Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Skotaèiny na bazénu
10/11/2009 17:38:51  
Ahoj všem, tak jak jsem øekl, tak jsem udìlal: Skotaèiny na bazénu jsou tu.

28.11.09 od 9.30 do 11.00 máme rezervován bazén v Blansku.

Lodièky jsou už na bazénu. Všeho schopní instruktoøí jsou pøipraveni, program také.

Co se...


Cel lnek::>>
Autorem je Va

 Skotaèiny - kola (nekola)
  30/10/2009 14:43:15  
Tož musím se vám všem pochlubit, že máme za sebou úspìšnì dokonèený další víkend z cyklu Skotaèin, který probìhl ve dnech 23.10 – 25.10 a který se mìl pùvodnì konat v sedlech kol. Ale kvùli špatnému poèasí se z kol stala ...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Pøíprava Skotaèin 2010
27/10/2009 11:44:59  
Ahoj všem skotaèivcùm. Zažádali jsme o pøíspìvek MŠMT na Skotaèiny i pro rok 2010, takže pokud vše vyjde, mìli by tyto akce probíhat i pøíští rok za pøíznivých podmínek.

Rádi bychom si z prvniho roèníku vzali to nejlepší...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Skotaèiny pokraèují!
19/10/2009 12:31:31  
Rozhodli jsme se napsat èlánek do místních zpravodajù okolních obcí o našich Skotaèinách. Tady je:

Z jeskynì na Snìžku aneb co jsou to Skotaèiny
O obèanském sdružení Barvínek jste pravdìpodobnì už slyšeli. Vzniklo v ...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Bazénové eskymování.
19/10/2009 06:32:11  
Zimní pravidelné eskymování na bazénu v Blansku zaèíná 8.11.2009 v 19.00 - 20.00

Vstupné 100,- na hodinu.

Doporuèuji pøedplatné 800,- na celou dobu Listopad - Bøezen.
...
Autorem je Va

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
22.04.2021 15:37:37
Outdoor naopak

22.04.2021 14:08:11
Outdoor naopak

22.04.2021 04:40:21
Outdoor naopak

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.