Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::
 Zdravotní kurs ZdrSem Standart
  19/04/2011 20:11:26  
Tož 13.4 – 17.4. se nìkteøí z nás zúèastnili zdravotnického kurzu ZdrSem, který se vyznaèuje uèením zážitkem. No, a protože jsem byl jeden z nich, tak se vám to nyní pokusím popsat. (Ale neèekejte žádné velké detaily. Krve sice bylo hodnì, ale není potøeba, aby se vám udìlalo nevolno ze ètení tohoto rádoby èlánku :-))

Je støeda (je jedno jestli to ètete ve ètvrtek) nìco kolem šesté veèer. A v konferenèním sále v hotelu Vrchovina v Podomí usedáme na židlièky plní oèekávání a (nìkteøí) nadšení. Když už jsme sedìli všichni na tìch zmínìných židlièkách a dohromady jsme tvoøili takovej pùlkruh, který mìl v èele dva instruktory, zaèlo se. A jak jinak se mùže zaèít, než seznamováním všech zúèastnìných a nìjakým uvedením do „situace“, v které jsem (v tu chvíli jsem nevìdìl, jestli bohužel nebo bohudík) až po uši.

Støedeèní teorie se týkala více-ménì prvního kroku (naše bezpeèí) - co to je, jak to je a to že v žádném pøípadì nejde pøeskoèit a jít hned na druhý krok. No popravdì mám v hlavì poøádnej guláš, takže nejsem schopnìj øíct, co všechno se øešilo a myslím, že by to asi zajímalo málokoho, mnohem zajímavìjší byla praktická èást.
Šest lidí šlo ven a zbytek se rozdìlil na dvì skupiny a èekal. Tak nìjak jsem èekal, co by mohlo pøijít, ale to co pøišlo, jsem fakt neèekal. Jediné, co nám øekla instruktorka bylo: “jedna skupina doprava, druhá doleva“. Já šel doleva za zbytkem skupinky. Staèilo jen vyjít ze vchodu a už to èlovìk vidìl. Auto se dvìma cestujícíma srazilo mladou ženu, která teï ležela pøed autem na zemi. Kupodivu nás to asi moc nevzrušovalo, protože jsme nebìželi (oproti druhé skupince, kde prej bìžel i Vía:). Moc si toho nepamatuju díky - „tunel“ se tomu øíká. Vím, že Franta se vrhl vyšetøit šoféra a køikl po mnì, a se postarám o spolujezdkyni. Já jí slyšel už døív (nešla pøeslechnout), ale nevìdìl jsem, co udìlat a ta instrukce mì docela nakopla. Otevøel jsem jí dveøe a ona hystericky nadávala manželovy, který byl od krve, ta mu tekla z hlavy až na volant. Dokonce se mi jí podaøilo i odpoutat, ale ven z auta se jí nechtìlo. Furt nadávala a dokonce párkrát zacloumala i s poranìným manželem (mìla sílu no), po trošce potøebného násilí jsem jí s Markétou vytáhl ven a jal se jí uklidòovat. Mezi tím nìkdo už zavolal záchranku. Nìjak