Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Pojednání o uzlu draèím
24/05/2010 22:53:54  
Nedávno se mi dostala do ruky kniha Uzly a lana pro horolezce, od Duane Raleigha. Èekal jsem od ní sice nìco víc, ale pro zaèínající lezce je to za 150kè i s poštovným dobrá investice.

Co mnì však v knize zarazilo, je pomìrnì zna...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Víkendovka Cesta pøes oceány je ZRUŠENA!!!
19/05/2010 19:53:19  
Zveøejòuji zprávu z Povodí Odry:

Tisková zpráva
Májový sjezd Moravice
Na víkend 22. – 23. 5. 2010 byl plánován vodácký sjezd Moravice pod pøehradou Kružberk. S ohledem na povodòovou situaci na vodních tocích a pøehradách na...


Cel lnek::>>
Autorem je Petra

 Skotaèiny Himaláje oèima úèastníka
  6/05/2010 21:38:15  
Verze I

Pátek: Je super ,že zase vidím všechny ty staré tváøe i když tu bylo i pár úèastníkù které jsem nikdy pøedtím nevidìla, nebo o tom alespoò nevím. Po jízdì vlakem a autobusem a rozøazení do skupin kráèíme sv...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Vsetínská Beèva
  21/03/2010 13:02:14  
V sobotu 20.3. jsem po roce a pùl zabalila neoprén a vše, co k vodì patøí a chystala se udìlat si další puntík u sjetých øek. Konkrétnì u Vsetínské Beèvy.
Z Podomí jsme vyrazili kolem osmé já, Franta, Bradek a Vía smìr Vsetí...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Cesta pøes Sibiø
  17/03/2010 20:08:44  
O víkendu 12.3. – 14.3. úspìšnì probìhla další víkendovka z cyklu skotaèin, tato se zamìøovala na Sibiø.

Dìti a vìtšina dospìlých dorazily kolem sedmnácté hodiny na místo konání, tedy do vesnice Lipná, poblíž Hranic na...


Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
20.05.2024 10:35:01
Skotaèiny III Helmùv žleb

17.05.2024 18:04:27
Skotaèiny na vodì

17.05.2024 05:43:42
Skotaèiny III Helmùv žleb

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.