Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: TO BYLO - archiv lnk ::

 První skotaèiny úspìšnì za námi!
  6/02/2009 08:08:56  
První akce z cyklu Skotaèiny probìhla a nezbývá, než zhodnotit, jak se nám vydaøila.
Podrobnì ji popisovat nechci, na tento úkol máme Simèu, která se zavázala napsat podrobný èlanek. Ten se urèitì už brzy na našich stránkách ob...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Rozšiøování obzorù aneb potápìní na Slovensku
  11/11/2008 21:31:16  
Nìkdy se nìco holt nepodaøí udìlat úplnì pøesnì podle obvyklého poøádku. Mì se na konci léta podaøilo právì nìco takového.

Na záøí byla naplánována poslední letošní expedice do slovinské jeskynì Kaèna Jama, kam jezd...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Tak a je to...
26/10/2008 21:37:18  
Je nedìle veèer, konec øíjna. Kaèa leží za mnou na posteli a uèí se na státnice. Já dopíjím sklenièku vína a s pocitem dobøe provedené práce zaèínám psát tento èlánek.

A co že se to vlastnì stalo? Dokonèil jsem tyto str...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Outdoor naopak
24/10/2008 22:26:47  
Zhruba od ètrnácti let nevím, co je to nuda. Nìkdy se mi i stalo, že jsem si vyslovenì pøála chvilku nemít co dìlat.

Pøed rokem jsem jela s Frantou, Maruškou a Dášou lyžovat na Hochkar. Poprvé do ciziny na lyže a hroznì jsem se ...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Bike maraton Podkrkonoším - L. B. 23. 8. 2008
  14/10/2008 14:45:19  
S dojmem toho, že po týdenním ježdìní na kole v rumunských horách musím být nabušenej jak Kozlíková, nakládám svoje a Katèino kolo, plus spoustu rùznejch bajkerskejch serepetièek, do Víovýho auta a v 18.00 vyrážím na cestu sm...

Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
24.05.2024 16:28:25
Jednodòovka Køtinské údolí

22.05.2024 16:16:19
Toulcovy maštale

22.05.2024 09:57:38
Skotaèiny na vodì

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.