Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::

 Jednodòovka Køtinské údolí
  14/03/2011 21:34:48  
Teplejší bøeznové dny opìt vyhnaly outdooristy do akcí. Ani my jsme nezùstali pozadu a zorganizovali jsme jednodenní výlet nazvaný Køtinské údolí známé i neznámé.
Akce zaèla u køtinského kostela, odkud jsme pìšky putovali údo...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Skotaèiny Yucatánské cenoty
  5/12/2010 19:06:04  
Po dlouhém a nároèném pøemlouvání rodièù mi nakonec bylo dovoleno jet na Bradkovu víkendovku, tudíž jeskyòáøskou s názvem Yucatánské cenoty. Jmenovala se tak proto, že na poloostrovì Yucatán je velké množství jeskyní a my jsm...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Pohoda u Salzy
  21/10/2010 21:07:27  
Salza oèima zaèáteèníka

Je pùlnoc a my pøijíždíme na odpoèívadlo uprostøed rakouských hor. Pøed dvìma dny jsme se s Vrtulníkem rozhodli, že vyrazíme se skoro neznámou skupinkou lidí sjíždìt divokou øeku, s èímž a...


Cel lnek::>>
Autorem je Staa

 Zaniklé národy Støední a Jižní Ameriky
  30/09/2010 09:57:23  
17.-19. záøí 2010 probìhla další víkendovka, tentokrát s názvem „Zaniklé národy Støední a Jižní Ameriky“.
Sraz všech úèastníkù byl v pátek v 17.00 hod. na podomské zastávce, bròáci proto museli odjíždìt už ve ètvrt ...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Boofování v Jedovnicích
18/07/2010 15:50:25  
Je sobota 17. 7. 2010, 12:30 hodin. Sedím za stolem u poèítaèe a najednou mi pípne mobil, který dává znamení, že pøišla SMSka. Píše mi Vía, že dnes, asi ve ètyøi hodiny jede se Standou a Ondrou do Jedovnic do rybníka a jestli se ...

Cel lnek::>>
Autorem je Sima

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.