Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::

 Jednodòovka jeskynì v údolí Øíèky
  7/10/2013 20:21:20  
Po nìjaké dobì jsme se rozhodli uspoøádat nìjakou akci. Že to nebude nijak zvl᚝ poèetná nám bylo, vzhledem k situaci, pøedem jasné. Noèní pøespání jsme nakoneckvùli pøíliš studené noci zrušili. Rozhodli jsme se ale vyrazit...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Podzimní feráty v Gesäuse
  12/10/2012 11:11:32  
... než nám nìkdo stihl øíct, že to nejde, už jsme tam byli...klesáme ze 1200 m vysokého sedla do Eisenerzu a Julie pøestává mrèet. Se snižující se výškou stoupá tlak a já zívnu aby mì luplo v uších... osmimìsíèní Julie to...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Tøi roky se Skotaèinami
13/11/2011 16:18:00  
Už tøi roky pro nás pøipravujete úžasé akce, s nejlepšími lidmi. Za ty tøi roky se toho spoustu zmìnilo,ale vzpomínky na víkendovky zùstavájí.. Moc si vás všech vážím a mám vás moc ráda. Nevím jestli si vzpomenu na všechny ...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Pán Prstenù - Poslední bitva
  5/11/2011 16:15:59  
Tož jelikož opìt spousta dìtí slíbilo napsat èlánek, tak ho zase píšu já. Dokonce i Matouš když slyšel, že bych po nìm nìco chtìl, hlasitì práskl dveøma a zavøel se nìkde hluboko v podvìdomí. Jasnì že mu to nemám za zlé, ...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 KNA
  20/10/2011 20:50:08  
Je 15.10.2011 19:15 hod. Scházíme se na základnì Ditrich a nikomu není do smíchu. Jsme zároveò nedoèkaví a zároveò plní napìtí, jak se dlouho plánovaná a pøipravovaná akce podaøí. Soustøedìnì si balíme peèlivì pøipravené ...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.