Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Skotaèiny na vodì
  30/05/2009 09:45:56  
Tak máme za sebou další díl skotaèin, který jsme strávili 22. a 23.6. na øece Moravì v lokalitì Hynkov.


Úèast byla velká, celkem 35 malých a velkých vodákù naskládaných do sedmi aut a dvou vozíkù. Byli jsme vìtší kolo...


Cel lnek::>>
Autorem je Maruka

 Víkend na øekách
  11/05/2009 22:00:12  
Prodloužený víkend se mi podaøilo strávit jako prùvodce na Dunajci, Bialce, Èerném Váhu a Belé. Poèasí nám pøálo a tak jsme s partou Rafanù z dolního toku Moravy mohli vrhnout do zpìnìných vod.

Dunajec WWW1 byl na rozjezd...


Cel lnek::>>
Autorem je Va

 Toulcovy maštale
  6/05/2009 08:13:02  
Je jaro - èas na toulání, tak jsme se vydali do blízkého chránìného území Toulcovy maštale u Hlinska.Dvì hodiny jízdy nás pøenesly do kouzelné oblasti pískovcových skal a údolí køišálovì èistých potùèkù.


Z auta v...


Cel lnek::>>
Autorem je Maruka

 Moravice
  26/04/2009 20:01:28  
Dne 19.4. jsme vyrazili na Moravici. Zaèátek zprvu neprobíhal pøesnì podle plánu, za což mohla zábava pøedešlého veèera, která se trošku protáhla a tudíž byli nìkteøí barvínci trošinku ospalí. :-) Ale nakonec jsme vyrazili cel...

Cel lnek::>>
Autorem je Staa

 Den Zemì v Krásensku
  26/04/2009 13:21:47  
25. 4. se v Krásensku slavil Den Zemì a my jsme byli požádáni o vytvoøení lanového stanovištì. Vypravili jsme se tam já (Kaèa) s Frantou. Pùvodní strach o nedostatek materiálu (Vía mìl nìjaká lana na jiné akci) byl opravdu zbyte...

Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.