Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::

 Moravice
  26/04/2009 20:01:28  
Dne 19.4. jsme vyrazili na Moravici. Zaèátek zprvu neprobíhal pøesnì podle plánu, za což mohla zábava pøedešlého veèera, která se trošku protáhla a tudíž byli nìkteøí barvínci trošinku ospalí. :-) Ale nakonec jsme vyrazili cel...

Cel lnek::>>
Autorem je Staa

 Den Zemì v Krásensku
  26/04/2009 13:21:47  
25. 4. se v Krásensku slavil Den Zemì a my jsme byli požádáni o vytvoøení lanového stanovištì. Vypravili jsme se tam já (Kaèa) s Frantou. Pùvodní strach o nedostatek materiálu (Vía mìl nìjaká lana na jiné akci) byl opravdu zbyte...

Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Velikonoèní Maïarsko
  16/04/2009 13:08:57  
Marušèin èlánek mì potvrdil, že s prvními paprsky høejivého slunce se v nás probouzí podobné pocity. Tìm jsme neodolali a na ráno 9.4. jsme zakoupili dva lístky na vlak do Budapešti, zabukovali hostel na jednu noc a vymìnili pár fo...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Ostravice
  8/04/2009 21:45:32  
V sobotu 4.dubna jsme si trochu pøivstali a vyrazili na øeku zvanou Ostravice. V malém poètu ètyø osob jsme asi kolem desáté hodiny dojeli na místo. Lidí bylo opravdu spousta, kam se èlovìk podíval tam nìkdo stál a to ještì nemluvím...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Skotaèiny - pøežití, aneb SURVIVAL
  25/03/2009 19:57:16  
O víkendu probìhla další akce z cyklu SKOTAÈINY. Tentokrát se jednalo o víkend na téma pøežití.

V pátek jsme zaèali oèuchávací cestou v bouøi. Pokraèování probíhalo v tìlocviènì, kde dìti získaly základní dovedno...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.