Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::

 Skotaèiny - kola (nekola)
  30/10/2009 14:43:15  
Tož musím se vám všem pochlubit, že máme za sebou úspìšnì dokonèený další víkend z cyklu Skotaèin, který probìhl ve dnech 23.10 – 25.10 a který se mìl pùvodnì konat v sedlech kol. Ale kvùli špatnému poèasí se z kol stala ...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Skotaèiny na horách - zdolání Snìžky
  28/09/2009 19:49:59  
O víkendu 18. - 20. 9. probìhla další akce z cyklu Skotaèiny. Tentokrát jsem zaúkolovala nové tváøe, aby nám napsaly èlánek, jak se jim to líbilo. Zde je..

V pátek 18. 9. odpoledne jsme vyrazili z Lázní Bìlohrad a jeli autem do ...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Lana - (vysoká) škola v pøírodì
  11/06/2009 11:08:10  
Ještìrka nás s Radkem požádala, abychom jim pøijeli postavit nìjaká lana na školu v pøírodì. Proè ne. Pùvodnì jsme mìli jet pouze na jeden den, ale pak jsme zhodnotili, že poblíž lokality jsou nìjaké lozící skalky, tak že vyra...

Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Skotaèiny na vodì
  30/05/2009 09:45:56  
Tak máme za sebou další díl skotaèin, který jsme strávili 22. a 23.6. na øece Moravì v lokalitì Hynkov.


Úèast byla velká, celkem 35 malých a velkých vodákù naskládaných do sedmi aut a dvou vozíkù. Byli jsme vìtší kolo...


Cel lnek::>>
Autorem je Maruka

 Toulcovy maštale
  6/05/2009 08:13:02  
Je jaro - èas na toulání, tak jsme se vydali do blízkého chránìného území Toulcovy maštale u Hlinska.Dvì hodiny jízdy nás pøenesly do kouzelné oblasti pískovcových skal a údolí køišálovì èistých potùèkù.


Z auta v...


Cel lnek::>>
Autorem je Maruka

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
21.07.2024 18:28:45
Skotaèiny III Helmùv žleb

20.07.2024 17:00:54
Outdoor naopak

20.07.2024 12:51:49
Praseèení 2008

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.