Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Skotaèiny na horách - zdolání Snìžky
  28/09/2009 19:49:59  
O víkendu 18. - 20. 9. probìhla další akce z cyklu Skotaèiny. Tentokrát jsem zaúkolovala nové tváøe, aby nám napsaly èlánek, jak se jim to líbilo. Zde je..

V pátek 18. 9. odpoledne jsme vyrazili z Lázní Bìlohrad a jeli autem do ...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Úklid skladu
  5/09/2009 16:33:41  
Tak jsme se v úterý s Víou vrhli na úklid skladu, co máme ve škole. Vyházeli jsme nìkolik pytlù bordelu, typu plynové masky, flašky od piva, co tam nechali dìlníci pøi opravách školy, spousty rùzných starých nefunkèních nafukov...

Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Èlánek v Podomáèku
4/08/2009 19:47:12  
V èervnu jsem byla oslovena, zda bych nenapsala nìco o naší èinnosti do místních obèasníkù, které vydávají obce a mìsteèka v okolí. První vlaštovkou je hned naše domovská víska Podomí, kde v letním Podomáèku otiskli èlánek ...

Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Už je to tu!
11/06/2009 11:18:16  
Dlouho jsem se na to chystal, hledal vhodný software, vhodný formát,... A už je to tu! Na stránky je možné vkládat i videa!

Zatím to není "zautomatizované" ale nepøedpokládám, že by jich bylo hned tolik. Budele-li chtít dá...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Lana - (vysoká) škola v pøírodì
  11/06/2009 11:08:10  
Ještìrka nás s Radkem požádala, abychom jim pøijeli postavit nìjaká lana na školu v pøírodì. Proè ne. Pùvodnì jsme mìli jet pouze na jeden den, ale pak jsme zhodnotili, že poblíž lokality jsou nìjaké lozící skalky, tak že vyra...

Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.