jsem nevìdìl co dìlat, tak jsem se šel poptat, jestli nechce nìkdo s nìèím, pardon nìkým, pomoct. Což byla chyba, protože jen jsem se vzdálil, tak hysterická madam se dostala zpìt do auta a, než jsem jí staèil opìt vytáhnout, tak solidnì zatøásla s manželem. Dál mám zase docela okno a pamatuju si už jen, že jsem šel mávat na sanitku. Která pøijela (jakože pøijela), ale z úplnì jiné strany, než jsem mával já. No a pøíjezdem sanitky to pro nás nyní skonèilo.
Pak následovalo rozebrání toho, jak a co jsme udìlali, teda spíš neudìlali, a pak už jsme se rozešli spát.
Ètvrtek zaèal docela nudnì (rána bývaj tìžký) teorií, což se ale docela obrátilo, protože zrovna když jsme všichni byli zamyšlení nad vysvìtlovanou situací cyklisty, vbìhla do místnosti vydìšená hysterická žena, která nás honem volala, a jí jdeme pomoct s manželem.
Prej se s ním pohádala a hádka skonèila tak, že manžel ležel na schodišti, v tìle nùž na porcování biftekù a všude bylo krve jak z vola. Manželka ho doslova zapíchla jako èuníka - no a na nás zùstalo ho zachránit. Protože nás bylo moc a všichni jsme prostì zachraòovat nemohli, tak se toho ujal Martin, který pána i s nožem obvázal a nìkdo zavolal sanitku. A opìt to konèilo jejím pøíjezdem.
Zase jsme si to tak nìjak rozebrali, co se má a nemá dìlat v takové situaci. A prostì další teorie, s kterou vás nebudu zatìžovat a radìji vám popíšu další zabijáckou simulaci. :)
Rozdìlili nás na pùlky a jedna šla ven a druhá polovina èekala na zavolání. Èekala a èekala, až se koneènì otevøely dveøe a instrukce byla, že si každej venku má najít „mrtvolku“ a postarat se o ní.
Já jsem si našel mrtvolku Františka, který sedìl v trávì vedle rezavého plechu, a když jsem k nìmu pøišel, tak mì obšastnil støíkancem krve s jeho pravého pøedloktí na mojí levou botu. To taky byla vìc, kterou jsem mìl ošetøit (ruku, ne botu). Ze zaèátku jsem tak nìjak nevìdìl co, a i když byl Franta docela bdìlý, tak si tu ránu nemohl chytit druhou rukou, takže mi nezbývalo nic jiného, než mu ránu zavázat mým šátkem (samozøejmì v rukavicích), potom jsem se rozbìhl zavolat sanitku do vchodu hotelu a tam jsem dokonce našel i hotový obvaz è. 3, tak sem to pak zamotal ještì tímto, ale ne zrovna úspìšnì, protože za chvilku krev crèela i pøes ten obvaz po Frantovì ruce na zem. Každopádnì to ale pøežil a my už zase sedìli v naší milované místnosti a probírali teorii.

