Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 1/3 MVDr.
10/12/2008 10:40:04  
To zase bylo.. Kdo to se mnou prožívá z tìsné blízkosti ví své. Že Františku:). Byla jsem nervózní, nepøíjemná a nìkdy sobecká. Impulzivní cholerik.

Proto s radostí oznamuji, že to zase na chvíli skonèilo a že mám i druhou...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Rozšiøování obzorù aneb potápìní na Slovensku
  11/11/2008 21:31:16  
Nìkdy se nìco holt nepodaøí udìlat úplnì pøesnì podle obvyklého poøádku. Mì se na konci léta podaøilo právì nìco takového.

Na záøí byla naplánována poslední letošní expedice do slovinské jeskynì Kaèna Jama, kam jezd...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 1/6 MVDr.
7/11/2008 18:25:42  
Tak moje ležení v knížkách vyneslo tížené ovoce..

Ve støedu 5.11. jsem složila svoji první státnici z Nemocí psù a koèek. Ještì mì jich èeká pìt, ale tahle pro mì byla nejdùležitìjší:) Všem, kteøí mi drželi pa...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Tak a je to...
26/10/2008 21:37:18  
Je nedìle veèer, konec øíjna. Kaèa leží za mnou na posteli a uèí se na státnice. Já dopíjím sklenièku vína a s pocitem dobøe provedené práce zaèínám psát tento èlánek.

A co že se to vlastnì stalo? Dokonèil jsem tyto str...


Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Outdoor naopak
24/10/2008 22:26:47  
Zhruba od ètrnácti let nevím, co je to nuda. Nìkdy se mi i stalo, že jsem si vyslovenì pøála chvilku nemít co dìlat.

Pøed rokem jsem jela s Frantou, Maruškou a Dášou lyžovat na Hochkar. Poprvé do ciziny na lyže a hroznì jsem se ...


Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.