Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::

 Jak bylo na cestì pøes oceány..?
20/06/2010 19:47:49  
Tak nám o víkendu 18. 6.-20.6. 2010 probìhla další víkendovka-Cesta pøes oceány.. Byli jsme ubytováni v moc pìkné chatièce v Kružberku, kam jsme nedojeli hromadnì, ale dalo by se øíct, že po skupinách vždy v autì s nìjakým organ...

Cel lnek::>>
Autorem je Sima

 Skotaèiny Himaláje oèima úèastníka
  6/05/2010 21:38:15  
Verze I

Pátek: Je super ,že zase vidím všechny ty staré tváøe i když tu bylo i pár úèastníkù které jsem nikdy pøedtím nevidìla, nebo o tom alespoò nevím. Po jízdì vlakem a autobusem a rozøazení do skupin kráèíme sv...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Vsetínská Beèva
  21/03/2010 13:02:14  
V sobotu 20.3. jsem po roce a pùl zabalila neoprén a vše, co k vodì patøí a chystala se udìlat si další puntík u sjetých øek. Konkrétnì u Vsetínské Beèvy.
Z Podomí jsme vyrazili kolem osmé já, Franta, Bradek a Vía smìr Vsetí...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Cesta pøes Sibiø
  17/03/2010 20:08:44  
O víkendu 12.3. – 14.3. úspìšnì probìhla další víkendovka z cyklu skotaèin, tato se zamìøovala na Sibiø.

Dìti a vìtšina dospìlých dorazily kolem sedmnácté hodiny na místo konání, tedy do vesnice Lipná, poblíž Hranic na...


Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Pøíprava na expedici
29/01/2010 22:06:52  
O víkendu od 22. 1. do 24. 1. 2010 probìhla v Krásensku úspìšnì pilotní víkendovka z již druhé série Skotaèin. Ty jsou tentokrát svázány spoleèným tématem cesty kolem svìta, a tak bylo potøeba se nejprve na dlouhou cestu pøiprav...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
24.05.2024 16:28:25
Jednodòovka Køtinské údolí

22.05.2024 16:16:19
Toulcovy maštale

22.05.2024 09:57:38
Skotaèiny na vodì

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.