No a tak nìjak vypadal celý kurz až do nedìlní zkoušky, kterou jsme mimochodem udìlali všichni, a kdybych vám to mìl popisovat celé, tak to asi nikdo nepøeète (øíkal brácha). No tak doufám, že jsem vám to aspoò nìjak pøiblížil a vy si mohli udìlat nìjakej obrázek.

Jo a výsledkem toho všeho je, že já, Franta, Petra, Katka a Vía jsme teï oficiálnì zdravotníkem zotavovacích akcí pro dìti a mládež. :D

Uka fotky z akce::>>
Autorem je Ondra

Komente:
Autor:


Koment:

Kontrola proti spamu, opi text z obrzku:
Autor: k8 caisno

3/07/2024 14:40:58

Top Casino Trực Tuyến Hợp Ph
Autor: k8 casino

3/07/2024 14:40:38

Top Casino Trực Tuyến Hợp Ph
Autor: https://spinbetter.me/

23/06/2024 17:35:06

https://spinbetter.me/
Autor: https://thb168.mobi/

23/06/2024 17:34:57

https://thb168.mobi/
Autor: https://va999.mobi/

23/06/2024 17:34:49

https://va999.mobi/
Autor: https://win-bet.mobi/

23/06/2024 17:34:39

https://win-bet.mobi/
Autor: https://zuma789.mobi/

23/06/2024 17:34:27

https://zuma789.mobi/
Autor: https://vesov.net/

23/06/2024 17:34:19

https://vesov.net/
Autor: https://shugendo.org/

23/06/2024 17:34:11

https://shugendo.org/
Autor: https://filmkritiken.org/

23/06/2024 17:33:43

https://filmkritiken.org/
Autor: https://shirockys.com/

23/06/2024 17:33:33

https://shirockys.com/
Autor: https://westhillconsulting.info/

23/06/2024 17:33:26

https://westhillconsulting.info/
Autor: https://windblazelighter.com/

19/06/2024 13:43:17

https://windblazelighter.com/
Autor: https://inshapefair.com/

19/06/2024 13:43:10

https://inshapefair.com/
Autor: https://montanaherbgathering.org/

19/06/2024 13:43:02

https://montanaherbgathering.org/
Autor: https://internetarchivists.org/

19/06/2024 13:42:56

https://internetarchivists.org/
Autor: https://chirothemes.com/

19/06/2024 13:42:48

https://chirothemes.com/
Autor: https://timbrickmusic.com/

19/06/2024 13:42:41

https://timbrickmusic.com/
Autor: https://fanaworldtravel.com/

19/06/2024 13:42:34

https://fanaworldtravel.com/
Autor: https://borisovwater.com/

19/06/2024 13:42:28

https://borisovwater.com/
Autor: https://yogakiev.com/

19/06/2024 13:42:21

https://yogakiev.com/
Autor: https://tagfetcher.com/

19/06/2024 13:42:16

https://tagfetcher.com/
Autor: jolibet

30/04/2024 07:17:15

I Like!! Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Keep writing.
jolibet

Autor: service provider

27/02/2024 08:34:30

We all have our favorites and our preferences, right? Here in Jaipur Call Girls , we respect and we value our clients
Autor: service provider

27/02/2024 08:34:29

We all have our favorites and our preferences, right? Here in Jaipur Call Girls , we respect and we value our clients
Autor: service provider

27/02/2024 08:33:52

We all have our favorites and our preferences, right? Here in Jaipur Call Girls , we respect and we value our clients
Autor: service provider

27/02/2024 08:33:38

We all have our favorites and our preferences, right? Here in Jaipur Call Girls , we respect and we value our clients
Autor: HorseRacing

22/01/2024 06:34:32

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.
horse racing odds

Autor: bilalkhan

4/12/2023 15:51:49


HAVE TOP CLASS FUN WITH US TOP ESCORTS MODEL Lahore Lahore Escort Services Now it is a fun time and indulging in your libidinal desires. Choose the right Lahore escort services through the most reputable escorts agency in Lahore
Call Girl Services Lahore Every call girls showcased in our picture gallery is 100% real and captured by professional photographers.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: bilalkhan

27/11/2023 13:15:18


HAVE TOP CLASS FUN WITH US TOP ESCORTS MODEL Lahore Lahore Escort Services Now it is a fun time and indulging in your libidinal desires. Choose the right Lahore escort services through the most reputable escorts agency in Lahore
Call Girl Services Lahore Every call girls showcased in our picture gallery is 100% real and captured by professional photographers.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: OKBet

31/10/2023 04:44:23

Your blog has piqued a lot of real interest. I can see why since you have done such a good job of making it interesting. I appreciate your efforts very much.
online casino philippines

Autor: pgslot168z

8/09/2023 15:43:31

pgslot wallet เว็บสล็อตแตกหนัก รวมเกมมันส์ อัปเดตใหม่ทุกวัน
Autor: https://mymelee.com/

22/08/2023 04:19:31

I would repeat that we site visitors are quite blessed to live in a useful community with many marvellous individuals with helpful principles. https://mymelee.com/

Autor: 메이저사이트

22/08/2023 04:19:16

The overall look of your site is wonderful, as well as the content! 메이저사이트

Autor: https://therowdylender.com/

22/08/2023 04:19:07

I would want to offer a enormous thumbs up to the great info you might have here with this post. https://therowdylender.com/

