z nás byl obdarován urèitými schopnostmi, vlastnostmi, dovednostmi a jsou hranice, za které, i když by èlovìk tøeba moc chtìl, prostì jít nemùže.
Tìžko se mùže se svým sportovním výkonem srovnávat žák základní školy v místní tìlocviènì s vrcholovým sportovcem nìkde na olympiádì. A pøitom o kvalitì "èlovìèiny" jejich sportovní výkon nic nevypovídá.
Když jsem nastoupila na mateøskou, zvažovala jsem, jestli z Barvínku nevystoupit - vìdìla jsem, že veškerá a nejen barvínkovská aktivita pùjde stranou a být jen "do poètu" se mi moc nechtìlo. Nakonec jsem pøeci jen zùstala a doufám, že se mi aspoò malièko v budoucnu podaøí "naskoèit" a nìjakým zpùsobem se zapojit.
Nevím, jestli jste si taky nìkdy aspoò zkusili pøedstavit, jak by vypadal takový snìm, rada èi strategické plánování, kde je potøeba nìco øešit a vyøešit, kdyby jsme si všichni nebo spíš všechny pøivedly svoje dìti. Nejsem si zcela jistá, jestli by je nìkdo pøekøièel.
(to jen k té pøátelské a pohodové atmosféøe s dìtmi...ono to mnohdy tak idylické není)
"Tøetí úèastnická" - myslím, že to Radek dobøe vystihl, a víceménì souhlasím. Sama jsem dlouho øešila, jestli mám nìjaké právo se vyjadøovat k souèasné situaci, když se nìjak aktivnì nepodílím na èinnosti. Nejsem si úplnì jistá... ale snad pøeci..

Další vìc, co Radek zmiòoval, je dùvìra. Když budeme k sobì hodnì upøímní, jsme opravdu pøekvapení tím, že dùvìra mezi námi není? Vždy o sobì nic nevíme, v podstatì se neznáme a dùvìra potøebuje èas a spoleènì strávený èas, spoustu prožitých chvil a až tam se ukáže, komu a za jakých okolností mùžu vìøit. A to už záleží jen na nás - jestli o to stojíme spolu nìkam jít, spolu smìøovat, a vytváøet prostøedí k tomu, aby ona zmiòovaná dùvìra mohla vzniknout. Samozøejmì, bylo by to krásné, kdyby to všechno bylo hned na lusknutí prstu, ale na to už jsme asi trochu velcí...
Hodnì mì potìšilo takové milé a možná nenápadné pozvání na kosení luk, a upøímnì, napsal jsi, Radku, hezky, že staèí pøijít tøeba i jen s obyèejnou buchtou...
(myslím, že mnozí z nás se toho báli, jen tak pøijít...) o to víc mì to tìší, že to tady takhle upøímnì zaznìlo.
Už po snìmu jsme se s nìkolika lidmi domlouvali, že na pøíští kosení vyrazíme (samozøejmì s mírnou obavou, jak nás vezmete mezi sebe - možná nám to teï pùjde lehèeji...)I my jsme totiž na kosení zažili a prožili spoustu krásných chvil a máme na nì krásné vzpomínky...
A ještì jedna vìc, kdyby se nìkomu z vás, co jste se úèastnili strategického plánování, chtìlo napsat nìco víc z tìch výstupù, byla bych moc ráda (a možná nejen já).
Akce Barvínci Barvínkùm by možná ledasèemu mohla pomoct (zdá se mi to taky jako dobrý nápad)

 
Autor: dáša Datum: 2009-04-20 22:12:46
 
  Jani díky! A pøed Radkem smekám! Už se tìším na to kosení. A nemusí nás tam být 30 dospìlákù, jako v prvních letech kosení. Hlavnì, když bude pohùdka. A ty buchty napeèu! A pro dìti brambory v popelu, prosím. Na to se kouzelnì vzpomíná. Hlavnì, aby mìl pan profesor radost! Aby se založenýma rukama chodil kolem nás, spokojený, s úsmìvem na tváøi, pamatujete!Dìlejte si vy mláïata v Barvínku, co chcete, ale vždy tak, aby se profesor Èerný na nás díval s úsmìvem. Vìøil nám, vìøil nám víc, než si mnozí dovedete pøedtavit. Pøed posledním odjezdem z Podomí se mnou dlouze a neplánovanì hovoøil pøed domem Sotoláøových na Trávníkách, volnì popocházel od domu k chodníku, jako by tušil, že už se do Podomí za rok pøeze všechny smìlé plány nevrátí.  
 
Autor: Majka Datum: 2009-04-20 22:24:32
 
  Co k tomu dodat, díky, vše podstatné bylo øeèeno  
 
Autor: Bradek Datum: 2009-04-21 10:39:57
 
  Ještì pøidám poslení pøíspìvek neobsahující konkrétní øešení urèitého problému: Pøiznávám, že mì osobnì takto zásadní nedùvìra (ne ve mì, ale ve skupinu lidí nìkolik let v barvínku aktivních, obsahující souèastného i bývalého místopøedsedu) opravdu docela pøekvapila. Ale to nechci rozebírat, je to vìc osobního pøístupu a zkušeností. Jsem ochoten zapracovat na tom, abychom si dùvìru získali. Pøestože nejsme matky dìtí, ale pouze pracující studenti, studující pracanti, a nebo jen pracující, tak i náše èasové a jiné možnosti jsou omezené, a pøípadný úspìch/neúspìch bude zásluhou nás všech.  
 
Autor: Majka Datum: 2009-04-21 13:13:28
 
  Zdravím Radku, myslím si, že se nejedná o zásadní nedùvìru. Ale podle mého je dùvìra druhem vztahu a je potøeba na ní pracovat, tak jako na každém vztahu, který má fungovat. Nikdo si nemyslí, že studenti, pracující studenti...mají volného èasu na rozdávání, ale v pøípadì, že mi v postýlkách spí dvì malé dìti, tak se nemùžu sbalit a nìkam odkráèet, jako jsem to mohla dìlat za dob svých studií nebo po nástupu do práce. Je to otázka volby a taky osobních zkušeností a ty jsou v urèitém okamžiku nepøenostné. Nìkteré vìci je tøeba zažít. Nechci v žádném pøípadì mentorovat, ale mluvím z vlastní zkušenosti. Vím, že jsem nìco vnímala jinak v osmnácti, jinak ve dvaceti, ve tøiceti...  

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.