Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::

 Èerpání u srubu
  15/03/2009 19:00:43  
Pøed týdnem se objevila ta nepotìšující zpráva: Pøed srubem, ke máme za ètrnáct dní organizovat další víkendovku, je skoro pùl metru hluboký rybník.
Nezbývalo, než zaèít hned jednat. Vía vykopal rýhu, kterou odtekla vìtši...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Skotaèiny na bazénu
15/03/2009 18:20:38  
V sobotu 14.3. probìhla mimoøádná, na základì zájmu zorganizovaná, akce z oboru skotaèin.
Všichni jsme se potkali odpoledne v Blansku pøed plaveckým bazénem. S sebou jsme však táhli velké pytle, které svìdèily o tom, že pùjde o ...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Èlánek o Skotaèinách na lyžích + báseò
  4/03/2009 20:11:57  
Koneènì jsem do poèítaèe naukala èlánek, který mìla Simèa za úkol sepsat. Tímto svou smìnku splnila. Gratulujeme. Abychom mìli dílka pohromadì, pøidávám ještì Martinu báseò.

SKOTAÈINY NA LYŽÍCH

V pátek 31.1.2...


Cel lnek::>>
Autorem je Petra

 Skotaèiny jeskynì
  1/03/2009 19:41:08  
Druhá akce z cyklu Skotaèiny se konala tentokrát v centru Moravského krasu. Ubytování bylo zajištìno na jeskyòáøské základnì Slepièárna v Ostrovì u Macochy.
Hlavním bodem programu byl sobotní vstup do veøejnì nepøístupných je...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Nejarní Svratka
  8/02/2009 20:53:09  
Když stoupla v sobotu 7.2.2009 rtu teplomìru na 8°C, zbytky snìhu se zaèaly kvapnì rozpouštìt a vody v øekách burácivì pøibývalo. Rozhodli jsme se tedy vyjet na první jarní vodu - horní Svratku.

Bìhem sobotního rána dostoupal...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.