Autor: 토토사이트

22/08/2023 04:18:56

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. 토토사이트

Autor: xaid

1/06/2023 15:16:35

Latest Government and Private Jobs have been updating here daily to help those jobseekers who are searching for new jobs opportunities in Pakistan. Find new jobs advertisement from Today Newspaper to apply for Govt Jobs in Pakistan
Autor: Halloween sweatshirt

21/09/2022 20:42:43

Ideal for any situation, a unisex heavy blend crewneck sweatshirt is pure comfort. These garments are made from polyester and cotton. Halloween sweatshirt

Autor: Medical intuitive health reading

21/09/2022 20:38:38

An alchemist, occultist, and energy reader/healer. I channel health information through intensive pendulum readings that target precise issues and allow you to gain information, and therefore control, over your own health. Medical intuitive health reading

Autor: Medical intuitive health reading

20/09/2022 13:00:58

An alchemist, occultist, and energy reader/healer. I channel health information through intensive pendulum readings that target precise issues and allow you to gain information, and therefore control, over your own health. Medical intuitive health reading

Autor: bilalkhan

7/09/2022 12:41:51We

Autor: bilalkhan

7/09/2022 12:41:38They dissect what clients are searching for and address comparative issues. Call Girls in Islamabad You simply need to visit our site to enroll in these women. Likewise, their situating levels are recorded. Islamabad Call Girls You should just pick the woman and cause the installment and the person in question can return to you in the time you need.
visit our website:- https://vipislamabadescorts.agency/call-girls-in-islamabad/


Autor: bilalkhan

7/09/2022 12:41:25you need to join hands with our agency. Karchi Hot Girls Looking for Explore Real Lahore Escorts Services, you have landed on our website Shahnaz Khan Cal Girl, Sex in Karachi Regardless of how you like to support the stunning sentiment of your life, they can

Autor: bilalkhan

7/09/2022 12:41:07All Types of Female Escorts in Lahore We Will Offer For You. Islamabad Hot Girls we have created the website for you so that you can book the most beautiful Female Lahore escort Girls and most Take advantage of good Sexual service. Sex in Islamabad which will now take you to the world of Escort Services and will match you with the beautiful Call girls in Islamabad.
visit our website:- https://islamabadsuperstar.com/

Autor: bilalkhan

7/09/2022 12:40:29We

Autor: bilalkhan

7/09/2022 12:37:26


HAVE TOP CLASS FUN WITH US TOP ESCORTS MODEL Lahore Lahore Escort Services Now it is a fun time and indulging in your libidinal desires. Choose the right Lahore escort services through the most reputable escorts agency in Lahore
Call Girl Services Lahore Every call girls showcased in our picture gallery is 100% real and captured by professional photographers.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: bilalkhan

27/07/2022 08:16:06They dissect what clients are searching for and address comparative issues. Call Girls in Karachi You simply need to visit our site to enroll in these women. Likewise, their situating levels are recorded. Escorts in Karachi You should just pick the woman and cause the installment and the person in question can return to you in the time you need.
visit our website:- https://oobbenkarachi.com/call-girls-in-karachi/

Autor: bilalkhan

27/07/2022 08:09:48


Moreover, you are going to feel damn amazing with them. Call Girls in Lahore They are damn sexy, and their moves are sexy and hot. Just call us on the given numbers and let us provide you ultimate services. Escorts in Lahore then you will see how the actresses are hot all the time. Well, the same goes for our independent escorts in Lahore.
visit our website:- https://oobbenlahore.com/call-girls-in-lahore/

Autor: bilalkhan

27/07/2022 08:08:38


HAVE TOP CLASS FUN WITH US TOP ESCORTS MODEL Lahore Lahore Escort Services Now it is a fun time and indulging in your libidinal desires. Choose the right Lahore escort services through the most reputable escorts agency in Lahore
Call Girl Services Lahore Every call girls showcased in our picture gallery is 100% real and captured by professional photographers.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: Bisma

1/04/2022 21:41:24

LUXURY CALL GIRLS IN Islamabad hot Girls

WITH GOAL TO SATISFY YOUR WISH.
masoma is the most beautiful sexiest model Call girls in islamabad who can satisfy all erotic requirement and make men awestruck. masoma is happy to do anything with her hourglass body which makes her clients happy. If you need to see masoma real picture before booking just connect us on the email or WhatsApp, will send you the latest pictures and you can book her without any doubt.
There are no professional call girls in Islamabad within my team.


