Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Pán Prstenù - Poslední bitva
  5/11/2011 16:15:59  
Tož jelikož opìt spousta dìtí slíbilo napsat èlánek, tak ho zase píšu já. Dokonce i Matouš když slyšel, že bych po nìm nìco chtìl, hlasitì práskl dveøma a zavøel se nìkde hluboko v podvìdomí. Jasnì že mu to nemám za zlé, ...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 KNA
  20/10/2011 20:50:08  
Je 15.10.2011 19:15 hod. Scházíme se na základnì Ditrich a nikomu není do smíchu. Jsme zároveò nedoèkaví a zároveò plní napìtí, jak se dlouho plánovaná a pøipravovaná akce podaøí. Soustøedìnì si balíme peèlivì pøipravené ...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Seèení Studnické louky
  21/08/2011 13:43:35  
Dobrý den èi dobrý veèer záleží na vás kdy tohle ètete. Jak už sám název nenapovídá, tento pøísnì odborný èlánek bude pojednávat zejména o Válce s vosami, která probìhla 20.srpna roku 2011. Toto datum se jistì zapíše do d...

Cel lnek::>>
Autorem je Ondra

 Skotaèiny III - Helmùv žleb
  10/06/2011 07:59:58  
Bohužel se znaèným zpoždìním pøidávám zmínku o posledních Skotaèinách. Doufám, že se Helèa aspoò trošku chytne za nos...

V pátek 13.5. jsme se potkali na autobusové zastávce na zaèátku Mariánského údolí, abychom odstarto...


Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Jak Kuøe myslelo aneb Jihlava 5. 6. 2011
6/06/2011 10:56:09  
Zaèalo to ráno, když jsme si zabalili jídlo, najedli jsme se a vyrazili. Øekli jsme si, že se spolehneme na naši starou známou GPS a zkombinujeme ji s autoatlasem. Cestou jsme nìkolikrát øešili, kde u té pøehrady má být sraz. Když js...

Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.