Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Skotaèiny jeskynì
  1/03/2009 19:41:08  
Druhá akce z cyklu Skotaèiny se konala tentokrát v centru Moravského krasu. Ubytování bylo zajištìno na jeskyòáøské základnì Slepièárna v Ostrovì u Macochy.
Hlavním bodem programu byl sobotní vstup do veøejnì nepøístupných je...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Nejarní Svratka
  8/02/2009 20:53:09  
Když stoupla v sobotu 7.2.2009 rtu teplomìru na 8°C, zbytky snìhu se zaèaly kvapnì rozpouštìt a vody v øekách burácivì pøibývalo. Rozhodli jsme se tedy vyjet na první jarní vodu - horní Svratku.

Bìhem sobotního rána dostoupal...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 První skotaèiny úspìšnì za námi!
  6/02/2009 08:08:56  
První akce z cyklu Skotaèiny probìhla a nezbývá, než zhodnotit, jak se nám vydaøila.
Podrobnì ji popisovat nechci, na tento úkol máme Simèu, která se zavázala napsat podrobný èlanek. Ten se urèitì už brzy na našich stránkách ob...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Naše akce a èeská legislativa
27/01/2009 14:53:24  
Nedalo mi to a zaèala jsem se prohrabávat èeskými zákony, které upravují požadavky na akce s dìtmi. Dokonce jsem si i zavolala na Èervený køíž, abych si informace potvrdila.
Zde tedy máte shrnutí, ke kterému jsem dospìla.

Vše ...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Díky, že se spolu nenudíme!!!
8/01/2009 11:29:25  
Už týden se každý shání po kalendáøi s poøadovým èíslem 2009, stromeèek pomalu opadává, zbytky kapra a balící papír už dávno odvezli popeláøi, obèas dokonce padá sníh.

Je tu další rok a s ním pøichází spousta novýc...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
15.06.2018 13:55:49
Èerpání u srubu

15.06.2018 13:55:24
Cesta pøes Sibiø

15.06.2018 13:54:57
Ostravice

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.