Autor: bilalkhan

1/04/2022 21:39:47


HAVE TOP CLASS FUN WITH US TOP ESCORTS MODEL Lahore Lahore Escort Services Now it is a fun time and indulging in your libidinal desires. Choose the right Lahore escort services through the most reputable escorts agency in Lahore
Call Girl Services Lahore Every call girls showcased in our picture gallery is 100% real and captured by professional photographers.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: bilalkhan

1/04/2022 21:17:15


HAVE TOP CLASS FUN WITH US TOP ESCORTS MODEL Lahore Lahore Escort Services Now it is a fun time and indulging in your libidinal desires. Choose the right Lahore escort services through the most reputable escorts agency in Lahore
Call Girl Services Lahore Every call girls showcased in our picture gallery is 100% real and captured by professional photographers.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: bilalkhan

1/04/2022 12:42:10


HAVE TOP CLASS FUN WITH US TOP ESCORTS MODEL Lahore Lahore Escort Services Now it is a fun time and indulging in your libidinal desires. Choose the right Lahore escort services through the most reputable escorts agency in Lahore
Call Girl Services Lahore Every call girls showcased in our picture gallery is 100% real and captured by professional photographers.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: bilalkhan

1/04/2022 12:41:29


HAVE TOP CLASS FUN WITH US TOP ESCORTS MODEL Lahore Lahore Escort Services Now it is a fun time and indulging in your libidinal desires. Choose the right Lahore escort services through the most reputable escorts agency in Lahore
Call Girl Services Lahore Every call girls showcased in our picture gallery is 100% real and captured by professional photographers.
visit our website:- https://www.lahoreescorts.website/


Autor: Nishaknapp

8/10/2021 04:34:35

Thanks, heaps again for the tips, 먹튀검증


Autor: Bella

27/07/2021 05:47:26

Keep up the great work, I read a few blog posts on this site, and I conceive that your web blog is fascinating and holds circles of fantastic info. โชคดีบาคาร่า
Autor: 2018.8.11xukaimin

