Barvnek |Poradna |Mikroregion |Outdoor |Studnky |Tour de Podom | Pihlen: neprihlen
logo
outdoor.barvinek.net
outdoor.barvinek.net
:: VOD ::

 Závod o Everest zaèal!!!
5/01/2011 20:02:14  
Pozorný návštìvník si jistì všimnul, že v pravém dolním rohu pøibyl odkaz s názvem: "Cesta na Mt. Everest". To jsme se tak jednou s Bradkem plahoèili na nìjakej kopec a tak nás napadlo, kolik vlastnì za rok nastoupáme km. A tak to vz...

Cel lnek::>>
Autorem je Frantiek

 Wodácká Wánoèní Párty
7/12/2010 14:09:06  
AHOJ

Jako každý rok touto dobou bych Vás rád pozval na pøedvánoèní kulturu, tentokrát nazvanou Wodácká Wánoèní Párty.

Kdy? 17.12.2010 v 19:00 hod
Kde? Hlaváèova 20, orlovna v brnìnských Obøanech

Tentokrát nás èeká ...


Cel lnek::>>
Autorem je Va

 Skotaèiny Yucatánské cenoty
  5/12/2010 19:06:04  
Po dlouhém a nároèném pøemlouvání rodièù mi nakonec bylo dovoleno jet na Bradkovu víkendovku, tudíž jeskyòáøskou s názvem Yucatánské cenoty. Jmenovala se tak proto, že na poloostrovì Yucatán je velké množství jeskyní a my jsm...

Cel lnek::>>
Autorem je Bradek

 Eskymování v Blansku
29/10/2010 11:17:06  
Zase se nám pøehoupl další rok, zaèíná listopad a s ním i trénování ovládání kajakù na bazénì v Blansku. Zaèínáme v nedìli 7.11. v 19hod. Takže zájemci najdìte si plavky a nosátka a ohlaste se Víovi nebo zde v plká...

Cel lnek::>>
Autorem je Kaa

 Pohoda u Salzy
  21/10/2010 21:07:27  
Salza oèima zaèáteèníka

Je pùlnoc a my pøijíždíme na odpoèívadlo uprostøed rakouských hor. Pøed dvìma dny jsme se s Vrtulníkem rozhodli, že vyrazíme se skoro neznámou skupinkou lidí sjíždìt divokou øeku, s èímž a...


Cel lnek::>>
Autorem je Staa

Strnky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

:: Nejbli akce ::
:: Nov lnky ::
:: Nov galerie ::
7.10.2013 20:22:18
dol ky

2.10.2012 16:35:03
ferraty z

6.02.2012 20:12:56
Co se jinam nevelo

:: Nov komente ::
19.04.2024 18:45:09
Skotaèiny na vodì

19.04.2024 15:39:57
Jednodòovka Køtinské údolí

19.04.2024 10:15:34
Jednodòovka Køtinské údolí

:: Rzn ::

TOPlist
(c) Zouhar 2008 | Outdoorov sekce barvnku
Strnky byly vytvoeny pro poteby a prezentaci na innosti.