11/08/2018 03:04:56

prada


burberry clothing


kate spade uk


clarisonic mia


longchamp handbags


aaron rodgers jersey


softball bats


jordan 4


burberry


hermes birkin


chloe handbags


jordan xx9


louboutin pas cher


mulberry


basketball shoes


lululemon outlet


lunette oakley


lacoste jeans


ferragamo


chaussure nike


longchamp pas cher


dsquared2 outlet


germany world cup jersey


dior sunglasses


cartier bracelet


chrome hearts jewelry


ralph lauren outlet


carrera sunglasses


coach outlet online


kevin durant jerseyAutor: 2018.8.11xukaimin

11/08/2018 03:04:54

prada


burberry clothing


kate spade uk


clarisonic mia


longchamp handbags


aaron rodgers jersey


softball bats


jordan 4


burberry


hermes birkin


chloe handbags


jordan xx9


louboutin pas cher


mulberry


basketball shoes


lululemon outlet


lunette oakley


lacoste jeans


ferragamo


chaussure nike


longchamp pas cher


dsquared2 outlet


germany world cup jersey


dior sunglasses


cartier bracelet


chrome hearts jewelry


ralph lauren outlet


carrera sunglasses


coach outlet online


kevin durant jerseyAutor: chenlina

25/07/2018 03:31:25

chenlina20180725

true religion


nike air max 270


jordan shoes


adidas slides


tag heuer watches


jordan shoes


nike running shoes


ralph lauren


michael kors outlet clearance


puma shoes


nike factory store


sophia webster


yoga pants


paul george shoes


christian louboutin shoes


ray ban sunglasses for women


nike outlet


longchamp outlet


ralph lauren polo


canada goose outlet


polo outlet


michael kors bags


adidas jeremy scott


converse shoes


michael kors outlet clearance


nike air max


tory burch shoes


timberland boots


nike air force 1


balenciaga shoesAutor: yaoxuemei

15/06/2018 13:51:31

yaoxuemei20180615

coach outlet


coach outlet online


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


yeezy boost 350


kate spade outlet


clarks shoes


gucci outlet


polo outlet


ugg outlet


pandora jewelry


coach outlet


michael kors outlet


polo ralph lauren


mcm outlet


kate spade outlet


canada goose jackets


nhl jerseys


canada goose jackets


cheap nfl jerseys


mulberry handbags


cheap jordans


nfl jerseys


pandora outlet


nike outlet


polo outlet


michael kors outlet


nike air max


adidas nmd


pandora outlet


moncler outlet


pandora charms


mbt shoes


true religion jeans


adidas nmd


pandora outlet


uggs canada


coach outlet


coach outlet


ugg outletAutor: chenlixiang

29/05/2018 07:48:31

2018.5.29chenlixiang

clarks shoes


converse uk


tiffany rings


nike pas cher


coach factory outlet


lebron ambassador 10


adidas trainers uk


lacoste shoes


pandora uk


sac michael kors


cheap jerseys


tom brady jerseys


kenzo clothing


swarovski rings


nike air trainers


karen millen


paul george shoes


lululemon


true religion jeans


puma outlet


2018.5.29chenlixiang

Autor: hzxhzx

18/05/2018 05:39:25

adidas outlet


adidas originals


nike shox


nike air max


vans outlet


givenchy handbags


ray ban sunglasses


balenciaga sandals


christian louboutin


nike kyrie 3


kate spade outlet


roshe run


stephen curry shoes


nike air max 90


ralph lauren uk


hzx20180518

Autor: hzx

12/04/2018 05:19:56

michael kors


converse outlet


nike outlet store online


nike shox


dolce and gabbana


mlb jerseys


nhl jerseys


jordan 4


nike blazer


dansko


alexander mcqueen


michael kors outlet


nike roshe


rolex watches


balenciaga


replica rolex watches


coach outlet


fitflops


coach factory outlet


coach outlet online


polo ralph


louboutin


air max


gucci slides


jordan


polo outlet


burberry sale


kate spade outlet


nike shoes


longchamp


fitflops


cheap jerseys


true religion jeans


birkenstock sandals


coach outlet


mishka clothing


cheap nfl jerseys


coach factory outlet


louis vuitton


toms outlet


nfl jerseys


adidas yeezy


links of london


mlb jerseys


pandora jewelry


coach outlet


adidas outlet


roshe run


adidas jeremy scott


ray bans


hzx2018.4.12

Autor: yueqin

19/03/2018 08:28:18

canada goose uk


cheap ray ban sunglasses


canada goose outlet


louis vuitton outlet online


vans shoes


pandora charms sale clearance


adidas yeezy


michael kors outlet


coach outlet


polo outlet


cheap ray bans


michael kors outlet


louis vuitton outlet online


birkenstock


salvatore ferragamo shoes


180319yueqin

Autor: chenlina

8/02/2018 04:06:17

chenlina20180208

oakley sunglasses


adidas uk


mont blanc


moncler jackets


louboutin


michael kors handbags


pandora jewelry


true religion jeans


ugg


air max 1


nike factory outlet


asicsasics running shoes


north face jackets


nike revolution


polo ralph


air max 90


fitflops


baseball jerseys


canada goose outlet


coach outlet online


coach handbags


herve leger dresses


moncler jacken


nike blazer


jordan


cheap nhl jerseys


dolce and gabbana


ray ban


pandora charms


air max plusAutor: chenlixiang

30/01/2018 04:21:17

2018.1.30chenlixiang

cheap wedding dresses


softball bats


kobe bryant shoes


nike pas cher


north face soldes


michael kors handbags


kobe 9 elite


the north face


ray ban


michael jordan


longchamp handbags


asics gel


ugg boots clearance


nike air max 2017


polo ralph lauren


uggs


adidas flip-flops


montre homme


louboutin pas cher


nike factory


2018.1.30chenlixiang

Autor: wanglili

21/12/2017 08:13:36

20171221wanglili

cheap ugg boots


christian louboutin outlet


clarks shoes


ugg boots clearance


cheap nfl jerseys


canada goose jackets


ralph lauren uk


mlb jerseys wholesale


ugg outlet


cheap ugg boots


20171221wanglili

Autor: chenlina

8/12/2017 04:18:05

chenlina20171208

air jordan


ugg outlet


supra shoes


canada goose outlet


hermes uk


ugg canada


canada goose


polo ralph lauren outlet


supreme outlet


uggs outlet


jordan shoes


moncler jackets


hollister clothing


baseball jerseys


canada goose jackets

michael kors outlet online


true religion


nba jerseys


ugg outlet store

polo ralph lauren


burberry scarf


uggs outlet


doudoune canada goose


mulberry


north face outlet


uggs outlet


ray bans


nfl jerseys

giuseppe zanotti shoes


hermesAutor: xiaozheng6666

3/09/2017 07:56:52

2017-9-3 xiaozheng6666

michael kors outlet clearance


ugg outlet


polo ralph lauren


true religion outlet


coach outlet online


cheap nba jersey


tory burch handbags


oakley sunglasses wholesale


mulberry bags


uggs outlet


nike trainers


polo ralph lauren


polo outlet


nba jersey


canada goose outlet


mulberry handbags


ray ban sunglasses


asics running shoes


ralph lauren outlet


coach outletAutor: wty123

25/08/2017 05:57:51

[b][/b], north face, coach factory online, pandora, ferragamo, minnesota timberwolves, air max 90, burberry online shop, giuseppe shoes, nike free run, barbour mens jackets, iphone 5 cases, kobe bryant jersey, prada, ralph lauren online, jerseys from china, michael kors, cheap eyeglasses, jimmy choo shoes, soccer outlet online, toronto raptors, cheap oakley sunglasses, mcm backpack outlet, burberry bags outlet, clothing websites, polo ralph, nfl eagles, chrome hearts jewelry, shop coach factory, the north face outlet, milwaukee bucks, ray ban sunglasses, cheap michael kors, nike outlet store, valentino shoes outlet, nike huarache, north face backpacks, nike online,
Autor: myy

12/04/2017 13:53:04

adidas, swarovski jewelry, red bottom shoes, jerseys from china, soccer shoes outlet, adidas online, bcbg max azria, raiders jerseys, jerseys from china, nike outlet, new balance, glasses frames, ray bans, polo ralph lauren outlet, juicy couture outlet, knockoff handbags, michael kors, marc by marc jacobs, pandora charms, swarovski crystal, hollister clothing store, north face, longchamp, eagles jerseys, ralph lauren factory store, toronto raptors jersey, nike.dk, oakley, indoor soccer shoes, ralph lauren outlet, burberry online shop, timberland boots, rolex watches, bills jerseys, azcardinals jerseys, burberry outlet online, baseball jerseys, converse chucks, nike shoes outlet, michael kors bags, ray ban sonnenbrillen, handbags outlet, rayban, valentino outlet, chicago bulls jersey, texans jerseys, nike shoes, rams jerseys, barbour outlet, cowboys jerseys, true religion outlet, michael kors outlet online sale, ralph lauren outlet, iphone 5s cases, michael kors, coach store,
Autor: tGkXyJIxIdgRYW

5/08/2011 04:41:04

viagra 848592 order prednisone 8-((
Autor: František

27/04/2011 20:04:57

Teda, sice nevím, kdo z vás dvou to psal, jestli Ondráš, nebo Matùš, ale rozhodnì je to výbornì napsaný! Je v tom silnì cítit vliv jistého autora sci-fi literatury (èemuž napomáhá popisované množství krve, jen upírù a mozkù rozpláclých o zeï tam je málo). Každopárnì fakt super èlánek! A jestli tak budeš pokraèovat dál, tak vím, kdo bude nástupce onoho nejmenovaného autora! :D
Autor: Kaèa

26/04/2011 22:19:30

Ahoj Ivo:), jsme rádi, že se ti naše stránky líbí:)a rádi tì uvidíme.
Jitko urèitì se ohlednì té simulace ozvi a nìjak to vymyslíme! :)

Autor: ivak

22/04/2011 19:16:11

Ondro, pìkné to máš!

jojo,byl to supr zdrsem!
bìžím koupit hnedle sabotéra!
to byla pecka, stejnì jako celý kurz s Vami. díky za nìj! Pìknì mì to nakoplo...

cizak ivak:)

P.S.sim, sim, jito, mùžu taky simulovat??rukavice budu mit vlastni;)

P.P.S. taky vam musim pochvalit stranky, obzvlast vytrvalost psat èlanky ke každe akci... no klobouk dolù.

Autor: jitka k

21/04/2011 08:15:32

Já bych to urèitì doèetla i delší! Pìkný. Smekám pøed outdoorovou sekcí, jak vám to hezky a sehranì funguje....

V èervnu má být u nás ve škole nìjaký projektový den - nìco jako pøežití pøi hromadných neštìstích nebo tak nìjak... Budou tam hasièi, policajti,... a pan øeditel se nechal slyšet, jestli bychom nemohli dìtem nachystat nìjakou reálnou situaci ze zdrsemu... (já + Dáša ---- teda hlavnì já, Dáša toho ve škole moc nepobude) Tak se na vás, milí Barvínci - absolventi Zdrsemu - obracím s prosbou: nechcete si zahrát simulanty a trochu si prosvištit nabyté zkušenosti? Termín jsem nìjak vypustila, ale dám vìdìt.

Autor: Kaèa

20/04/2011 20:59:42

A na Kubu:D Pro drùbež udìláme nìjakej výcuc :)
Autor: Petra

20/04/2011 20:41:04

A taky jste zapomnìli na Báru :-) Fotky od Dany už si stahuju, tak se tìším... Jo, bylo to fakt dost dobrý a pøála bych to i tý naší mládeži - drùbeži.
Autor: Simèa

20/04/2011 20:41:03

Ooo, gratulujii vám!! :) Jinak - muselo to být zajímavé.. A Ondro? Máš to krásnì napsaný, suprovì se to ète =)
Autor: Maruška

20/04/2011 12:44:18

Pìknì to ten Ondra popsal, ještì si to tak všechno pamatovat! Ale pro poøádek je nutno øíct, že z Barvínku tam byli (a úspìšnì absolvovali) ještì další 3 lidi: Maruška, Jitka a Dáša. A pak taky pár "cizákù", kteøí byli moc fajn a docela rychle a dobøe mezi nás zapadli. Však tu urèitì bude brzo pár fotek.
Autor: Kuøátko Evropské

20/04/2011 09:14:38

The best of everything. Fakt tohle zažít já tak chlámu ještì teï.
Autor: Kaèa

19/04/2011 20:31:29

Jojo, pøesnì tak to vypadalo. Spousta krve, stresu, ale i zábavy a super lidí. Myslím si, že nám to hodnì dalo. :)
:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
21.07.2024 18:28:45
Skotaèiny III Helmùv žleb

20.07.2024 17:00:54
Outdoor naopak

20.07.2024 12:51:49
Praseèení 2008

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.